تحقیق ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS برای حوزه آبریز بالا دست PALAR

Word 68 KB 33786 12
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  آبهای زیرزمینی به طور ذاتی در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در طبیعت قرار دارند و جبران خسارتهای آن بسیار گران و اغلب غیر عملی است. از این رو، پیشگیری از آلودگی، در مدیریت کارآمد آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. هدف از ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی، شناسایی مناطقی است که بیش از دیگر مناطق، در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در مجاورت سطح زمین قرار دارند. به محض شناسایی این گونه مناطق، باید جزو زمینهای ممنوع برای استفاده قرار گیرند و با توجه زیاد به جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیر زمینی آنها شود. حوزه آبریز بالادست PALAR در ناحیه Tamil Nadu در هند، در معرض آلودگی توده ای از صنایع چرم در شهرهای Vaniyambadi , Ambur قرار دارد. خروجی فاضلاب این صنایع، منجر به آلودگی سفره های آبی بالا دست PALAR می شود که مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از گنیس (نوعی سنگ دگرگون شده)، Charnockite (نوعی سنگ آذرین) و رسوبات اخیر دوران اخیر زمین شناسی . در این مقاله، تلاش می شود با استفاده از مدل DRASTIC ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی حوزه آبریز بالادست PALAR انجام گیرد. مدل DRATIC از هفت نقشه موضوعی به شرح زیر استفاده می نماید: عمق آب، (حوضچه) تغذیه، رسانه های سفره های آبی، رسانه های خاک، توپوگرافی، اثر آبهای موجود در قشر زمین و رسانایی هیدرولیک. استفاده از زمین و نقشه خاک با استفاده از تصاویر رمز شده ماهواره IRS-1C تهیه شده اند. لایه توپوگرافی با استفاده از نقشه های توپوگرافیک هند با مقیاس 1:50,000 ایجاد شده است. داده های زمین مرتبط با سطح آب در چاههای کنترلی، از سنجش کاربری تهیه شده و برای محاسبه عمق آب تغییر شکل داده شده اند. نقشه خاک که توسط سازمان کاربری اراضی و تحقیقات خاک تهیه شده است به عنوان نقشه اصلی برای آماده سازی نقشه های خاک و اثر آبهای موجود در قشر زمین به کار رفته است. مقادیر رسانایی هیدرولیک با استفاده از جزئیات آزمایش پمپ روی زمین به دست آمده اند و برای نواحی خاص که جزئیات آزمایش پمپ موجود نبود، مقادیر نمادین برای آنها به کار رفته است. لایه حوضچه تغذیه، با استفاده از نقشه خاک و کاربری اراضی بدست آمد و این هفت لایه، با استفاده از نرم افزار ArcView GIS یکپارچه شدند.

  روش AHP برای رسیدن به وزن و رتبه معیارها و گزینه های این هفت لایه مورد استفاده قرار گرفته است. یک نرم افزار AHP به زبان Visual Basic برای محاسبه وزنها و رتبه های لایه های مزبور بر مبنای ورودیهای وزنهای مربوطه نوشته شده است. خروجی AHP یک بانک اطلاعاتی به زبان MS Access برای این لایه ها تولید می کند که با نرم افزار Arcview از طریق Arenue codes در ارتباط است. در این مقاله هدف این است که یک نرم افزار آسان به زبان VB تولید شود که با GIS در ارتباط بوده و برای تخمین وزنها و رتبه های لایه های مربوطه برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی بکار رفته و نتایج آنها را ارائه نماید.

  مقدمه

  یک پنجم کل آبهای شیرین جهان در نواحی زیر سطحی خاکهای اشباع شده قرار دارند (1978, Leopold,Dunne) و بنابراین باید در برابر آلودگی محافظت شوند. این منابع آبی وقتی مهمترند که در نواحی قرار داشته باشند که آبهای سطحی کمیاب هستند. حوزه آبریز بالا دست PALAR از این قبیل مناطقی است که تقاضای آب شیرین غالباً از منابع زیرزمینی است. در این ناحیه مطالعاتی، کیفیت آب نقش مهمی ایفا می کند، زیرا مواجه با یک تهدید جدی از فاضلابهای صنایع چرم و کودهای شیمیایی و آفت کشهای مورد استفاده در مزارع کشاورزی و زمینهای حاصلخیز است. تصفیه آبهای زیرزمینی نیز بسیار پرهیز است و از این رو پیشگیری از آلودگی، راه حل کلیدی این مسأله است. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا آسیب پذیری آبهای زیرزمینی ارزیابی شده و استفاده از نواحی آسیب پذیر دارای محدودیت شوند.

  به طور کلی، آسیب پذیری آبهای زیرزمینی عبارت است از استعداد یا احتمال رسیدن آلاینده ها به مکانی مشخص درون سیستم آبهای زیرزمینی پس از ایجاد در نواحی بالاتر سفره های آب. بنابراین، آسیب پذیری آبهای زیرزمینی را می توان بصورت خاص و بیواسطه طبقه بندی کرد که این طبقه بندی بر این اساس است که آیا می خواهیم ارزیابی آسیب پذیری شامل ریسک آلودگی آبهای زیر زمینی باشد یا خیر.

  روش شناسی

  روشهای بسیاری برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب وجود دارند که می توان همه آنها را به سه دسته عمده طبقه بندی کرد :

  روشهای جایگزینی و شاخص گذاری، روشهای مبتنی بر فرآیند و روشهای آماری (Anthong et.al.1998)

  در این مقاله، از مدل DRASTIC که جزو روشهای جایگزینی و شاخص گذاری می باشد، استفاده می گردد. مدل DRASTIC برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی توسط EPA در آمریکا ارائه شد (Aller et.al 1987) و یک سیستم استاندارد شده برای ارزیابی پتانسیل قرارگیری هیدروژئولوژیک آلودگی آبهای زیرزمینی می باشد. این مدل یک مقدار عددی بنام شاخص DRASTIC تولید می کند که مشتق از رتبه بندیهای و وزنهای تخصیص داده شده به پارامترهای مورد استفاده در این مدل است. واژه DRASTIC مخفف نام هفت نقشه موضوعی بکار رفته در این مدل است . این هفت نقشه موضوعی عبارتند از :

  عمق آب : هر چه عمق آب بیشتر باشد، احتمال رسیدن آلاینده ها به آن، کمتر از آبهای کم عمق می باشد. D=Depth to water

  تغذیه :فرآیندی است که از طریق آن، آلاینده ها به سفره آب منتقل می شوند و از این رو، هرچه تغذیه آب بیشتر باشد، سفره آب آسیب پذیر تر است . R=Recharge

  رسانه های سفره آب : عبارت است از خواص فرسایشی مواد سفره آب که حرکت آلاینده ها از طریق سفره های آبی را منعکس می نماید.A=Aquifer Media

  رسانه های خاک: خاکهای مختلف دارای ظرفیت نگهداری آب متفاوت هستند و بر مدت زمان انتقال آلاینده ها تاثیر می گذارند.S=Soil Media

  توپوگرافی : زمینهای دارای شیب زیادتر، باعث افزایش رواناب و فرسایش می شود که شامل آلاینده ها می گردند. T=Topography

  اثر آبهای موجود در قشر زمین : بافت خاک غیر اشباع شده بالای سفره آب را منعکس می کند.  I=Impact of Vadose Zone

  رسانایی هیدرولیک: میزان آب رد شده از سفره آب تحت تاثیر رسانایی- هیدرولیک خاک است.         C= Hgdraulic conductivity

  مدل DRASTIC محدوده ها و رتبه بندیهای کلاسهای مربوط به هر یک از نقشه های موضوعی و نیز وزنهای هر نقشه موضوعی را تعریف می کند. کلاسها یا انواع اصلی که بر آسیب پذیری موثرند. در هر نقشه، محدوده هایی هستند که رتبه بندی بر مقیاس 1 تا 10 دارند. اهمیت نسبی هر یک از نقشه های موضوعی فوق در آسیب پذیری ، بر مبنای وزن آنها تعیین می گردد. این رتبه بندیها و وزنها برای تعیین شاخص DRASTIC و با کمک فرمول زیر محاسبه می شود:

  DRASTIC Index= DRDW+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw

  که در آن، حروف بزرگی نشان دهنده نقشه مربوطه و اندیسهای w,r مربوط به رتبه بندی و وزن هر یک می باشند. در این مقاله، شاخص DRASTIC با استفاده از رتبه بندیها و وزنهای نقشه های مشتق شده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه می گردد.

  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) توسط Saaty ارائه گردید که در آن، سلسله مراتب اجزای تصمیم گیری، در فرایند تصمیم گیری استفاده می شوند. روش AHP ذاتاً به صورت محاوره ای بوده و در آن ، شخص تصمیم گیرنده یا گروهی از تصمیم گیرندگان، نظرات خود را به تحلیل گر انتقال داده و با یکدیگر بحث و مناظره می کنند. (Weudy proctor 2000). روش AHP بر مبنای تشکیل یک سری ماتریسهای ‹‹مقایسه ای دوبدو›› می باشد که تمام معیارها با یکدیگر مقایسه خواهند شد. این امر برای تخمین رتبه یا وزن هر یک از معیارها بوده و اهمیت هر یک از معیارها در دستیابی به هدف کلی سیستم را توصیف می کند. روش  AHP،مسأله تصمیم گیری را به یک ساختار سلسله مراتبی تجزیه می کند. عناصر موجود در یک سطح سلسله مراتب، دوبدو با یکدیگر مقایسه می گردند. هر یک از معیارها به چند زیر معیار تقسیم می شوند و مقایسات دوبدو برای هر یک از سطوح سلسله مراتب انجام می پذیرد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

آبهاي زيرزميني به طور ذاتي در معرض آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي انساني در طبيعت قرار دارند و جبران خسارتهاي آن بسيار گران و اغلب غير عملي است. از اين رو، پيشگيري از آلودگي، در مديريت کارآمد آبهاي زيرزميني نقش مهمي دارد. هدف از ارزيابي آسيب پذيري سفره

يک روش تحليل تصميم با منطق فازي براي يکپارچه ساختن شاخص هاي اکولوژيک ايجاد گرديد. اين روش ترکيبي از روش رتبه بندي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) است. اين روش قادر به رتبه بندي اکوسيستمها بر حسب شرايط زيست محيطي بوده و اثرات تجمعي در سراسر يک

تحلیل تصمیم گیری با منطق فازی برای ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی یکپارچه در ناحیه میانی اقیانوس اطلس چکیده : یک روش تحلیل تصمیم با منطق فازی برای یکپارچه ساختن شاخص های اکولوژیک ایجاد گردید. این روش ترکیبی از روش رتبه بندی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. این روش قادر به رتبه بندی اکوسیستمها بر حسب شرایط زیست محیطی بوده و اثرات تجمعی در سراسر یک ناحیه وسیع را نشان می ...

چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است. در این راستا امر بهسازی مسیل ها به عنوان شریانی مهم و حیاتی با کاربری های متنوع برای مدیران و برنامه ریزان شهری اهمیتی دو چندان یافته است. این مقاله بر ...

هرگونه تغییر خارج از اراده طبیعت در هریک از این فاکتورها می تواند نقش مخربی داشته باشد و تعادل موجود در محیط زیست را بهم زند. از طرف دیگر ایجاد تغییر در یکی از این فاکتورهای طبیعی منجر به تغییر در دیگر فاکتورها می شود بطوریکه می توان گفت که ایجاد تغیرات غیر طبیعی در یکی از فاکتورهای محیط زیست در ارتفاعات کوههای زاگرس به راحتی به دورترین مناطق مرزی اهواز همچون محمره و عبادان ...

مقدمه: Aquitards کواترنر توسط لايه يخي اقليمي که در حدود 13 ميليون کيلومتر در آمريکاي شمالي به صورت رسوب تشکيل شده است . که اينها رايج ترين رسوبات سطحي زير خاک در محيطهاي کشاورزي در ايالت متحده آمريکاي شمالي و کانادا مي باشد .که سرعت جريان آب

مقدمه ملاحظات زیست محیطی تا سا ل های زیادی در توسعه کشورها نادیده انگاشته می شد. تنها در سه دهه آخر قرن بیستم فاکتورهای زیست محیطی نقش مهمی را در جهت توسعه ملتها ایفاء نمودند. بشر با توسعه و عمران می تواند در توازن کلی مگهدارنده کره زمین به عنوان یک مکان قابل سکونت در جهان ایجاد اختلال کند. البته توسعه به خودی خود با محیط زیست در تضاد نیست، بلکه رشد اقتصادی بی رویه و بهره برداری ...

روستای خرانق که در عرض جغرافیایی 48/ 20/32 و طول جغرافیایی 09/40/54 واقع شده است، از دهستان رباطات، بخش خرانق و شهرستان یزد می باشد. و به فاصله 75 کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده است. این روستا در کویر مرکزی قرار گرفته و کلیه عوامل اقلیمی و جغرافیایی آن گونه مناطق را دارا می باشد. راه منتهی به روستا آسفالته است و روستا در یک فضای هموار گسترده شده است. ارتفاع روستا از سطح تراز صفر ...

1- طبیعی 2- اقتصادی 3- اجتماعی 4- سیاسی چکیده : شهر ها در همه زمانها و در تمامی نقش‌ها و اشکالی که در طی زمان پذیرفته اند ، وجوه مشترکی کلی را به نمایش گذاشته‌اند. بدین ترتیب در بیانی کلی می توان گفت که شهر موجودی است زنده و پویا و متحول ، در بستر زمان و در پهنه مکان و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و .... در این میان پیدایش و شکل گیری شهر ...

پيشروي دريا در ايران مرکزي (در طي اليگو - ميوسن) منجر به ته نشست رسوبات آهکي، مارني، تخريبي و تبخيري تحت عنوان سازند قم گرديده است. سازند قم به لحاظ وجود رخساره‌هاي متنوع در آن، که مي‌توانند بعنوان سنگ منشاء، سنگ مخزن و سنگ پوش (قابليت لازم در يک سي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول