تحقیق جامعه شناسی

Word 219 KB 33961 51
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • * در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده است.

  - این جمله یکی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است.

  - این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می کند.

  * که برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند.

  - افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند.

  - به این نیازها باید پاسخ داده شود.

  - افراد از طریق ارتباط با دیگران می توانند به این نیازها پاسخ دهند.

  - این ارتباط با دیگران همان روابط اجتماعی است.

  * منظور از روابط اجتماعی بنابراین کمک انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیاز است. (حداقل در بدو پیدایش اقوام اولیه)

  - انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیازهای خود کمک می کنند.

  - این کمک و همیاری از طریق روابط اجتماعی صورت می گیرد.

  - روابط اجتماعی فقط بر اساس نیاز انسان ها به یکدیگر است.

  * در این تعریف هدف انسان ها نیاز است و روابط اجتماعی وسیله.

  - هدف اولیه انسان ها رفع نیازهای خود است.

  - که آن را به وسیله رابطه با دیگران انجام می دهند.

  - بنابراین از روابط اجتماعی (با دیگران) به عنوان وسیله که آن ها را به هدف خود می رساند، نگاه می کنند.

  * بر اساس دسته بندی ماسلو، یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان ها نیاز به روابط اجتماعی و محبت است.

  - طبق طبقه بندی که ماسلو کرده است.

  - انسان ها دارای نیازهای اساسی و فطری می باشند.

  - که از جمله آن ها نیاز به روابط اجتماعی (داشتن رابطه با دیگران) و مهر و محبت است.

   

  - در نتیجه انسان یک موجود اجتماعی است و برای زنده بودن به رابطه با دیگران
  نیازمند است.

  * بدین ترتیب روابط اجتماعی هم یک نیاز فطری و لذا هدف است و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر.

  -  با این تعاریف روابط اجتماعی دو معنی پیدا می کند.

  - امری فطری و ذاتی که بستر به آن نیازمند است.

  - چون روابط اجتماعی امری فطری پس رسیدن به آن یک هدف تلقی می گردد.

  - در مقابل انسان ها مجبور هستند که برای رفع نیازهای خود از روابط اجتماعی سود بردند.

  - زیرا انسان ذاتاً دارای نیازهایی نیز می باشد که باید آن ها را برطرف کند.

  - در نتیجه روابط اجتماعی شکل یک وسیله را نیز به خود می گیرند.

  * و یکی از جالبترین نکات در نظام آفرینش این است که سیستم زندگی اجتماعی انسان ها و تشکیل جامعه را در فطرت آن ها نهاده است.

  - میل به تشکیل جامعه و روابط اجتماعی در فطرت انسان ها وجود دارد.

  - و این امری است که ازلی.

  - یعنی برنامه و هدف آفریدگار این گونه بوده است که انسان ها به تشکیل جامعه میل ورغبت داشته باشند.

  * به طوری که انسان بدون این روابط اجتماعی قادر به زیستن نیست.

  - بنابراین انسان روابط اجتماعی را برقرار می سازد و از آن بهره می برد.

   

  - زیرا بدون داشتن این روابط قادر نخواهد بود که زندگی خود را که ذاتاً اجتماعی
  ادامه دهد.

  * اهمیت خاص روابط اجتماعی در دو بعد است: 1- امتیاز  2- وسیله ارضای نیاز

  - در نتیجه روابط اجتماعی دو ویژگی پیدا می کنند.

  - اولی نیازی فطری و ذاتی است که انسان آن را هدف خود می داند و برای برقراری آن تلاش می کند.

  - دومی رفع نیازهایی است که برای تداوم حیات او ضروری است و او تنها از طریق روابط اجتماعی است که می تواند این نیازها را برطرف کند. (وسیله)

   

  * از اینجاست که دانشمندان به روابط اجتماعی به عنوان یک واقعیت مهم و مستقل می نگرند.

  - از زمانی که مشخص می شود روابط اجتماعی به جایگاهی در زندگی انسان دارند.

  - روابط اجتماعی را به عنوان امری مهم و یک واقعیت مستقل مورد برسی قرار می دهند. (رشته جامعه شناسی)

  * به طور مشخص منظور از روابط اجتماعی «ارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آن هاست».

  - منظور از روابط اجتماعی انسان ها به اخص این می باشد که.

  - ارتباط و پیوستگی و وابستگی که آن ها به یکدیگر دارند چگونه است.

  - و الگوی که بر اساس آن رفتار خود را انجام می دهند، چیست؟

  * با افزایش جمعیت و پیچیدگی روابط و با گسترش گروه های اجتماعی، روابط انسان ها در یک مسیر نخواهد بود.

  - روابط اجتماعی میان انسان ها یک مسیر مشخص و معلوم را طی نمی کند.

  - این روابط به عواملی گوناگونی از جمله افزایش جمعیت  پیچیدگی روابط و گسترش گروه های اجتماعی بستگی دارند.

  - هر یک از این روابط ذکر شده می تواند به سهم خود دگرگونی هایی را در روابط اجتماعی افراد پدید آورد.

  * روابط اجتماعی ممکن است از حالت هم سویی و کمک متقابل خارج شد و گاه حتی به دشمن تهدیل گردد.

  - دگرگونی هایی که در روابط اجتماعی پدید می آید.

   

  - متن آن ها را از حالت کمک متقابل که هدف از برپایی روابط اجتماعی است،
  خارج سازد.

  -  و حتی در مواردی آن را به حالت خصمانه و دشمنی بکشاند.

  -  لذا مفهوم روابط اجتماعی برای یک جامعه شناس فراتر از حد کمک متقابل می رود.

  - در اثر تغییراتی که در روابط اجتماعی پدید می آید.

  - جامعه شناس مفهوم بیشتری از روابط اجتماعی به معنی کمک متقابل می رود.

  - جامعه شناس مفهوم بیشتری از روابط اجتماعی به معنی کمک متقابل درک می کند.

  * و دشمنی ها و جنگ ها را به همان اندازه مورد بررسی قرار می دهد که دوستی یا عشق ورزیدن را یا روابط اقتصادی انسان ها را.

  - با توجه به دگرگونی هایی که در روابط اجتماعی روی می دهد به طور پیوسته.

  - یک جامعه شناس به همان اندازه به جنگ و دشمنی توجه دارد که به عشق ورزیدن و یا دوست داشتن.

  - او حتی روابط اقتصادی میان انسان ها را نیز بر اساس همین کمک متقابل می بینند و ارزیابی می کند.

  * ماکس وبر به جهت گیری رفتاری در روابط اجتماعی به عنوان یک پدیده ی مورد بررسی توجه می کند.

  - بر اساس دگرگونی های روی داده در روابط اجتماعی.

  - ماکس وبر (جامعه شناس صاحب نظر) به چگونگی رفتارها و جهت گیریی که انسان ها در روابط اجتماعی انجام می دهند.

  - به عنوان یک پدیده، آن را مورد توجه قرار می دهند و در مورد آن بررسی می نماید.

  * یکی از نکات مورد بررسی در روابط اجتماعی، نوع ساخت روابط انسان ها با هم و قانونمندی حاکم بر آن است.

  - چگونگی تشکیل رابطه ها میان انسان ها.

  - و قواعد و احکام و قوانین که بین آن ها برای انجام روابط اجتماعی وجود دارد.

  - یکی از مسائل مورد بررسی در رابطه با روابط اجتماعی انسان هاست.

  * برای مثال می توان روابط افقی (شرایط یکسان) و روابط عمودی (رئیس و زیردست) و تغییرات رفتار انسان در هر نوع از این روابط را تصور کرد.

  - روابط افقی، روابطی هستند که در آن افراد در شرایط یکسانی قرار دارند و بنابراین نسبت به یکدیگر احساس حسد و رشک ندارند.

  - در حالی که در روابط عمودی این قضیه کاملاً برعکس است.

   

  - برای درک تغییر روابط اجتماعی، نحوه رفتار انسان در هویت از این دو نوع را
  خواهیم دید.

  * اگر مدل ساده افقی از روابط اجتماعی را با تعداد کمی از افراد (2 یا 3 نفر از افراد هم پایه) در نظر بگیریم، روابط اجتماعی این افراد نسبتاً واضح و راحت انجام می گیرد.

  - در مدل افقی از روابط اجتماعی، زمانی که افراد هم پایه و اندک هستند.

  - رابطه این افراد واضح و ساده روی می دهد.

  * هر یک از آن ها وظیفه ای را به عهده می گیرد و از این طریق سریع تر به اهداف و نیازهای خود می رسند.

  - در این مدل هر کدام از این افراد وظیفه را بر عهده می گیدر.

  - با این کار، عملاً وظایف تقسیم می شوند و هر فرد نقش خود را می داند.

  - و از همین طریق نیز سریع تر به نیازهای خود می رسند و آن ها را رفع می کنند.

  * اما هر چه تعداد افراد بیشتر شود، پیچیدگی روابط و مشکلات مربوط به آن بیشتر می شود.

  - به هر اندازه که به تعداد افراد در این مدل از روابط اجتماعی افزوده گردد.

  - پیچیدگی های این مدل نیز افزایش می یابد و مشکلات بیشتری پیش می آید.

  - زیرا با افزایش تعداد امضاء بر عهده گرفتن وظایف پیچیده تر می شود.

  - و این خود به افزایش مشکلات دامن می زند.

   

  * روابط همواره همسو و د یک مسیر نیستند.

  - روابط اجتماعی گاهی در خلاف جهت کمک متقابل پیش می رود.

  - و مسیر یکنواختی را طی نمی کنند.

  * گاه ممکن است روابط دو یا چند نفر و یا دو گروه از انسان ها بسیار خصمانه یا دوستانه باشد.

  - روابط میان دو نفر یا دو گروه همواره یکسان نیست.

  - این روابط ممکن است بسیار خصمانه باشد.

  - این روابط م تواند رنگ دوستانه نیز به خود بگیرد.

   

  * لذا بسیار قابل مطالعه خواهد بود که در این مواقع نوع ساخت و کارکرد روابط چگونه
  خواهد بود.

  - بنابراین آن چه در بین گروه ها در مواقع خصمت یا دشمنی روی می دهد.

  - از لحاظ نوع رفتار که روی می دهد.

  - چگونگی تشکیل آن رفتار.

  - و نحوه تأثیرگذاری آن رفتار قابل بررسی است.

  * بسیاری از مسائل جامعه ما از ساخت روابط اجتماعی سرچشمه می گیرد.

  - روابط اجتماعی دارای ساختار و چگونگی شکل گیری می باشند.

  - این ساختار سر منشأ بسیاری از مسائل جامعه است.

  - و به آ نها سمت و جهت می دهد.

  * هر جا که این ساختار عمودی باشد، عده ای که در بالا هستند احساس فقر و قدرت می کنند.

  - مدل روابط اجتماعی ممکن به صورت عمودی نیز باشد.

  - در این صورت افرادی دیگر در یک راستا و هم شأن و هم پایه نیستند.

  - و به همین دلیل نسبت با یکدیگر احساس قدرت می کند.

  - در این مدل عده ای از افراد در رأس و دیگر پایین تر از آن ها قرار می گیرند.

  * این افراد مایلند فقط به دیگران دستور بدهند و دیگران به دستورات آن ها عمل نمایند.

  - افرادی که در مدل عمودی در رأس قرار می گیرند.

  - خود را دارای قدرت امر و نهی می دانند.

  - به همین دلیل به دیگران دستور داده و خواهان اجرای آن نیز می باشند.

  * آن ها بر این عادت ندارند و هر جا با خلاف این عادت و عدم پیروی از دستور مواجه شوند، سخت برآشفته می شوند.

  - افرادی که در مدل عمودی در رتبه های بالا هستند.

  - با دستور دادن و اطاعت شدن آن از طرف زیر دست ها عادت ندارند.

  - برای همین هرگاه با خلاف این امر رو به رو شوند.

  - خشمگین شده و به شدت با عدم اجرای دستور خود برخورد می کنند.

  * در مقابل، افرادی که در پایین قرار دارند، احساس حقارت و شکست می کنند.

  - بالعکس، در مدل عمودی افرادی که در پایین قرار می گیرند.

  - خود را شکست خورده و وادار تصور می کنند.

  * در روابط اجتماعی چنین اجتماعی، زیردستان هر چند به ظاهر بله قربان می گویند و خود را مطلع نشان می دهند، اما در باطن به تدریج تنفر و انزجار شخص مافوق را در دل می پرورانند.

  - در روابط اجتماعی گروه هایی با مدل اجتماعی عمودی.

  - افرادی که در پایین دست قرار می گیرند، ظاهراً مطیع و فرمان بردار هستند.

  - اما به تدریج خصومت و دشمنی خود را علیه فرمان دارندخود پرورش می دهند.

  - این انزجار درونی بوده و کمتر به می آید.

  * از آن جا که این تنفر، عموماً در ظاهر اصلاً بروز نمی کند، در هنگام مناسب این تنفر انباشته شده، مانند بشکه باروت منفجر می شود.

  - تنفر گواه پایین دست نسبت به ارباب خود

  - معمولاً صورت ظاهری به خود نمی گیرد و نهایان نمی شود.

  - اما همین که به مرحله ای رسید که توانایی لازم را برای ؟؟ داشته باشد.

  - همچون بشکه باروتی منفجر می شود و تنفر درونی خود را شکل بیرونی می دهد.

  * مافوق که اصلاً انتظار چنین عکس العملی را از جانب افرادی که به خیال خود چقدر خوب مانند به آن ها گروه است، کاملاً مبهودت و متحیر خواهد شد.

  - با شکل گرفتن انزجار طبق پایین دست

  - افراد طبعاً بالا که هیچ گاه کرده اند، زیردست آن ها در فکر چنین عملی باشند.

  - و حتی خود شخص تلقی می کرده اند که خوبی نیز به آن ها کرده است.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می ...

آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و آميخته با فرهنگ و رسوم ايراني است که قدمتي کهن دارد و از سوي ديگر رويارويي با مسأله ارتباط تمدن ها از طريق شبکه هاي ماهواره اي و اينترنت است که ميل مختلف را ب

آناتومي * در تعريف جامعه شناسي گفته شده است که جامعه از يک عده افراد تشکيل شده است. - اين جمله يکي از صدها تعريف در مورد جامعه شناسي است. - اين تعريف افراد را سازنده جامعه معرفي مي کند. * که براي ارضاي نيازهايشان با هم روابط اجتم

-1-مقدمه از پیدایش زندگی بر سطح کره زمین میلیاردها سال می گذرد. آن چه که تا قبل از پیدایش انسان در این روند چهره نمود و آن را به شرایط فعلی رهنمون ساخته است نتیجه کنش متقابل میان محیط و اجزای غیرزنده آن از یک سو زیستمندان تاریخ حیات زمین از سوی دیگر میباشد اما ظهور انسان در پهنه طبیعت و فعالیت هایی که برای تداوم زندگی خویش قرار داده است، به ویژه در دوران پس از انقلاب صنعتی، نمود ...

آن چه جامعه شناسی روستایی را تکان داده و هنوز هم می لرزاند، مباحثات برآمده از تو جهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضوع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحثات غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیده جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل که جنبه بیانی و آکادمیک آن مهم تر از جنبه واقعی آن است, یک موضوع تاریخی به شمار می‌رود ...

برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه شناسی شهری ، کلیه مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین را دربر خواهد گرفت. یکی از واقعتهای اساسی ، رابطه از تحت جامعه با سایر واقعیت های اجتماعی است، مانند رابطه تراکم جمعیت و سازمانها و شیوه تفکر و زندگی ...

مقدمه : آنچه نسل امروز ما را دچار نوعی سردرگمی و پریشانی می کند از سویی زندگی در جامعه ی اسلامی و آمیخته با فرهنگ و رسوم ایرانی است که قدمتی کهن دارد و از سوی دیگر رویارویی با مسأله ارتباط تمدن ها از طریق شبکه های ماهواره ای و اینترنت است که میل مختلف را به گونه ای شگرفت به یکدیگر نزدیک می سازد. نسل امروز ما باید قادر باشد از طرفی بین عرف، نگرش ای سنتی و دیرینه جامعه ، ارزش های ...

فصل اول ضرورت وجود قانون در جامعه «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم: اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر ...

ما هر روز به گونه هاي مختلف بايکديگر در ارتباط هستيم تا انديشه ها، احساسات و تمايلات خود را به يکديگر منتقل کنيم .ميزان علاقه و احترام خود را نشان دهيم و رنج و اندوه، شادماني و خرسندي و شک و دودلي خود را با ديگران در ميان بگذاريم. ارتباطات، تاثير ژر

بيان مساله يکي از دغدغه هاي سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پيش، رهبري بوده است و تلاش شده اين پديده را با يک سري از معيارهاي دانشگاهي عملي کنند . يکي از جديدترين رويکردهايي که براي مطالعه رهبري پديد آمده است، مدل رهبري تحول آفرين - مبادله اي1

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول