تحقیق رایگان الکترو میوگرافی

Word 26 KB 32564 3
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در این آزمایشگاه شما فعالیت الکتریکی ماهیچه را به وسیله ی ثبت کردن الکترو کاردیو گرام (emg) از یک داوطلب بررسی خواهید کرد. شما emg را روی هر داوطلب بررسی خواهید کرد و حرکت ماهیچه را ایجاد می کنید:

  از این روش برای اندازه گیری سرعت هدایت عصب استفاده می کنید.

  بیشینه

  عضلات برای نقل و انتقال و حمایت از استخوان بندی حیوان کار انجام می دهد. هر ماهیچه از تارهای ماهیچه ای منحصر به فردی تشکیل شده در فاسیکولها سازماندهی می شوند. هر تار منحصرآ به وسیله ی  شاخه ای از موتور آکسون وصل می شود . تحت شرایط معمول یک فعالیت نورونی همه فعالیتهای بالقوه تارهای ماهیچه ای وصل می شود به وسیله موتور نورون و شاخه آکسون.

  موتور نورون  به همراه همه فیبر های ماهیچه ای خالص که متصل است موتور یونیت نامیده می شود این فرآیند شروع یک حرکت بالقوه را در بردارد.(چه به طور داوطلبانهد یا به عنوان نتیجه ای از تحریک الکتریکی عصب محیطی)هدایت عمل بالقوه در طول عصب فیبر ، کاهش نورون ناقل در محل تقاطع نورون عضلانی و هم چنین دپلاریزاسیون پوسته ماهیچه منجر به انقباض فیبرهای ماهیچه ای می شود.الکترو میوگرافی روشی هست که فعالیت الکتریکی ماهیچه ها و کنترل اعصاب ماهیچه ها را اندازه گیری می کند.

  اطلاعات ثبت شده یک الکترو میوگراف هست.

  هم چنین به emg یا میوگراف باید آشنا شد. 2 روش ثبت وجود دارد:

  الکترو ها در میان پوست در ماهیچه وجود دارد یا جایگاه  الکترود ها روی سطح پوست قرار می گیرد. سایز و شکل فرم جنبش اندازه گیری شده اطلاعات را درباره توانایی ماهیچه آماده می کند که زمانی که اعصاب تحریک می شوند چگونه واکنش نشان می دهند . در محیط پزشکی emg بیشترین استفاده را زمانی دارد که افراد نشانه هایی از ضعف را دارند و قدرت ضعیف شده ماهیچه را بررسی می کند. اکثریت ماهیچه ها کار برای نقل و انتقال و حمایت از استخوان بندی حیوان انجام می دهند.

  هر ماهیچه از تارهای ماهیچه ای منحصر به فردی تشکیل شده است . آنها به وسیله ی شاخه ای آکسونی به هم وصل می شوند. تحت شرایط معمول یک فعالیت نورونی هم فعالیتهای فیبر های ماهیچه ای به وسیله موتور نورون و شاخه ی آکسونی وصل می شوند. این فراآیند شروع یک حرکت بالقوه را در بردارد.(چه به طور داوطلبانه یا به عنوان نتیجه ای از تحریک الکتریکی عصب محیطی ) هدایت عمل در طول عصب فیبر ، کاهش نورون ناقل در محل تقاطع نورون عضلانی و هم چنین دپلاریزاسیون پوسته ماهیچه منجر به انقباض فیبرهای ماهیچه ای می شود.

  الکترو میوگرافی روشی هست که فعالیت الکتریکی ماهیچه ها و کنترل اعصاب ماهیچه ها را اندازه گیری می کند . اطلاعات ثبت شده یک الکترو میوگراف است هم چنین باید به emg یا میوگراف آشنا بود.

  2روش ثبت وجود دارد : الکترودها در میان پوست در ماهیچه قرار دارد یا جایگاه الکترودها روی سطح پوست قرار می گیرد.

  سایز و شکل فرم جنبش اندازهگیری شده اطلاعات را درباره توانایی ماهیچه آماده می کند زمانیکه اعصاب تحریک می شود چگونه واکنش نشان می دهد . در محیط پزشکی emgد بیشترین استفاده را زمانی دارد که افراد  نشانه هایی از ضعف را دارند و قدرت ضعیف شده ماهیچه را بررسی می کند. Emg فعالیت الکتریکی فیبرهای ماهیچه ای فعال را منعکس می کند. آتش کردن واحد های حرکتی به صورت هم زمان و گاهی اوقات ممکن است با انقباض بسیار ضعیف کمک می کند به موتوریونتیهای خاص سیگنال emg پی برد . همان طور که انقباض عضلانی ضعیف زیاد می شود اگر چه تراکم فعالیت افزایش می یابد  و ممکن است سیگنال های خام در هر زمان فعالیت الکتریکی هزاران فیبر منحصر به فرد را نشان می دهد.

  در تمرین اول: از فعالیت emgدر طول انقباض ماهیچه دو سر بازو و سه سربازو ثبت خواهید گرفت. سیگنال خام emg در طول انقباض اختیاری ممکن است با راه های مختلف ، شدت فعالیت emg را نشان می دهد. این روشی که اینجا استفاده  می شود سنجش های منفی سیگنال emg را وارونه می کند و سپس تمام سیگنال را ترکیب می کند. تغییرات فعالیت را واضح تر می کند.

  در این قسمت از تمرین شما همکاری با یکدیگر را بررسی می کنید.

  یک پدیده در هر انقباض هدایت می کند ماهیچه را که فعالیت کم تری در آنتاگولیست ماهیچه دارد. روانشناسان خیلی به طور واضح به این اهمیت نمی دهند اما پیشنهاد می کنند که به تثبیت فصل کمک می کند. شما هم چنین ثبت خواهید گرفت از سیگنال emg؟ وسیله تحریک الکتریکی یک موتور عصب ذخیره در ماهیچه.

  عصب حرکت عضله ابداکتورپولیس برویس عضوی از ماهیچه هایی است که در سطح کف دست قرار دارد. موتور عصب ابداکتور پولیس برویس (عصب کوچک ) به آسانی مچ دست و بازو را تحریک می کند. در این تمرین ، صفحه فلزی پهن الکترودها به سطح پوست چسبیده می شود و نبض الکتریکی کم تری در میان عصب پوست اجرا می شود.

  در آن مدت زمانیکه ماهیچه ها منقبض می شوند واکنش ماهیچه ها در برابر انقباض به صورت نبض های الکتریکی ثبت شده است. سرعت انقباض بستگی به سرعت هدایت دارد به طور کلی دامنه سرعت هدایت معمولی تقریبآ بین 50-60 متر در لحظه است. ممکن است سرعت هدایت معمولی یک عصب دیگر تفاوت داشته باشد و خاص همان عصب باشد علت واکنش غیر عادی ماهیچه ها اختلال در عصب و ماهیچه هاست.

  اندازه گیری فعالیت الکتریکی در ماهیچه ها و اعصاب می تواند کمک کند به سکان وقوع و میزان بیماری که به بافت ماهیچه آسیب می رساند (مثل ماهیچه دیستروفی)یا اعصاب (مثل آمیوتروفیک ،اسکلروزیس جانبی) در مورد آسیب عصب ، ممکن اغلب قسمت واقعی و اصلی عصب آسیب ببیند. در محیط پزشکی مطالعه هدایتی عصب و emg معمولآ با همدیگر صورت می گیرد. وقتی عصب بیرونی تحریک می شود داوطلب یک نیشگون کوچک یا حس مومور شدن و یک کشش ناگهانی ماهیچه را احساس می کند . این احساس ممکن است شبیه به ایجاد کردن الکتریسیته ساکن باشد زمانیکه فردی پایش را روی فرش می گذارد ، سپس به جسم فلزی تماس پیدا می کند.

  در تمرین ها ، هر نبض الکتریکی خیلی کوتاه است (کم تر از یک میلی ثانیه ) انرِژی نبض های الکتریکی خیلی زیاد نیست که باعث آسیب رساندن شود.

  هیچ خطری با این جریانهای کوچک ایجاد نمی شود. در پوست هیچ چیز قرار داده نمی شود هم چنین خطر عفونت وجود ندارد.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

در اين آزمايشگاه شما فعاليت الکتريکي ماهيچه را به وسيله ي ثبت کردن الکترو کارديو گرام (emg) از يک داوطلب بررسي خواهيد کرد. شما emg را روي هر داوطلب بررسي خواهيد کرد و حرکت ماهيچه را ايجاد مي کنيد: از اين روش براي اندازه گيري سرعت هدايت عصب استف

روش هاي توليد سيگنال الکتروکارديوگرام (‏ECG‏) در سال هاي اخير توجه زيادي به توليد مصنوعي سيگنال هاي الکتروکارديوگرام(‏‎ (ECG‎به کمک مدل هاي رياضي معطوف شده است . يکي از کاربردهاي مدل هاي ديناميکي که سيگنال هاي ‏ECG‏ مصنوعي توليد مي کند، ارزيابي

مقدمه مطالعات نشان می دهد که بین افزایش نتایج پرس و یکضرب ارتباط معکوسی وجود دارد ، افزایش در یکضرب با کاهش نتیجه در حرکت پرس همراه است و بالعکس . خیلی وقت نیست که می گفتند " وزنه بردار باید در تمرینات همیشه وزنه های سنگین را جا به جا کند " این کار موجب افزایش زیاد قدرت نزد ورزشکاران نمی شد بلکه سرعت آنها را کاهش می داد که نهایتا موجب کاهش نتایج وی در لیفت سریع می گردید وزنه ...

نوروفيزيولوژي طرح کلي دستگاه عصبي نرون دستگاه اعصاب مرکزي – واحد عملکردي اصلي دستگاه اعصاب مرکزي داراي متجاوز از 100 ميليارد نرون مي‌باشد. شکل نوعي نرون را نشان مي‌دهد که در قشر حرکتي مغز يافت مي‌شود. سيگنالهاي ورودي از طريق سيناپس‌هايي که عمد

فشار خون چیست؟ سرخرگها خون را از قلب به دیگر نقاط بدن می‌رسانند. برای آنکه خون بتواند در این عروق به جریان در آید، نیاز به فشار مناسبی دارد. این فشار جریان خون در سرخرگهای بدن یعنی فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود، فشار خون نام دارد. هنگامی که سرخرگهای بزرگ ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک ، نیز باریکتر ...

مقدمه انسان از دیر باز در جستجوی رفع معلولیت خویش بوده است و برای معلولیت عضوهایی مانند دست و پا،قطعات چوب و فلز را برای جایگزینی این اعضا استفاده نموده است.اما بطور مشخص پیشرفت تکنیک طراحی پروتز دست به روش الکتریکی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردیده است. فعالیت ساخت اندام های مصنوعی (Artifitial organs) بیشتر مقارن با جنگهای بزرگ یا بعد آن بوده است که تعداد زیادی از جوانان قوی و ...

تاریخچه: بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد ...

کار و انسان دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر هستی هستند که باید متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. برای پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای کار و تأمین تندرستی نیروی کار، ارگونومی، به عنوان ره یافتی کارآمد، به یاری انسان می شتابد. درحقیقت ارگونومی ابزاری است که به کمک آن انسان قادر است محیط زندگی، کار و نیز وسایل و تجهیزات مورد استفاده را مطابق با توانمندیها و ویژگیهای خود طراحی نماید. ...

اصوات موسیقی به علت برخورداری از بار هیجانی و عاطفی تاثیرات عمیقی بر روحیات شخصیت و پرورش عواطف انسانی می گذارند و در تعدادی از شاخه های طب جایگزین مانند طب سوزنی هومئوپاتی و آیورودا نقش عمده ای در درمان دارند. امروزه به علت نگرش علمی و روش مند به موسیقی در درمان امراض موسیقی درمانی به عنوان رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفته و در حکم روشی مکمل برای درمانهای رایج پزشکی تعریف شده ...

لیزر به عنوان یک منبع قوی انرژی، در پزشکی نیز به کار گرفته شده است. بخصوص در آمریکا که زادگاه لیزر بوده و هنوز هم موطن آن است. به عقیده‌ی برخی جراحان، لیزر برای بریدن اعضایی که رگ‌های خونی بسیار پیچیده دارد مانند مغز، فوق العاده مناسب است. تابه‌ی لیزر در حین قطع کردن رگ‌ های خونی، یا سوزاندن، دهانه‌ی آنها را می‌بندد. از آنجا که جراحان معمولاً وقت زیادی را صرف بستن یا گره زدن ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول