تحقیق آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آن ها در ایران

Word 1 MB 32669 65
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۲۱,۴۶۸ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه                                                                                                 

  گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).

  مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):

        ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

        ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و  …)

        ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

        ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

        ×        خسارت آفات، بیماری های گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

        ×        عدم مصرف صحیح و بهینه کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

        ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

        ×        عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

        ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

        ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

        ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی

    آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها                                                               

  در اکوسیستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهنده یک اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از 70 گونه حشره گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند. این حشرات گیاه خوار، خود مورد تغذیه حشره خواران (حشرات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویه هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژه آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.

  گسترش و طغیان سن گندم در اثر تخریب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این حشره و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر اکوسیستم توسط انسان است. 

   محدود بودن دامنه میزبانی آفات غلات و مکان زمستان گذرانی تعداد زیادی از آنها که در خاک و بقایای محصول صورت می گیرد،  موجب می شود که جمعیت اکثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی کاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد که به عنوان آفات درجه اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می کنند.

   

  خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در کشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گردیده است که
  10-12 درصد آن به حشرات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان
  10-12 درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس که در شرایط دیم و آبی به ترتیب 4 و 14 تن در هکتار ذکر شده است، نزدیک تر ساخت.

   

  راهکارهای توصیه شده برای مدیریت منطقی کنترل آفات در مزارع گندم و جو کشور، مبتنی بر استفاده از
   روش های غیر شیمیایی است. کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشره زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است. طبق استنتاجی از  گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات  در سال 1378، سالانه در سطحی معادل 22-25 درصد کل اراضی گندم کشور، برای کنترل حشرات زیان آور مبارزه شیمیایی صورت می گیرد(1200000 هکتار برای کنترل سن گندم و حدود 75000 هکتار برای کنترل سایر حشرات زیان آورگندم). میانگین مصرف آفت کش ها در این محصول حدود
  4/0- 5/0 کیلوگرم در هکتار است که2/0-25/0 کیلوگرم آن به حشره کش ها اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با میانگین مصرف آفت کش ها در درختان میوه(5/9 لیتر درهکتار)، برنج (7/18 لیتر در هکتار)، پنبه(9 لیتر در هکتار) و چغندر قند(1/8 لیتر در هکتار) مقدار قابل توجهی نیست(سازمان حفظ نباتات، 1378).

   علیرغم این مسئله سیاست جاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سیاست گزاران تولید گندم کشور، رسیدن به کشاورزی پایدار(تولید بهینه و مستمر محصولات کشاورزی با حفظ و یا حداقل زیان وارده به محیط زیست) است وخودکفایی در تولید گندم و کاهش سطوح مبارزه شیمیایی با آفات گندم، از مهم ترین برنامه های بخش کشاورزی و زیر بخش های تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) می باشد.

  در این مجموعه نکات مهم و کلیدی در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زیست شناسی و مدیریت کنترل آفات مهم گندم و جو کشور، به اختصار بیان شده است و تصاویری در رابطه مهم ترین آفات گندم و جو ارایه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تری در خصوص این آفات می توان به منابع و مراجع علمی مورد استفاده در این نوشته، مراجعه کرد.

   راست بالان زیان آور گندم                                                                      

        تا کنون چندین گونه ملخ که میزبان آنها گندم ذکرگردیده است، جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین این ملخ ها گونه های زیرحائز اهمیت می باشند(شکل 1):

   ملخ مراکشی                                                  Dociostaurus maroccanus (Thunb.)

                                                                                                 (Acrididae, Orthoptera)

    مناطق زیست این ملخ در ایران، دامنه های کوه های البرز و زاکرس در شمال غربی ، شمال شرقی، غرب، جنوب و جنوب غربی کشور می باشد و در مناطق مرکزی ایران بندرت دیده می شود. گیاهان زراعی مختلف خصوصآ غلات به عنوان میزبان آن ذکر شده است و بیشتر از سایر ملخ های بومی ایران که میزبان آنها گندم و جو ذکر شده است، خسارت زا است(غزوی، 1379).

   این ملخ در خاک های رسی سفت و عاری از پوشش گیاهی تخم ریزی می کند و قسمتی از تابستان، پائیز و زمستان (حدود 9 ماه از سال) را به صورت تخم سپری می کند و یک نسل در سال دارد. خاک نرم و پوشش گیاهی انبوه از تخم گذاری، افزایش جمعیت و تبدیل حالت انفرادی به گله ای آن جلوگیری می کند(غزوی، 1379). در بعضی از سال ها جمعیت های قابل توجهی از این ملخ در کانون های دائمی آن مشاهده می شود اما به محض مشاهده افزایش جمعیت و ایجاد گله در کانون ها، توسط عوامل اجرایی سازمان حفظ نباتات کنترل می شوند.

   

  ملخ صحرایی                                                            Schistocerca gregaria  (Forsk.)                                                                                                   (Acrididae, Orthoptera)

   کانون های دائمی این ملخ در افریقا، عربستان، هندوستان و پاکستان قرار دارد و تحت شرایط خاصی از فاز انفرادی به فاز گله ای تبدیل شده و به مناطق دیگر از جمله ایران حمله می کنند. این ملخ دامنه میزبانی وسیعی داشته و گندم و جو نیز از گیاهان میزبان آن به شمار می آید.

  این ملخ در سال هایی که حالت گله ای آن به ایران حمله کرده است تا دو نسل در سال ایجاد کرده است (بهداد،1375). درسال های اخیر شاهد حمله دسته های مهاجر این ملخ به ایران نبوده ایم. فاز انفرادی این آفت در سیستان و بلوچستان و حاشیه دریای عمان و خلیج فارس نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط محیطی افزایش جمعیت داده و به زراعت های هم جوار محل زیست خود خسارت وارد می سازند (رفیعی، 1372 و غزوی و جمسی، 1373).

   

  ملخ آسیایی                                                                                   Locusta migratoria L.

                                                                                                    (Acrididae, Orthoptera)

  فاز انفرادی این ملخ در اکثر نقاط ایران وجود دارد و گندم و جو نیز به عنوان میزبان های این ملخ چند میزبانه ذکر شده است. اولین گزارش حمله آن به ایران در سال 1325 بوده که از خاک روسیه به نواحی شمالی ایران حمله کرده است (بهداد، 1375 ). در سال های اخیر این ملخ خسارت های شدیدی به مزارع نیشکر و برنج خوزستان وارد نموده است. زمستان گذرانی این ملخ به صورت تخم است و در شرایط خوزستان تا 3 نسل در سال ایجاد می کند(خواجه زاده،1381) .

   

  برخی دیگر از ملخ های بومی در ایران وجود دارند که گندم و جو میزبان آنها ذکر شده است و در برخی
  سال ها خسارت های قابل توجهی به غلات وارد می کنند. اسامی علمی مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  Dociostaurus  crassiusculus (Pantel) (Acrididae, Orthoptera)

 • فهرست:

  مقدمه

  آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها

  راست بالان زیان آور گندم

  سن های زیان آور گندم

  جوربالان زیان آور گندم

  بال ریشک داران زیان آور گندم

  سخت بالپوشان زیان آور گندم

  بال پولک داران زیان آور گندم

  دو بالان زیان آور گندم

  بال غشائیان زیان آور گندم

  کنه های زیان آور گندم

  مدیریت تلفیقی آفات گندم

  منابع

  منبع:

  .   آزمایش فرد، پروانه و بهرام فریدی.1371. بررسی خسارت و میزان تراکم تریپس گندم روی چند واریته گندم و دو واریته جو در کرج و زنجان. خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

  2.   آهون منش، علی. 1371. سیاست تولید گندم در کشور و معرفی طرح محوری گندم. گزارش کنفرانس سن گندم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. صفحه 14-28.

  3.   آینه، صحبت.1377.ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن(Eurygaster integriceps Put.). پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 121 صفحه.

  4.   احمدی، علی اصغر و علیمراد سر افرازی .1372. انتشار و دشمنان طبیعی شته روسی گندم
  Diuraphis noxia  (Mordvilko) در استان فارس. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 1.

  5.   اکبری نوشاد، شهیندخت . 1372 . نکاتی در مورد بیو اکولوژی شپشک ریشه گندم‍‍‍‍Porphyrophora tritici (Bod.) در استان آذربایجان شرقی. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6.   اکبری نوشاد، شهیندخت . 1373. بررسی تکمیلی بیو اکولوژی شپشک ریشه گندم‍‍‍‍Porphyrophora tritici (Bod.) در استان آذربایجان شرقی .گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 87-106.

  7.   اقتدار، عباداله.1370.بررسی بیواکولوژی ساقه خوار ذرت (Sesamia nonagrioides Lef. ) در فارس. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 11 .

  8.   اقلیدی، سیف اله.1340. پروانه خوشه خوار گندم. نشریه شماره 20 موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.

   صفحات 1- 4.

  9.   اقلیدی، سیف اله.1340. برگ خوار گندم. نشریه شماره 20 موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. صفحات 5-15.

  10.            امیرمعافی، مسعود. 1379. بررسی سیستم میزبان-پارازیتوئید بین‏Trissolcus grandis Thom. و تخم سن گندم. رساله دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.220 صفحه.

  11.            امیرمعافی، مسعود. 1370. شناسایی و بررسی کارائی مگس های پارازیتوئید سن گندم(Tachinidae) در منطقه کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.160 صفحه.

  12.            امیرنظری، محبوبه، فریبا مظفریان و یوری ماروسیک.1381 . شناسایی دشمنان طبیعی شته های گندم در منطقه کرج. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 21 .

  13.            امینی، فرهاد. 1379. آفات غیرهمگانی گندم و جو( خصوصی) و نگرشی بر چگونگی عملیات مبارزه با آفات غیر عمومی گندم. مدیریت مبارزه با آفات زراعی، سازمان حفظ نباتات. 89 صفحه.

  14.            ایرانی پور، شهزاد.1375.بررسی تغییرات فصلی جمعیت زنبور های پارازیتوئید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در کرج، کمال آباد و فشند . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

  179 صفحه.

  15.            باقری، محمد رضا و غلامرضا رجبی.1379.ارزیابی خسارت های کمی و کیفی تریپس گندم Haplothrips tritici و برآورد اثر سمپاش های رایج علیه سن گندم در کاهش جمعیت آن. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 16 .

  16.            بغداد چی، محمد حسن. 1371. مسائل اجرایی و وضعیت فعلی مبارزه با سن غلات در ایران. گزارش کنفرانس سن گندم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. صفحه 76-79.

  17.   بندانی، علیرضا، غلامرضا رسولیان، عزیز خرازی پاکدل، مرتضی اسماعیلی و پروانه آزمایش فرد.1372.بررسی فون

  شته های غلات (گندم و جو) و پارازیتوئید های آنها در منطقه سیستان . خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. صفحه 4.

  18.    بهداد، ابراهیم.1375. دائره المعارف گیاه پزشکی ایران. نشر یادبود، اصفهان. 3153 صفحه.

  19.   بهرامی، نوذر و غلامرضا رجبی.1372 . زیست شناسی مقدماتی مینوز برگ غلات
  (Syringopais temperatella Led. ) در استان باختران . خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6.

  20.   بهرامی، نوذر. 1373. بررسی مینوز برگ گندم(Syringopais temperatella Led. ) در زراعت های دیم استان کرمانشاهان. گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 44-60.

  21.    بهرامی، نوذر.1377 . بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه . پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. 88 صفحه.

  22.     بهرامی نژاد، صحبت، محمد رضا قنادها، عزت الله فرشاد فر و غلامعباس عبداللهی.1381. بررسی ژنتیکی مقاومت

   ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster  integriceps Put.). خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 4 .

  23.  بی نام. 1377. گزارش دو سالانه طرح جامع سن گندم . بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.

  24.   بی نام.1378. گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات در سال 1378. سازمان حفظ نباتات.

  25.  بی نام.1375. فهرست آفات، بیماریهای گیاهی و علف های هرز محصولات کشاورزی کشور و سموم توصیه شده علیه آنها. سازمان حفظ نباتات. 60 صفحه.

  26.   پورحاجی، علیرضا و علی اصغر احمدی. 1378. مقایسه گلخانه ای مقاومت 23 ژنوتیپ جو به شته روسی گندم

   (Mordvilko)Diuraphis noxia  . نامه انجمن حشره شناسی ایران. جلد 19(1 و2): 57-78.

  27.  پیرهادی، احمد. 1373. بررسی مینوز برگ گندم(Syringopais temperatella Led. ) در زراعت های گندم دیم و تعیین علل طغیان در استان لرستان. گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 61-86.

  28.  پیرهادی، احمد و غلامرضا رجبی.1381. بیولوژی مگس Elomyia lateralis پارازیتوئید سن گندم در استان لرستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6 .

  29.  پیرهادی، احمد و غلامرضا رجبی.1381. بیولوژی مگس Phasia subcoleoptrata پارازیتوئید سن گندم در استان لرستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 7 .

  30.  تقدسی، محمد ولی.1370.مقایسه قدرت زادآوری جمعیت های زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis روی تخم سن معمولی گندم در مناطق کرج، قزوین، ورامین و شهریار. . پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 140 صفحه.

  31.  تکلو زاده، حاجی محمد و هادی زهدی.1379. بررسی بیولوژی تریپس گندم Haplothrips tritici در کرمان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 15 .

  32.   جمسی نوبندگانی، غلامرضا، سید محمد رضا حسنی زاده و احمد علی فرهام.1365. بررسی کرم ریشه خوار(Pentodon idiota) نیشکر در مزارع نیشکر هفت تپه و کارون. خلاصه مقالات هشتمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 40 .

  33.   جمسی نوبندگانی، غلامرضا و غلامرضا رجبی.1381. بررسی نقش عملیات زراعی پس از برداشت و تآثیر مبارزه شیمیایی در دوره داشت بر کاهش جمعیت مینوز برگ غلات در خوزستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 26 .

  34.  جمسی نوبندگانی، غلامرضا، محمود شجاعی، غلامرضا رجبی و هادی استوان.1381. تعیین و محاسبه سطح زیان اقتصادی مینوز برگ غلات در خوزستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 27 .

  35.  حسینی، سید مهدی. 1373. سوسک سیاه گندم(Zabrus tenebrioides) و روش های مبارزه علیه آن در خراسان . گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 22-34.

  36.  حق شناس، علیرضا، عباس عبداللهی و منوچهر رضابیگی. 1377.بررسی مراحل زیستی سن گندم با فنولوژی گیاه در مزارع گندم و جو استان چهار محال و بختیاری. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 11 .

  37.  حقیقت خواه، محمود، پروانه آزمایش فرد، عبدالرضا عظیمی ومهدی بایمانی. 1377.بررسی سطح زیان اقتصادی مینوز برگ غلات در مزارع گندم دیم استان خوزستان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 14 .

  38.  حیدری، محمد، ولی اله غدیری، ابوسعید کاشانی، منوچهر رضابیگی و پرویز ایرانی.1376.بررسی اختلاف آلودگی ارقام گندم و جو به سن معمولی غلات و میزان خسار ت وارده به آنها. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 65(1):20-36.

  39.  خواجه زاده، یدالله.1377.معرفی سوسک های زیان آور مزارع غلات خوزستان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 15.

  40.  خواجه زاده، یدالله.1381.بررسی بیولوژی Locusta migratoria L.  و پیشنهاداتی برای کنترل آن در مزارع برنج و نیشکر خوزستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 85..

  41. خواجه زاده، یدالله.1381.اثر زنبور پارازیتوئید Sclio flavibabis M. بر جمعیت ملخ Locusta migratoria L. در مزارع نیشکر خوزستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 87..

  42.  خوش گفتار، براتعلی، جلال جلالی سندی و احد صحراگرد.1377. بیولوژی سوسک برگ خوار غلات (Oulema melanopus) در شرایط رودبار گیلان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 16.

  43.  دواچی، عباس. 1333.حشرات زیان آور ایران، ملخ ها و سایر حشرات زیان آور غلات. نشریه شماره 211، دنشگاه تهران. 252 صفحه.

  44.  دولتی، لطفعلی، غلامرضا رسولیان، مرتضی اسماعیلی و پروانه آزمایش فرد.1374. بررسی بیولوژی شته روسی گندم (Diuraphis noxia) و پراکندگی آن در استان تهران. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6 .

  45.  رجبی، غلامرضا و فریدون ترمه.1366. تغذیه و تولید مثل دو گونه سن گندم Eurygaster integriceps Put..
  و Aelia furcula F. در اماکن زمستان گذرانی و رابطه این پدیده با گسترش آنها در سال های اخیر. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 55 (1و2):131-139.

  46.  رجبی، غلامرضا و محبوبه امیرنظری.1367. بررسی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن در بخش مرکزی فلات ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 56 (1و2):1-12.

  47.  رجبی، غلامرضا و فریدون ترمه.1370. بررسی تکمیلی زندگی دو سن مهم گندم Eurygaster  integriceps Put. . و Aelia furcula F. در ارتفاعات ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد59 (1و2):1-9.

  48.  رجبی، غلامرضا، 1372.علل بنیادی گسترش و طغیان سن گندم در سال های اخیر. انتشارات موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. 33 صفحه.

  49.  رجبی، غلامرضا.1377. بررسی زندگی سن های زیان آورگندم و جو از جنس  Aelia و اکولوژی آنها در ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد66 (1و2):99-121.

  50.  رجبی، غلامرضا.1379. اکولوژی سن های زیان آور گندم و جو در ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی. 343 صفحه.

  51. رجبی، غلامرضا، سید مهدی حسینی و مصطفی منصور قاضی.1375. بررسی مگس های گندم و جو در ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 64(1و2):60-71.

  52. رضابیگی، منوچهر. 1369. گزارش پژوهشی طرح بررسی بیولوژی سوسک قهوه ای گندمAnisoplia spp. گزارش پژوهشی بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه. صفحات 26-39.

  53.  رضابیگی، منوچهر و محمد حیدری. 1372. اسکارابئید های زیان آور گندم و جو در کرمانشاه . خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 14 .

  54.  رضابیگی، منوچهر. 1373. جنبه های مرفولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت 25 رقم گندم نسبت به سن گندم
    ( E. integriceps Put.) .پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.  160 صفحه .

  55.  رضابیگی، منوچهر. 1377. بررسی تطابق مراحل زیستی سن گندم و فنولوژی گیاه در گندم و جو . خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 20.

  56.  رضابیگی، منوچهر. 1379. بررسی مکانیسم های مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم
  (Eurygaster  integriceps Put.) و رابطه زیر واحد های گلوتنین با میزان مقاومت. رساله دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. 253 صفحه.

  57.  رضابیگی، منوچهر. 1381. بررسی مقدماتی مکانیسم های مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم
  (Eurygaster  integriceps Put.). خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 2 .

  58.  رضوانی، علی. 1380. کلید شناسایی شته های ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. 305 صفحه.

  59.   رضوانی، علی. 1373. شته روسی گندم در ایران . گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 10-20.

  60.   رفیعی، بیژن. 1372. زندگی و افزایش جمعیت ملخ صحرایی(Schistocerca gregaria) در سیستان و بلوچستان. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 13.

  61.  روشندل، سیامک.1381. بیولوژی تریپس گندم( Haplothrips tritici Kurd.)، اهمیت اقتصادی و گیاهان میزبان آن در استان چهار محال و بختیاری. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. صفحه 28.

  62.  روشندل، سیامک و غلامرضا رجبی.1373. گزارش نهایی طرح تعییین گونه های، اهمیت اقتصادی و سایر نباتات میزبان آن در چهار محال و بختیاری. بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال و بختیاری.

  63.   زمانی، پیمان، منوچهر رضابیگی، محمد رضا قنادها، و رضا بزرگی پور.1381. بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster  integriceps Put.) با گرانول های نشاسته اندوسپرم دانه. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 1.

  64.   زمردی، عظیم. 1371.سن گندم و سابقه آن در ایران. گزارش کنفرانس سن گندم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. صفحه 31-34.

  65.  زمردی، عظیم. 1340.پیشرفتی در مبارزه بیولوژیکی سن گندم. نشریه آفات وبیماریهای گیاهی، شماره 20 (1 و 2): 16-23.

  66.   سرافرازی، علیمراد و علی اصغر احمدی.1372.اجزاء تشکیل دهنده مقاومت به شته روسی گندم (Mordvilko)Diuraphis noxia در غلات. مجله تحقیقات کشاورزی ایران، دانشگاه شیراز، جلد 12(2): 80-97.

  67.  سلطانی، علی اکبر.1362. طغیان گونه هایی از ملخ های خانواده Acrididae در اثر استفاده های بی رویه از زمین ها و مراتع. خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 28.

  68.  سیدی صاحباری، فرناز، پرویز طالب چایچی و حسن ملکی میلانی.1379. بررسی زیست شناسی سوسک برگ خوارغلات(L.) Oulema melanopus در گندم. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 13 .

  69.  شاهرخی خانقاه، شهرام.1376.پرورش انبوه و کنترل کیفی زنبور Trissolcus grandis با استفاده از میزبان واسط Graohosoma lineatum برای کنترل سن گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 110 صفحه.

  70.   شکاریان، بهرام، غلامرضا رسولیان، پروانه آزمایش فرد و محمد رضا قنادها.1379. بررسی مقاومت ارقام گندم به شته روسی(Mordvilko)Diuraphis noxia در کرج. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 12.

  71.   شیخی گرجان، عزیز.1379.بررسی راهبردهای کاربرد انتخابی حشره کش ها در کنترل سن گندم
  (Eurygaster  integriceps Put.) . رساله دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.223 صفحه.

  72. صادقی، حسین و کریم کمالی.1370. بررسی فون کنه های نیشکر و غلات در خوزستان. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 89 .

  73.  صحرا گرد، احد.1356. بررسی بیواکولوژی زنبور ساقه خوار گندم.پایان نامه فوق لیسانس گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 67 صفحه.

  74.  صفر علیزاده، محمد حسن و محمود بهار.1365. معرفی گونه ای از آفات گندم به نام شپشک ریشه گندم
  (Bod.  Porphyrophora tritici ) .نامه انجمن حشره شناسان ایران، جلد 9 (1): 29-37.

  75.   صفوی، محمد.1352.بررسی بیواکولوژی زنبورهای پارازیت تخم در ایران. انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، تهران. 159 صفحه.

  76.   طلایی، رویا.1369. بررسی مقاومت واریته های مختلف گندم و جو به سن گندم (Eurygaster integriceps Put.). پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.176 صفحه.

  77.  طلایی حسنلویی، رضا، عزیز خرازی پاکدل و قربانعلی حجارود. 1379. بررسی حساسیت مراحل مختلف رشدی سن معمولی گندم به Beauveria bassiana Vuill. . خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 5 .

  78.   عبادی، رحیم و عسگر جوزیان.1379.مطالعه بیولوژی مگس پارازیتوئید غالب سن گندم
  (Phasia subcoleoptrata L. ) در منطقه اصفهان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 7.

  79.   عبداللهی، غلامعباس.1367.بررسی میزان تخم ریزی سن گندم در اث تغذیه از دانه های ده رقم گندم اصلاح شده. دانشنامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.149 صفحه.

  80.    عسکری، شهریار.1374. بررسی امکان تکثیر انبوه زنبورهای پارازیتوئید تخم سن Trissolcus spp. روی میزبان واسط آزمایشگاهی Graphosoma lineatum . پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 220 صفحه.

  81.   عسکری، شهریار.1380. مقایسه تناسب میزبانی تخم سنهای Graphosoma lineatum L.  و Eurygaster  integriceps Put. برای زنبور پارازیتوئید Trissolcus semistriatus Nees. رساله دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 120 صفحه.

  82.  عسگریان زاده، علیرضا. 1377.بررسی رابطه بین درصد سن زدکی و خواص نانوایی در چند رقم گندم اصلاح شده و بهبود کیفیت آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. 169 صفحه.

  83.  علوی، جلیل و کریم کمالی. 1374. معرفی بیست گونه بال ریشک دار(Thysanoptera) گیاه خوار و شکارگر جدید برای فون ایران از منطقه بجنورد. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 340. 

  84. علوی، جلیل. 1379.بررسی فون بال ریشک داران(Thysanoptera) مزارع گندم و جو در استان گلستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 227. 

  85.  غدیری، ولی الله.1368. معرفی و بررسی مقدماتی زنبور برگ خوار غلات (Dolerus near puncticollis Thoms.) آفت جدیدی در مزارع کرج.  خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 36 .

  86.  غدیری، ولی الله.1370. بررسی میزان تآثیر سوزاندن کاه و کلش در از بین بردن لارو زنبور ساقه خوار غلات( Cephus pygmaeus L.). خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 55 .

  87.  غدیری، ولی الله.1372. تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غلات( Cephus pygmaeus L.)در ارقام مختلف گندم و جو کرج.  نامه انجمن حشره شناسان ایران. جلد 12 و 13: 23-26 .

  88.   غدیری، ولی الله.1373. بررسی خصوصیات بیولوژیک زنبور ساقه خوار غلات( Cephus pygmaeus L.). نامه انجمن حشره شناسان ایران. جلد 14: 27-33 .

  89. غدیری، ولی الله.1377. بررسی و تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غلات(Cephus pygmaeus L. ) در ارقام مختلف. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 31 .

  90.   غدیری، ولی الله.1381. بررسی مقاومت لاین های امید بخش گندم دوروم به سن گندم
  (Eurygaster  integriceps Put.) . خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 3 .

  91.   غدیری، ولی الله.1381. بررسی رابطه بین ضخامت ساقه و میزان آلودگی به زنبور ساقه خوار غلات
  ( Cephus pygmaeus L.). خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. صفحه 28 .

  92. غزوی، مهران.1379. ملخ مراکشی. دفتر تولید برنامه های ترویجی و انتشارات فنی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. 9 صفحه.

  93.  غزوی، مهران و غلامرضا جمسی.1373. ملخ مراکشی. گزارش نهایی طرح بررسی تکمیلی محل های نشو و نما و تعیین فاز ملخ صحرایی و ملخ مراکش در ایران. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.  صفحه.

  94. ‏فتحی پور، یعقوب.1378.مطالعه اثرات متقابل ارقام مقاوم با کنترل بیولوژیک و شیمیایی در مدیریت تلفیقی سن گندم. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس. 148صفحه.

  95.  فرحبخش، قدرت اله.1340. فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده های کشاورزی ایران، وزارت کشاورزی.135 صفحه.

  96.  کاظمی، محمد حسین. 1368.بررسی مقاومت Antibiosis در واریته های امروزی و قدیمی گندم به شته غلات(L.) Rhopalosiphum padi .  خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 42 .

  97.  کاظمی، محمد حسین، پرویز طالبی چایچی، محمد رضا شکیبا، و محمد مشهدی جعفرلو.1380. ارزیابی حساسیت چند رقم گندم در مرحله ساقه رفتن به شته روسی گندم (Mordvilko)Diuraphis noxia . دانش کشاورزی، مجله علمی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. شماره 2 (11):103-111.

  98. کشاورز، عباس و همکاران.1381.پروژه گندم .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی.146 صفحه.

  99.   کمانگر، صلاح الدین و غلامرضا رجبی.1379.بررسی میزان تآثیر سموم مصرفی علیه سن گندم در کاهش جمعیت تریپس گندم( Haplothrips tritici Kurd.). خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 9.

  100. مبشری، محمد تقی. 1373. سوسک سیاه گندم در منطقه گرگان و گنبد . گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 35-44.

  101. مبشری، محمد تقی. 1373. بررسی زیست شناسی گونه های مختلف سن گندمEurygaster spp.  در نواحی مختلف گرگان و گنبد. گزارش سالانه بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی گرگان.    صفحه.

  102.  مجنی، تقی و علی رضوانی. 1374. بررسی فون شته های گندم و درصد فراوانی آنها در مزارع گندم گرگان و دشت. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 13.

  103.  مجنی، تقی هوشنگ بیات اسدی.1374. شناسایی و معرفی دشمنان طبیعی شته سبز گندم Sitobion avenae در منطقه گرگان و دشت. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 21.

  104.  محقق نیشابوری، جعفر.1370. بازنگری سیستماتیک و بیولوژیک در گونه های جنس Eurygaster در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.  صفحه.

  105. محقق نیشابوری، جعفر، مرتضی اسماعیلی و ابراهیم باقری زنوز.1370. بررسی مقدماتی سن مغربی
  (Eurygaster maura L.) در ایران. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 66 .

  106.  محقق نیشابوری، جعفر.1372. گزارشی در باره سن Eurygaster testudinaria  Geoffr. و برخی ویژگی های بیولوژیک آن. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 22 .

  107. مرتضویها، عبدالکریم و ر. درن.1356. فهرست بال ریشکداران ایران. مجله آفات وبیماریهای گیاهی، جلد45:29-32.

  108.  مرتضویها، عبدالکریم.1374. معرفی پانزده گونه بال ریشکدار(Thysanoptera ) جمع آوری شده در ایران. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 341 .

  109. مردوخی، وفا. 1373. بررسی تآثیر روش های مبارزه زراعی و شیمیایی بر روی شپشک ریشه گندم
  ‍‍‍Porphyrophora  tritici  در مزارع دیم کردستان .گزارش تحقیقات علمی کاربردی در چارچوب اهداف طرح محوری گندم روی برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، صفحات 107-114.

  110. مردوخی، وفا و محمد حیدری.1372. بررسی زیست شناسی و پراکندگی شپشک ریشه گندم در استان کردستان. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 21 .

  111. مصدق، محمد سعید.1370. معرفی چند زنبور انگل(پارازیتوئید) شته ها در استان خوزستان. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 72 .

  112.  معین نمینی، سعید، احد صحراگرد و مسعود امیرمعافی.1379.نمونه برداری دنباله ای برای تعیین سطح جمعیت سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در منطقه ورامین.خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. صفحه 10.

  113.  مقدس، حسین، محمد رضا باقری و مصطفی صیاد نصیری.1374. ظهور آفت ساقه خوار غلات
  (Ochsenheimeria taurella) در مزارع گندم و جو استان اصفهان. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 20 .

  114. ملک زاده، محمد رضا و غلامرضا رجبی.1377. بررسی بیولوژی پروانه خوشه خوار غلات ( Cnephasia sp.) در استان خوزستان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 35

  115.  ملک زاده، محمد رضا و غلامرضا رجبی.1381. شناسایی گونه و برآورد میزان خسارت پروانه خوشه خوار گندم در شمال استان خوزستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 32 .

  116. موحدی،اسماعیل، سعید محرمی پور و عباس سعیدی.1381. ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته و وحشی گندم به شته روسی گندم(Mordvilko)Diuraphis noxia . خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 20 .

  117.  مینایی، کامبیز و محمود عالیچی.1379. بال ریشک داران جنس Haplothrips در منطقه ی شیراز. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران، جلد 20(2): 33-45.

  118.  نعمت اللهی، محمد رضا و علی اصغر احمدی.1377. شناسایی منابع مقاومت به شته روسی گندم
  (Mordvilko)Diuraphis noxia  در ژنوتیپ های گندم( ‏‏Triticum spp.). خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 37 .

  119.  نجفی، توحید.1376.بررسی ژنتیکی مقاومت گندم به سن. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 92 صفحه.

  120.   نعیم، عزیزاله.1362. بیواکولوژی سوسک برگ خوار غلات (Lema melanopus L. ) ور استان اصفهان. خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 19 .

  121.  نوربخش، سید حبیب اله و کریم کمالی.1374.بررسی بیولوژی کنه قهوه ای غلات
  (Muller)Petrobia latens  در شرق استان چهار محال و بختیاری. نامه انجمن حشره شناسی ایران،
  جلد 15: 15-24.

  122.  نوری، پرویز و علی رضوانی.1373.شته های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران. نامه انجمن حشره شناسان ایران، جلد 14 : 35-43.

  123. نوری، حسین.1381.بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم(Eurygaster integriceps Put.) در منطقه قزوین. رساله دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 178 صفحه.

  124. واحدی، حسن علی و سید حسین حجت. 1370.بیولوژی و نکاتی در باره بیولوژی شپشک ریشه گندم(‍‍Porphyrophora tritici Bod.). خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 83 .

  125.  واحدی، حسن علی.1374. اثر نحوه برداشت گندم دیم روی تغییرات جمعیت(‍‍Porphyrophora tritici Bod.). خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.. صفحه 1 .

  126.  هیربد، عباسعلی.1380. عملکرد مبارزه همگانی علیه سن غلات در سال زراعی 80-1379 و ارزیابی آن در دو سال اخیر. مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی، سازمان حفظ نباتات. 52 صفحه.

  127.  یوستروف وسیف اله اقلیدی.1325. سوسک قهوه ای گندم. نشریه شماره 1 موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. صفحات 46-47.

   

مقدمه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این ...

مقدمه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این ...

مقدمه ابتدای صفحه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در ...

مقدمه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این ...

مقدمه امروزه علف های هرز از جمله مسائل و مشکلاتی است که کشاورزان سراسر دنیا با آن دست به گریبان می باشند. علف های هرز معمولا ازطریق دانه های گیاهی، پرندگان، حیوانات و باد پراکنده شده و تکثیر می شوند. اکثر علف های هرز خطرناک نیستند و تعدادی از آنها را می توان را بایک زراعت خوب که لازمه تولید اقتصادی محصولات زراعی است قابل کنترل نگهه داشت. علفهای هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر ...

مقدمه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این ...

مقدمه گندم عمده ترين محصول زراعي کشور است. گندم از عمده ترين محصولات کشاورزي ايران و تامين کننده بيشترين نياز غذايي کشور مي باشد، همچنين روزانه حدود 47 درصد از کالري مصرفي سرانه کشور را تامين مي نمايد. توليد کل غلات جهان 8/1 ميليارد تن است که بي

کنترل علفهای هرز در کشاورزی ارگانیک چکیده : علف های هرز از دیر باز به عنوان رقیب گیاهان زراعی ،برای کاهش تولید آن ها مطرح بوده اند . یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزی گسترش زیادی یافته است . با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن امروزی پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روشهای زراعی مانند تناوب،انواع روش ...

1 منابع ژنتیکی یا ژرم پلاسم گیاهی : منبع ژنتیکی در مفهوم عام عبارتست ازتنوع ژنتیکی در هر موجود بیولوژیکی و در دنیای گیاهی عبارتست از تنوع ژنتیکی موجود در گیاهان زراعی اهلی و گونه های وحشی وابسته به آنها . انواع منابع تنوع ژنتیکی عبارتند از گونه های وحشی ، واریته‌های بومی ، اشکال ابتدائی گیاهان زراعی در مراکز تنوع اولیه آنها ، گیاهان مهاجرت کرده به مراکز ثانویه که ممکن است تنوع ...

سم شناسی سم شناسی (Toxicology) درباره تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی بر روی سیستمهای زنده بحث می‌کند. یا علم راجع به سموم تولید شده بوسیله گیاهان ، جانوران و باکتریهای پاتوژن را گفته می‌شود. این کلمه از ریشه یونانی کلمه Lagos و taxicon گرفته شده که به معنای مطالعه تاثیرات منفی مواد شیمیایی روی ارگانیسمهای زنده است. دید کلی انسان در یک محیط شیمیایی زندگی می‌کند و بسیاری ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول