مقاله آب باد خاک آتش در اشعار سعدی

Word 47 KB 33408 17
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه‌

  همه کس می داند که شیخ سعدی شیرازی گذشته از قصاید و غزلیات بی نظیری که از خود با یادگار گذاشته است ، دو کتاب یکی به نثر موسوم به «گلستان» و یکی به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است که شاید بتوان گفت نه تنها در زبان فارسی سمبه در هیچ زبانی جهت فصاحت و بلاغت و روانی و زیبایی و دلاربایی و حکمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در این جا این نیست که در ستایش آثار جاویدانی شیخ اجل قلم فرسایی کنیم چه گمان داریم که برای اداری این وظیفه قدرت بیانی مانند آنکه خود شیخ بزرگوار داشته است باید او کسی که آن توانایی ندارد دست بردنش این کار شاید .

  در این جا به مناسب آگاهی می دهیم که در هیچ یک از نسخه های کهنه اسم «بوستان» برای این کتاب دیده نمی شود و همه آن را »سعدی نامه» می نامند چنانکه گویی شیخ اجل خود اسمی برای این کتاب اختیار ننموده و به این جهت نسخه کنندگان قدیم آن را «سعدی نامه» نامیده اند . پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرینه «گلستان» برای این کتاب اختیار کرده اند و چندان بی مناسبت هم نبوده است .

  نسخه ی متعلق به لردگرنیوی که در موزه انگلستان عکس برداری شده و تاریخ کتاب آن سال 720 هجریست و همان است که نسخه ی «گلستان» را نیز همراه دارد و در تنظیم آن کتاب هم مورد استفاده بوده است . این نسخه که به خط نسخ خوانا نوشته شده با اینکه از اشتباه کتابتی خالی نیست تمام و کمال و بی عیب و در نهایت اعتبار و صحت است و محل اعتنای تام بوده است .

  »کلیات» متعلق به دانشمند محترم آقای دکتر محمد حسین لقمان ادهم (لقمان الدوله) که متضمن قسمتی از غزلیات و تقریباً دو ثلث «بوستان» است .

  گذشته از این ها بیش از ده نسخه ی خطی و چاپی معتبر (چاپ تبریز و تهران و هندوستان) در دسترس ما بوده و در مواقع لازم از مراجعه و مطالعه ی آنها کوتاهی نشده است .

   

  باب اول

  در عدل و تدبیر و رای

  بیت 53

  که گویند برگشته باد آن زمین               کزو مردم آیند بیرون چنین

  بیت 74

  گهش می زند تا شود دردناک             گهی می کند آبش از دیده پاک

  حکایت 1

  بیت 10

  در آمد بایوان شاهنشهی            که بختت جوان باد  و دولت رهی

  بیت 53

  بر اندیش بر خرده چون دست یافت      درون بزرگان بآتش بتاخت

  بیت 54

  بخرده توان آتش افروختن        پس آنگه درخت کهن سوختن

  بیت 91

  وزیری که جاه من آبش بریخت            بفرسنگ باید زمکرش گریخت

  حکایت 3

  بیت 6

  چو بینند کسی زهرارکام خلق               کی اش بگذرد آب نوشین به حلق

   

   

  حکایت 7

  بیت 3

  بخوشید سرچشمه های قدیم     نماند آب جز آب چشم یتیم

  حکایت 8

  بیت 1

  شبی دود خلق آتشی برفروخت             شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

  بیت 2

  یکی شکر گفت اندران خاک و دود                که دکان ما را گزندی نبود

  حکایت 12

  بیت 32

  به آخر ندیدی که بر باد رفت                خنک آنکه بادانش و داد رفت

  حکایت 15

  بیت 6

  گرفت آتش خشم در وی عظیم            سرش خواست کردن چو جوزا دو نیم

   

   

   

  باب دوم

  در احسان

  بیت 22

  به رحمت بکن آبش از دیده پاک                    شفقت بیفشانش از چهره خاک

  حکایت 7

  بیت 13

  چو باد صبا زان میان سیر کرد                نه سیری که بادش رسیدی بگرد

  حکایت 8

  بیت 3

  بخدمت میان بست و باز و گشاد            سگ ناتوان را دمی آب داد

  حکایت 14

  بیت 7

  بیابان نوردی چو کشتی بر آب              که بالای سیرش نپرد عقاب

  حکایت 17

  بیت 8

  رعایت نپاها دلت شاد باد           سبعیت مسلمانی آباد باد

  بیت 9

  سرافراز در این خاک فرخنده بوم         زعدلت بر اقلیم یونان و روم

   

   

  حکایت 19

  بیت 4

  فرو گفت و بگریست بر خاک کوی                 جفایی کزآن شخصش آمد بروی

  بیت 15

  اگر بوسه بر خاک مردان زنی               به مردی که پیش آیدت روشنی

  حکایت 20

 • فهرست:

  باب اول

  در عدل و تدبیر و رای

   

  باب دوم

  در احسان

   

  باب سوم

  در عشق و مستی و شور

   

  باب چهارم

  در تواضع

  منبع:

  ندارد.

زندگی نامه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شعرای ایران است که بعد از فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها یکی از بزرگترین شعرای ایران بلکه یکی از بزرگترین سخنوران جهان می باشد . ولادت سعدی در سالهای اول سده هفتم هجری حدودا در سال ۶۰۶ ه.ق در شهر شیراز میباشد . خانواده اش از عالمان دین بودند و پدرش از کارکنان دربار اتابک بوده که سعدی نیز ...

مختصري در احوال شيخ سعدي و چگونگي سخن او : شيخ سعدي نه تنها يکي از ارجمندترين ايرانيان است ، بلکه يکي از بزرگترين سخن سرايان جهان است ، در ميان پارسي زبانان يکي دو تن بيش نيستند که بتوان با او برابر کرد ، و از سخنگويان ملل ديگر هم از قديم و جديد کسا

همه کس مي داند که شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري که از خود با يادگار گذاشته است ، دو کتاب يکي به نثر موسوم به «گلستان» و يکي به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است که شايد بتوان گفت نه تنها در زبان فارسي سمبه در هيچ زباني ج

سعدي سعدي تخلص و شهرت «مشرف الدين بن مصلح الدين» ، مشهور به «شيخ سعدي» يا «شيخ شيراز» و يا «شيخ» و همچنين معروف به «افصح المتکلمين» است. درباره نام و نام پدر شاعر و همچنين تاريخ تولد سعدي اختلاف بسيار است. سال تولد او را از 571 تا 606 هجري قمري احت

بنام خداوند بخشنده مهربان همه کس مي داند که شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري که از خود به يادگار گذاشته است دو کتاب يکي به نثر ، موسوم به «گلستان» و يکي به نظم معروف به «بوستان» به نگارش آورده است که شايد بتوان گفت نه تنها در زبان فا

سيري در آثار سعدي « سعدي سلطان مسلم ملک سخن و تسلطش در بيان از همه کس بيش تر است کلام در دست او مانند موم است.هر معنايي را به عباراتي ادا مي کند که از آن بهتر و زيباتر ممکن نيست» سخن سعدي شيرين و نمکين و در عين حال فصيح و بليغ است. بيانش روان و سا

زندگينامه استاد سخن : سعدي شيرازي در قرن هفتم هجري(سال 606ه.ق) در شهر شيراز به دنيا آمد. مقدمات علوم ادبي و شرعي را در شيراز آموخت و سپس در حدود سال 620 براي اتمام تحصيلات به بغداد رفت و در مدرسه نظاميه آن شهر به تحصيل پرداخت .او به مسافرت علا

شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم شعر فارسی در این دوره با شدتی بیش از پیش از بدبینی و ناخشنودی از اوضاع روزگار و ناپایداری جهان و دعوت خلق به ترک دنیا و زهد و نظایر این افکار مشحونست. علت آن هم آشکار می‏باشد و آن وضع سخت و دشواریست که با حمله مغول آغاز شده و با جور و ظلم عمال دوره آنان و با خونریزیها و بی‏ثباتی اوضاع در دوره فترت بعد از ایلخانان ادامه یافته و محیط اجتماعی ایران را ...

بنام خداي بخشاينده مهربان ارجمندترين کتاب نظم فارسي شاهنامه فر دوسي است و زيباترين کتاب نثر ، گلستان سعدي و اين هر دو کتاب به سبب همين که پسنديده خاص و عام شده در دست و پاي مردم افتاده و گرفتار دستبرد نويسندگان و خوانندگان گرديده چنانکه من چندي

گلستان ، آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی در خانواده ی عالمان دین به دنیا می آید. از خردسالی بانک اذان و صوت قرآن می شنود پیش از آن که بر او واجب شود. نماز می خواند، روزه می گیرد و شب ها قرآن در بر، به خواب می رود جانش با خدا پرستی اسلامی سرشته می شود. هنوز دوازده سال از عمرش نگذشته است که پدرش می میرد پدری که او را همراه خود به مجالس وعظ و شاید بحث می برده. به پرسش های کودکانه اش ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول