تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر

Word 565 KB 33131 10
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده‌ی تحقیق

  در رابطه‌ی با عامل رفع مبتدا و خبر قول‌های فراوانی وجود دارد که ما در اینجا به دو قول اکتفا می‌کنیم:

  کوفیون

  کوفیون می‌گویند: مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می‌دهد.

  بصریون

  بصریون همه‌ی آن‌ها قبول دارند که عامل مبتدا ابتدائیت است ولی در خبر آن اختلاف است:

  1 ابتدائیت خبر را رفع می‌دهد

  2 ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند

  3 ابتدا مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع می‌دهد

  مقدمه

  از آن‌جا که علم نحو علمی اعتباری است و در غالب موارد به جز استعمالات عرب معیار مشخصی برای صحت قوانین وجود ندارد، از این رو مواردی که تعلیل به شمار می‌رود و یا به قراردادهای اعتباری تکیه شده است، از طرفی علم نحو بیشتر به دست علمای اهل تسنن رشد و نمو یافته و بع تکمیل رسیده و همین سبب شده تا بعضی از قواعد فقهی آنان مانند استحسان و... وارد علم نحو گردد و روند اختلاف‌نظرها فزونی نهد.

  از جمله مسائل اختلافی علم نحو عامل در مبتدا و خبر است که به جهت اعتباری بودن آن و عدم داوری استعمال مورد اختلاف واقع شده است.

  در این نوشتار سعی شده تا به بررسی این مسئله از دیدگاه برخی نحویون بپردازیم.

  دیدگاه کوفیون

  کوفیون می‌گویند که مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می‌دهد، بخاطر اینکه هر موقع مبتدا در جمله باشد نیاز به خبر دارد و در نتیجه خبر هم باید باشد و بالعکس و چون هرچیزی به چیز دیگر نیاز دارد خودش عامل می‌شود بنابراین مبتدا و خبر یکدیگر را رفع می‌دهند.

  نظرات کوفیون در رابطه با اینکه عامل مبتدا وخبر ابتدائیت باشد

  کوفیون می‌گویند که اگر عامل مبتدا و خبر ابتدائیت باشد:

  ابتدائیت یا یک چیزی از کلمات عرب است (لفظ) یا غیر آن است، اگر لفظ باشد، لفظ یا اسم است یا فعل یا حرف اگر ابتدائیت اسم باشد تسلسل ایجاد می‌شود چون باید یک اسم دیگری هم باشد که آن اسم را رفع دهد پس عامل رفع نمی‌باشد.

  اگر فعل باشد، ‌فعل فقط یک چیز را رفع می‌دهد، (مبتدا) و خبر را منصوب می‌کند در حالیکه خبر باید مرفوع باشد پس فعل هم نمی‌باشد.

  و اگر ابتدائیت حرف باشد، عمل نمی‌کند چون چیزی نیست، عدم است و عدم هم عمل نمی‌کند.

  نظر شیخ انباری در جواب کوفیون

  این اسم،‌ فعل، حرف عوامل لفظیه هستند، منظور از ابتدائیت «خالی بودن از عوامل است»

  ایراد به معنای ابتدائیت

  جایز نیست که گفته شود منظور ما از ابتدائیت خالی بودن از عوامل است چون این عبارت برابر است با عدم عوامل و عدم عوامل نمی‌تواند عامل باشد، و اینکه گفته می‌شود که ابتدائیت رفع می‌دهد به این معناست که چیزی که اول آمده باشد باید مرفوع شود ولی ما کلماتی را داریم که اول آمده‌اند ولی مرفوع نیستند مثل منصوبات یا کلماتیکه ساکن هستند یا حرف‌ها، ‌پس ابتدائیت ایجاب‌کننده‌ی رفع نیست چون اگر بود باید همه‌ی آن‌ها مرفوع می‌شدند.

   

  جواب شیخ انباری به کوفیون

  در جواب کوفیون که می‌گفتند عدم عوامل نمی‌تواند عامل باشد می‌فرمایند: این حرف اشتباه است چون در فعل مضارع که عامل آن ابتدائیت است تا زمانیکه عامل نصبی و جزمی بر سرش نیاید فعل مرفوع است، پس عدم عوامل نمی‌تواند عامل باشد، پس مبتدا هم همینطور است.

  نظر شیخ انباری در رابطه با اینکه مبتدا و خبر همدیگر را رفع می‌دهند

  الف: اصل در این است عامل اول بیاید و معمول بعد از عامل در نتیجه بنابر نظر کوفیون دور پیش می‌آید.

  ب: اگر عاملی در جمله باشد عامل دیگری بر سر آن نمی‌آید، اگر مثلا‌ً خبر عامل در مبتدا باشددیگر افعال ناقصه بر سر مبتدا و خبر نمی‌آیند، در حالیکه می‌بینیم چنین نیست.

  دیدگاه بصریون

  1 ابتدائیت مبتدا و خبر را رفع می‌‌دهد

  بصریون گفته‌اند که عامل مبتدا، ابتدائیت است هرچند که ابتدائیت همان خالی بودن از عومل لفظیه است، چرا که عوامل در علم نحو موثر حسی نیستند «برخلاف سوزاندن آش» بلکه آن‌ها اشارات و دلالات هستند به عدم شی همانطور که هست به وجود شی «مثلاً وقتی دو تا پیراهن میخواهی از هم جدا کنی یکی از آن‌ها را رنگ می‌زنی و دیگری را رنگ نمی‌زنی و از هم جدا می‌شوند و وقتی پیراهنی را که رنگ نزده‌ای را می‌بینی میفهمی که آن پیراهن که رنگ زده‌ای نیست» و از آن جا که ابتدائیت در مبتدا عمل در خبر نیز عمل می‌کند مانند سایر عوامل نظیر افعال ناقصه که علاوه بر اسم در خبر نیز عمل می‌کنند.

 • فهرست:

  مقدمه..................................................................................................................... 1

  نظرات کوفیون......................................................................................................... 1

  نظر شیخ انباری در جواب کوفیون......................................................................... 2

  ایراد به معنای ابتدائیت.......................................................................................... 2

  جواب شیخ انباری به کوفیون................................................................................ 4

  نظر شیخ انباری در رابطه با اینکه مبتدا و خبر همدیگر را رفع می‌دهند.............. 4

  نظرات بصریون......................................................................................................... 5

  ابتدائیت مبتدا و خبر را رفع می‌‌دهد....................................................................... 5

  ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند........................................................... 6

  ابتدائیت مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع می‌دهد................................................... 6

  منبع:

  ندارد.

مقدمه از آن‌جا که علم نحو علمي اعتباري است و در غالب موارد به جز استعمالات عرب معيار مشخصي براي صحت قوانين وجود ندارد، از اين رو مواردي که تعليل به شمار مي‌رود و يا به قراردادهاي اعتباري تکيه شده است، از طرفي علم نحو بيشتر به دست علماي اهل تسنن رشد

قانون - جمله اي که با اسم شروع شود جمله اسميه نام دارد. جمله اسميه در زبان عربي از ? قسمت اصلي تشکيل شده است: ? – مبتدا ? – خبر ويژگي هاي مبتدا: - مبتدا همواره مرفوع است يعني يکي از علامتهاي رفع ُ(ضمه و اون) را داراست. - مبتدا مي تواند اس

قانون - جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد. جمله اسمیه در زبان عربی از ۲ قسمت اصلی تشکیل شده است: ۱ – مبتدا ۲ – خبر ویژگی های مبتدا: - مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع ُ(ضمه و اون) را داراست. - مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد خبر: اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ (در ابتدای جمله) شرح ...

علم در لغت و اصطلاح علم، در لغت مصدري است به معناي درک حقيقت چيزي، دريافت، شناخت و دانش1 و در اصطلاح حکما، صورت هر چيزي است که در عقل حاصل مي شود، يا حاصل شدن صورت دانسته شده از چيزي است به طور نقش بستن در نيروهاي عقل و نفس که آن را ذهن مي گوين

سوره قارعه مقدمه اين سوره در مکه نازل شده و داراى 11 آيه است محتوى و فضيلت سوره قارعه اين سوره به طور کلى از معاد و مقدمات آن سخن مى گويد، با تعبيراتى کوبنده و بيانى تکان دهنده ، و انذار و هشدارى صريح و روشن ، و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسيم م

مقدمه املاء نوعی نوشتن است و نوشتن یکی از جنبه های زبان است که در عمل تفهیم به کار می رود ، و زبان نیز مجموعه ای است از علائم و نشانه های قرار دادی که بر معانی و مفاهیم موجود در جامعه دلالت می کند و بهترین وسیله تفهیم و تفاهم است . در تفهیم علاوه بر نوشتن از سخن گفتن نیز استفاده می شود و در تفهیم گوش دادن و خواندن به کار می رود . یکی از آرزوهایم این بود که در بسیاری از زمینه های ...

مقدمه : هدف از این تحقیق آشنا شدن با ساختار کلی علم نحو می باشد و بهترین منبع که می توانست مطالب را به نحو احسن بیان کند و دارای اعتبار لازم و نظم و تربیت منطقی قابل قبول باشد صمدید می باشد اما برای اینکه بتوان تمامی مطالب به مخاطب خوب القاء شود از طریقه نموداری استفاده شده است. غرض فایده وجه تسمیه مدوّن رئوس ثمانیه عبارتند از انحاء تعلیمه نوع علم مرتبه ی علم ابواب علم تعریف علم ...

تعريف پرسپکتيو: تکنيکهاي آفرينشي حالتهاي سهبعدي يکي از ابتدائيترين جاذبههاي تصويرهاي چشمانداز، تجسم عمق فضاست. براي ارائه حالت سهبعدي بايد اجزاء صحنه را بهگونهاي در کنار يکديگر قرار دهيد که دنيا متفاوت از آنچه که در دوربين ديده ميشود، ارائه شود. با

سيره پيامبر- صلي الله عليه و آله و سلم- مدخل واقعي پژوهش تاريخي در اسلام است. از آنجايي که پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم- شأن و مقام يگانه اي نزد مسلمانان دارد و از طرفي قرآن مسلمانان را به پيروي از افعال و اقوال او دعوت کرده انگيزه لازم را برا

تاریخ : الف ) ریشه و معنای لغوی تاریخ : لفظ تاریخ معرب " ماه و روز " فارسی است و به معنای وقت شناسی یا شناسایی وقت است . واژه تاریخ از زبان عربی " ارِّخ ، یأرِّخ ، تأریخاً " که متضمن ذکر وقایع و حوادث است . واژه تاریخ ( History ) از زبان یونانی گرفته شده و به معنای مطالعه یا بررسی روزگاران گذشته است . ب ) تعریف اصطلاحی : تاریخ دانشی است سرچشمه گرفته از حکمت و بیانگر سرگذشت ملت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول