تحقیق کمین و ضد کمین

Word 1 MB 33688 20
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی هوافضا - دفاعی و جنگ
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :

  کمین، تکی است غافلگیرانه که از یک موضع پنهانی علیه دشمن متحرک یا ثابت ، ستونهای موتوری و پیاده و موقتاً ثابت اجرا می گردد. کمین یکی از قدیمی ترین و مؤثرترین عملیات نظامی است. کمین ممکن است به صورت یک یورش شدید غافلگیرانه و یا با تیراندازی به هدف اجرا گردد. کمین مؤثرترین و مناسبترین تاکتیک مورد استفادۀ یگانهای نظامی است.

  1) کمین مورد استفادۀ چریکها است ، زیرا :

  الف- در اجرای کمین نیازی به تصرف و نگهداری زمین نیست.

  ب- چریکها با اجرای کمین می توانند یگانهایی را که از نظر جنگ افزار، نفرات و تجهیزات دهها برابر آنها است، به ستوه آورده و نابود کنند.

  2) کمین مورد استفادۀ نیرو های ضد چریک است ، زیرا :

  الف- چریکها را که گریزان از رزم قطعی هستند، مجبور به نبرد در زمان و مکان نامناسب و درگیر یک رزم قطعی می نماید.

  ب- از تحرک و جا به جایی چریکها که امری حیاتی برای آنان است، جلوگیری می کند.

  ج- تجهیزات و جنگ افزار و مهمات چریکها ، در اثر اجرای کمین علیه آنان از بین رفته و جایگزینی وسایل مورد نظر برای چریکها مشکلاتی در پی خواهد داشت.

  د- سران و نفرات برجستۀ چریکها کشته یا دستگیر شده و توان رزمی و روحیۀ جنگی آنان تضعیف می گردد.

  3) کمین برای پشتیبانی از جنگ های منظم، به منظورهای زیر بکار می رود :

  الف- کاهش قدرت رزمی دشمن و خسته کردن دشمن.

  ب- اجبار دشمن به افزایش اقدامات تأمینی، از  تمرکز آنان می  کاهد و بیش از اندازه آنان را محتاط و محافظه کار می نماید.

  ج- اجبار دشمن به اتخاذ مواضع پدافندی و جلوگیری از گسترش آنان.

  د- منحرف ساختن توجه دشمن از انجام مأموریت های طرح ریزی شده و جلو

  گیری از گشت زنیهای پیگیر ومجبور کردن آنها به حرکت در ستونها و عده های کوچک.

  ه - محدود کردن عملیات دشمن از نظر رزم شبانه به واسطۀ ترس از کمین.

   

  اصطلاحات کمین :

   

  کمینگاه :

   زمینی است که مواضع یک کمین نقطه ای در آن استقرار می یابد.

  کشتارگاه :

  به بخشی از زمین کمینگاه اطلاق می شود که آتشهای کمین به منظور جداساختن ، به دام انداختن و نابودسازی و انهدام هدف، در روی آن متمرکز شده باشد.

  نیروی کمین :

  گشتی، گروه، دسته و سایر یگانهایی که یک کمین را سازمان داده و برقرار می نمایند، نیروی کمین نامیده می شوند.

  عنصر تک کننده :

  عنصر تک کننده از عناصر متشکلۀ آتش و مانور در کمین نقطه ای هستند. مانند هجوم و عنصر پشتیبانی آتش در یک گشتی کمین.

  عنصر کمین :

  عنصری است که سیستم اعلام خبر سریع را برقرار و در حقیقت بخش تأمین کنندۀ نقطه ای به شمار می آید. مانند عنصر تأمین در گشتی کمین.

   

   کمین عنکبوتی :

  نوعی کمین نقطه ای است که عنصر تک کننده در حفره روباههای که کاملاً استتار و پوشانیده شده اند، مخفی شده و به محض صدور فرمان حمله، عنصر تک کننده سرپوش واضع خود را عقب زده و ضمن برخاستن از زمین به سمت هدف آتش گشایی نموده و به هدف تک می کند. معمولاً این نوع کمین در زمین های باز و بدون پوشش انجام گرفته و از جمله کمین های نزدیک می باشد.

  کمین دور :

   نوعی کمین منطقه ای است که عنصر هجوم در مسافت دورتری (بیش از 40 متر) قرار گرفته باشد. معمولاً منظور از این نوع کمین تیراندازی به دشمن است.

  کمین ایذایی :

  منظور از آن اذیت کردن، بر هم زدن آرایشها و به تأخیر انداختن دشمن است که فقط با تیراندازی به هدف اجرا می گردد.

  کمین انهدامی :

  کمینی است که به منظور نابودی قطعی هدف اجرا شده و با آتش انبوه همراه است.

  کمین طرح ریزی شده ( با فرصت ) :

  کمینی است که با دقتی خاص طرح ریزی شده تا علیه هدفهای خاص به کار برده شود. در این گونه کمین ها باید اطلاعات دقیقی از استعداد، ماهیت، سازمان، جنگ افزار، ساز و برگ، مسیر حرکت، رسیدن و یا گذشتن هدف از نقطۀ معینی به دست آورد. کمین با فرصت را زمانی طرح ریزی می کنیم که :

  مطمئن باشیم دشمن از مسیر دلخواه و مورد نظر ما عبور خواهد کرد.

  گشتی ها، ستونها، قسمت های ترابری و قسمت های مشابه با عبور و مرور منظم خود نمونۀ ثابتی از چگونگی فعالیت های دشمن را نمایش داده و اجازه می دهند تا با دقت بتوان کمین مؤثری را طرح ریزی و اجرا نمود.

  کمین ناگهانی :

  کمین، علیه هدفهایی است که به طور ناگهانی در مسیر حرکت، ظاهر می شوند و اغلب در اجرای عملیات بکاوبکش ، گشتی ها ناگزیر به اجرای آن می شوند. به طور کلی زمانی که اطلاعات و اخبار مناسبی از دشمن در دسترس نباشد، از کمین ناگهانی استفاده می شود که نیاز به تمرین وسیعی هم دارد.

   

  ملاحظات مهم در یک کمین موفقیت آمیز

   

  غافلگیری ، آتشهای تطبیق شده و کنترل، عوامل اصلی در یک کمین موفقیت آمیز به شمار می روند، زیرا :

  1. غافلگیری :

  یعنی زدن ضربه در زمان و مکانی که دشمن هرگز انتظار ندارد. به انگیزه رعایت غافلگیری است که کمین از دیگر تک های مشابه مشخص، می شود. با استفاده از غافلگیری ، نیروهای کمین کننده می توانند ابتکار عمل و کنترل وضعیت عملیاتی را به دست آورند. چنانچه به طور کامل نتوانیم غافلگیری را رعایت کنیم، ناگزیر باید اقدامات غافلگیرانه را تا آن درجه گسترش دهیم که دشمن قبل از افتادن به کمین، اطلاعاتی به دست نیاورد. در این صورت اقدامات ضد کمین زمانی به طور مؤثر فراهم می شود که طرح ریزی و آمادگی با دقت خاصی انجام گردد.

  2. آتشهای تطبیق شده :

  همۀ جنگ افزارها، مین ها، مواد منفرجره باید طوری استقرار یابندکه از حداکثر تطبیق برخوردار باشند. همچنین آتشهای توپخانه و خمپاره انداز را نیز در صورت موجود بودن با دقت در  کشتارگاه کمین تطبیق و هدایت نمود تا بتوان :

  الف- کشتارگاه کمین را به طور مؤثر و قاطع زیر آتش گرفت و ضمن جداسازی و محدود ساختن آن امکان دریافت کمک از نیروهای عکس العمل را نیز ساقط نمود.

  ب- آتش انبوه و متمرکزی را توأم با غافلگیری بر روی کشتارگاه کمین روانه نمود. این آتش انبوه باید از آن چنان قدرت نابودسازی و انهدام برخوردار باشد که در موقع یورش سریع به هدف، عناصر هجوم اصولاً با مقاومتی روبرو نشوند و در حقیقت هدف کاملاً منهدم شده باشد.

  3. کنترل :

  باید اقدامات کنترلی شدیدی به هنگام حرکت، اشغال و به هنگام قطع درگیری سریع پس از اجرای مأموریت کمین معمول گردد، از این رو ، فرماندۀ عملیات کمین باید همۀ عناصر کمین کننده را به طور مؤثر از نزدیک کنترل نماید. کنترل در مواقعی خیلی حیاتی است که به هدف نزدیک می شویم. اقدامات کنترلی به دلایل زیر مورد توجه قرار می گیرد :

  الف- سریع و به موقع خبر کردن کمین کننده از نزدیک شدن هدف.

  ب- رعایت انضباط آتش، زمانی که هدف کاملاً در کشتارگاه کمین قرار گرفته است.

  ج- باز کردن آتش در زمان معین.

  د- به کار بردن اقدامات منطقی و مؤثر در صورت کشف شدن کمین پیش از اجرای آن.

  ه- بلند کردن و یا تغییر سمت دادن به آتشهای پشتیبانی زمانی که عناصر هجوم به هدف هجوم می برند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کمين، تکي است غافلگيرانه که از يک موضع پنهاني عليه دشمن متحرک يا ثابت ، ستونهاي موتوري و پياده و موقتاً ثابت اجرا مي گردد. کمين يکي از قديمي ترين و مؤثرترين عمليات نظامي است. کمين ممکن است به صورت يک يورش شديد غافلگيرانه و يا با تيراندازي به هدف اجر

نيروي زميني 1-اداره دوم ستاد مشترک ارتش به نقل از روزنامه لوماتن چاپ پاريس وضعيت عوامل شيميائي که در عراق توليد گرديده و يا از طرق مختلف خريداري نموده را بشرح زير به نيروي زميني اعلام نموده است. سند شماره 1 2- برابر اعلام اداره دوم ستاد مشترک ارتش د

مقدمه مصدق در سال 1261 در خانواده ای متمکمن و با نفوذ ودیوانی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر بود پسر عموی میرزا یوسف مستوفی الممالک که زمانی صدراعظم ایران بود. وزیر دفتر از اخلاف بلافاصل آقامحسن آشتیانی بزرگ ”خاندان“ آشتیانی بود, که در دو قرن اخیر خاستگاه مردانی بوده است با استعدادی چشمگیر در عرصه سیاست و امور اجرایی و علمی. مادر مصدق ملک تاج خانم نجم السلطنه بود,‌ ...

طلیعه در زمانی که انسان معاصر در باتلاقی از آلودگی های دنیایی- که بر روابط شرک بنا شده – فرو رفته است و در زیر چرخ دنده های دنیای صنعتی و ماشینی ، دست وپا می زند و حقیقت و ذات وجود خود را فراموش نموده ، و دائما در طول زندگی از فطرت پاک و خداجوی خود دور می گردد، و در شرایطی که رسانه ها و موسسات فرهنگی در خدمت به بیگانه هویت دینی او را مسخ نموده اند ، بشر برای نجات خود به مردانی ...

تعريف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگليسي Runaway گفته مي شود، عبارت است از شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت و شرايط نامطلوب و يافتن اوقات فراغت بيشتر، اين فرار گاهي به اين علت است که شرايط سخت زندگي اجازه اطلاق موجود انساني را به کسي نم

پيشگفتار: جوانان، جمعيت معتنابهي را در سطح جهان تشکيل مي دهند. تخمين زده شده است که در فاصله سالهاي 1960 تا 2000، افراد گروه سني 15 تا 24 ساله از 419 ميليون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گرديد.[1] بيشترين رقم از اين تعداد در کشورهاي جهان سوم

جنگ ها و انقلاب ها برجسته ترين پديده هاي اجتماعي هستند که سرنوشت اجتماعي جوامع انساني را دستخوش تغيير مي کنند. جنگ ايران و عراق، حادثه تاريخي بزرگ و سرنوشت سازي بود که در بستر مجموعه اي از عوامل و زمينه هاي متفاوت شکل گرفت و از تاريخ 31 شهريور سال 1

چکيده اهميت استراتژيک جنگ الکترونيک براي امنيت ملي، حفظ و توسعه قابليت سيستمها و ارگانهاي دفاعي کشور بر کسي پوشيده نيست. نارسائيهاي سيستمهاي دفاعي از اين ديدگاه که بويژه طي جنگ اخير بيش از پيش واضح شد، دلايل قانع کننده اي در خصوص فوريت و اهميت

فصل اول مقدمه آنچه که شعر نو را از شعر کهن جدا می‌کند، فقط سبک و ساختار آن نیست ، بلکه محتوا و نگرش آن نیز تفاوت دارد. شاعر نو از مردم، می‌گوید و از مسائل آنان. شاعرانی مثل نیما، شاملو، فروغی، هدایت و اخوان ثالث که در این امر، درخشیده‌اند از بطن مردم برخاستند و برای مردم، سخن گفتند. آنچه مسلم است، شرایط اجتماعی و حوادث سیاسی، بسیار بر شاعران، مؤثر می‌باشد. اشعار اخوان ثالث که در ...

چکیده اهمیت استراتژیک جنگ الکترونیک برای امنیت ملی، حفظ و توسعه قابلیت سیستمها و ارگانهای دفاعی کشور بر کسی پوشیده نیست. نارسائیهای سیستمهای دفاعی از این دیدگاه که بویژه طی جنگ اخیر بیش از پیش واضح شد، دلایل قانع کننده ای در خصوص فوریت و اهمیت مسئله بدست می دهد. تکنولوژی بکار رفته در سیستمهای رادار و مخابرات نظامی موجود در کشور، اغلب به دهه های 60 و 70 میلادی وگاه پیش از آن تعلق ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول