تحقیق ریاضیات و بند کفش

Word 2 MB 32522 53
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت قدیم:۵,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آیا هیچ گاه از خود پرسیده اید که چه کسی یک ریاضیدان است؟ چندین سال پیش حرفه ای برای این پرسش در ذهن من ایجاد شد و به نظرم رسید که ریاضیدان شخصی است که قدرت تشخیص فرصتهای موجود برای به

  کار گیری ریاضیات را دارد و این در حالی است ک بقیه افراد متوجه این فرصتها نیستند. در این مورد می توان بند کفش را در نظر گرفت آقای جان هاتسون استاد علوم کامپیوتر دانشگاه کارولینای شمالی مقاله ای با عنوان

  » معمای بند کفش« به رشته تحریر درآورده است. حداقل سه نوع آرایش کلی برای بستن بند کفش وجود دارد که عبارت است از نوع امریکایی(زیگراگ)، نوع اروپایی و نوع کفاشی(ایرا نی). هر چند از نظر خریدار شکل ظاهری و زمان لازم برای گره زدن دارای اهمیت است ولی برای تولید کنندگان کفش، موضوع مهمتر آن است که کدام یک از آرایشها دارای کوتاهترین طول بوده و در نتیجه کمترین هزینه را در بر خواهد داشت؟ در این مبحث به منظور یافتن طول بند فقط اندازه خطوط مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. فزض شده است که طول مورد نیاز برای گره زدن در تمامی آرایشها یکسان است و از این رو در نظر گزفته نشده است. توصیه میشود از چشمهای کسی ه کفش را پوشید ه است به کفش بنگرید و در این راستا منظور از ردیف بالای سوراخها آنهایی است که نزدیک پا باشند.نکته دیگر اینکه در اینجا ضخامت بند (ضخامت خط) معادل صفر و سوراخها به عنوان نقطه فرض شده اند. حال اگر به دقت به مساله بنگریم، خواهیم دید که طول بند به سه پارامتر بستگی دارد که در روی شکل نیز مشخص شده اند: 1- تعداد سوراخها(n ) 2- فاصله بین سوراخهای متوالی     (d )  3- فاصله بین سوراخها ی چپ و راست در هر ردیف (g ).

  بااستفاده از قضیه فیثاغورث می توان طول بندها را یافت (البته شادی تعجب کنید که قضیه چنین مرد بزرگی دارای این کاربرد باشد):

  الف)آمریکا ئی : 

  ب)اروپایی     :

  ج)کفاشی    :

  حال بایددید که کدامیک از آرایشها کوتاهتر و برای اینکار در نظر گرفته می شوند:

  الف)آمریکایی               ب)اروپایی :

  ج)کفاشی:

  در اینجا این سوال مطرح است که آیا نوع آمریکایی همیشه کوتاهترین طول را دارد ؟ بااستفاده از قوانین جبری می توان دید ک اگر dو g غیر صفر بوده و n حداقل 4 باشد دارندگان کوتاهترین طول به ترتیب عبارت خواهد بود از نوع آمریکایی ، ارپایی، و کفاشی، اگر   n =3 باشد مجدداَ آرایش آمریکایی کوتاهترین طول را دارد ولی طول دو نوع دیگر مساوی می شودو نها یتاَاگرn    =2 شود( یعنی تنها در سوراخ در هر طرف) طول یکسان خواهد شدولی احتمالاَ ریاضیدان ها فقط به این حالت علاقه مند می باشند

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

رياضيات و بند کفش « آيا هيچ گاه از خود پرسيده ايد که چه کسي يک رياضيدان است؟ چندين سال پيش حرفه اي براي اين پرسش در ذهن من ايجاد شد و به نظرم رسيد که رياضيدان شخصي است که قدرت تشخيص فرصتهاي موجود براي به کار گيري رياضيات را دارد و اين در حالي

فيثاغورث در حدود سال 580 پيش از ميلاد، در جزيره ساموس متولد شد. اقامت در مصر اثر فوق العاده اي در پيشرفت فيثاغورث داشت. فيثاغورث در نخستين دوره شکوفايي خود در کروتون (مستعمره يوناني در جنوب ايتاليا) زندگي مي کرد. او در همين جا مکتب فيثاغورثي را بنيا

فيثاغورث (حدود سال هاي 580 تا 500 پيش از ميلاد ) ، رياضي دان و فيلثوف يونان باستان ، در ساموس متولد شد . در جواني ، براي مطالعه ي دانش کاهنان مصري ، به آن سرزمين سفر کرد . او در بابل هم بود و در آنجا ، در طول 12 سال ، توانست اختر شماري (تنجيم) و اخت

افکار فيثاغورث رياضيدان و فيلسوف يوناني به شکل گيري رياضيات نوين و فلسفه غرب کمک کرده است . هدف او توضيح همه پديده هاي طبيعي بر اساس رياضيات بود . فيثاغورث بيش از هر چيز براي فرمولي که در مورد نسبتهاي اضلاع مثلث راست گوشه ارائه کرده است معروف است. م

تاريخچه ي رياضيات انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور که مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه‌هايش را مي‌داند انجام مي‌داد. اما بزودي مجبور شد وسيله شمارش دقيقتري بوجود آورد. لذا، به کمک انگشتان دست دستگ

رياضي رياضيات عموما مطالعه الگوي ساختار، تحول، و فضا تعريف شده است؛ بصورت غير رسمي تر، ممکن است بگويند مطالعهاعداد و اشکال است.تعريف رياضيات بر حسب وسعت دامنه آن و نيز بسط دامنه فکر رياضي تغيير کرده است. رياضيات زباني خاص خود دارد،که در آن به جا

تاريخچه رياضي : سرگذشت رياضيات 1 : انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور که مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه‌هايش را مي‌داند انجام مي‌داد. اما بزودي مجبور شد وسيله ش

سرگذشت رياضي انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور که مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه‌هايش را مي‌داند انجام مي‌داد. اما بزودي مجبور شد وسيله شمارش دقيقتري بوجود آورد. لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شم

رياضيات همواره يکي از علوم فعال و زنده بوده است که براساس منطق استوار مي باشد .پايگاه معرفت رياضي خرد محض است و بر محور احساسات و خواسته ها نمي گردد .ميزاني که با آن انديشه هاي رياضي را مي سنجيم مستقل از آن انديشه هاست . نتايج همگي بر مبناي قو

انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور که مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه‌هايش را مي‌داند انجام مي‌داد. اما بزودي مجبور شد وسيله شمارش دقيقتري بوجود آورد. لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماري پديد آورد ک

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول