تحقیق اطلاعات مختصری در مورد فیزیولوژی ورزشی

Word 77 KB 33371 9
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • منابع انرژی:

   همه انرژی مورد استفاده عالم حیات نهایتاً از خورشید کسب می شود. منبع انرژی فوری همه فعالیتهای انسانی و نیز دراغلب دستگاههای حیاتی را شکسته شدن یک ترکیب مفرد شیمیایی به نام آدنوزین تری فسفات یا (ATP ) حاصل می شود.

   

  تولید سوخت و سازی (ATP) توسط عضله و سایر یافته ها از آزاد شدن انرژی از طریق تجزیه غذاها و سایر ترکیب ها حاصل شده و متضمن هر دو دسته واکنش های شیمیایی بی هوازی (بی اکسیژن) و هوازی (با اکسیژن) می باشد. دانشمندان انرژی را به عنوان ظرفیت انجام کاری تعریف کرده اند که از انواع انرژی شش نوع آن را نام می بریم 1- شیمیایی 2- مکانیکی
   3- حرارتی 4- نورانی 5- الکتریکی 6- هسته ای و هریک از این انرژی ها می تواند به دیگر تغییر شکل یابد مثلاً انرژی شیمیایی در بدن به انرژی مکانیکی تبدیل می شود زیرا منبع انرژی مکانیکی که حرکت بدن را باعث می شود خود نوع تغییر یافته ای از انرژی شیمیایی است که در نتیجه سوخته وتبدیل مواد غذایی در بدن ایجاد می گردد.

  آدنوزین تری فسفات – ATP

  انرژی آزاد شده در اثر تجزیه مواد غذایی نمی تواند به طور مستقیم جهت انجام کار مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد بلکه به صورت ترکیبات شیمیایی دیگری به نام آدنوزین تری فسفات یا به طور ساده ترATP که در تمام سلول های عضلاتی ذخیره شده تغییر شکل و مورد استفاده قرار می گیرد. این انرژی تنها انرژی آزاد شده ای است که سلول می تواند برای کاراختصاصی خود از آن استفاده کند.

  عامل خستگی در ورزشکاران پس از انجام تمرین ورزشی یا مسابقه ورزشی ایجاد اسید لاکتیک در خون و عضله است.

  حال ما باید چکار بکنیم که این اسید لاکتیک ایجاد شده در خون و عضلات ما به سرعت خارج شود.

  بهترین روش این است که پس از مسابقه یا تمرین شدید استراحت نکنیم و از تمرینات و نرمشهای سبک بازگشت به حالت اولیه استفاده کنیم تا اسید لاکتیک به سرعت از بدن خارج شود.

  اسید لاکتیک از چه طریقی از بدن دفع می گردد:

   

  ترشع در ادراروعرق :  چنین معلوم شده که اسید لاکتیک در ادارو عرق مترشع می گردد. هر چند مقدار اسیدلاکتیکی که بدین ترتیب در هنگام برگشت به حالت اولیه پس از تمرین دفع
   می گردد ناچیز است .

  تبدیل به گلوکز یا گلیکوژن : چون اسید لاکتیک محصول تجزیه شده ای از کربوهیدرات (قند و گلیکوژن ) است می تواند دوباره به یکی از این ترکیبات یعنی در کبد (قند و گلیکوژن ) ودر عضلات (گلیکوژن ) تبدیل شده و انرژی مورد نیاز ATP را فراهم کند البته تبدیل اسید لاکتیک به گلوکز (قند ) و گلیکوژن تنها جزء نا چیزی از کل اسید لاکتیک دفع شده از بدن را در برمی گیرد.

  تبدیل به پروتئین :کربوهیدراتها شامل اسید لاکتیک از نظر شیمیا یی می تواند در بدن تبدیل به پروتیئین گردد هرچند که بخش ناچیزی از اسید لاکتیک پس از دوره برگشت به حالت اولیه پس از تمرین به پروتئین تبدیل می گردد.

  اکسید اسیون: یا تبدیل به 2co و آب. اسیدلاکتیک می تواند به عنوان ماده سوختی سوخت و سازی جهت دستگاه اکسیژن و بویژه عضلات مخطط مورد استفاده قرار گیرد.

  اکسیژن مصرفی تهویه وتمرینات ورزشی

  ورزشکاران دارای کارآئی تهویه ای برتراز افراد غیر ورزشی می باشند. این بدان معناست که با صرف مقدار اکسیژن یکسان قادر به تهویه هوای کمتری هستند. با افزایش تهویه مقدار اکسیژن مصرفی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

  اکسیژن مصرفی تهویه و کشیدن سیگار

  همه ما اغلب شنیده و شاید عبارت استعمال دخانیات سبب تنگی نفس می شود را بارها بکار برده ایم عبارت مذکور اگرچه ساده و خودمانی است لیکن از نظر فیزیوژیکی صحیح می باشد. عادت به سیگار مقاومت راهها ی تنفسی را افزایش می دهد. بدان معنا که عضلات تنفسی را دچارمعضلاتی ساخته به نحوی که در برابر تهویه مقدار هوای معینی اکسیژن بیشتری مصرف می نمایند در تمرینات شدید ورزشی اکسیژن مورد نیاز تهویه در افراد معتاد به سیگار به طور متوسط دو برابر افراد غیر معتاد است.

  از اطلاعات مذکور دو مطلب عملی به شرح ذیل استنباط می گردد:

  مقدار مصرف اکسیژن اضافی تهویه که در اثر اعتیاد به سیگار حاصل می شود می تواند مقادیر متنابهی از اکسیژن پتانسیل ذخیره شده عضلات را اخذ نماید این پدیده می تواند به تضعیف و کاهش عملکرد مهارتهای ورزشی و در تمرینات نسبتاً سبک به افزایش اسید لاکتیک و در نتیجه خستگی منتهی گردد.

  سهم بزرگی از این افزایش اکسیژن مصرفی تهویه در معتادان به سیگار ممکن است به سطح قابل توجهی تنزل یابد. بنابراین قهرمانانی که از ترک دائمی سیگار نا توانند می توانند با خود داری از استعمال سیگار برای مدت یک روز قبل از مسابقه به عملکرد ورزشی خود کمک نمایند.

  تهویه ریوی

  حرکت هوا به داخل و خارج ریه ها،به نامه تهویه ریوی معروف است. تهویه از دو مرحله دم و بازدم تشکیل شده است.

  تهویه دقیقه ای:

  مقدار هوائی است که در مدت یک دقیقه در عمل دم به داخل ریه و یا در عمل بازدم به محیط خارج فرستاده می شود .

  در حال استراحت این مقدار بین 4و  15لیتر متغیر است در تمرینات شدید مقدار مذکورممکن است به بیش از 150لیتر افزایش یابد . تهویه حبا بچه ای عهده دار تأمین اکسیژن مورد نیاز بدن و خارج کردن ایندرید کربنیک از طریق مویرگهای خونی ریه می باشد.

   

   

  فضای مرده تشریحی:

  حجم هوائی را که در راههای تنفسی باقی مانده و در مبادلات گازی نقشی ندارند فضای مرده تشریحی می نامند .

   

  تمرینات سبب بهبود عمل ریه شده و این موضوع گواه براین واقعیت است که افراد ورزشکار دارای‌ریه‌حجیم‌تر از افراد غیر ورزشکار چه در حالت‌استراحت و‌چه‌در‌حالت‌فعالیت‌های‌بدنی
  می باشند با انقباض عضلات دم و کم شدن فشارهای درون ریوی‌و‌درون‌جنبی‌هوا‌به داخل ریه ها هجوم می آورد.

  هنگام بازدم این فشارها معکوس شده و هوا با شدت از ریه به محیط خارج باز می گردد.

  انتقال اکسیژن از ریه به سایر با فتهای بدن

  اکسیژن که از حبابچه ها به مویرگ های خونی ریه منتشر می شود . به بافتها یعنی محلی که باید به مصرف برسد منتقل می گردد. بر همین منوال ، اکسید دو کربنی که از بافت ها به خون مویرگ – بافتی منتشر می شود به حبابچه های محلی که از آنجا به صورت بازدم خارج خواهد شد منتقل می گردد.

  انتقال این گازها وظیفه اصلی دستگاه قلب و عروق یا گردش خون است . مایع چرخش کننده این دستگاه یعنی خون همانند وسیله انتقال عروق خونی همانند بزرگ راهها عمل نموده و قلب نیروی لازم را جهت چرخش دائمی خون در سرتاسر ریه ها و بافت های مختلف فراهم می کند.

  حمل اکسیژن توسط خون

  اکسیژن جذب شده توسط ریه توسط پلاسما (بخش مایع خون) و هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون حمل می گردد. اکسیژنی که به داخل پلاسما انتشار پیدا می کند. متحمل هیچ واکنش شیمیایی نشده بلکه به صورت محلول فیزیکی در پلاسما حمل می شود. مقداری که بدین طریق حمل می شود تحت شرایط طبیعی بسیار جرئی است.

  از طرف دیگر اکسیژنی که به داخل گلبول قرمز راه پیدا می کند به همولگوبین (Hb) به صورت ترکیب شیمیای تازه ای به نام اکسی هموگلوبین (Hbo2) تغییر شکل می دهد. این مرحله ترکیب ظرفیت حمل اکسیژن خون را تقریباً به مقدار 65 بار افزایش می دهد.

   

  نتیجه گیری

  در حقیقت ATP منبع انرژی است که بلافاصله پس از نیاز بدن در عضله تولید می شود. چگونگی تهیه این ماده بسیار مهم بستگی به شدت و مدت فعالیت بدن دارد.

  تولید انرژی در بدن به سه روش انجام می پذیرد. در دو روش برای تهیه ATP بلافاصله اکسیژن لازم نیست. به همین سبب آنها را بی هوازی می نامند. در سومین روش وجود اکسیژن ضروری است به همین سبب آن را هوازی یا با اکسیژن می نامند.

   

  روشهای تولید انرژی در بدن به ترتیب: 1- سیستم ATP-PC 2- سیستم اسید لاکتیک
   3- سیستم هوازی
 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

اطلاعات مختصري در مورد فيزيولوژي ورزشي 1- منابع انرژي: همه انرژي مورد استفاده عالم حيات نهايتاً از خورشيد کسب مي شود. منبع انرژي فوري همه فعاليتهاي انساني و نيز دراغلب دستگاههاي حياتي را شکسته شدن يک ترکيب مفرد شيميايي به نام آدنوزين تري فسفات ي

ورزشهاي فيزيکي نيازمند عکس العمل هاي فيزيولوژيکي متناسب هستند اين عکس العملها مرتبط با کاروکرد بين دو دسته از سيستم ها مي باشند. يک دسته سيستمهاي مسئول در افزايش انرژي متابوليسم و فراهم کننده اکسيژن و اجزاء فرعي ديگر براي انقباض ماهيچه هاي اسکلتي و

ارتقاء ویژگی های ورزشکاری ورزش نکردن، بهانه های زیادی وجود دارد. و متاسفانه، این بهانه ها معمولاً بر انگیزه ی شما برای باشگاه رفتن، کوه نوردی و دوچرخه سواری غلبه می کند. اما خوب است که موقع این بهانه تراشی ها، کمی هم به فواید فعالیت و ورزش فکر کنید. امیدوارم این مطالب بتواند با بهانه های شما مقابله کند. ویژگی های ورزشکاری بدنسازی و ورزش باعث می شود عضلات شما هماهنگی بیشتری پیدا ...

موجود در دوره تخمیر شده و حاصل تخمیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیره شامل اسید استیک، پروپیونیک و بوتیویک می باشد. استیک و پروپیونیک سریع جذب می شوند و به کبد می روند و با مکانیسم ناشناخته ای باعث کاهش خون می شود. بوتیریک توسط سلول های روده بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم وجود گلوکز و گیوآمیز استفاده می شود در صورتی که از اسیدبرتیریک استفاده کنند هم باعث حفظ ...

ساختار لاکتوز (قند شیر). کربوهیدرات‌ها (هیدرات‌های کربن یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‌ یا پلی‌هیدروکسی‌کتون‌ می‌دانند. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. کربوهیدرات‌هادر بدن بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کاربردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و... نیز ...

مقدمه: تربیت بدنی و ورزش جزء تعلیم و تربیت و وسیله‌ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. نباید تصور شود که تربیت بدنی امری بی‌ارزش و تنفسی است. اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز: اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از: حفظ سلامت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه‌ای و ...

ورزش کردن عکس عمل خوردن است ، با ورزش کردن کالری های خود را می سوزانید . در حقیقت بدن شما با سوزاندن کالری می تواند کار کند . این کالریها بدن را گرم ، قلب را درحال پمپاژ و خون را در حال گردش نگه می دارد . کالری های مصرف شده شما را در حال تحریک و تحرک نگه می دارد ، مثل پیاده روی ، کارکردن ، از پله بالارفتن و یا هر فعالیتی که انتخاب می کنید . هر چه بیشتر حرکت کنید بیشتر کالری می ...

چکيده: در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد. 19 پسر غيرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصادف

4 چکیده: در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده‌روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد. 19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه‌گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ...

دردنياي کنوني که پيشرفت تکنولوژي وزندگي ماشيني ، حرکت انسان رامحدود کرده است فعاليتهاي بدني و ورزش بعنوان يک ابزار قوي درايجاد تحرک وسلامتي مطرح شده است . امروز بسياري از مردم دريافته اند که باانجام دويدنهاي آرام ، نرمشهاي بدني ،پياده روي ،شنا کردن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول