تحقیق ترمودینامیک

Word 276 KB 32196 22
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت: ۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قوانین گاز ها:

  تعریف ماکروسکوپیک گاز کامل: تعریفی که براساس خواص ظاهری و قابل اندازه گیری بیان شود گاز کامل گازیست رقیق با چگالی کم پس اگر گازهای سبک در محفظه های بزرگ نگهداری کنیم گازکامل داریم.

  تعریف میکروسکوپیک گازکامل: (تعریفی که بر اساس خواص ذرات تشکیل دهنده گاز بیان شود) گاز یست که در ان فاصله بین مولکول ها آنقدر زیاد باشد تا ازنیروهای بین مولکولی بتوان صرف نظر نمود.

  هر گاز را با سه کمیت فشار (P) حجم (V) و دمای مطلق (T) نمایش می دهیم و چنانچه می دانیم این سه کمیت مستقل از هم عمل نکرده و بوسیله قوانین هریل= ماریوت و شارل- گیلوساک به هم ارتباط دارند.

  = مقدار ثابت= PV بویل- ماریوت

   مقدار ثابت = شارل- گیلوساک

  نتیجه دو قانون فوق به صورت زیر بیان می شود:

  مقدار ثابت =

  پس

  توجه: در رابطه فوق V,P در دو طرف تساوی بر حسب هر واحدی می توانند بیان شوند ولی T حتما باید بر حسب کلوین باشد.

  مثالک در فشار ثابت دمای گازی را c30 درجه سانتیگراد افزایش می دهیم درنتیجه گاز 1/1 برابر می شود دمای اولیه گاز چند درجه سانتی گراد است.

  ********

  مثال: حجم و فشار گازی را دو برابر می کنیم دمای گاز برحسب سانتی گراد چند برابر می شود.

  1- دوبرابر                                                                 2- نصف

  3- چهاربرابر                                           4- بیشتر از چهار برابر

  ************

  مثال: می خواهیم فشار گازی را دو برابر کنیم در اینصورت می توان: (دما در گزینه ها بر حسب سانتی گراد است)

  در دمای ثابت حجم گاز را دوبرابر نمود

  در دمای ثابت حجم گاز را نصف نمود

  در حجم ثابت دمای فاز را دوبرابر کنیم

  در حجم ثابت دمای گاز را نصف کنیم

  ********

  نکته- مثال: در دمای ثابت چند درصد حجم گازی را کاهش دهیم تا فشار گاز 25 درصد افزایش یابد.

  1) 10درصد      2) 15درصد                              3) 20درصد                              4)25درصد

  ********

  مثال: در سیلندری زیر پیستونی که می تواند ازادانه حرکت نماید مقداری گاز محبوس است به گاز گرما می دهیم حجم، دما و فشار گاز چگونه کیفیت می نماید:

  *******

  نکته- مثالک یک پیستون بدون اصطکاک به وزن w به حجم V1 را در ظرف محبوس کرده است. وزنه دیگری به اندازه w دومی پیستون قرار می دهیم پس ازتعادل پیستون حجم گاز V2 می شود (دما ثابت می ماند) کدام گزینه درباره  درست است بر

  5/0=K

  1>K>0

  1>K>5/0

  بسته به شرایط هر کدام از حالتها می تواند رخ دهد.

  ********

  توجه: در رابطه ، مقدار ثابت به نوع گاز بستگی ندارد فقط به تعداد ذرات تشکیل دهنده گاز و یا تعداد مدل گاز بستگی دارد و از رابطه زیر بدست می آید:

  * n= تعداد مول گاز

                                  

  * R= ثابت عمومی گاز  ها      j/mol.k 314/8=R

   

  P= فشار بر حسب پاسکال

  V= حجم بر حسب مترمکعب

  T= دمای مطلق گاز

  توجه: رابطه Pv=nRT که ارتباط بین فشار، حجم و دمای مطلب را نشان می دهد معادله حالت گاز نامیده می شود.

  مثال: 8گرم گاز اکسیژن در فشار atm 5/2 و دمای c27 درجه سانتیگراد چند لیتر حجم دارد.

  ********

  نکته: درحل مسائل مربوط به گازها می توان از فرمول مقایسه زیر برای مقایسه دو حالت گاز استفاده نمود.

  مثال : 8 گرم گاز اکسیژن در فشار atm و دمای 273 درجه سانتی گراد چه حجمی دارد.

  *********

  *********

  مثال: 8 گرم گاز اکسیژن و 7 گرم گاز نیتروژن در فشار atm2 و دمای 273 درجه سانتی گراد چه حجمی دارند.

  *******

  مثال: در مخزنی 2 مولکول گرم گاز A و 3 مولکول گرم گاز B وجود دارد و فشار گاز P می باشد. اگر درمای ثابت تمام گاز B را از مخزن خارج کنیم فشار گاز باقی ماند چقدر خواهد شد؟

  1) P                2)                      3)                   4)

  *********

  نکته: چند مخزن با مشخصات (P1,V1,T1) و P2,V2,T2) ) و ... را به هم مرتبط می کنیم در اینصورت و مشخصات حالت نهایی برابر است با: (P,V,T) که داریم:

  توجه: اگر فقط دو مخزن داشته باشیم و دما نیز ثابت باشد در اینصورت داریم.

  مثال: دو مخزن با مشخصات را به هم متصل می نمائیم فشار نهایی گاز چقدر می شود. دما را ثابت در نظر بگیرید.

  **************

  مثالک می خواهیم مخزنی به حجم 22 لیتر را ازهوای 27 درجه ای تحت فشار 5 اتمسفر پر کنیم. اگر در هر تلمبه زدن 5/0 لیتر هوای 3- درجه ای با فشار یک اتمسفر دارد مخزن شود تعیین کنید برای پرکردن مخزن چند بار باید تلمبه بزنیم؟

  1)180                              2)190                                      3)198                                      4)200

  ******

  نکته: در مخزنی مقداری گاز در فشار P و حجم V وجود دارد. می خواهیم حجم V' ازاین گاز را در فشار P2 از مخزن خارج کنیم (منظور از فشار P2، فشار مخیطی است که که گاز وارد آن می شود) در این صورت فشار گاز مخزن P1 می شود ولی گاز باقی مانده همچنان حجم V را اشغال می کند. اگر دما ثابت باشد داریم:

  مثال: در مخزنی 4لیتر گاز در فشار 5 اتمسفر وجود دارد حجمی از گاز در فشار یک اتمسفر از مخزن خارج کنیم تا فشار گاز باقی مانده atm3 گردد.

  *******

  فرمول چگالی گازها:

  اگر گاز را از مخزن خارج نکنیم یعنی جرم گاز ثابت باشد چگالی گاز با حجم گاز نسبت عکس دارد پس

  از طرفی:

  نتیجه کامل:

  پس چگالی گاز با حجم گاز نسبت به عکس، با فشار نسبت مستقیم و با دمای مطلق نسبت عکس دارد.

  مثال: در حجم ثابت فشارگازی را دو برابر می کنیم چگالی گاز چه تغییری می نمایند.

  *******

  مثال: در فشار ثابت دمای گازی را 20درصد کاهش می دهیم چگالی گاز چنددرصد افزایش می یابد.

  ********

  نکته: مثال حباب هوایی از پایین دریاچه ای بالا آمده و در سطح دریاچه حجم آن 8 برابر می شود عمق دریاچه چقدر است. ( از تغییرات دما صرف نظر شود)

  *********

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

قانون گازهاي کامل ونظريه جنبشي مقدمه : هر چند که شناختن گرما به عنوان يکي از اشکال انرژي پيامد آزمايشهايي روي مايعات و جامدات انجام گرفته اما اين مطالعه خواص گرمايي گازه است که به روشن ترين شکل روابط گرمايي حرکت مولکولي و کار ديناميکي را نشا

مقدمه ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر « نفت در جا »1 در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از 450 میلیارد بشکه تخمین زده می­شود. از این مقدار حدود 400 میلیارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقیه آن در مخازن « تک تخلخلی »3 قراردارند. از این مجموعه بیش از 91 میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا ...

اتمسفر چيست؟ در لايه‌هاي جو زمين فشار ناشي از هواي محيط به چگالي هوا و ارتفاع از سطح زمين ، دماي هوا و سرعت وزش باد وابسته است. اين فشار بيشترين مقدارش را در سطح دريا دارد و در ارتفاعات بالا به شدت با تابع نمايي کاهش مي‌يابد. براي همين است که در ب

انواع دماسنجها دماسنج گازي: جنس ،ساختمان ، و ابعاد دماسنج در ادارات و موسسات مختلف سراسر دنيا که اين دستگاه را به کار مي‌برند. تفاوت دارد و به طبيعت گاز و گستره دمايي که دماسنج براي آن در نظرگرفته شده است،بستگي دارد. اين دماسنج شامل حبابي از ج

انواع دماسنجها دماسنج گازی: جنس ، ساختمان ، و ابعاد دماسنج در ادارات و موسسات مختلف سراسر دنیا که این دستگاه را به کار می‌برند. تفاوت دارد و به طبیعت گاز و گستره دمایی که دماسنج برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. این دماسنج شامل حبابی از جنس شیشه ، چینی ، کوارتز ، پلاتین یا پلاتین ایریدیم ( بسته به گستره دمایی که دماسنج در آن به کار می‌رود ) ، که به وسیله یک لوله موئین به ...

تشريح قوانين ترموديناميک مطالعه ترموديناميک را مهندسين قرن نوزدهم آغاز کردند؛ آنها مي خواستند بدانند قوانين فيزيک چه محدوديت هايي بر عملکرد ماشين هاي بخار و ساير ماشين هاي توليد کننده انرژي مکانيکي تحميل مي کنند. ترموديناميک درباره تبديل يک شکل ان

آیا میدانید پاشنه نوک تیز کفش به کف اتاق آسیب میرساند ؟ آیا میدانید چرا کفش اسکی در برف سر نمیخورد ؟ آیا تا به حال با کفش ورزشی میخ دار روی برف راه رفته اید ؟ آیا تابه حال از خود پرسیدهاید که چرا جاقو دست را میبرد ؟ چرا کفش معمولی به زمین آسیب نمیرساند ؟ اینها همه پدیدههایی هستند که مفهوم فشار در آنها نهفته است وبه نوعی آن را بیان میکنند. تعریف فشار: فشار عبارتست از نیروی وارده ...

مقدمه دوره ای را که در آن زندگی می کنیم عصر می کنیم انفجار اطلاعات می نامند و فراگیران همواره زیر بمباران اطلاعات از طریق رادیو، تلویزیون، انواع کتب، روزنامه، مجلات، اینترنت و انواع نرم افزارهای کامپیوتری و غیره می باشند. که در فرآیند یاددهی و یادگیری می توان از این رسانه ها در کنار کتاب درسی استفاده کرد. البته در مورد تدریس علوم تجربی روش مشاهده مستقیم و انجام آزمایش بهترین ...

مقدمه : آجر سنگی است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب ساخته می‌شود) با بخار تحت فشار زیاد به دست می‌آید، آجرهای بتنی همانند بلوکهای سیمانی تهیه می‌شوند. آجر رسی عمدتاً از سیلیکاتهای آلومینیوم بوده و آجر ماسه آهکی از سنگدانه‌های ریز سیلیسی تشکیل شده است که ...

اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم . بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند . باید توجه داشت که ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند . باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول