تحقیق دستگاه حفاری

Word 138 KB 32887 19
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • این بیانیه شامل ترکیبات افزوده دستگاه و شیوه ای می­شود که درخواست U.S.pat.NO.308540539 و U.S.pat.NO,3,871,404 ارائه می­شود. برای مثال، در یک اتصال (ترکیب) سندان نسبتاً طور چرخش پذیری به نهو (بخش) پیستون شکل (مانند) وصل می­شود و تنظیم می شود تا میله مته برای چرخش پیوسته درگیر کند. به علاوه. سر مته دارای یک دریچه ای است (روزنه) تا گاز خروجی داخل سطح عملیاتی (سطح استخراجی) تیغه بیرونی از یک مجرایی (راه) در سندان تخلیه شود. در یک اتصال (ترکیب) دیگر، سندان شامل یک لوله نمونه برداری (Core barrel ) می­شود که این لوله تنظیم می­شود تا با دهانه در نیم پایه (اتصال) تطبیق شود، زمانی که سندان به نیم پایه (اتصال) متصل می­شود. لوله نمونه برداری بوسیله یک تیوب (لوله) که به طور جداشدنی به بدنه اصلی سندان نسبتاً در بخش انتهایی آن وصل می­شود، مشخص می شود. پس از آن که تیوب (لوله) از سندان جدا شده است، نمونه استوانه­ای از تیوب (لوله) از طریق یک دهانه در بخش انتهایی آن ، تخلیه (شارژ) می­شود. یک وسیله گیرنده استوانه در تیوب (لوله) وجود دارد که عمل پذیر است تا نمونه استوانه­ای را در مقابل گریختن (فرار) از میان بخش طولی حفظ کند. با دستکاری، ترکیبات (شکل­های) افزوده شامل یک فرآیندی (مرحله­ای) برای نسبت یک جسم بلند و باریک. مثل یک تیوب (لوله) . در یک تشکیلات زمینی می­شود. در این مرحله (فرآیند) میله مته حفاری ( که دارای) تیغه­های درونی و بیرونی در بخش انتهایی است). داخل تشکیلات رانده می­شود، تیغه درونی که قابل جمع شدنی (توکشیدن) از میله از طریق سوراخ (قطرداخلی) لوله می باشد. پس از آن تیغه درونی جمع می شود. جسم بلند و بارکی در قطر داخلی (سوراخ) گذاشته می­شود و سپس میله از سوراخ پیرامون جسم جمع می شود. به علاوه ترکیبات افزوده شامل یک فرآیندی (جریان) برای برداشتن یک نمونه استوانه­ای از لایه زیرین می شود، که یک جفت از تیغه­های ذکر شده در بالا را استفاده می­کند، بعد از ان که تیغه درونی از قطر داخلی (سوراخ) جمع می شود، یک لوله نمونه برداری در سوراخ (قطر داخلی) وارد می شود، و سوراخ هنوز بیشتر گودبرداری (حفاری ) می­شود زمانی که لوله نمونه برداری به جلو در هماهنگی با میله مته و مجاور (نزدیک) دهانه تیغه خارجی، رانده می شود. لوله سپس از سوراخ (قطر داخلی) جمع می­شود تا نمونه را از ترکیبات بردارد.

  میله مته= میله حفاری

  دستگاه حفاری و شیوه (تکنیک) استفاده موتور سوراخ کُن (موتور حفاری)

  این اختراع به یک دستگاه حفاری و شیوه­ای (تکنیک) مربوط می شود که یک میله گردان (چرخشی) و یک موتور حفاری را برای متصل کردن ضربات چکشی ( هیدرولیکی) به میله زمانی که میله داخل زمین یا دیگر تشکیلات (ساختمان- ساختار) چرخیده می­شود تا حفاری انجام می شود، به کار می­گیرد. موتور یک گاز استانداردکه دستگاه چکش موتور حفاری را به کار می­اندازد. و یک وسیله انتقال گاز را برای همان کار به کار می گیرد که به طور قابل توجهی به وزن موتور حفاری، موتور اضافه نمی کند و نیاز به چرخش ندارد. در واقع در صورت نیاز موتور می­تواند در پایین قطر داخلی (سوراخ) یک لوله که نسبتاً ساکن (ثابت) است.نصب شود، و سپس در یک وضعیت (شرایط) سخت به کار انداخته شود. و این که قطر داخلی (سوراخ) لوله را به عنوان یک وسیله برای انتقال گاز به دستگاه (مکانیسم) چکشی استفاده می­کند. پس از آن . وقتی که موتور قرار است از لوله برداشته شود، یک رشته سیم بازیاب یا شبیه آن می­تواند به سوی قطر داخلی (سوراخ) پایین آورده شود تا موتور را از لوله بلند کند. (بالا ببرد)

  عملیات حفاری باید به حفاری به طور عمودی رو به پایین محدود شود، اما در حقیقت، ممکن است در هر مسیری هدایت شوند، از جمله در مسیر روبه بالای عمودی همچنین (دستگاه و شیوه (تکنیک) می­تواند برای انواع بسیاری از عملیات حفاری به کار گرفته شود). پس از آنکه موتور از لوله برداشته شده است، لوله دسترسی شفاف (خالص)، باز.  بدون مانع و هنوز کاملاً پشتیبانی شده را به پایین میله مته یا حداقل به یک تیغه در بخش انتهایی لوله بسته به شیوه (روش) عملیات فراهم می­آورد. بنابراین، دستگاه و شیوه (تکنیک) ممکن است برای انواع مختلفی از عملیات به کار گرفته شود، از جمله نمونه برداری. حفاری متناوب و نمونه برداری و پوششی (عایق- جدار) سوراخ حفاری شده هم با و یا بدون نمونه گیری استوانه­ای هم زمان سوراخ. همچنین دستگاه و تکنیک (شیوه) ممکن است به کار گرفته شوند تا یک میله مته را که در سوراخ گذاشته می­شود. نصب کنند.

  همچنین در مورد دستگاه و تکنیک­های (شیوه های) نشان داده شده در درخواست فوق الذکر من ) میله مته شامل یک لوله که دارای قطر داخلی (سوراخ) طولاً گسترده (بازگو) و یک تیغه ضربتی (ضربی) در بخش انتهایی آن داده، می شود. موتور شامل یک عضو (قطعه) پیستون شکل که تنظیم می­شود تا به طور لغزان در قطر داخلی (سوراخ) لوله وارد می شود و دستگاه (مکانیسم) چکشی دارد، می شود.

  دستگاه (مکانسیم) چکشی استفاده می­شود تا ضربات را به یک نیم پایه (اتصال) متصل کند که این نیم پایه نسبتاً متقاطع (اریب) قطر داخلی (سوراخ) مجاور (نزدیک) تیغه مستقر می شود و به طور عملی (مؤثر) به تیغه متصل می­شود تا ضربات چکشی درون سطح عملیاتی (سطح استخراج) تیغه را دریافت و منتقل کند.

  همچنین وسایل انتقال گاز برای به کار انداختن دستگاه (مکانیسم) چکشی (وسایلی برای عبور گاز از میان عضو پیستون شکل(مانند)) وجود دارند و وسایلی برای تخلیه گاز درون منطقه مجاور (نزدیک) سطح عملیاتی (سطح استخراج) تیغه بعد از این که دستگاه (مکانیسم) به کار افتاده است، وجود دارند.

  همچنین. وسایلی در میله وجود دارند که به وسیله آن، گاز خروجی می­تواند از منطقه ذکر شده به طرف بخش مجاور (نزدیک) لوله در جهت مخالف لوله از عضو (قطعه) پیستون شکل (مانند) . تخلیه شود.

  و وسایلی در عضو (قطعه) پیستون شکل برای تولید یک دیفرانسیل فشاری در عرض موتور و طولاً  از قطر داخلی (سوراخ) وجود دارند تا دستگاه (مکانیسم) چکشی را در ارتباط کاری (عملی) با نیم پایه (اتصال) در طی استعمال (کاربرد) چکشی در آن حفظ کند.

  مطابق با یک ترکیب (مشخصه) اختراع. تیغه ضربی ( ضربتی- تصادفی) حلقوی است (و یک تیغه درونی (داخلی) مجاور (نزدیک) دهانه (شکال) آن دارد). که به طور جمع شدنی از قطعه (عضو) پیستون مانند (شکل) آویزان (معلق) است و به طور عملی کاربردی میله مته متصل می شود تا در اتصال با تیغه حلقوی بچرخد، تیغه درونی (داخلی) یک راه مجرای گاز دارد، و گاز از طریق این راه داخل منطقه مجاور سطح عملیاتی ( استخراج) تیغه بعد از این که مکانیسم (دستگاه) چکشی به کار افتاده است. تخلیه می­شود.

  لوله ممکن است مشترکاً با تیغه­ها قابل چرخش باشد. و تیغه حلقوی ممکن است در ارتباط با لوله قابل جابه جایی باشد. بر روی محور مرکز (سوراخ) قطر داخلی، به عنوان مثال جایی که تیغه حلقوی لوله بر روی محور سوراخ متصل می شود. به طور مشابه به تیغه­های مجزا ممکن است به یکدیگر متصل شوند، بر روی محور سوراخ. (قطرداخلی) مطابق با مشخصه دیگر اختراع، تیغه حلقوی یک وسیله حفاری مجاور (نزدیک) دهانه (شکاف) دارد، که به طور جمع شدنی از عضو (قطعه)  پیستون مانند (شکل) آویزان می شود. و به طور عملی بین مکانیسم (دستگاه) چکش و تیغه گذاشته می­شود تا ضربات چکشی را داخل سطح عملیاتی (استخراج) تیغه دریافت و ارسال کند.

  دوباره ، وسیله حفاری ممکن است شکل یک تیغه درونی (داخلی) را بگیرد، و تیغه درونی (داخلی) ممکن است روی یک شانه حلقوی در تیغه حلقوی قرار داده می­شود (گذاشته شود).

  به طور متناوب، وسیله حفاری ممکن است شکل یک لوله نمونه­بردای را که در تیغه حلقوی گذاشته می شود بگیرد. بر طبق مشخصه دیگر اختراع، موتور همچنین شامل یک سندان می شودکه تنظیم می­شود تا در سوراخ (قطر داخلی) یک لوله به طرف جلوی عضو (قطعه) پیستون مانند (شکل) وارد شود، و با نیم پایه (اتصال) درگیر شود تا ضربات چکشی را در نیم پایه (اتصال) دریافت و انتقال دهد (ارسال کند).

  نیم پایه (اتصال) ممکن است درون سطح عملیاتی تیغه باز شود و ممکن است یک وسیله حفاری در سندان وجود داشته باشد که تنظیم می­شود تا وارد دهانه (شکاف) نیم پایه (اتصال) (زمانی که سندان یا نیم پایه (اتصال) وصل می شود) . به علاوه، سندان ممکن است به طور گردان (چرخشی) با قطعه متصل شود و تنظیم می­شود تا میله را برای چرخش پیوسته درگیر کند. همچنین، سندان ممکن است یک مجرای (راه) گاز داشته باشد، و وسیله حفاری ممکن است یک درچه (روزنه) برای تخلیه گاز خروجی سطح عملیاتی تیغه از مجرا داشته باشد.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

اين بيانيه شامل ترکيبات افزوده دستگاه و شيوه اي مي­شود که درخواست U.S.pat.NO.308540539 و U.S.pat.NO,3,871,404 ارائه مي­شود. براي مثال، در يک اتصال (ترکيب) سندان نسبتاً طور چرخش پذيري به نهو (بخش) پيستون شکل (مانند) وصل مي­شود و تنظيم مي شود تا ميله

حفاري به معني نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگها گاهي به منظور خرد کردن آنها انجام مي گيرد. براي خرد کردن سنگها بايد چالهاي انفجاري حفر کرد و در داخل آنها مواد منفجره قرار داد. با منفجرکردن چالها، سنگها خرد مي شوند، و با خرد شدن سنگها، استخراج و برداشت

سورک منطقه سورک همجوار با استان اصفهان و در منتهی الیه شمال غربی استان یزد واقع شده است. این منطقه از نظر زمین شناسی جزئی از واحد زمین ساختی ایران مرکزی به حساب آمده و در لبه واحد زمین ساختی سنندج- سیرجان و در دل نوار ارومیه دختر جای گرفته است. افیولیت ملانژ مورد نظر در راستای دو گسله موازی شمال غربی- جنوب شرقی ودر زون گسلی دهشیر- سورک بیرونزد دارد و خود بخش کوچکی از کمربند ...

تاریخچه جوشکاری kk امروز که انسان به ساختن فضا پیما، آسمان خراش، نیروگاه هسته ای، میکروپروسسور و غیره مشغول است هنوز جوشکاری از روش های بسیار مهم اتصال محسوب می شود. فرآیندهای جوشکاری نه تنها برای اتصال فلزات همجنس بلکه در موارد خاص با رعایت نکات تکنیکی و متالورژیکی ویژه برای اتصال فلزات غیر همجنس (مس-آلومینیوم)، فلز به غیر فلز (سرامیک به فلز) و حتی غیر فلز به غیر فلز (سرامیک به ...

گاهی پس از پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده اند از طبقهُ نازکی بوده است و متوجه آن نشده اند ولی برای اطمینان در جاهای مختلف زمین می زنند تا از طبقات مختلف زمین آگاهی پیدا کنند و بعد شفته ریزی را شروع می کنند این عمل را در ساختمان گمانه زنی (سنداژ) می گویند . ...

اهداف حفاری: برقراری ارتباط از یک بخش معدن به بخش دیگری از آن (حفاری معدنی) اکتشاف کانیهای مفید (اکتشافی) دستیابی به نمونه های داخل زمین و مطالعات زمین شناسی انفجار و دسترسی به مواد معدنی جهت استخراج معدنی دسترسی به آب ،‌نفت،‌گاز وسایر مواد معدنی و استخراج آنها روش های اکتشافی مقدم بر حفاری:‌ روش های ژئوفیزیکی: شامل گرانی سنجی،‌مغناطیس سنجی و لرزه نگاری که در اکتشاف نفت به کار ...

مقدمه : روشهای متعددی برای تولید لوله در صنعت وجود دارد ، یکی از روشهای مرسوم استفاده از روش اسپیرال می باشد ؛ در این روش ورقها به صورت دایره خم شده و بوسیله جوش اتوماتیک جوشکاری می شود ، اما به دلایل مختلف این لوله ها کمتر در کارهای شم کوبی مورد استفاده قرار می گیرند ، در این تحقیق حفاری توأم با بتن ریزی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .، که آزمایشات شم کوبی ع حفاری ، بتن ...

چکیده مقاله : نیروی پیش بری و گشتاور پیچشی ایجاد شده در طول انجام عملیات دریل کاری یا حفاری دربرگیرنده اطلاعات با اهمیتی در رابطه با کیفیت حفره ایجاد شده و سطح مطلوب برای نوک مته می باشد . در این مقاله نیروها و گشتاور پیچشی (تورک) ایجاد شده در طول عملیات سوراخ کاری کامپوزیتهای کربنی ، که در آنها از الیاف کربنی استفاده شده است ،به کمک یک دریل ‘ oneshot’ مورد بررسی و تشریح قرار می ...

2.16 سرقفلي‌ها چند ديدگاه مختلف در آنچه که jig و سرقفلي ها هستند، وجود دارد تعدادي از اينها به صورت زير هستند: (i) بيشتر مغازه‌دارها، انتخاب مي کنند که از عبارت jig براي توصيف دستگاه‌هاي با کار بيشتر استفاده کنند. (ii) به طور کلي يک jig يا سرقفلي،

کاربرد هيدروليک و پنوماتيک سيستم هيدروليک در موارد زير کاربرد دارد 1.در صنعت کشاورزي : که کشاورزدر ضمن راندن تراکتور مي تواند از توان سيال استفاده کند و همچنين در دستگاه هاي نظير خرمن کوب وکمباين وکلوخ شکن و ميوه چين و ماشين حفاري و بيل مکانيکي 2

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول