دانلود مقاله استفاده از سیستم های دینامیکی در مدل کنش بین فاکتور های محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

Word 1 MB 3283 30
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  این مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهای ریاضی بین محیط و سیاستهای اقتصادی حکومتی در رفتار طولانی مدت از سیستم پیچیده را شرح می دهد یعنی روابط داخلی حکومت در جریان سهام سرمایه گذاری معدنی می باشد. این مقاله بوسیله مدل شبیه سازی کامپیوتر در سیستمهای دینامیکی سنتی پیشرفت می کند.

  تجزیه و تحلیل کمی داده های موجود  مدلی را در پیش روی ما قرار داده که در آن زمینه شبیه سازی پیشرفته وجود دارد ، فرضیه های اساسی بر مبنای متحدی مورد استفاده قرار می گیرند. در یک زمان فشرده مدل ، وسیله ای از گرفتن این فرضیات در محاسبه مکانی فراهم می آورد. فرضیاتی که پیش روی ماست در این راه، جای کمی برای سوء تعبیر و فراهم کردن یک مبنای سختی برای افزایش درک ساختار سیستم وا می گذارد. بوسیله بهتر درک کردن ساختار سیستم اثر سیاستهای قابل تحمل پیشرفت ممکن است طراحی و اجرا گردد.

  مقدمه و متدلوژی

  رشد اقتصادی فرایند پیچیده ای می باشد . رشد اقتصادی ، دنباله ای برای یک سری طولانی و نازکی که ظاهراً ربطی به فعالیتها ندارند می باشد ، در زمینه های محیطی پیوسته فشاری در جهت رشد اقتصادی طرح ایجاد می شود . برای مثال : در ذخایر مواد معدنی باید بطور صریع تقاضا را رعایت کنیم . یک راه جدید برای کم کردن تراکم ترافیک بسازیم و زمین برای کاهش هزینه افزایشی خانه بوجود آوریم. هر عمل که راه رشد طرح را آسان کند با خلق فشار جدید باید برای طرح لوازم باشد . این روندهای مرحله ای برای بوجود آوردن حل مسئله و بازخورد پیشاپیش حلقه ، در نرخ افزایشی از واحد رشد ، در برهه ای که باعث افزایش مشکلات در حل مسائل می گردد تقویت می شود و ممکن است دلیلی برای مدیریت محیطی که با مسئله های نمونه قبل از آنکه آنها بحرانی شوند مرتبط شود .

  هدف از تحقیق پی ریزی این مقاله تمرین چگونگی اثرات سیاست محیطی در سرمایه گذاری و پیشرفت تصمیم در صنعت معدن با زمینه گسترده ای از سیاست معدنی دولت می باشد. به هر حال سیاستهای محیط و محیطی در جواب موجود نیست . بنابراین به طور خاص هدف بیشتر این تحقیق پیش روی قرار دادن حالتی از مدل شبیه سازی سیستم دینامیکی ، نسبتهای پیچیده جالب یک کشور ، مکان نمائی برای اکتشاف مواد و پیشرفت ، همچنین ارزیابی طبیعی و ویژه از سیاست محیطی می باشد.

  این هدف در پیشرفت مقداری از جفت و جور کردن استوار زیر مدلهای سیستمهای دینامیکی می باشد. شرکت استخراجی منظره ای از مشخصات موردی نوعی کسب و کار در هستی با فرض اینکه هدف ماکزیمم کردن سود است ، می باشد. سعی زیر مدل شرکت استخراجی برای گرفتن اساس ساختارهای اتخاذ – تصمیم در تعیین اینکه چگونه ( وکجا) سود از مجدد گذاردن طرح اکتشافی و پیشرفت فعالیت می باشد.

  رقابت کشورها برای سهام سرمایه گذاری شخصی مواد معدنی ، اینکه سیاست ویژه مستقیم مواد معدنی ، یا غیر مستقیم با حکم فرما شدن دولت و اوضاع اقتصادی می تواند باشد. سیاستهای محیطی اهلی ممکن است برخورد گسترده ای با نسبت جذابیت از یک کشور برای صنعت معادن داشته باشد. هدف این زیر مدل فاکتورهای تماس مستقیم در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای استخراجی می باشد.

  فلزات جزء اصلی ترین کالاهائی می باشند که  در بازارهای کالای بین المللی تجارت می شوند. این بازارها می تواند در رفتار شرکتهای شخصی برونی و سیاست دولت که موضوعی برای تنزل و ترقی است را رعایت کنند. اثراتشان در عملکرد شرکتهای معدنی و نسبت جذابیت تولیدات مواد معدنی کشورها از لحاظ سرمایه گذاری می باشد.شرکت معدنی فرضی ممکن است تصمیم به گذاردن نسبتی از بودجه اکتشاف در مشخصه های کشوری و اصل از آب و هوا بگذارد. بیشتر مانندگستردن سرمایه گذاری در مقداری از کشورها که یک تابعی از نسبت جذابیت با تنظیم محیطی که یک فاکتور مهم می باشد. بنابراین مکانیسم تصمیم شرکت هیچ جوابی ندارد ، اما وابسته به فعالیتهای رقابت آنها و انعکاس رفتاری از بازار بین المللی مواد معدنی می باشد.

  این نوع از مدلها در کامل کردن اقتصاد ، سیاستهای محیطی ، اجتماعی/ دولتی لازم است بوسیله پیشرفت قابل نگهداری نشوند. این تعیین کننده ای واضحی از بازرگانی – قدیمی آسان می باشد و اجازه می دهد سیاست بازار در امتهان چگونه بهتر به اجرای اهداف با جنبه قابل نگهداری بوسیله طراحی برای دوره طولانی و تماسهاس دوره- کوتاه از سیاستهای گوناگون شخصی و مخلوط کردن سیاست باشد.

  چهارچوب تئوری از سیستم دینامیکی [1,2] در این مقاله پی ریزی شده است. این اصل ، سیستم دینامیکی یک مجموعه ای ابزارها و تکنیکها برای پبشرفت یک فرمول مدل ریاضی از سیستم اجتماعی پیچیده می باشد. این تصور مناسبی برای درک کردن و کمیتی سبب فرض می باشد. و نرم افزار شبیه سازی بازرگانی مانند Powersim که در اینجا استفاده شده است را می توان برای ارزیابی ابتدائی مدلها در شبیه سازی کامپیوتر مورد استفاده قرار داد.

  بوسیله راهی از مقایسه جوابهای تحلیلی ، در بسیاری از نمونه ها ارزش ندارد و نمی تواند به آسانی یک برنامه مدلی تحلیلی شود. این جزئیات درستی در مورد سیستمهای پیچیده ، مانند سیستمهای در زیر رسیدگی می شود، بسیاری روابط گوناگون داخلی و داده های مناسب که همیشه خواندنی دسترس نمی باشند.این نمونه مانند ، بعضی مسائل شبیه سازی بوسیله ساختن یک مدل و رسیدگی به رفتار آنها آسان می شوند. سیستمهای دینامیک جزئیات مناسبی برای این روند می باشند.

  "تقریباً بهانه ای برای این بی کفایتی نیست از نفهمیدن فرایند اتخاذ تصمیم که می تواند دلیل ما برای تخمین بحران اتخاذ – تصمیم باشد. حذف یک نقطه تصمیم در انکار وجود – یک اشتباه بزرگ است وقتی هر خطا در بهترین تخمین ما از فرایند"

   

  مدل جریان سرمایه گذاری مواد معدنی

  شکل 1 نشان دهنده سطح بالائی  لوپ علی –  حلقوی از سیستم کلیدی متغیر نشان داده شده و جزئیات این تماس در جاذبه یک کشور ، سیاستی برای سرمایه گذاری مواد می باشد.

  هدف این بخش شرح پیشرفت و ساختار یک مدل سیستم دینامیک در تسخیر نقطه های کلیدی تصمیم و فرایند تماس در روابط داخلی میان محیط و سیاست مالی و جریانی از سرمایه گذاری بین المللی مواد معدنی می باشد. Zincیک پایه ای برای مقدار پارامترها در مدل ساختمان انتخاب کرد اما سنگهای معدنی باید به آسانی مورد استفاده قرار گیرند . در اکتشاف ، پیشرفت و بازار برای اغلب رفتار مواد معدنی در یک فاز مشابه ، کوششی برای ساختن و در بدست آوردن مدل ، که در اینجا شرح داده ، پتانسیل قابل کاربرد یک رنجی از مواد معدنی می باشد. شکل 2 سطح – بالا بخش نقشه از ترکیب مفهومی از یک مدل را نشان می دهد.

  آماده کردن یک مکانیسم بوسیله آن جذابیت نسبی از رقابت سیاستهای مواد معدنی می تواند سر راه گذاشته شود ، مدلهای آغازین تابعهائی از زبان شبیه سازی Powersim در شبیه سازی یک رقمی از شرکتهای معدنی ، کار کردن گوناگون ذخیره مواد معدنی در گشورهای گوناگون در زمان مشابهی می باشد.

  به هر حال :  نمی توان همه مدل موضوعی سهمی در ابعاد یکسان داشته باشد. برای مثال ، درجه سنگ معدن ذخیره می شود و بنابراین تمایزها و جداسازی برای هر سایت اکتشاف در هر کشور تعریف می شود اما قیمتها برای همه مواد معدنی به صورت عالمگیر وجود دارد . بعد بطور مخصوص در هر مورد یک قسمت از موضوع تعریفی می باشد. یک بخش- گل کرده از موضوع تعریفی بعداً در این بخش فراهم می شود .

  برای یک جنبه از سیستم دینامیکی ، فرایند ها یک همگرائی از منابع بین وضعیتهای نشان داده می شود. دوتا از عمده ترین منابع در صنایع معادن پول و مواد می باشد. شرکتهای معدنی وجود دارند زیرا مقدار اضافه شدن مواد در معادن ، و همچنین انجام آن ، برای شرکت سود می سازد. شکل1 خلاصه شده وضعیتهای عمده از دو منبع در مدل و شکل 3 نشان داده شده یک گرافیک نشان داده شده در فرایند می باشد.

  شکل 3 به فرایند عرضه مواد در اکتشاف ، پیشرفت و فازهای استخراج تقسیم می شود . احتیاجات معدن کنی مدرن قابل ملاحظه در سرمایه گذاری پولی در طول هر یک از این فازها می باشد در طول اکتشاف تصمیم سرمایه گذاری پایه ای بر مقدار انتظاری ، و وجه ان بوسیله گفتن–  در سرمایه در مورد شرکتهای جدید یا سهام داخلی هنگامی که شرکتها راه اندازی می شوند .تصمیم پیشرفت تعیین کننده ای پایه ای از مقدارخالص حاظر (net present value NPV) و سهم بوسیله نگهداری در آمد ، کمی و فرضی وجود دارد . استخراج ، سهم داخلی ، اساس راندن بوسیله تمایز بین قیمت و هزینه های عملیات می باشد. سیاستهای محیط فاکتورهائی در هر تصمیم مانند محیط ارزشمند ( هزینه بر) است به هر حال تماسهای محیطی بسیاری نمی تواند شامل روشهای محاسبه جریانی زیر باشد.

  مدل استنادی در بخش زیر ساختار اطراف یک مجموعه از تصمیم مستقیم نظر صورت در شرکت معدنی نشان داده شده است . هر عمل یک جریانی از سهام سرمایه گذاری ، و بعد از درنگی امتداد دادن کانالهای مواد معدنی در سیستم می باشد.

  شرکتهای معدنی با تعیین بودجه اکتشاف ، در زمینه بزرگی با یکساله کردن آن آنرا محدود می کنند.اگر مقدار انتظار از یک کشف متجاوز از هزینه پیدا کردن آن باشد شرکت اکتشاف را فقط بکار می گیرد[5]  . هر درآمد نتیجه ای از افزایش اکتشاف / استخراج و افزایش سهام در دسترس برای سرمایه گذاری طرح و رشد مثبت نتایج می باشد [6] . از لحاظ اقتصادی معدن احتیاج به بازخورد قابل نگهداری دارد. تصمیم "Wehter to Explore" در نمودار علی حلقوی در شکل 4خلاصه شده است. که شامل بازخورد لاینفک نیست. این بازخورد برای دیگر قسمتهای سیستم آماده میشود این مهم است که استرس این نقطه در تصمیمات از "Wehter to Explore" و "Where to Explore"و "Where to Develop" و "Wehter to Extract" خلاصه هائی برای ساده سازی ساختارهای مدل استنادی مورد استفاده قرار می گیرند مانند فرایندهای تصمیم واقعی با تعهد کردن جزئیات وجود دارد این نقاط تصمیم در جواب وجود ندارند اما کاملاً "میزان کرده اند " پایه اطلاعات ( بازخورد ) از دیگر قسمتهای سیستم دریافت می کنند.

   

  لازم است ادبیات سیستمهای دینامیکی بر درک تمایز میان مقدارهای واقعی و انتظاری تاکید کنند [3]  .این نکته در مدل مهم می باشد که کجا تشخیص میان انتظارات مشخصات سپرده در زمان اکتشاف ، انتظارات مشخصات در زمان پیش برد و مشخصات واقعی از ذخایر در طول فاز استخراج ساخته شود. قبل از هر کشفی در یک کشور مدل "تصوری" با مشخصات ذخایر و هر داده مربوط به علم زمین شناسی در اصل و پایه ای برای اتخاذ تصمیم اکتشاف ساخته می شود . این اطلاعات می تواند در زمان بالائی بصورت پایه ثابت کردن دریافت میزان و تعدیل گردد. در تصمیم پیشرفت از آنجا که تصمیمات هم اکنون ( به نقد ) باید گرفته شوند شرکت بیشتر در رخداد بر روی اطلاعات با پایه ای که تصمیم پیشرفت است می گیرد . فقط در طول فاز استخراج مشخصات واقعی از ته نشست ( ذخیره) دانسته شده انجام می شود . شکل 5 بیانگر چگونگی تخمیم زدن در لابلای رخداد در میان چرخه پیشرفت می باشد.

   

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

اين مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهاي رياضي بين محيط و سياستهاي اقتصادي حکومتي در رفتار طولاني مدت از سيستم پيچيده را شرح مي دهد يعني روابط داخلي حکومت در جريان سهام سرمايه گذاري معدني مي باشد. اين مقاله بوسيله مدل شبيه سازي کامپيوتر در سيستمهاي دينا

چکیده موضوع اصلی این مقاله بررسی تجارب کشور آمریکا در زمینه برنامه‌ریزی سیاستهای راهبردی برای تعیین اولویت‌های فناوری با استفاده از ابزار آینده‌نگری فناوری است. آینده‌نگری تلاشی نظام‌مند برای نگاه به آینده بلند مدت دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه است که با هدف شناسایی فناوری‌های نوظهور تقویت حوزه‌های تحقیقات راهبردی برای کسب بیشترین منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ...

پیش درآمد این مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه های موجود جهان معرفی کند. در تهیه آن، رهیافت نظری اعمال نشده است به این معنا که کیفیت زندگی در چارچوب تئوری های موجود تبیین نشده است. هدف اصلی مقاله، ایجاد حساسیت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومی و تجربی موضوع است مقاله شامل سه بخش اصلی است. ? در بخش اول نخست شرایط عمومی جهان و وضعیتی که به شکل گیری پارادیم ...

توانایی تولید پایدار توده زنده یکی از مواردی است که از اهمیت فزایندهای برخوردار است، در صورتیکه روشهای مدیریت از کارایی لازم برخوردارنباشد، تولید توده زنده به فرسودگی و انهدام خاک می انجامد. مساله دیگر در رابطه با پایداری و مقدار مواد شیمیایی بکار گرفته شده به منظور مهار حشرات، علفهای هرز، عوامل بیماریزا و تامین مواد غذایی برای گیاهان است. با بهره گیری از نظامهای مدیریت خوب ...

اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود. اهم این اقدامات بشرح زیر است : انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل هزینه، انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ، کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز ...

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی: به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد ...

)نقش سرمایه در رشد اقتصادی: به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی ...

مقدمه کاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریع پیدا کرده است.امروزه تعداد زیادی از انواع گوناگون سنگ و کانی و ترکیبت آنها در صنایع به کار برده می شودکه بین آنها ذغال سنگ جایگاه مخصوص به خود را دارد،که در حال حاضر حیات بسیاری از صنایع در گرو این ماده معدنی است. در کشور ما که اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد،بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع ...

جریان خارجی (خروجی‌های) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب به وسیله 17% در سال 2007 رخ داد، پیرامون 52 بیلیون دلار، این به دلیل کاهش در خروجی‌ها (جریان‌های خارجی) از برزیل به 7 بیلیون دلار به دنبال سطح بالای استثنایی از 28 بیلیون دلار در سال 2006 رسیده. اروپای جنوب شرقی CIS جریان‌های داخلی سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصادهای متحول اروپای ...

مقدمه جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول