تحقیق رفتار فردی

Word 51 KB 33834 8
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  بعنوان تحول اقتصادی برای واقعیت مدیریت دانش در قرون 21 که در آن دارایی نامحسوسی کانون اصلی بهره رقابتی است، رفتار فردی از رهبران به کارمندان اصلی می تواند شهرت سازمان را بوجود آورد یا از بین ببرد.

  این موضوع می تواند تأثیر مهمی روی شهرت یک سازمان، ارزش سهام آن سازمان و توانایی جذب و حفظ مشتریان و کارمندان دارد و این موضوعات به خوبی افزایش خطر نارضایتی های گزارش شده تأثیرگذار است. سیاست جهانی تأثیر موضوعات رفتاری را افزایش می دهد. در کشورهایی که فرهنگ های مختلف دارند، استاندارد ارزشی و اخلاقی سازمانها نیز ممکن است فرق کند. کارمندان در هر کشوری ممکن است پیش زمینه های متفاوتی دارا باشند جایی که اعمال ملی سنتی سازمان مادر و مقام بالاتر تفاوت خواهد کرد افراد مسافرتهای بین کشوری می کنند برای اینکه تحصیلات کسب کنند. هر موضوعی در نیاز هر سازمان برای تشخیص اصول رفتاری خود اثرگذار می باشد، در طی تشخیص ارزشهای ساختاری اش و از این یک نظامنامه اخلاقی و راهنمای شرکتهای سهامی ایجاد می شود که رهنمودهایی را در تصمیم گیری هم در قسمتهای داخلی و هم در روابط خارجی و تجهیزات پیروی از قانون فراهم می کند. چنین راهنمایی هایی یک عنصر مهم در ایجاد یک چارچوب برای مدیریت اخلاقی می باشد. این اظهارات حسابداری مدیریت روی اینکه چه چیزی ضروری است برای ایجاد توجه به هدایت اخلاقی و اینکه چطور روی مدیریت خط و کنترل های داخلی اثر می گذارد متمرکز می شود. SMA گامهای مورد نیاز سازمان ها را برای اینکه ارزش های شرکتی را روشن کند و تشخیص و توسعه دهد، توضیح می دهد و از اینهاست که نظامنامه رفتار اخلاقی ایجاد می شود.

  مهمتر از همه اینکه نشان می دهد چطور مافوق ایجاد کلمات و لوح های روی دیوار حرکت کنیم برای واقعیتی که تعهد واقعاً روشی می شود که سازمان بر مبنای روزانه عمل کند. در این میان، خطر مربوط به رفتار فردی و تصمیم گیری می تواند مربوط به فرایندهای مدیریت کلی طرح ریزی، سازمان دهی، کارمندان، جهت گیری و کنترل باشد و هم چنین موضوعات وابسته به اصول تصمیم گیری که می تواند با رفتار راهنمایان و رهبران، فرآیند کار شرکت، روابط بین بخشها و نظامهای اندازه گیری و کنترل شود همراه می شود.

  سازمان هایی که در یک هیئت بر مبنای استقرار توقعات رفتاری در طی نظامنامه اخلاقی جانشین می شود یک اساس و مبنا برای ارزیابی خطرات افزایش یافته، ایجاد خواهد کرد و هم چنین شفافیت بیشتری برای افراد مسئول در حاکمیت شرکتهای سهامی ایجاد خواهم کرد و همینطور افزایش می دهد احتمال اینکه تعهداتی در کلمات ایجاد شود که واقعاً در عمل هم به کار برده می شود. همانطور که نتیجه CEO و CFO، نیاز به تعهداتی دارد که نشانه رضایت خواهد بود با درجه بالاتر دانش انجام می شود و مطمئناً کلمات و اعمال در حقیقت به هم پیوسته اند و با هم همراه می باشند.

  کلمات کلیدی: اخلاقیات، رفتار مطابق با اصول و مقررات، نظامنامه اخلاقی، SOX، قانون sarbaxes-oxely، رضایت و اطاعت، ارزشها.

  مقدمه: در حالیکه اخلاقیات موضوع جدیدی نیست، ولی به عنوان نتیجه بازنمود حوزه شخصی و عمومی و موضوعات گزارش شده و شرایط اطاعت از قانون sarbaxesoxely از اهمیت و پدیداری خاصی برخوردار است. دروس آموخته از Exrox و موقعیت های دیگر توسعه یک سیاست اخلاقیات را نمایان می کند که یک سازمان بر اساس اصول و مقررات ایجاد نمی کند، هر کدام که بیشتر یک دید مشترک داشته باشد یک سازمان تصوری را ایجاد می کند.

  رفتار مطابق با اصول منحصراً توسط قانون پابرجا نمی ماند. افراد و سازمانها می توانند به طور قانونی عمل کنند حتی اگر بر اساس اخلاقیات عمل نکنند. رفتار مطابق با اصول و مقررات توسط اطاعت از قوانین مشتق نمی شود بلکه با یک سری از ارزشها که یک معیار برای تصمیمات موقعیتی را فراهم می کنند جایی که قوانین ممکن است برای پوشش هر حقیقت موجود نباشد اخلاقیات در مورد درستی و استحکام فرایند تصمیم گیری است که طی آن موضوعات حل می شوند.

  عبارت «رفتار مطابق با اصول و مقررات» مربوط به توانایی یک فرد یا گروهی از افراد است که از یک سری انتظارات که قسمت شده اند پیروی می کنند، تاریخ نشان داده است که ویژگی کلیدی نابرابر از سازمان های حرفه ای (از قبیل اتحادیه های صنفی یا گروه های حرفه ای دیگر مثل حجاران، پزشکان و دیگران) که توانایی آنها نیاز به اعضایشان دارد، همانطور که یکی از شرایط اینکه بخواهیم قسمتی از یک اتحادیه شویم، از طریق قانون رفتار یا عمل طبق مقررات و اصول به قول خود عمل کنیم. شرطی که لازم است تا تشکیل این گروه این است که جامعه ای که در آن سازمان عمل می کند باید «خودمختاری» داشته باشد شامل تأیید کند که اعضایی که موفق نشدند از «قانون اخلاقی» اطاعت کنند مربوط به انواع بی انضباطی و سخت گیرانه می شود و این می تواند شامل مطالبه جریمه یا اینکه به طور عمومی پذیرفته نشود (یا بدتر).

  انجمن حسابداران مدیریت چکیده منحنی از اخلاقیات مربوطه را ایجاد کرده و گزارشات زیر یک ارتباط عالی بین ارزشهای پیش رفته و رفتارهایی را که نتیجه اش: «اخلاقیات در مفهوم گسترده تر، مربوط به راهنمایی انسان در رابطه با چیزهایی ست که از نظر اخلاقی خوب یا بد باشد، درست یا اشتباه باشد و این وابستگی ارزشها به تصمیم گیری است. این ارزشها شامل صداقت، انصاف، مسئولیت، احترام و شفقت و دلسوزی می باشد» معاون انجمن اخلاقیت جهانی و نخست وزیر à Rushworth kidder

  این توجه، عمل در گروه های خیلی حرفه ای را پابرجا می کند تا نظامنامه هایشان را منتشر کنند و انتظار دارد که اعضا از اعمال رسمی اطاعت کنند. حتی اگر نتیجه ممکن کار مشتری یا کارمند را کاهش دهد. مثالها می تواند گزارشات IMA (اعمال حرفه ای بر اساس اصول و مقررات و AICPA ß مدیریت حرفه ای نظامنامه) باشد. در سازمان های کوچکتر که مالکیت خصوصی دارند تأسیس نظام یا قانون رفتار معمولاً تا اندازه ای صادقانه است. مالک (با راهنمایی از طریق نمونه) عمل می کند و نشان می دهد که رفتار تبدیل به قانون می شود حتی اگر نتوانست آن را اثبات کند و این یک فرهنگ را در چارچوب سازمان ایجاد می کند. چالش وقتی رخ می دهد که این سازمان ها رشد پیدا کنند و مردم از قرارداد روزانه با مالک جدا شوند. در سازمان های بزرگتر مشکلات بزرگتر وانمود می شوند. اگر نظامنامه رفتاری مشخص نبود و رفتار بر اساس اصول و مقررات توسعه پیدا کرده بود بعد از اینکه افراد در چارچوب سازمانها یا بر مبنای سود و منفعت خودشان عمل خواهند کرد 

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

چکيده اجرايي: بعنوان تحول اقتصادي براي واقعيت مديريت دانش در قرون 21 که در آن دارايي نامحسوسي کانون اصلي بهره رقابتي است، رفتار فردي از رهبران به کارمندان اصلي مي تواند شهرت سازمان را بوجود آورد يا از بين ببرد. اين موضوع مي تواند تأثير مه

نقش و ثمرات ورزش بر کسي پوشيده نيست و ديگر نيازي به اثبات آن نمي باشد ديگر براي اهميت ورزش و جايگاه آن در عرصه زندگي تلاش چنداني احتياج نيست (1)آنچه ديگر به اين جايگاه اهميت مي بخشد توجه به ابعادي است که ورزش در نهاد خود داشته و در صورت بي توجهي نمي

مأموریت، فلسفه، اهداف و حرکهای مدیریت: فراگیری اهداف و فعالیتها تعریف کردن بیانیه هدف و مأمریت مربوط به خدمات پرستاری استفاده از یک دسته از استانداردها برای ارزیابی کردن اظهار هدف یا مأموریت برای علل پرستاری نوشتن بیانیه هدف یا مأمریت برای عمل پرستاری، شناختن دیدگاه و ارزشها برای بیان کردن به مشتری ها تعریف کردم فلسفه برای عمل پرستاری شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاری تعریف طرحها ...

مقدمه تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد ...

چکیده در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که: ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم ...

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا ...

پیشگفتار: فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر به اعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ...

مقدمه: هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبکهای ادبی – هنری یک جامعه تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل می بخشد و مردم نگرشهایی را در مورد چگونگی اداره جامعه ایجاد می کند، ...

پیشگفتار: فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر به اعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ...

چکیده یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است. کلیدواژه : نام و نشان تجاری؛ نام سازی؛ اخلاقیات؛ مسئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشان؛ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول