تحقیق قانون هوگ

Word 44 KB 32210 8
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مواد از نظر خواص به سه دسته تقسیم می شوند
  1- خواص مکانیکی مواد
  2- خواص فیزیکی مواد
  3- خواص شیمیایی مواد
  خواص مکانیکی :
  که شامل خواص سطحی بوده مانند خاصیت کشسانی ( الاستیسیته ) ، تغییر شکل دائمی ( پلاستیک) ، استحکام و سختی و ...
  1- خاصیت کشسانی یا الاستیسیته Elasticity
  تغییر شکل پذیری موقتی یک ماده هنگام اعمال نیرو و یا بار به طوری که پس از حذف نیرو قطعه به حالت اول خود بر گردد را خاصیت کشسانی گویند .
  2- حد کشسانی :
  بیشترین نیرویی که می توان به یک جسم وارد کرد به طوری که پس از حذف آن قطعه به حالت اول خود باز گردد را حد کشسانی گویند .
  3- تئوری قانون هوگ :
  برای یک ماده معین ، تنش یک ماده برابر است با کرنش همان مقدار ماده
  نکته : همه مواد از قانون هوگ تبعیت نمی کنند و فلزات بهترین موادی هستند که از این قانون پیروی می کنند .
  4- قانون هوگ : OBJECT-1-
  پس قانون هوگ را می توان به این صورت نوشت : OBJECT-2
  نکته : ضریب انبساط در رابطه فوق بستگی به جنس قطعه داشته که به ضریب کشسانی یا مدول یانگ معروف است که این ضریب را با حرف E بزرگ انگلیسی نمایش می دهند .
  5- فشار :
  عبارت است از مقدار نیرویی که به طور عمود بر یک سطح وارد شود که یک کمیت عددی است که با فرمول object-3- به دست می آید و واحد آن نیوتن بر متر مربع می باشد .
  6- تنش Stress
  عبارت است از مقدار نیرویی که بر واحد سطح وارد شود و با فرمول object-4- به دست می آید و یکای آن نیوتن بر متر مربع است .
  7- کرنش :
  تغییر طول ، واحد طول یک میله را اصطلاحا کرنش گویند که با فرمول object-5- به دست می آید و کرنش یکا ندارد .
  با توجه به تعاریف فوق و رابطه فرمول object-2 قانون هوگ را می توان به صورت رابطه ریاضی زیر بیان نمود
  Object-6-
  نکته : شیب خط در نمودار تنش و کرنش هوگ نشان دهنده ضریب کشسانی (E) می باشد و در صنعت از این امر به جهت تشخیص جنس فلزات استفاده می کنند
  8- ضریب کشسانی :
  به خارج قسمت تنش به کرنش در یک ماده معین گفته می شود .
  Object-7-
  خواص فیزیکی :
  که شامل خواص حرارت ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و ... می باشد .
  خواص شیمیایی :
  که شامل زنگ زدگی و خوردگی پیوند های اتمی یا شیمیایی و .... می باشد .
  انواع پیوند های اتمی :
  1- پیوند های اولیه
  2- پیوند های ثانویه
  نکته : تفاوت عمده بین پیوندهای اولیه و ثانویه :
  الف : پیوند های اولیه بین 10 تا 1000 مرتبه قوی تر از پیوند های ثانویه است
  ب: پیوند های اولیه به الکترون های باند ظرفیت مربوط می شوند اما پیوند های ثانویه این گونه نیستند .
  انواع پیوند های اولیه اتمی :
  1- پیوند یونی و یا الکترو والانسی
  2- پیوند های اشتراکی و یا کوالانسی
  3- پیوند های فلزی
  تئوری مدل درود و یا گاز الکترون آزاد :
  الکترون هایی که در فلزات در دور هسته می چرخند عینا مانند مولکول هایی گازی هستند که در داخل یک محفظه بوده و هسته های این اتم در داخل گازها پراکنده شده اند . object-8-
  تئوری مدل اتمی بور :
  یک اتم تشکیل شده است از یک هسته مرکزی که این هسته موجود تشکیل شده است از دو ذره به نام پورتون و الکترون هست که در این اتم الکترون ها در مدار های معینی در گردش هستند و با فرمول object-9- محاسبه میشوند .
  پیوند یونی به پیوند اتم های یک فلز فعال با اتم های یک نافلز فعال پیوند یونی گویند .
  پیوند فلزی: طبق مدل درود الکترون های باند ظرفیت اتم های فلز از اتم خود جدا شده و در درون فلز پراکنده می شوند درود این مولکول ها را به مولکول های گاز درون یک محفظه تشبیه کرده که به آن گاز الکترون آزاد نیز گفته می شود . طبق شکل فوق نیروی گاز بین الکترون آزاد و یون های مثبت ( که همان اتم های فلزی هستند که الکترون های باند ظرفیت خود رااز دست داده و تبدیل به یون مثبت گردیده اند ) تشکیل پیوند می دهند که به آن پیوند فلزی می گویند .
  انواع پیوند های ثانویه :
  الف: پیوند های ثانویه جهت دار دائمی
  ب: پیوند های ثانویه جهت دار موقتی
  نکته : عامل تشکیل پیوند در پیوند های ثانویه مولکول های قطبی می باشند .
  پیوند ثانویه جهت دار دائمی :
  بعضی از مولکول ها مانند مولکول آب قطبی می باشند و ایجاد دو قطبی های الکتریکی می نمایند که از اندر کنش دو قطبی های الکتریکی که دائمی نیز هستند ایجاد پیوند هایی به نام پیوند های ثانویه دائمی می نمایند . object 10
  پیوند های ثانویه جهت دار موقتی :
  اتم هایی که مانند نئون که درحالت عادی غیر قطبی هستند هنگامی که به یکدیگر نزدی می شوند آرایش ابر الکترونی آن ها به طور موقت تغییر کرده وایجاد دو قطبی های الکترویکی موقت می نمایند نیرویی که بین این دو قطبی های موقت ایجاد می شود عامل پیوند در پیوند های ثانویه جهت دار موقتی می باشد بدیهی است که به محض این که اتم ها از یکدیگر دور شوند اتم ها به حالت اولیه برگشته و غیر قطبی می شوند . object11
  نکته :وقتی می گوییم مولکولی دو قطبی است که با بار های مثبت و منفی در آن تفکیک شده باشد
  نکته : پیوند های ثانویه به پیوند های واندروانسی معروف نیز هستند .
  استحکام : strength
  به مقاومتی که یک ماده در مقابل بار یا نیروی که بر آن وارد می شود که تا قبل از شکست از خود نشان می دهد را استحکام می گویند .
  انواع استحکام :
  1- استحکام کششی
  2- استحکام برشی
  3-استحکام پیچشی
  4- استحکام فشاری
  5- استحکام ضربه ای
  6- استحکام خستگی
  7- استحکام تسلیم
  استحکام خستگی : fatigue strength
  مقاومت ماده در برابر بار های تناوبی را اصطلاحا استحکام خستگی گویند .
  استحکام تسلیم : yield strength
  به حداکثر مقاومتی که یک ماده تا قبل از تغییر شکل دائمی از خود نشان می دهد را استحکام تسلیم می گویند .
  سختی : hardness
  به مقاومتی که یک جسم در مقابل نفوذ و یا دخول یک ماده سخت تر از خود را نشان می دهد را سختی یک ماده گویند
  سختی یک خاصیت ذاتی نبوده بلکه معیاری برای خاصیت الاستیکی و پلاستیکی مواد است .
  نمودار تنش و کرنش فولاد نرم :
  که در این نمودار ناحیه حد کشسانی از A تا O و ناحیه پلاستیک از A تا D می باشد . object12
  نمودار تنش و کرنش اکسید منیزیم ( MgO)
  نکته : در موارد سخت و ترد و شکننده همیشه نقطه تسلیم بر نقطه شکست منطبق می شود . object 13
  چگونگی تعیین نقطه تسلیم یک ماده در منحنی تنش و کرنش :
  ابتدا نقطه 2/0 درصد را در روی محور به دست آورده و سپس خطی موازی با خط کشسان رسم می نماییم هر جا که این خط محور را قطع نماید نقطه تسلیم نامیده می شود . object14
  خاصیت پلاستیک:plasticity
  به میزان شکل پذیری دائمی یک ماده در مقابل اعمال نیرو و بار را اصطلاحا خاصیت پلاستیکی یا پلاستیسیته یک ماده گویند .
  نکته به طور کلی موادی با استحکام بالا مانند شیشه قبل از این که تغییر شکل دائمی بدهند شکسته می شوند

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

در مکانیک و فیزیک، قانون هوک تقریبی است از رفتار برخی از مواد که آنها را کشسان خطی (ارتجاعی خطی) می‌نامیم. در این گونه مواد جابجایی/کرنش متناسب است با نیرو/تنش ایجاد کننده آن. به عبارت دیگر: قانون هوک خواص فیزیکی فنرهای معمولی را برای جابجایی‌های کوچک به خوبی و با دقت بالایی مدل می‌کند. (تصویر متحرک). که: x: جابجایی فنر فشرده یا کشیده شده از نقطه تعادل آن است. F: نیروی وارده بر ...

علاوه بر خصوصيات خوب بتن بااستحکام بالا بعضي از خواص عملکرد ضعيف در مورد چکش خواري و مقاومت به آتش را دارد. اخيراً کاربرد الياف پلي پروپيلن براي برطرف کردن اين ضعف ها بوده است و ناشي از خواص عالي آنها و قيمت کم آنها مي باشد. استفاده از يک مقدار معين

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

در صنعت ساختمان ايران نزديک به 80 درصد از سقف‌ها و يا کف‌هاي ساختمان از خرپا - بلوک ساخته مي‌شود. سرعت بالا، هزينه کم و صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي اين روش سبب مي‌شود که بسياري از سازندگان ساختمان‌هاي مسکوني و اداري از اين روش استقبال نمايند? با توجه

مهندس روز به برتون، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف گرایش سازه های هیدرولیکی مهندس آرش مظلومی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف گرایش سازه های هیدرولیکی چکیده: دیر زمانی از شروع ساخت سد های بتن غلتکی نمی گذرد: ولی در همین مدت کوتاه به علت سرعت بالای ساخت، هزینه های اجرایی پایین و ایمنی برابر با سدهای بتنی کلاسیک ساخت این گونه سدها ...

مباحث مرتبط با مکانیک جامدات یا مکانیک مصالح که در ایران اغلب با نام مقاومت مصالح از آن یاد می شود شاخه ای از علم مکانیک است که با استفاده از روشهای تحلیلی به بررسی و تعیین مقاومت و صلبیت و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد.... یادداشتی در باب مقاومت مصالح (شرح دیدگاههای دکتر مسعود دهقانی در مبحث مکانیک مصالح) عرفان کسرایی e_kasraie@yahoo.com مباحث مرتبط با مکانیک جامدات ...

- مقدمه و تاريخچه آلياژهاي حافظه دار موادي بسيار جالب با مشخصات حفظ شکل و سوپرالاستيسيته هستند که فلزات و آلياژهاي معمولي اين خاصيت را ندارند . خواص متمايز و برتري آن ها نسبت به ساير آلياژها عکس العمل شديد اين مواد نسبت به برخي پارامترهاي ترمودينامي

کائوچوي طبيعي ( NR ) بسياري از درختها ، درختچها و حتي بوته ها هستند که شيره يي شبيه به شير توليد مي کنند که لاتکس ناميده مي شود .لاتکس شامل يک محلول کلوئيدي کائوچوي پخش شده در يک واسطه ي مايع مي باشد ، مکانيزم سنتز طبيعي ( biosyntesis ) کائوچو

مقدمه : آلياژهاي آلومينيوم جزء مواد پرکاربرد درصنايع هوافضا و اتومبيل مي باشند . زيرا اين آلياژها داراي خواص خوبي مانند مقاومت به خوردگي ، شکل پذيري و خواص مکانيکي خوب هستند ولي آلياژهاي آلومينيوم تجاري در دماي بالاتراز 200-300?C بطورمحسوسي

- مقدمه و تاريخچه آلياژهاي حافظه دار موادي بسيار جالب با مشخصات حفظ شکل و سوپرالاستيسيته هستند که فلزات و آلياژهاي معمولي اين خاصيت را ندارند . خواص متمايز و برتري آن ها نسبت به ساير آلياژها عکس العمل شديد اين مواد نسبت به برخي پارامترهاي ترم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول