تحقیق ارزیابی زیست محیطی

Word 48 KB 33784 6
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تحلیل تصمیم گیری با منطق فازی برای ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی یکپارچه در ناحیه میانی اقیانوس اطلس

  چکیده :

  یک روش تحلیل تصمیم با منطق فازی برای یکپارچه ساختن شاخص های اکولوژیک ایجاد گردید. این روش ترکیبی از روش رتبه بندی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. این روش قادر به رتبه بندی اکوسیستمها بر حسب شرایط زیست محیطی بوده و اثرات تجمعی در سراسر یک ناحیه وسیع را نشان می دهد. با استفاده از داده های مربوط به پوشش اراضی جمعیت، جاده ها، رودخانه ها، آلودگی هوا و توپوگرافی ناحیه میانی اقیانوس اطلس ، توانستیم مناطقی را کشف کنیم که در شرایط نسبتاً ضعیفی قرار داشته و یا در آینده در معرض نابودی قرار می گیرند. این روش، یک راه حل آسان و جامع ارائه داد که با کمک آن، توانستیم از توانایی های تئوری مجموعه فازی در ترکیب با AHP برای ارزیابی اکولوژیکی بهره گیریم. علاوه بر این، روش پیشنهادی می تواند به عنوان زیربنایی برای ارزیابی سیاستهای زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

  تحلیل ناحیه ای شرایط زیست محیطی و آسیب پذیری، یک چالش قابل توجه در ارزیابی را ارائه می دهد. منابع جدید اطلاعاتی از تصویر برداری ماهواره ای و اصول جدیدی که در اکولوژی منظر طبیعی زمین تدوین شده اند، موقعیتهای هیجان انگیزی را خلق می کنند. اما برای بهره برداری از این موقعیتها، لازم است به تعدادی از مشکلات فنی اشاره نماییم .

  یکی از مهمترین مشکلات ارزیابی آسیب پذیری ناحیه ای، یکپارچه ساختن اطلاعات بدست آمده از منابع مختلف در یک رتبه بندی عمومی برای ریسک مربوطه است. در یک مقیاس فضایی کوچکتر مثلاً در یک حوزه آبریز، تمرکز روی نقاط انتهایی خاص یا ایجاد یک شاخص روی یکپارچگی کلی محیط، ممکن است راهکارهای عملی برای یکپارچه ساختن اطلاعات ارایه نماید، اما این راهکارهای ساده مواجه با انتقادات جدی خواهند شد. این مشکل می تواند در مقیاسهای ناحیه ای بزرگتر که در آن اطلاعات دیگری از قبیل اکوسیستمهای خاکی و آبی، تغییرات کاربری اراضی و محرکهای محیطی در کنار هم وجود دارد، بسیار پیچیده تر شود.

  یکی از مشکلات بحرانی در ارزیابی یکپارچه، مواجهه با خطاهای نامعلوم ناشی از منابع مختلف از قبیل خطا در اندازه گیری یا مدلسازی، عدم دقت در شناسایی روابط بین محرکها و گیرنده های محیطی، و حتی ابهام در تعریف ریسک است. مجموعه مقادیر اندازه گیری شده و محاسبه شده که با یکدیگر ادغام می شوند، بطور پیچیده ای با هم در ارتباطند و نمی توان آنها را از نظر آماری مستقل در نظر گرفت. یک راه حل دقیق برای ارزیابی یکپارچه، بر مبنای تئوری فضای حالت یا تحلیل چند متغیری مورد نیاز است. این مقاله، یک راهکار اولیه برای مدل تحلیل تصمیم با منطق فازی، برای ارزیابی آسیب پذیری اکولوژیک ارائه می نماید. این روش ترکیبی از روش رتبه بندی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. علاوه بر این، از روش تحلیل اجزای اصلی (PCA) به عنوان راهنما در ساختن سلسله مراتب برای AHP استفاده گردیده است. این روش قادر است اکوسیستم ها را بر حسب شرایط زیست محیطی و اثرات تجمعی مربوطه در سراسر یک ناحیه وسیع، رتبه بندی نماید.

  مواد و روشها

  داده ها

  برای این تحلیل، 26 عدد از کل 33 شاخص موجود در اطلس زمین در ناحیه میانی اقیانوس اطلس (جدول1) به تفکیک هر حوزه آبریز و با استفاده از نقشه های هیدرولوژیک 8 رقمی موسسه تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده (USGS)، برای 123 حزه آبریز در ناحیه میانی اقیانوس اطلس (شکل1) آنالیز کردیم. سایر 7 شاخص باقیمانده به دلیل فقدان داده ها آنالیز نشدند.

  روشها

  رتبه بندی فازی : برای شاخصهای اکولوژیک، خطا های نامعلوم همواره وجود دارند. از این رو، لازم است مقادیر شاخصها به همراه اطلاعات مربوط به خطاهای نامعلوم آنها ارائه گردند. اگر شاخصها مستقل باشند، مشکلی پیش نمی آید زیرا می توانیم شاخصها را به صورت زوج دوتایی ‹‹مقدار، خطا›› تعریف کنیم. اما استفاده از این زوجهای دوتایی در محاسبات پیچیده تر بعدی، نظیر ارزابی اکولوژیک یکپارچه با کمک راه حلهای سنتی آمار و احتمالات، هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی، مشکل ساز خواهد شد .

  یکی از دلایل عمده این امر آن است که ارتباط بین محرکها و گیرنده های محیطی، روشن نیست و بی نهایت پیچیدگی ایجاد می نماید. در چنین مواردی، تئوری مجموعه های فازی یک راه حل تکمیلی خوب به نظر می رسد. با کمک راه حل منطق فازی، و با استفاده از مجموعه های فازی، خطاهای نامعلوم مربوط به شاخصها می توانند با مقادیر واقعی شاخصها مرتبط گردند. از آنجایی که شاخصها توسط مجموعه های فازی نمایش داده می شوند، تکنیکهای فازی متفاوتی وجود دارند که می توانند برای تسهیل در محاسبات مختلف روی شاخصهای فازی مورد استفاده قرار گیرند. برخی از این تکنیکها عبارتند از : حساب فازی، مدلسازی قانونمند فازی و رتبه بندی فازی. چندین مطالعه زیست محیطی در این زمینه اخیراً انجام گرفته است. به عنوان مثال، Silvert منطق فازی را برای به دست آوردن شاخصهای فازی در شرایط زیست محیطی و نیز برای طبقه بندی اثرات اکولوژیک مورد استفاده قرار داده است. با این وجود، راه حل فازی در ارزیابی اکولوژیک، هنوز راهی نسبتاً جدید محسوب می شود.

  اگر داده های یک شاخص برای تمام حوزه های آبریز مورد مطالعه به فرم مجموعه های فازی باشند، آنگاه می توان از رتبه بندی فازی برای بدست آوردن رتبه بندی حوزه های آّریز بر حسب آن شاخص استفاده نمود. در این مقاله ما از روش رتبه بندی فازی که اخیراً توسط Duckstein, Tram ارائه شده، استفاده نمودیم. مشاهده شد که این روش بر بسیاری از مشکلات اساسی موجود در سایر روشهای رتبه بندی فازی فائق آمده و بطور نمونه، مشکلاتی از قبیل ناسازگاری با مشاهدات انسانی، عدم تشخیص و دشواری تفسیر را ندارد. علاوه بر رتبه بندی، روش پیشنهادی می تواند برای آشکار ساختن فاصله یک موجود اکولوژیکی تا بعضی از نقاط مرجع استفاده گردد.

  تحلیل اجزای اصلی (PCA)

  روش PCA که ابتدا توسط Pearson (1901) معرفی شد و سپس بطور مستقل توسط Hotelling (1933) ارائه گردید، یکی از قدیمی ترین و کاربردی ترین تکنیک های چند متغیره آماری است.

  ایده اولیه این تکنیک، شرح تغییر مجموعه ای از داده های چند متغیره با مجچموعه ای جدید از متغیرهای نامرتبط است که هر یک از این متغیرها، یک ترکیب خطی از متغیرهای اولیه می باشد و این کار با استفاده از ماتریس کوواریانس انجام می گیرد. PCA مستلزم محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مربوطه در ماتریس کوواریانس می باشد تا متغیرهای جدید را به ترتیب نزولی اهمیت به دست آورده و برای شرح تغییر متغیرهای اولیه استفاده نماییم . معمولاً اگر ارتباط بین متغیرهای اولیه به اندازه کافی زیاد باشد، چند عضو اولیه، عامل اصلی تغییر در داده های اولیه می باشند. در چنین مواردی، می توان از اعضای اولیه برای ارائه داده ها با خطای کم استفاده نموده و بنابراین یک راه مناسب برای کاهش ابعاد داده ها فراهم می سازد.

  PCA در مجموعه گسترده ای از مطالعات علوم محیط زیست، به ویژه برای تعیین منابع برخی مواد و آشکار سازی روابط بین شاخصهای مختلف به کار رفته است. در این مقاله، PCA به عنوان یک ابزار آزمایش برای یافتن متغیرهای کلیدی مرتبط با اجزای اصلی مختلف (PC) به کار رفته است. سپس اطلاعات بدست آمده برای کمک در ساختن سلسله مراتب AHP استفاده شد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

يک روش تحليل تصميم با منطق فازي براي يکپارچه ساختن شاخص هاي اکولوژيک ايجاد گرديد. اين روش ترکيبي از روش رتبه بندي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) است. اين روش قادر به رتبه بندي اکوسيستمها بر حسب شرايط زيست محيطي بوده و اثرات تجمعي در سراسر يک

چکیده آبهای زیرزمینی به طور ذاتی در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در طبیعت قرار دارند و جبران خسارتهای آن بسیار گران و اغلب غیر عملی است. از این رو، پیشگیری از آلودگی، در مدیریت کارآمد آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. هدف از ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی، شناسایی مناطقی است که بیش از دیگر مناطق، در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در مجاورت سطح زمین قرار دارند. ...

چکیده این مقاله به کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) در زمینه توسعه پایدار آن به منظور برقراری و بهینه سازی سیستم های مدیریت مواد زائد تحت نظارت بهداشت (HCWM) در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه می پردازد. این امر با ارزیابی بهترین روش ترکیب AHP با یک روش مدیریت چرخه حیات (LCM) و نشان دادن مهمترین هدف سیستمهای HCWM ، یعنی کاهش عفونت در بیماران و کارگران درون سیستم، ...

کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برقراري سيستمهاي مديريت مواد زائد تحت نظارت بهداشت که ريسکهاي آلودگي در کشورهاي در حال توسعه را کاهش مي دهند. چکيده اين مقاله به کاربرد تکنيک فرايند تحليل سلسه مراتبي (AHP) در زمينه توسعه پايدار آن به من

پیشگفتار: هنر ایران به لحاظ قدمت و زیبایی همیشه مورد توجه محققان بوده است. هنر ایرانی هنری اصیل و سنتی است که از دیرباز مورد توجه منتقدان و پژوهشگران قرار گرفته است و در این راستا آثار هنری به جای مانده از جمله نقاشیهای دیواری و سفالها و کاشیها و نقاشیهای مینیاتور که عموماَ برای زینت بخشیدن به نسخ خطی کاربرد داشته است مهمترین نقش را بازی کرده اند و به راحتی اندیشه ها و تفکرات ...

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

هوش تعریف هوش بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد. تعریف تربیتی هوش به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود ...

چکیده : این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسه تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جامعه ‌آماری محله ‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد ...

چکیده : این مقاله RASM، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک پروژه­ها روشی برای برنامه­های بزرگ را بیان می­کند. RASM براساس تحلیل عامل ریسک، شناسایی تعداد زیادی عامل­های ریسک ، در متن برنامه­های بزرگ قراردارد . RASM ثابت (استاتیک) نیست، مثلاً می­تواند در سراسر یک چرخه عمر برنامه، طراحی نمونه­های متفاوت در دوره­های زمانی متفاوت، درباره پیشرفت پروژه و احتمال نوسان ظاهر ریسک مورد استفاده ...

ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHP/DEA چکیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید. وقتی که صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شک عملی نخواهد بود. در این مقاله، روش ترکیبی AHP/DEA را برای تسهیل ارزیابی ریسک صدها یا هزاران سازه پل، که در مورد آنها مقایسه دو به دو ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول