دانلود مقاله وجه نقد ، سرمایه و درآمد

Word 121 KB 3255 87
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۸,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • .گردش وجه نقد(نوامبر1977 شماره5 بخشc)

  نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد  به صورت زیراست:

  1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید  شده از افزایش  موجود در  مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست.  و بر عکس  کاهش خالص  در، مانده ی حسابهای  دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین  دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.

  2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند .  به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول  نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره  باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال   وجه  نقد را  اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها  استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان  قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها  ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش  دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .

  3- هزینه استهلاک نشان دهنده تخصیص سیستماتیک هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاک روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از  هزینه استهلاک به عنوان یک هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین کرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاک را به سود حاصل اضافه نمود.

  4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با           سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره  مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده کمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یک افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد که نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاک)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعکس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده کاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است  و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.  

  5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست،   بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشکار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری     می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای  از وجوه نقد  و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد  نشان داده شود.

  6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری  با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یک استفاده از وجه نقد  رانمایش می دهد.

  7-در فروش یک دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند که باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعکس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص کسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید  به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به  عنوان منبعی از وجه نقد  به این مبلغ اضافه می شود.

  4.سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)

  الف."مبنای نقدی" واژه ایست که برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یک شرکت تجاری از مبنای نقدی استفاده می کند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی  را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یک سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است. 

  اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویکرد دارای ارزش مفهومی کمتریست زیرا که قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یک دوره ممکن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملکرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی که شرکت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام  و بدهی ها آشکار می سازد.ودر صورتی که شرکت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناکافی خواهد بود.

  نظر وبررسی حسابداران  نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، که در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای  تعهدی محاسبه می شوند.

  وبنابراین این رویکرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یک تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یک اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی که  موجودی ها  ودارایی های ثابت شرکت(کارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یک شرکت را تشکیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشکارتر خواهند بود.

  دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی  این گونه است، که زمانی درآمد ها شناسایی شوند که پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویکرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یک تشخیص بهترو کامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویکرد هایی که قبلا بحث کردیم بهتر می باشد. این رویکرد مانند روش محاسبه اقساط،یک روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی که مجموع ارزش فروش کاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.

  ب.1.تفاوت بهره  ناخالص بریک پایه نادرست محاسبه می شود.

  واز این اطلاعات ارائه شده، تفاوت بهره ناخالص بر مبنای نقدی در سال 1970 به صورت زیر است:

  پول نقد دریافت شده                                                               164000 دلار

  پول نقد پرداخت شده برای خرید کالاهای تجاری:

  حسابهای پرداختی 1 ژانویه1970                                              13000 دلار +

  خریدهای انجام شده درسال 1970                                            102000 دلار

                                                                                             115000 دلار

   

  حساب های پرداختی 31 دسامبر1970                                     20000 دلار           

        95000 دلار

  مازاد(اضافه) رسید های دریافت شده نقدی در پرداخت های انجام شده برای کالاهای تجاری

                                                                                                                             69000 دلار             

  تفاوت بهره ناخالص موجود در پول نقد تعدیل یافته،و مبنا (پایه)پول نقدی وصول شده به صورت زیر است:

  پول نقد دریافت شده                                                                                                    164000 دلار

  بهای کالای فروخته شده (164000*6. )                                                                    98400 دلار

  حاشیه فروش                                                                                                                 65600 دلار 

  محاسبه نسبت میانگین ارزش کالاهای فروخته شده

  فروش های نقدی                                                                                                        147000 دلار

  فروشهای نسیه                                                                                                                  18000 دلار

  مجموعه فروش کلی                                                                                                    165000 دلار

  بهای کالاهای فروخته شده:

  موجودی ابتدا دوره  (11000+13000+5000 دلار)                                                        19000 دلار

       خریدها                                                                                                                    102000 دلار

   

   ارزش کالاهای موجود برای فروش                                                                              121000 دلار

  موجودی پایان دوره (8000+20000+6000 دلار)                                                         22000 دلار 

  بهای کالاهای فروخته شده                                                                                            99000 دلار 

   

  بهای کالاهای فروخته شده

   

   

    مجموعه  فروش ها

  نسبت=                                                     = 0.6         

   

   

  رویکرد حاشیه سود  آقای اریک با ایجاد تعدیل های مستقیم و ساده به یک مبنای نقدی خالص قابل تبدیل نخواهد بود.و درعوض پرداخت های نقدی بایستی با تجدید حساب های پرداختی مانند آنچه که در بالا بیان شد، محاسبه شود.

  اما رویکرد حاشیه سود  آقای اریک با ایجاد دو اصلاح ساده به یک مجموعه نقدی ویا مبنای نقدی تعدیل یافته تبدیل می شود،ابتدا مانده های حساب های پرداختی در ابتدا وانتهای هر دوره بایستی به مبلغ موجودی اضافه شوند، دوم حاشیه سود منعکس شده در مانده حسابهای دریافتی در ابتدا وانتهای هر دوره بایستی کسر شود. بنابراین مبالغ ابتدای دوره و انتهای دوره موجودیها به بهای تاریخی  ارزیابی می شود.

  از سال 1970 این رویکرد اینگونه محاسبه می شود:

  محاسبه موجودیها  وحساب های دریافتی در بهای تمام شده :                                      

                                                                               31 دسامبر 1970                       1 ژانویه 1970

  موجودی (خالص )                                                          8000 دلار                         11000 دلار

   به اضافه مانده حسابهای پرداختنی                                        20000 دلار                        13000 دلار 

  کسر می شود : حاشیه سود در مانده حسابهای دریافتنی          28000 دلار                        24000 دلار         

                                                                                             2400 دلار                         2000 دلار                                              

                                                                                            25600 دلار                       22000 دلار

  محاسبه حاشیه سود در سال 1970

  پول نقد دریافت شده                                                                                    164000 دلار

  بهای تمام شده کالاهای فروخته شده:

  موجودی اول دوره به اضافه حساب های دریافتنی

  اول  ژانویه                                                                                              22000 دلار

  خریدها                                                                                                 102000 دلار

  هزینه کالا                                                                                                124000 دلار

   

  موجودی های پایان دمسامبر به اضافه حساب های در یافتنی

  31 دسامبر                                                                                        25600 دلار        98400دلار  

   

  تفاوت حاشیه سود                                                                                                     65600 دلار     

   

   تبدیل حاشیه سود آقای اریک به یک مبنای فروش نیازمند این است که، فروش های این دوره را که برای آنها پول نقدی وصول نشده به پول نقد دریافت شده برای فروش های این دوره اضافه شود. وهمچنین قیمت تمام شده کالای فروخته شده که مبنای پول نقد وصول شده محاسبه شده است ، تعدیل یابد. بنابراین مانده حساب های دریافتی از حساب موجودیها کسر می شود، و نتیجه حاصل شده برابر با آنچه را که در بالا محاسبه شد می باشد،تحت عنوان  محاسبه نسبت میانگین قیمت فروش کالاها.

  2.حاشیه سود ارائه شده بخاطر روش محاسبه نادرست، کاهش های به وجود آمده در طول فروش و هم چنین افزایش رسید های نقدی را آشکار می سازد.

  و اگر آقای اریک بخواهد محاسبه  حاشیه سود را روی مبنای نقدی تعدیل یافته ویا مبنای وصول شده نقدی انجام دهد.افزایش مانده حساب های دریافتی تنها با تاثیر مبلغ یکی از عناصر سود ،که  40درصد قیمت فروش است،منجر به یک هزینه بسیار بزرگتر از مقدار واقعی می شود. و آقای اریک نتوانست نتایج عنصر  سود را کسر کند. من الجمله در یک صورتحساب بیش از حد واقعی، که در آن هزینه کلی کالای موجود در کنار کالای فروخته شده به مشتریان در مانده ی حساب های دریافتی در  ابتدا وانتهای دوره منعکس شده بود ، نتوانست نتایج حاصل از بخش سود را کسر نماید. واگر مانده حساب های در یافتی ثابت باشد بخاطر این مشکل یک اختلال کوچک در حاشیه سود به وجود می آید.

  بیشترین اختلال حاصل از کسر نمودن مانده های حساب های پرداختنی  برای رسیدن به مبالغ خالص فهرست موجودیهاست. افزایش مانده ها در اینجا حاصل از مبالغ نزولی موجودی اند، وبه عنوان یک نتیجه بیش از حد واقعی از قیمت فروش کالاهاست.

  اگر آقای اریک بخواهد حاشیه سود بر مبنای نقدی ویژه محاسبه کند او می باید، میزان پول نقدپرداخت شده برای کالای تجاری در یک دوره را تعیین کند، وبرای این کار باید حساب، حساب های پرداختنی برای یک دوره را همانند آنچه را که در بخش b.1 بیان شد، بازسازی کند.وکسر نمودن مانده حسابهای پرداختنی حساب ها اشتباه است، زیرا که این روش ارتباط میان حساب ها را آشکار نمی کند.

  5- سود حسابداری در مقایسه با سود  اقتصادی

  پاسخ به اینگونه مسائل از موضوعی(عنوانی) شبیه همین مسائل نتیجه می شود. مانند مفاهیم سود ، حسابداری واقتصادی دیوید سولومونز.

  a .این غیر ممکن است که بگوییم یک سرمایه دار موفق تر از دیگریست، به گونه ای که مثلا یکی از آنها به عنوان سود حسابداری، سودی برابر با 1000 دلار داشته ودیگری اصلا هیچ سودی حسابداری نداشته.

  b .این" نتیجه نا معقول توسط آقای سیدنی الکساندر بیان شد..........که با توجه به تغییرات در دارایی های مشهود (فقط یک بخش از آن)در حالیکه سرقفلی را نادیده بگیریم سود حسابداری با نسبت غیر معقولی از موفقیت مدیریتی به وجود می آید. از دیگر روش های بیان این موضوع این است که فرض کنیم، اگر افزایش سود یک هدف تجاری باشد، در صورتی منطقی است که سود به معنای سود اقتصادی باشد نه سود حسابداری."

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

طبق قواعد حسابداری تعهدی ، جریانهای نقدی آزاد ناشی از عملیات ارزش دفتری عملیات را کاهش می دهد اما بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تاثیری ندارد . از طرف دیگر سود ناشی از عملیات هم ارزش دفتری عملیات و هم ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد . در نتیجه قواعد حسا بداری تعهدی تجویز می کند که سود به ارزش سهامدار می افزاید اما جریانهای نقدی آزاد برای ارزیا بی حقوق صاحبان سهام نا مربوط ...

حسابداری صنعتی 1: منبع حسابداری صنعتی جلسه اول نشریه شماره 26 سازمان حسابرسی بارم : 5 نمره میان ترم ، 12 نمره پایان ترم ، 3 نمره کلاسی گزارشات صورتهای مالی : پردازش گزارشات صورتهای مالی بارخورد اطلاعات اولیه خام سیستم حسابداری مالی استفاده کنندگان : مدیران شرکت ، مردم ، حسابداران شرکت ، اعتبار دهندگان (بانک ) بستانکاران ، سهامداران دولت ، سرمایه گذاران بالقوه . صورتهای مالی ، ...

بخش اول دانش و سیستم حسابداری حسابداری را می توان فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری اطلاعات مالی بمنظور فراهم آوردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی تعریف کرد . بعبارت دیگر ، حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که رویدادهای مالی موثر بر سازمانها را شناسایی نموده و اثرات اینگونه رویدادها را به تصمیم گیرندگان گزارش ...

شفاف‌سازی حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع از طریق : * محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌های . * تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای . اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی • ایجاد بستر مناسب در استقرار بودجه جامع . • تأمین، توسعه، تکمیل و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی مرتبط . • ایجاد طبقه‌بندی و کدینگ یکنواخت در کلیه واحدهای ...

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، ...

هدف حسابداری چیست؟ در زمان تمدن های قدیمی که تاریخچه آن ها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به امروزکه روابط تجاری بسیارگسترده شده اند،کنترل حسابها و دخل و خرج و نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته است در ضمن عصرحاضر به عنوان عصر اطلاعات نامیده شده است،بنابر این کسانی در این عصر موفق هستند که به اطلاعات بیشتری ...

مقدمه: مفهوم فروش اقساطی، در بادی املاک و مستغلات و کالاهای با دوام گران قیمت به کار می رفت، اما امروزه، تقریباً در تمام بخش های اقتصادی و تولیدی توسعه پیدا کرده است. به طور تقریبی محل سکونت اکثر خانواده ا به صورت فروش اقساطی با پرداخت هایی ماهانه به اقساط حداکثر 20 ساله فروخته می شود، لوازم منزل، اتومبیل، اثاثه و تجهیزات و ادوات کشاورزی نیز به صورت فروش اقساطی با پرداخت اقساط ...

مدیریت بهای تمام شده هدف، به فرایند منظم برنامه ریزی عرضه کالا و خدمات، قیمت گذاری، تعیین هزینه های چالش انگیز هدف و ترغیب کارکنان به بررسی مداوم راهکارهای منطقی کاهش هزینه ها اطلاق می شود. براساس مدیریت بهای تمام شده هدف، هر سازمانی به دنبال ایجاد توازن میان کیفیت و کارایی محصول خود با قیمتهایی است که هم نیازهای مشتری و هم سودآوری سازمان را تامین کند. برخلاف نظامهای سنتی مدیریت ...

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد ...

مقدمه : واحدهای تجاری به منظور تولید وفروش کالا خدمات ، در انواع مختلف دارائیها پولی (وجوه نقد، حسابها واسناد دریافتی)، دارائیهای مولد مشهود (ماشین آلات و تجهیزات زمین ) ودارائیهای نامشهود (حق اختراع، حق امتیاز، علائم تجاری وسرقفلی‌) سرمایه گذاری می کنند. علاوه بر این، واحدهای تجاری ممکن است وجوهی را صرف خرید سهام واوراق بهادار سایر واحدهای تجاری نمایند که حسب مورد به سرمایه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول