تحقیق تست کارآیی بویلر

Word 3 MB 32197 161
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت: ۱۶,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  1-0- کد PTC شامل دستورالعملهایی به منظور تست واحدهای مولد بخاری می‌باشد این واحد ترکیبی از وسایلی هستند که برای آزاد سازی و بازیابی حرارت به همراه وسایل انتقال حرارت به یک سیال عامل استفاده گردیده تا بدینوسیله بتوان از حرارت آزاد شده استفاده نمود واحد مورد نظر این کد ممکن است شامل تجهیزات بویلر، کوره، سوپر هیتر، ری هیتر، اکونومایزر، گرمکن هوا (ایرهیتر) و مشعل سوخت باشد. در صورتیکه حرارت جذب شده توسط اکونومایزر و گرمکن هوا به واحد برگردانده نشود نمی توان آنها را به عنوان بخشی از واحد در نظر گرفت. هدف از روشهای این تست دستیابی اطلاعاتی به منظور ایجاد معیارهای طراحی قسمت های مختلف یک مولد بخاری نمی باشد. کد های تکمیلی PTC 4.2 و PTC 4.3 به ترتیب شامل تستهای تجهیزات پودر کننده و گرمکن هوا می باشند.

  2-0- ما قصد داریم برای استفاده از این کد، آزمایش جامعی از کد مربوط را با دستورالعمل PTC 1 و سایر کدهای اشاره شده قبل از آغاز مراحل مقدماتی تستها، انجام دهیم. این بررسی به منظور اطمینان از یک روش تست کامل و مرتب می باشد زیرا این بررسی یک درک کلی از نیازمندیهای کدهای تست قدرت ASME را به کاربر می دهد و او می تواند به سرعت روابط بین کدهای مختلف را درک نماید. برای دستیابی به آخرین اصلاحات مربوط به این کدها و استفاده از آنها باید دقت کافی را مبذول داشت.

  3-0- اگرچه بخش دوم این کد در ارتباط با نشانه ها و تعاریف مربوط به آنها در اجرای تست واحدهای مولد بخاری می باشند، کاربر بایستی به منظور بحث کاملتر برای مواردی که در پیش رو دارد به کد مربوط به تعاریف و مقادیر PTC 2 مراجعه نماید.

  4-0- ضمائم مربوط به ابزار دقیق و وسایل PTC 19 که در اینجا به آنها اشاره شده بایستی بطور کامل مورد مطالعه قرار گیرند زیرا ارزش و اعتبار نتایج این تست به انتخاب ابزار و طریقه استفاده، کالیبراسیون و دقت قرائت آنها بستگی دارد.

  1-4-0- سایر موارد بسیار مهم برای ارزش و اعتبار این تست عبارتند از تعیین دقیق مقدار ارزش حرارتی بالا و دیگر خواص سوخت مصرفی کد مناسب برای نوع سوخت و روش استاندارد ASTM مربوط به گرمای احتراق بایستی به دقت پیگیری گردد.

  5-0- این کد بعنوان یک راهنما برای انجام کلیه تستهای مولد بخاری مورد نظر می‌باشد اما احتمالاً قادر نیست کاربر یک آزمایش را با اشکال گوناگون در طراحی‌های مختلف مولدهای بخاری به تفصیل شرح دهد. در هر صورت یک مهندس ذیصلاح بایستی واحد خاصی را که مرود نظر می باشد مطالعه نموده و رابطه آن را با بقیه سیکل سنجیده و دستورالعملهای تست را که از نظر کلی درست بوده و با مفاهیم این کد مطابقت دارد بهبود بخشد. مثالهای مربوط به طراحی های گوناگون در هنگام آماده سازی این کد، واحدهای مولد بخاری مادون بحرانی و مافوق بحرانی تک گذر و سیکل مضاعف می باشد.

  چنین واحدهایی نیز در هنگام آماده سازی این کد در نظر گرفته شده و عقیده بر این است که قوانین مربوطه در تست این واحدهای بخاری نیز اقبل اجرا می باشد.

  6-0- دستورالعملهای کلی که در این کد بیان شده است همچنین در تست گرمکن‌های آب تغذیه فشار قوی قابل اجرا هستند با این تفاوت که تعیین راندمان فقط توسط روش تلفات حرارتی که در بخش 5 توضیح داده شده است، بدست می آید. روش ورودی – خروجی در تعیین راندمان قابل قبول نمی باشد زیرا عدم دقت زیادی به علت وجود مقادیر غیر قابل تعیین بخار در خروجی و خطاهای کوچک اندازه گیری درجه حرارت میزان دبی حجمی زیاد وجود دارد. ظرفیت تست یا خروجی توسط راندمان و گرمای ورودی و یا توسط اندازه گیری مستقیم گرمای خروجی در صورتیکه دقت بالا لازم نباشد، قابل تعیین خواهد بود.

  7-0- تست واحدهای اتمی و مولدهای بخاری سیکل ترکیبی در این کدها نمی باشد زیرا گسترش توسعه مولدها در زمان اصلاح این کدها انجام می گرفته در نتیجه توصیه های ویژه اضافه نگردیده است.

  8-0- سیستمهای ابزار دقیق پیشرفته مانند ادوات الکترونیکی یا تکنیکهای اندازه‌گیری دبی جرمی، ممکن است با یک توافق دو جانبه به عنوان یک انتخاب برای ملزومات کد ابزار دقیق اجباری استفاده گردند چون کاربردهای این ابزارها دقت لازم برای این کد را نشان داده است.

   

  بخش (1)

  هدف و حوزه دید

  01-1- هدف از این کد ایجاد روشهایی به منظور انجام تستهای عملکرد برای تعیین کمیات زیر می باشد:

  1-01-1- راندمان

  2-01-1- ظرفیت

  3-01-1- مشخصات عملکرد دیگری نظیر دمای بخار، محدوده کنترل، دمای گاز خروجی، تلفات DRAFT، کاهش فشار بخار آب، هوا، وجود ناخالصی (ذرات) در بخار و نشتی هوا.

  02-1- تعیین همه یا بخشی از خواص عملکردی فوق الذکر ممکن است به منظورهای دیگری نظیر آنچه که در زیر می آید ضروری باشد:

  1-02-1- تطبیق دادن عملکرد واقعی با عملکرد ضمانت شده.

  2-02-1- مقایسه موارد فوق الذکر با استاندارد عملیات (کارکرد)

  3-02-1- مقایسه شرایط یا روشهای علمی مختلف

  4-02-1- تعیین نحوه عملکرد بخشهای مختلف واحد مولد بخاری

  5-02-1- مقایسه عملکرد واحد با انواع سوخت  

  6-02-1- تعیین تاثیر تغییرات تجهیزات بر روی دستگاهها

  03-1- دستورالعملها و قوانین موجود در این کد در مورد دستگاه توصیف شده در بخش، بکار برده می شوند. تست وسایل کمکی توسط کدهای تست قدرت که مخصوص وسایل کمکی تعریف شده اند قابل اجرا می باشد.

  04-1- دستورالعملهای ارائه شده دو روش در تست مولدهای بخاری را برای تعیین راندمان قابل قبول می داند. روش اول اندازه گیری مستقیم گرمای ورودی و خروجی است که از این به بعد روش ورودی – خروجی نامیده می شود و روش دوم اندازه‌گیری مستقیم تلفات حرارتی است که از این پس تلفات حرارتی گفته می شود در گزارشات هر تست روش بکار برده شده بایستی صریحاً ذکر گردد.

  1-04-1- روش ورودی – خروجی نیاز به اندازه گیری دقیق مقدار و ارزش حرارتی بالای سوخت، فرضه های حرارتی و حرارت جذب شده توسط سیال یا سیالهای عامل دارد.

  2-04-1- روش تلفات حرارتی نیاز به تعیین تلفات، قرضه های حرارتی و تجزیه و تحلیل نهایی و مقدار ارزش حرارتی بالای سوخت دارد.

  به مقدار ایجاد ظرفیتی (خروجی) ک تلفات در آن رخ می دهد لازم است که ورودی یا خروجی اندازه گیری شوند.

  3-04-1- در این کد همیشه ورودی به توسط گرمای شیمیایی سوخت (ارزش حرارتی بالای سوخت که در تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی تعیین شده است) به همراه قرضه های حرارتی اضافه شده به سیال یا سیالهای عامل، هوا، گاز و دیگر مدارات سیال که در محدوده مرزی نشان داده شده در شکل 1 را قطع می کند، گفته می‌شود.

  محدوده مرزی شکل 1 شامل دستگاهی می باشد که در طراحی واحد مولد بخاری در نظر گرفته می شود. حرارت ورودی و خروجی به این محدوده مرزی در محاسبات راندمان مهم می باشند. وسایل خارج از این محدوده هنگامی در محاسبات وارد می‌گردند که یک منبع خارجی گرما استفاده گردد یا وقتیکه حرارت تغییر یافته به واحد مولد بخاری برگردانده نمی شود.

  4-04-1- خروجی گرمای جذب شده توسط سیال یا سیالهای عامل تعریف شده است.

  5-04-1- قرضه های حرارتی بعنوان مقدار حرارت اضافه شده به واحد مولد بخاری علاوه بر حرارت شیمیایی سوخت محترق شده تعریف گردیده است این قرضه های حرارتی شامل کمیاتی از قبیل گرمای محسوس سوخت (تابعی از گرمای ویژه و درجه حرارت اندازه گیری شده)، در هوای ورودی و در بخار اتمایزینگ شده، و همچنین گرمای حاصل از تغییر قدرت در پودر کننده، پمپ چرخش و فن اولیه هوا و فن چرخش مجدد (ری سیرکولیت).

  6-04-1- برای درک بهتر از روابط بین ورودی، خروجی، قرضه های حرارتی و تلفات به شکل 2 مراجعه شود.

  05-1- ظرفیت مولدهای بخاری بصورت تبخیر واقعی وزن بخار تحویلی بر حسب پوند در ساعت یا مقدار BTU بر ساعت جذب شده توسط سیال یا سیالهای عامل تعریف می گردد. ظرفیت گرمکن های آب داغ بصورت حرارت جذب شده توسط آب و گرمای بخاری که ممکن است تولید شود بر حسب BTU بر ساعت تعریف گردیده‌اند.

  06-1- در این کد راندمان واحد مولد بخاری براساس راندمان ناخالص تعیین می‌گردد و این راندمان عبارت از نسبت گرمای جذب شده توسط سیال یا سیالهای عامل به گرمای ورودی تعریف شده در بخش 3-04-1 می باشد. 

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  مقدمه.. 4

  هدف و حوزه دید.. 8

  علائم و تعاریف آنها 19

  اصول راهنما 27

  محاسبه راندمان توسط روش ورودی – خروجی.. 43

  محاسبه راندمان به کمک روش تلفات حرارتی.. 59

  تلفات خاکستر و تشعشعات... 77

  اطلاعات متفرقه.. 81

  راندمان با روش ورودی – خروجی   90

  منبع:

  ندارد.

فصل اول : تقسيم بندي انواع بويلر ديگ بخار (BOILER , STEAM GENERATOR) تعريف : ديگ هاي بخار براي توليد بخار آب گرم بمنظور توليد برق ، استفاده در پروسه هاي صنعتي و گرمايش بکار مي روند. ديگهاي بخار بر اين اساس طراحي مي شوند که انرژي را که معمو

جابجایی این سیستم که با گرمایش هوا مورد استفاده قرار میگیرد در سالنهای مختلف قابل استفاده می باشد. کوره هوای گرم ساخت آساد صنعت و سیستما ایتالیا قادر است با راندمان بالای 98٪ و کاهش مصرف سوخت رقابت چشمگیری با نمونه های موجود داشته باشد. این سیستم دارای فن و ترموستات میباشد که هوای گرم را با دمای لازم در طول سالن توزیع می کند. هوای ورودی و خروجی هیتر از بیرون سالن تهیه می شود و ...

نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يک کيلومتر مربع واقع در کيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه کرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است که هر يک به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيکل ترکيبي مي باشد. اولين واحد بخار ن

با توجه به روند رو به رشد صنايع و لزوم استفاده از نيروي برق در کشورهاي جهان , کسترش نيروگاهها در دستور کار اجرايي کشورهاي مختلف قرار گرفته است و اين امر به توسعه و گسترش نيروگاه هاي و پيشرفت هاي چشم گيري در زمينه فن آوري نيروگاهي منجر شده است .

ماشين سنکرون همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي الکتريکي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است. تاريخچه وساختار ماشين سنکرون همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي الکتريکي و

نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يک کيلومتر مربع واقع در کيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه کرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است که هر يک به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيکل ترکيبي مي باشد. اولين واحد بخار ن

یک نیروگاه در نیومکزیکو خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال ...

شرکت صنايع آذرآب در زميني به مساحت 33 هکتار قرار دارد وسطح زير بناي کارگاههاي اصلي آن متجاوز از 70000 مترمربع و کل کارگاههاي مسقف جمعاً 110000 متر مربع را تشکيل مي دهند.کارخانجات شرکت آذرآب در پنج کيلومتري شهر اراک واقع شده و در ميان راه آهن سراسري

فصل اول : تاريخچه شرکت ماشين سازي اراک با اهداف پشتيباني از صنايع بنيادين،انجام پروژه هاي گوناگون و توليد فرآورده هاي متنوع صنعتي در سال1347 در زميني به مساحت 36 هکتار در جوار شهر اراک تأسيس و در سال 1351 به عنوان اولين هسته صنعت سن

مقدمه: امروزه انرژي الکتريکي يکي از منابع مهم انرژي بوده که با هدف توليد برق روز به روز نيروگاهها، گسترش يافته است. توليد و مصرف انرژي يکي از شاخص‌هاي برجسته و گوياي ميزان توسعه صنعتي کشورها است. افزايش روزافزون جمعيت جهاني و استفاده بشر ا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول