تحقیق ترک های جوان

Word 57 KB 33775 9
مشخص نشده مشخص نشده تاریخ
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  ترکهای جوان, جریانی سیاسی از اوایل دهه 1270 تا 1336/ 1860 1918 در ترکیه عثمانی . این جریان که گروهها و جمعیتها و سازمانهای سیاسی چندی را در داخل و خارج ترکیه در بر می گرفت به طور کلی به سه دوره تقسیم می شود:
  1) از اوایل دهه 1270 تا 1295/ 1860 1878 2) از 1295 تا 1326/ 1878 1908 3) از 1326 تا 1336/ 1908 1918.

  دوره اول . در این دوره که با سالهای پایانی عصر تنظیمات * (از رمضان 1255 تا ذیقعده 1293/ نوامبر 1839 دسامبر 1876) مقارن است فضای باز حاصل از اصلاحات سبب شد تا گروهی از روشنفکران امپراتوری عثمانی تحت تأثیر روشنگری غربی به ترویج افکار آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه در مطبوعات بپردازند. طرح چنان اندیشه هایی در جامعه عثمانی به تشکیل نخستین گروه سیاسی از سلسله گروهها و سازمانهای سیاسی سری منجر شد. این گروه که «اتحادیه وطن پرستان » یا «جمعیت اتفاق حمیت » نامیده می شد در محرم 1282/ ژوئن 1865 با شرکت شش جوان از جمله نامق کمال * (1256 1305/ 1840 1888) شاعر نام آور در استانبول تشکیل گردید. رشد و توسعه سریع گروه و افزایش تعداد اعضای آن به 245 تن بنا بر ادعایی و تمایل و توجه بعضی از دولتمردان حتی دو شاهزاده عثمانی و یک شاهزاده مصری به گروه آن را در معرض فشار قرار داد و بعضی از رهبران آن چون نامق کمال و ضیاءبیک (ابوضیا توفیق ) و علی سعاوی به نواحی دوردست عثمانی تبعید شدند ولی در 1284/ 1867 با حمایت مالی همان شاهزاده مصری به پاریس مهاجرت کردند. حضور و فعالیتهای سیاسی آنان و همفکرانشان در اروپا اصطلاح ژؤن ترک (ترکهای جوان ) را پدید آورد (لوئیس ص 152154).

  مصطفی فاضل پاشا (12451292/ 1829 1875) از وزرای دربار عثمانی که به دلیل تغییر اصول جانشینی به فرمان سلطان عبدالعزیز (حک : 12781293/ 18611876) از جانشینی برادرش اسماعیل پاشا خدیو مصر محروم شده و به دشمنی با سلطان و صدراعظم عثمانی برخاسته و به فرانسه گریخته بود با انتشار نامه سرگشاده ای به فرانسه خطاب به سلطان عبدالعزیز در روزنامه لیبرته ضمن انتقاد از نظام استبدادی و طرفداری از اصلاحات و «نظام سربستانه » (دموکراسی ) احتمالا به تقلید از اصطلاحاتی چون ایتالیای جوان فرانسه جوان آلمان جوان و جز آن هواداران و پشتیبانان خود در ترکیه عثمانی را ژؤن ترک و خویشتن را نماینده ترکیه جوان معرفی کرد. این اصطلاح در مطبوعات و تاریخ نگاری اروپا متداول و با همان تلفظ (ژؤن ترکلر) یا ترجمه آن (گنج ترکلر) وارد زبان ترکی شد (آقشین ص 1819 پتروسیان ص 8 9). جمعیتی هم که در 1284/ 1867 با شرکت نامق کمال و چند تن از مهاجران مشروطه خواه به ریاست مصطفی فاضل پاشا تشکیل شد تحت تأثیر همین عنوان خود را ینی عثمانلی لار (نوعثمانیان عثمانیان جدید) نامیدند. آنان اصطلاح ژؤن ترک را نیز عینا در سر لوحه نشریات خود می آوردند ( میدان لاروس ج 6 ص 709). ینی عثمانلی لار را معمولا گنج عثمانلی لار (عثمانیان جوان ) نیز می نامند (همانجا) که علت استفاده از واژه عثمانلی به جای ترک را باید عثمانی گرایی نسل اول مشروطه خواهان عثمانی دانست .

  در باره استعمال اصطلاح ترکهای جوان در پنجاه و چند ساله یادشده بین مورخان اروپایی و ترک اتفاق نظر وجود ندارد. رامسائور (ص 20 ترجمه فارسی ص 327 328) نضج گیری نخستین گروه ترکهای جوان را در دوره سلطنت سلطان عبدالعزیز دانسته و نخستین اعضای ترکهای جوان را چهره های آشنای خیابانهای پاریس و لندن در دهه 12661276/ 1860 میلادی به شمار آورده است . لوئیس (ص 153154) علاوه بر مبارزان گروهها و سازمانهای ضد رژیم عبدالحمید دوم (حک : 12931327/ 18761909) نوعثمانیان را نیز در زمره ترکهای جوان آورده است . > دایره المعارف جهان اسلام آکسفورد < و > دایره المعارف خاورمیانه معاصر < ضمن توجه به تشابه ها و پیوستگی تاریخی نزدیک میان «ترکهای جوان » و «عثمانیهای جدید» قائل به تفکیک این دو جریان شده اند.

  شریف ماردین تاریخ پژوه ترک اگرچه مشروطه خواهان دهه های 1860 و 1870 را نوعثمانیان و گروهها و سازمانهای ضدحکومت عبدالحمید را ترکهای جوان نامیده خاطرنشان کرده است که جمعیت «اتحاد و ترقی » یکی از سازمانهای ترکهای جوان که بعدا حزب حاکم در عثمانی شد ریشه در جنبش نوعثمانیان دارد (ص 30). پتروسیان (ص 10) نیز فعالیتهای نوعثمانیان را مقدمه جنبش ترکهای جوان و جنبش مشروطیت دهه 1860 و 1870 میلادی را مرحله نخست جنبش ژؤن ترک می داند. تونایا (ج 1 ص 2021) ضمن آنکه اصطلاح ترکهای جوان را برای مبارزان و شورشگران نهضتهای مشروطه اول (1295/1876 1878) و دوم (1326 1336/ 1908 1918) به کار برده نوعثمانیان را در زمره ژؤن ترکها به شمار آورده و جنبش مبارزان اواخر سده سیزدهم / نوزدهم و اوایل سده چهاردهم / بیستم را «جنبش ترکهای جوان دوم » نامیده است . در دایره المعارف میدان لاروس (همانجا) هم زیر مدخل «ژؤن ترکلر» تنها از نسل اول مشروطه خواهان عثمانی که خود را نوعثمانیان نامیده اند سخن رفته است . بنابراین در این مقاله نیز نوعثمانیان جزو سازمانهای ترکهای جوان به شمار می رود.

  نوعثمانیان در اروپا با انتشار روزنامه هایی چون مخبر و حریت در لندن به ترویج افکار خود پرداختند. اصول عمومی و مشترک آنان عبارت بود از خواست «نظامات اساسیه » (قانون اساسی ) «نظام سربستانه » (دموکراسی ) و «شورای امت » (مجلس ملی ). البته بین آنان اختلافاتی نیز وجود داشت مثلا در حالی که نامق کمال و ضیاءبیک مخالف جدایی امور دینی از امور دولتی بودند و از «اصول مشورت » بر اساس دین جانبداری می کردند بعضی دیگر چون مصطفی فاضل پاشا و سعاوی نظری برخلاف آنان داشتند. در باره راه رسیدن به حکومت مشروطه هم بعضی به مبارزه سیاسی و فکری اعتقاد داشتنداما بعضی دیگر طرفدار شدت عمل و مبارزه مسلحانه بودند ( میدان لاروس همانجا).

  از آنجا که جنبش اعتراضی نوعثمانیان در اروپا به کمکهای مالی فاضل پاشا وابسته بود پس از سازش فاضل پاشا با سلطان عبدالعزیز و بازگشتش به عثمانی در 1284/ 1867 نوعثمانیان بتدریج از هم فروپاشیدند و از 1287/1870 به بعد عده ای از آنان از جمله نامق کمال و ضیاءپاشا به استانبول بازگشتند و به رغم ممیزی و تهدید و تبعید از آرمان آزادی خواهانه خود که در فراهم آوردن زمینه فکری جنبش مشروطیت اول عثمانی (1293 1295/ 1876 1878) بی تأثیر نبود دفاع کردند ( > دایره المعارف جهان اسلام آکسفورد < با شکست مشروطیت اول عثمانی و آغاز دوره سی ساله استبداد عبدالحمیدی (12931327/ 1876 1909) جمعیت نوعثمانیان نیز با تبعید رهبران آن از استانبول از هم پاشید اما ثمره مبارزه برای آزادی که به همت نوعثمانیان شروع شده بود ایجاد «جمعیت اتحاد و ترقی » بود که سرانجام موفق به احیای مشروطیت در 1326/ 1908 شد (پاکالین ).

  دوره دوم . در این دوره ترکهای جوان جمعیتها و سازمانهایی را در داخل و خارج عثمانی تشکیل دادند.

  سلطان عبدالحمیددوم در نخستین دهه سلطنت استبدادی اش که در 1293/ 1876 شروع شده بود با جنبش سازمان یافته تهدیدکننده ای مواجه نشد اما به رغم خفقان حاکم بر کشور هسته نخستین گروه زیرزمینی ضد رژیم این دوره با شرکت چهار دانشجوی مکتب طبیه حربیه به نامهای ابراهیم تمو (آلبانی تبار) محمدرشید (اهل قفقاز) عبدالله جودت و اسحاق سکوتی (هر دو کرد) و احتمالا علی حسین زاده باکویی و حکمت امین و اسماعیل ابراهیم در رمضان 1356/ مه 1889 در استانبول تشکیل گردید (لوئیس ص 196197 رامسائور ص 31 ترجمه فارسی ص 338). این جمعیت که نامش «اتحاد عثمانی » بود و بعدها به «اتحاد و ترقی » تغییر یافت (آقشین ص 22 احمد ص 358) بسرعت در مدارس نظامی و عالی توسعه یافت (هانی اوغلو ص 173 178) و از طریق دفتر پست فرانسوی فارغ از نظارت رژیم با گروه متشکل و نوتأسیس مهاجران و تبعیدیان سیاسی عثمانی در پاریس ارتباط برقرار کرد ( رجوع کنید بهلوئیس ص 197). خلیل غانم نماینده سابق مجلس عثمانی در همین ایام مجله ای به نام ترکیه جوان در پاریس منتشر می کرد. احمدرضا * (12751369/ 18591950) که در 1306/ 1889 به پاریس مهاجرت کرده بود به تقاضای کمیته مرکزی جمعیت در 1312/ 1894 به طور رسمی به آن پیوست . پیوستن او به جمعیت بر اعتبار و نفوذ آن افزود (هانی اوغلو ص 179181).

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  حسان علی حلا ق دور الیهود و القوی الدولیه فی خلع السلطان عبدالحمید الثانی عن العرش ( 19081909 ) بیروت : الدارالجامعیه ] بی تا. [ ارنست ادموندسن رامسائور ترکان جوان :

  پیش درآمد انقلاب 1908 ترجمه رحیم رئیس نیا در رحیم رئیس نیا ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم ج 3 تبریز 1374 ش رحیم رئیس نیا ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم تبریز 1374 ش نظام شرابی آمریکا و اعراب ترجمه عباس عرب تهران 1375 ش

امروزه بهره¬مندي از استعدادهاي بالقوه و اجراي تمرينات مستمر، مناسب و مطابق با اصول علمي؛ رمز موفقيت در ميادين ورزشي مي¬باشد [?]. هندبال يک ورزش گروهي است که در آن برخي عوامل آمادگي¬ جسماني نظير سرعت، چابکي، مهارت، دقت، قدرت و هماهنگي عصبي عضلاني از

شخصيتِ اجتماعي و فرهنگيِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محيط هاي اجتماعي ديگر ساخته مي شود. انسانها در بَدو تولد مانند کاغذ سفيدي هستند که هنوز چيزي بر روي آن نوشته نشده است. (راموز, ???? : ???) هر آنچه که ما بر روي آنها بنويسيم, در آيند

مقدمه هدف من از تحقيق درباره ي اين موضوع است که بدانم علل گرايش جوانان به اعتياد، بخصوص قرص هاي روان گردان در کشورچيست؟ درباره ي آگاهي افراد از اين موضوع اقداماتي صورت گرفته اما به نظر من کافي نبوده است.لذا من با ارائه ي اين تحقيق مي خواهم تا

ترکهاي جوان, جرياني سياسي از اوايل دهه 1270 تا 1336/ 1860 1918 در ترکيه عثماني . اين جريان که گروهها و جمعيتها و سازمانهاي سياسي چندي را در داخل و خارج ترکيه در بر مي گرفت به طور کلي به سه دوره تقسيم مي شود: 1) از اوايل دهه 1270 تا 1295/ 1860 1878 2

چکیده قوچوق یا شاخ قوچ یکی از رایج ترین نقوش مورد استفاده در هنرهای سنتی ترکمن‌ها است ، شاخ قوچ نقشیست که در آن اوج نماد پردازی قوم ترکمن را می توان مشاهده نمود . این نماد ، نه تنها در میان قبایل ترکمن مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه نمادیست که شهرت جهانی دارد . ابتدا سخن را با بحثی در مورد نماد و نمادپردازی آغاز می‌کنیم سپس در مورد قوچ ، شاخ قوچ و نمود آن در تمدن‌‌های کهن سخن ...

فرش دستباف ترکمن، چالشها و راه حلها فرش آئینه ای زنده از فرهنگ ترکمنها در طول تاریخ و از جمله نشانه های فرهنگ و تمدن عمیق و تنومندی است که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت و مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده، فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده است و به آن سیمای ترکمنی بخشیده تا آنجا که تاریخ یاد می کند، ترکمن با فرش و فرش با ترکمن شهرت ...

ساختمانهاي چوبي مقدمه: پيش از به وجود آمدن خانه و مسکن از مصالح بنائي انسانهايي که در کناره هاي جنگل زندگي مي کردند براي رهايي از خطر حيوانات از کلاف بندي هاي کوچک و بزرگ به شکل ترکيبي از آلاچيق ساده و پوششهاي گياهي در جوانب آن جهت ديواره ها و ب

سبکهاي شعر فارسي و شعراي معروف هر دوره ريشه ي زبان فارسي قديمي ترين نمونه شعر فارسي قالب هاي شعر فارسي سبک شعر، يعني مجموع کلمات و لغات و طرز ترکيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معني هر کلمه در آن عصر، و طرز تخيل و اداي آن تخيلات از لحاظ حالا

پايگاه اطلاع رساني پزشکان ايران نوجوانان عزيز ايدز بلاي قرن را بشناسيم ايدز چيست ؟ هنگامي که دنيا برنامه بهداشت براي همه تا سال ???? را پيگيري مي کرد و زمانيکه جهانيان ريشه کني آبله را جشن مي گرفتند و غلبه بر بسياري از بيماريهاي عفوني مانند فلج اط

از آنجايي که بررسي و شناخت ملاکهاي همسرگزيني موجبات تشکيل خانواده سالم را براي جوانان در آستانه ازدواج فراهم مي سازد، بسيار حائز اهميت است. لذا در اين پژوهش سعي شده به مهم ترين ملاکهايي که در همسرگزيني افراد تحصيل کرده نقش دارند اشاره گرديده

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول