تحقیق نقش تئوری حسابدای در جهت توسعه ی اصول حسابداری

Word - pdf 122 KB 32335 17
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نقش تئوری حسابداری در توسعه اصول حسابداری

  چکیده

  تئوری های حسابداری بر این باورند که هیچ تئوری جامعی از حسابداری تاکنون توسعه نیافته است.در این دست تئوری ها  این سوال پیش می آید که آیا اصول حسابداری موثر و کارآمد از ایجاد تحقیق حسابداری بر می آید.

  این مقاله این آگاهی را به ما می دهد که اصول حسابداری منحصرا نتیجه تحقیق دانشگاهی و تمرین حسابداری که به طور مشترک بر نوعی از فرآیند معقول و استاندارد که به اصول توسعه حسابداری برمی گردد، نیست. از این رو این نقشی که باید تئوری حسابداری و تحقیق در توسعه اصول حسابداری ایفا کند ، سوال اساسی دانشگاهی و آکادمیک است.

  این بحث در این مقاله روی مباحثی توصیفی وهنجاری (یا بیشتر مدرنیزه مثبت) متمرکز شده است، ماهیتی مستقیم و مثبت از جریان مهم و اصلی در تحقیق، تصمیم گیری مفید از حسابداری و نقش تفسیری و بحرانی در تحقیقات  به  منظور توسعه حسابداری . تمامی این پیشرفت ها در حسابداری مفیدند تا جایی که این تحولات راهی را برای حسابداری در نگرش های تحقیقی باز کنند که به طور کلی جایگاه تحقیق حسابداری و به دنبال آن تئوری حسابداری را ارتقا می دهد. این نقش پیشرفت ها در تکامل  اصول حسابداری است  هر چند موضوع قابل بحث است.

  1-مقدمه

  استانداردهای جهانی حسابداری و استانداردهای مالی حسابداری اجرای توسعه ی اصول اساسی استانداردهای حسابداری را شامل می شوند.سوالی اساسی این است که آیا اصول مورد نظر حسابداری می تواند به توسعه مناسب استانداردهای حسابداری کمک کند.سوال مربوطه در این جا این است که آیا اصول حسابداری در تئوری حسابداری به طور موثر می توانند توسعه یابند.

  بر طبق نظریه ولک، داد، روزیکی تئوری معمولا توسعه می یابد و از طریق فرآیند  تحقیق اصلاح می شود. از این رو یک سوال مناسب این است که بتوان توجه به این مطلب داشت که آیا اصول حسابداری برای توسعه ی موثر و اصلاح در دوره ی تحقیقات هستند.به هر حال تحقیقات دانشی است که اصول حسابداری به تنهایی از گذر تحقیقات توسعه ی اصول حسابداری نیست(برنمی آید).تمرین فرآیند از طریق استاندارد می تواند ما را به پیشرفت یا پیشبرد اصول حسابداری رهنمون سازد.

  نقش تحقیق حسابداری در توسعه ی اصول حسابداری و شکل دادن به فرآیند استاندارد یک سوال کلیدی و آکادمیک است.

  وضعیت بغرنج در تحقیق حسابداری این است که تئوری جامعی از تحقیق جامعی که می تواند بر پایه ی (ریاحی-بلکویی.کودفری هادسون.هولمز) باشد.این حقیقت توسط موسسه حسابداری در سال 1973 کشف شده است.

  در جمله ای از تئوری حسابداری و تئوری پذیرفته شده ی مشترک دو بار بازدید شده از ادبیات حسابداری و تمرین در این حال و شامل شدن آن و گرفته شده از ارزشهای گوناگون سیستم های حسابداری که این تغییرات برای سیستمی نظیر حسابداری می تواند ممکن باشد.واتس و زیمرمن بر این عقیده اند که هیچ تئوری کلی قابل قبول نیست که استانداردها و محتوای آن مطالب حسابداری را که نخواهیم  به آن رسید را قضاوت کنیم.

  ریاحی بلکویی تایید کرد که تئوری جامعی از حسابداری هنوز گسترش نیافته است و تئوری های گوناگون از استفاده از نگرش های گوناگون به ساختار تئوری حسابداری برمی گردد سر بر می آورد.

  از این رو تئوری جامعی از توسعه ی حسابداری گسترش نیافته است سوالات برخواسته از اصول حسابداری بر تئوری های این مطلب است.سوال سخت با حقایق سخت.هدف از این مقاله اشتراک بحث(مناظره)توسط توجه به نقش استعداد گوناگون نظریه حسابداری و تحقیقاتی که در اصول حسابداری بر اساس تئوری حسابداری نقش خود را ایفا می کند.این مسئله این است که آیا تئوری حسابداری و تحقیقی که بتوان با اصول حسابداری توسط استانداردها به حقیقت بپیوندد.

  تخمین زدن نقش استعدادی که این مقاله بر فر آیند ساختار توسط بحث این موارد را شامل می شود:1)طبیعت و توسعه ی تئوری حسابداری 2)پیشرفت های مهمی که امروزه بر تئوری حسابداری امروزه تاثیر گذار است.3)توسعه ی اولیه-تئوری حسابداری مثبت4)توسعه ی دوم-تئوری تصمیم غیر مفید از حسابداری و5)و دیگر توسعات در تحقیق توصیفی حسابداری و تحقیق منتقدانه و قطعی.

  2)ماهیت تئوری حسابداری و گسترش این تئوری

  بسیاری مدارس در زمینه ی تئوری حسابداری وجود دارند.که اولین آن ها تمرکز خود را بر روی اصول گسترش حسابداری و توصیف این تئوری به شرح زیر انجام داده است:از این رو،تعریف تئوری حسابداری ممکن است به عنوان دلیلی منطقی در شکی از این اصول باشد(1)مهیا کردن شکل کلی از مرجع توسط این که کدام تمرین حسابداری می تواند ارزشمند باشدو (2)راهنمایی به تولیدات و تمرینات گسترش جدید.تئوری حسابداری فرضیات اساسی،تعاریف،اصول و مفاهیمی است که در زیر شاخه ی اصول و قواعد حسابداری است.

  نمونه های دیگر این مدارس به توضیحات تئوری حسابداری به عنوان فعالیتی در توضیح و پیش بینی است:

  هدف اولیه از تئوری حسابداری پیشبرد پایه ای برای پیش بینی و توضیحات رفتاری حسابداری و حوادث است.

  حالت مفعولی و فعلی تئوری حسابداری (هدف)از تئوری حسابداری توضیح و پیش بینی تمرین حسابداری است.

  این تئوری تلاش می کند به توضیح چنین توضیحاتی و پیش بینی چنین پدیده ای.

  در این حال ابتدایی ترین تمرکز مدارس بر روی اصول حسابداری است،دومین آن سعی برای ارزش این تمرین برای خودش است.((هندریکسن)) بیان می کند که برتریش برای اولین مدرسه این است که (به این شرح است):

  تئوری حسابداری ممکن است همچنین استفاده ای برای توضیح این تمارین برای دستیابی به فهم بهتر آن است.اما مهم ترین هدف ازتئوری حسابداری باید به مهیا کردن انسجام این اصول است که شکلی از مرجع آن برای ارزش و گسترش از تمرین های صحیح حسابداری است.این 2 مدارس از تئوری حسابداری در2 منظر از نگاه روش شناسان از گسترش تئوری است به این شرح،روش شناسی توصیفی و عادی گونه.تئوری موجود از روش شناسی عادی سوالاتی است که توصیف  می دهد که چرا این تئوری باید این طور باشد،در حالی که تحقیقات روش شناسی توصیفی،در ذیل این پدیده ها جای دارند.

  روش شناسی عادی گونه متمرکزتر با آن چیزی است که باید باشد و بیشتر توصیفی تر است.

  با این تناقض،توضیحات توصیفی روش شناختی،توضیحات و پیش بینی های این پدیده است.

  روش شناختهای اصولی و توصیفی توسط همچنین فرایندی به گسترش تئوری تشخیص می دهد،روش شناختی اصولی فرایندی کسری از فرمول اشیا و اوصاف از اصول گسترش یافته است. روش شناسی توصیفی فرایندی مقدماتی است که تمرکزش بر مشاهدات دنیا ی واقعی است.هدف از این فرایند ضبط این پدیده است.به هر حال،سومین فرایند،فرایند پیش بینی،که گاهی اوقات شناخته شده است.این فرایند بیشتر از فرایند مقدماتی و نه فقط ضبط مشاهدات است بلکه توضیحات و پیش بینی های آن است،از این رو حقیقت این است که اغلب به تحقیقی مثبت از روش شناسی بر می گردد.

  او دومین تئوری حسابداری مدرسه ای و،مدرسه ای است توضیحی و توصیفی،اگر چه که توصیف در مشاهدات پدیده هاست،تمرکز بیش از بیش بر توضیحات و پیش بینی پدیده هاست،و بنابراین بیش از پیش مثبت گونه است.

  نتیجه این است که بسیاری از تئوری های حسابداری فرقی بین تحقیق اصولی و توصیفی نمی گذارند اما،بین تحقیق اصولی و مثبت چرا.اینانگا و اشنایدر به شرح زیر این تئوری ها را مقایسه می کنند:

  تئوری اصولی اصلی آن تئوری است که موقعیت دنیای واقعی را به تصویر می کشد،نه آن چنان که هستند اما آن طور که باید باشند.این تئوری بیشتر تجویزی است تا توصیفی که به آن شرح می دهد،و کامل کند آن را و آن اصول پایه ای آن را.تئوری های اصولی توسط فرضیات هدفی آن ها سازمان یافته اند.

  تئوری های مثبت تلاش خود را برای توصیف موقعیت های واقعی جامعه می کنند.این تحقیقات شامل مشاهدات واقعی از پدیده های مربوط از مشکلات تعریف شده هستند.فایل مربوط به این مشکل بیشتر جمع شده است و توسط فرایندی مستقل استقلال یافته اند.اگر این تئوری که نتیجه ی توصیف چنین پدیده ای است،نظیر تئوری که بتواند به هدفی خاص دست یلبد. این مشاهدات واقعی و گرفته شده از آن به این شکل است"اگر واقعا Y جای بگیرد،خروجی آنZ است."بسیاری از اعداد از این مشاهدات،به طور بهتری ساپورت می شوند.

  فهمیدن این اصول این قوائد که تئوری گسترش روش شناسی بر گسترشش اثر دارد و مهم است که این گسترشات بر تحقیق حسابداری بر گذر از سده های گذشته باشد.

  3)گسترش بزرگ در تئوری حسابداری

  دو گسترش بزرگ در حسابداری در سال 1960 و اوایل سال 1970 بوجود آمد،و تاثیر خود را بر گسترش تئوری حسابداری امروزه گذاشته است.اولین گام حرکت از حسابداری اصولی به حسابداری روش شناختی مثبت است،نتیجه در تحقیق حسابداری مثبت از جریان همین نوع حسابداری است.دومین آن حرکت به تصمیم نا مفید در حسابداری است.در سال های 1956 و 1970 صرف نظر از این دوره ی اصولی.که برای بهتر فهمیدن و تمرین گسترش است.در اصطلاح نگرش اصولی توجه خیلی کمی برای اعتبار چنین فرضیه ای بر اصول وجود دارد.ولک بر این باور است که این نوع نگرش بعد از سال 1970 مرده است.

  یکی از مهم ترین دلیل آن این است که چرا نگرش اصولی استفاده نشده است که به طور قطعی درباره ی آیا تئوری اصولی بتواند توسط دانشمندان حسابداری مورد توجه باشد.تحقیق اصولی به عنوان "غیر علمی"نادیده گرفته می شود.نتیجه ی حرکت از تحقیق مثبت اصولی طوری است که تمرکزش در تغییر تحقیق حسابداری از توسعه ی اصول حسابداری و آنچه که آن باید بیشتر علمی تر از روش شناختی و پیش بینی و تمرین است.تاثیر تحقیق روش شناختی مثبت بحث در بخش چهارم است.بر طبق نظریه ی Godfrey در حالی که تاکید در بقایای تحقیق دانشگاهی در بخشی از تئوری مثبت حسابداری،این حرفه نگرشی اصولی است،توسط تئوریه های جستجویی که می تواند بر بخش تمرین حسابداری و بیشتر مفید واقع شود.به هر حال،این نظریه نگرش ناب اصولی نیست و این سوال می تواند قرار گیرد که آیا تمرین تئوری را ایجاد می کند((wolk در بر می گیرد که استانداردهای حسابداری که می تواند توسه یابد از فرایندی واقع گرایانه نمی تواند الزاما به طور صحیح در قوائد از منطق کسری.آنها اظهار داشتند که این فرایند،واقع گرایانه تر است زیرا که استانداردهای کامل برای تمامی قصد و هدف ها ممکن هستند.Watts & Zimmermann بحث دارند که قوائد دولت ایجاد محرکی است برای خصوصیات سیاسی و تئوری های حسابداری که لابی های سیاسی را به قضاوت می کشاند.نتیجه ای از فرایند واقع گرایی در بخشی از استاندارد که محققان حسابداری نمی تواند بر غلبه از این فرایند به عنوان تئوری قابل قبول دانشگاهی در تحقیق که بتوان بر پایه ی تحقیق را داشت اعتماد کرد.

  دومین گسترش،تصمیم غیر منطقی و غیر مفید در حسابداری،تحقیق در سال 1960 آغاز شد.در تئوری حسابداری این جمله ای است بنیادی،به طور کلی مربوط به ASOBAT ،این مقاله توسط شرکت آمریکایی حسابداری در سال 1966بود و می توان از شروع آن صرف نظر کرد((Hicks بر پایه این اصول (Riahi-Belkaoui) تشریح نقشی از حسابدازی به شرح زیر است.

  نقش حسابداری اطلاعاتی را درباره ی رفتار اقتصادی که از نتیجه ی فعالیت های اداری در این محیط را ایجاد می کند.این نتیجه بهترین که می توان در FASB در این محدوده ی اطلاعاتی به بار می دهد .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

فصل اول: 1- روش اولین صادره از آخرین وارده و تولید ناخالص ملی : این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی که در فصل های بعدی آمده است . حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می کنند که تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی می باشند و این عواقب را باید در زمانی که راجع به یک استاندارد یا یکی از مقررات ، تصمیم گیری می کنیم ، مد نظر داشت . فصل بعدی ، بررسی هیئت ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

چالشهای موجود در حسابداری دولتی مقدمه: با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که ...

هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

امروز که ‌باید به مثابه کل‌ واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است. تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و ...

مقدمه : حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟ اینها سئوالاتی بودند که ...

هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورت های حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر ...

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ مقدمه تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین ...

چکیده : این مقاله ، حسابداری مدیریت استراتژیک را در شرکت بزرگ چندملیتی در آلمان را بررسی می‌کند ، بیشتر تحقیق قبل در زمینه SMA و به پایه بکار روی فنون حسابداری بستگی دارد . این مقاله بیشتر با چگونگی درک SMA و بکار رفتن آن سروکار دارد یافته‌های اساسی تحقیق وابسته به پدیده اصلی حس سازی است این مقاله منظور از حس سازی و چگونگی بکارگیری مدیریت حسابداری به کمک ، فرآیند را در بر دارد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول