تحقیق کشتار طیور

Word 137 KB 33804 37
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان

   

  بازرسی کشتارگاهی گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبیمار

   

   

  در سالهای اخیر بر اثرترویج وتوسعه صنعت مرغداری،تولید گوشت پرندگان افزایش یافته،ولی به مسئله بازرسی گوشت پرندگان توجه کمتری شده است ومتاسفا نه مصرف گوشت های مرغ غیر بهداشتی فاجعه آفرین است.

  از آنجایی که بهداشت مواد غذایی از نظر بهداشت عمومی وسلامت مردم اهمیت دارد بازرسی گوشت پرندگان نیز اهمیت خاصی پیدا می کند ولزوم تاسیس کشتار گاههای مخصوص جهت بازرسی پرندگان کشتاری وبازرسی بهداشتی آنها محرز می شود.

  در حال حاضر در مرغداریهای صنعتی وغیر صنعتی کشور ما کشتار مرغ بسیار بی رویه بوده وروی اصول بهداشتی انجام نمی شود.فروشندگان مرغ در مرغداریها،مرغها را سر بریده وآنها را در قیف هایی که شکل مخروط ناقص دارند ودر دو ردیف 6تائی ویا کمتر ویا بیشتر روی چهارپایه قرار دارند بطور معکوس می گذارند تا خون آنها خارج گردد وسپس به وسیله وانت به محل پرکندن مرغ برده وشکم آنها را خالی وبا دستگاه پر کن برقی پر آنها را کنده وسپس در کیسه های پلاستیکی قرار داده وبدون هیچگونه بازرسی بهداشتی به خریداران گوشت مرغ در پرنده فروشی ها عرضه می نمایدوبدین ترتیب مرغهای بیماروحتی بیحال را نیز گاه سربریده؟!وباهمین مرغها به فروش می رسانند.تلفات زیادی که براثربیماریهای عفونی نظیر نیوکاسل و  C R D وکوکسیدیوزولکوزوانواع مسمومیت ها  حاصل

   

  می گرددواغلب دربین همین لاشه هابوده وبه خریداران مرغ عرضه می گردد.ناگفته نماندکه تلفات ازبیماریهای طیوردرمرغداریهای صنعتی کشورهای پیشرفته از2 درصدتجاوزنمی کندولی متأ سفانه درایران بطور10درصدوگاه اتفاق افتاده است که به 50%رسیده است.این ضایعات بیحداغلب بعلت عدم آگاهی مرغداران وعدم توجه  به مسائل مدیریت وبهداشت وتغذیه طیورمی باشد.دراین فصل ابتداعلائم یک مرغ سربریده سالم ویک مرغ سربریده بیحال راشرح داده وسپس به مسائل دیگربازرسی گوشت پرندگان می پردازیم.

  مرغ سالم سربریده بعلت جهش خون دررگهاحالت جوانه وتضاریس موجوددرناحیه گردن زیادبوده وبعلت عدم احتباس خون لاشه رنگ طبیعی خودرادارامی باشددرحالیکه دریک مرغ مرده ویابیحال سربریده به علت عدم جهش خون مقطع گردن صاف وبه علت احتباس خون دربدن لاشه کبودرنگ وقرمزاست ضمنا برحسب مدت زمانی که ازمرگ حیوان گذشته است امکان دارد آثارگندیدگی نیزدر لاشه مشاهده گرددکه بامقایسه بامشخصات گوشت تازه پرنده این موضوع به خوبی روشن

   می شود.

  مشخصات گوشت تازه پرنده

   

  در یک مرغ تازه چشمها روشن،درخشان وبرجسته بوده وپاها مرطوب وانحنا پذیر می باشد وبه آسانی خم می گردد.هر گاه با انگشت به گوشت مرغ فشار وارد شود بطور یکنواخت می باشد.در اثرماندن وکهنگی مرغ جشمها تیره وفرورفته می شود ودر بازرسی گوشت پرنده یا مرغ به این مطلب بایستی توجه کافی بشود.پاها سفت

   

  وسخت شده وگوشت شل وسست می گرددواز لحاظ رنگ گوشت تیره تر شده واغلب به سبزی می گرایدواین رنگ سبز بیشتر در ناحیه چینه دان دیده می شود وتوجه بازرس را به خود جلب می کند،ضمناًبوی زننده ای از لاشه استشمام می شود.سبزی رنگ مرغهائیکه شکم آنها خالی نشده در نتیجه فعالیت بیوشیمیائی میکربها است که معمولاًدر روده ها خصوصاً در سکوم وجود داردودر صورتیکه مرغها قبل از کشتارمقدار کافی تغذیه نشده باشند وپس از پر کنی به اندازه کافی سرد نشوند این میکربها فعالیت نموده ودر نتیجه متابولیسم میکربی هیدرژن سولفوره ایجاد شده در دیواره روده در نسج عضلانی منتشر می گردندوهر جائیکه هوا وجود داشته باشدروی پیگمان های خون عضلات فعالیت خود را آغاز می کنند تا پیگمان سبز سولفاهموگلبین تولید نمایدورنگ سبز اطراف معده در اثر محتویات داخل روده ها ایجاد می شود که در روده فراخ باقی می ماند ولی معمولاًرنگ سبز بشکل ناحیه ای مشخص در یک طرف محوطه بطنی توجه بازرس را بخود جلب می نماید وبیشتر در طرف چپ می توان این رنگ سبز را تشخیص داد زیرا سکوم در این نقطه به دیواره بطنی نزدیک است.

  کشتار گاه مرغ

   

  در کشتارگاههای طیور یکسری خطوط زنجیره متحرک وجود دارد که پرندگان زنده روی آنها آویخته شده اند وبه نقطه ای می روند که در آنجا لاشه های تمیز شده وآماده شده سریعاًیخ زده ویا منجمد می شوند.ناحیه کار روی طیور زنده جائی است که پنده روی خط آویخته شده مسیر خود را بترتیب از مجتمع بسته بندی طیور که جدا از ناحیه پاک کردن وآماده کردن طیور است طی می نماید تا بدین ترتیب از بوجود آمدن گرد وغبار وجابجا شدن پرهای طیور وسایر مواد آلوده به وسیله جریان هوا ورسیدن آنها به محل آماده کردن طیور جلوگیری بعمل آید.بعضی از مجتمع هااز چاغوی خون گیری مخصوصی استفاده می کنند که یک نوع جریان الکتریکی را بوجود می آورد که پرنده را بعد از قطع عروق خونی گیج و مات می کند ودر قالب مجتمع ها یک برش دهنده الکتریکی منظور از بی حرکت کردن طیور را بهنگام خون گیری براورده می سازد،به خصوص برای کشتار بوقلمون ها به منظور حفاظت در برابر شکستن استخوانها که بعضی اوقات به هنگامی که پرندگان در موقع خون گیری دست وپا می زنند اهمیت دارد.

  نقاله زنجیره لاشه های خون گیری شده ازطریق شستشودهنده باآب گرم که لاشه ها درآن درآب گرم فروبرده شده اندسبب می شودکه پرها برای کنده شدن لق شده وآمادگی لازم راپیدانمایند.

  دودرجه حرارت شستشودادن مورداستفاده قرار می گیرندیکی حرارت 123تا130درجه فارنهایت که بعنوان شستشوی آماده کننده ویاشستشوی کم معروف می باشدکه دراین درجه حرارت پرها تاحدی لق می شوندامااپیتلیوم کراتینیزه ازپوست جدانمی شود.این لاایه مانع ازدخول آب روی پوست شده وازدست دادن آب بدن ورشدباکتریائی رامتوقف می سازدوبدین ترتیب این کارحفاظت باارزشی ازبرای پوشش لاشه های طیوراست که بهنکام نگهداری وتوزیع آنهادرمواجه باهواقرار       می گیرند.

  درجه حرارت دیگرشستشوتقریباً141تا142درجه فارنهایت است دراین درجه حرارت پرهاکاملاً شل ولق می شوندامابازهم لایه اپتیلیوم کراتینیزه روی پوست راشل ولق می کند.

  لاشه های طیورآماده شده بااستفاده ازدرجات حرارت بالاترشستشورطوبت رادرتکه های یخ ویابه وسیله بسته بندی غیرقابل نفوذخواه انجمادسریع ویابصورت تازه فروختن نگه می دارند.فایده درجه حرارت شستشودادن بالاترعملاً ازبین بردن کامل خارهای پرباوسایل مکانیکی است که لاشه رادربهترین وضعیت اقتصادی قرارمی دهدوبنابراین گسترده ترین متد درصنعت پرورش نیمچه های گوشتی می باشد.

  لاشه هاازدستگاه شستشو دهنده عبورکرده وبه پاک کننده مکانیکی می رسند.دراینجا تحت اسپری آب داغ تمییزپرگیری خشن لاشه به وسیله عمل ضربه زدن مکانیکی صورت می گیردوپرهابطورمکانیکی ازآب اسپری جدامی شوندوبه ناحیه محصولات غیرخوراکی هدایت می شوند.چون لاشه ازشستشودهنده ها انتقال داده می شودبازهم نیازبه اعمالی داردکه پرهای باقیمانده وخارهای پررابزداید.این کاربه وسیله توأم کردن خدمات مکانیکی ودستی صورت می گیرد.ناحیه کف زیر خطوط نقاله جائیکه شستشوی با آب گرم(scalding)وپرکنی(dcfcathcring )انجام می شود گود شده وحالت سرازیری پیدا می کند تا عمل زهکشی را انجام دهد وبدینترتیب امکان تمیز کردن ناحیه را فراهم آورده وپاشیدن آب را از وسیله تسهیل می نماید.وقتی لاشه پرکنی شده در این حالت برای بر طرف کردن موها لاشه سوزانده می شود وآنگاه به خط متحرک هدایت می شود که آن را به بخش خالی کردن شکم وبازرسی بهداشتی سوق می دهد.بمنظور جلوگیری از آلودگی نسوج ماکول وفراهم شدن امکان بازرسی لاشه با دقت باز می شود بنحوی که تمام لاشه در معرض دید بازرس قرار گیرد که این مسئله کامل سطوح داخلی وخارجی بدن وتمام اندامهای داخلی برای بازرسی دقیق می شود

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کشتار طيور بازرسي بهداشتي گوشت پرندگان بازرسي کشتارگاهي گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبيمار در سالهاي اخير بر اثرترويج وتوسعه صنعت مرغداري،توليد گوشت پرندگان افزايش يافته،ولي به مسئله بازرسي گوشت پرندگ

دلیل انتخاب این طرح امروزه در دنیا و ایران به علت مزایای تغذیه ای و اقتصادی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به طور وسیعی توسعه یافته و جانشین منابع پروتئین شده است. این مزایا به طور فهرست وار به قرار زیر است: الف) مزایای تغذیه ای و بهداشتی: میزان بالای پروتئین، ضریب هضم بالا، بافت کم در کشتارگاه و هنگام مصرف، کم بودن کلسترول و اسیدهای چرب اشباع شده و بالاخره سالم بودن گوشت از نظر محدود ...

راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ – دامپروری بخش اول- منابع تولید احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، نیروی کار، آب، مجوز و نقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم. زمین باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید. بسته به اینکه ...

مزیت های رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در ایران تنوع شرایط اقلیمی حاکم و موقعیت استراتژیک در ارتباط با شرایط منطقه ای مقاومت در مقابل نوسانات دمایی و تحمل دامنه حرارت 15 تا 50+ درجه سانتی گراد مقاومت زیاد در مقابل شرایط اقلیمی و سارگاری با شرایط نامساعد بیابانی تنوع مواد تغذیه ای – گیاهی ویژگیهای تغذیه ای و ضریب تبدیل غذایی نسبتاً مناسب با میانگین (4،1) وابستگی بسیار کم صنعت شتر مرغ ...

بخش اول- منابع تولید احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، نیروی کار، آب، مجوز و نقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم. زمین باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید. بسته به اینکه چه گزینه هایی را در شروع کار در نظر گرفته اید باید تصمیم بگیرید که چه ...

اهميت گوشت مرغ در تغذيه انسان در حال حاضر با افزايش سريع جمعيت و احتياج روزافزوني که به مواد غذايي بالاخص موادپروتئيني احساس مي شود تأمين نيازهاي غذايي انسانها در درجه اول اهميت درجوامع بشري قرار گرفته است. گزارشها نشان مي دهند که در هر ساعت 8700

خلاصه طرح : کل سرمایه گذاری طرح : 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح : 1280682000 ریال سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی : 760000000 ریال سهم الشرکه نقدی متقاضی : 408072000 ریال سود دوران مشارکت : 102600000 ریال ساختمان وتاسیسات : 868702000 ریال ماشین آلات و تجهیزات : 299380000 ریال پرسنل : 85476000 ریال هزینه جاری : 853253000 ریال استهلاک : 73373000 ریال ارزش تولیدات : ...

آنفلوانزا ( Influenza ) با محافظت خود در مقابل بیماری آنفلوانزا از دیگران محافظت کنیم تعریف بیماری آنفلوانزا: بیماری آنفلوانزا، یک بیماری حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که معمولا خود محدود شونده است و در موارد همه گیری، عوارض و مرگ و میر بیشتری دارد. علایم بیماری: تب بالای 38 درجه سانتیگراد، سردرد، خستگی، بدن درد، آبریزش بینی و چشم، ناراحتی گلو و سرفه. راه انتقال: ترشحات حلق و بینی ...

پیشگفتار با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجه ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌ و مطرح‌ شدن‌ پدیده‌هایی‌ همانند «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد» و «فن‌آوری‌اطلاعات‌» ، مباحث‌ اساسی‌ درخصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه ‌ پایدار و رفاه‌اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. یکی‌ از این‌ مباحث‌ جدید، نقش‌ کارآفرینان‌ در این‌ ...

تغذيه گاوهاي پرواري با محتويات بستر طيور گوشتي گاوها و ساير نشخوارکنندگان، حاوي دستگاه گوارش بي نظيري هستند که امکان استفاده از ضايعات و ساير محصولات جانبي را به عنوان منبعي براي جيره غذائي آنها ، مهيا مي کند. تغذيه گاوها عمدتاً بر مبناي استفا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول