تحقیق سولفور زدایی گاز خروجی نیروگاه ها

Word 94 KB 33994 21
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده مقاله

  یکی از آلاینده های موجود در گاز حاصل از سوخت فسیلی نیروگاهها دی اکسید سولفور می باشد .به منظور مقابله با اثرات سوءانتشار این گاز روشهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته اند که از مهمترین آنها سولفور زدایی با استفاده از تزریق هیدروکسید کلسیم در خشک کن افشانه ای می باشد . در این مطالعه تحقیقی آزمایشهایی در مقیاس لابراتواری بر روی فرآورده های کلسیم دار تولید شده در دستگاه پیلوت سولفور زدایی متشکل از مجموعه خشک کن افشانه ای و فیلترهای پارچه ای و با ظرفیت اسمی 1000 فوت مکعب در دقیقه برای مطالعه خاصیت جذبی آنها انجام شد .فرآورده های مورد آزمایش در اثر  واکنش دی اکسید سولفور موجود در گاز حاصل از احتراق تولید شده بودند در اثر آنالیز های آزمایشی و بررسی داده های دستگاه پیلوت ، نتیجه گیری شد که افزایش بازدهی حذف دی اکسید سولفور ناشی از واگردانی فرآورده ها نی تواند در اثر جذب سطحی هیدرروکسید کلسیم بر سطح فرآورده های واکش کرده باشد.

  فرضیه دیگر عنوان شده این بود که کربنات کلسیم حاصل از واکنش هیدروکسید کلسیم با دی اکسید کربن در گاز خروجی می تواند اثر سویی بر اثرات بالقوه مفید واگردانی فرآورده ها داشته باشد .

  مروری بر فرآیند

  در فرآیند سولفور زدایی گازهای خروجی (1) خشک , ماده جاذب (2) در شکل پودر یا دوغاب به داخل مسیر جریان گاز خروجی تزریق می شود .در فرم پودری , ماده جاذب قبل از دستگاه فیلترر پارچه ای به داخل جریان گاز خروجی ریخته می شود .در نوع دوغابی , که از این پس از آن به FGD خشک نامبرده خواهد شد, دوغاب حاوی ماده واکنشگر با استفاده از دیسک دوار یا افشانک (3) اتمیز کننده به ذراتی با قطر 70 تا 200 میکرومتر تبدیل شده و به داخل گاز خروجی حاوی SO2 افشانه می شود .گاز خروجی بطور آدیاباتیکی مرطوب شده و دوغاب تبخیر میشود که در نتیجه فرآورده ای ظاهراً خشک حاصل می شود .برای کاربردهای FGD ماده جاذب غالباً دوغاب حاوی کلسیم یا محلول سدیم می باشد که با گاز خروجی حاوی SO2 در حیم و بعد از خشک شدن تماس داده میشود .(Dullien,1989;EPA,1985;Kelly,1980 ) واکنشهای شیمیایی این فرآیند مشابه واکنش های دستگاه شوینده (4)تر می باشد .در عین حال وجود دی اکسید کربن در گاز خروجی و زدایش آب موجود در فرآوردهها به طور همزمان در داخل دستگاه فرآیند خشک را پیچیده تر می کند .

  بر طبق گفته گتلر (1979,Getler )، واکنشهای خشک کن افشانه ای در چندین مرحله انجام می گیرد که می توان آنها را به صورت زیر توصیف کرد :

  نفوذ دی اکسید سولفور و دی اکسیذد کربن از گاز به قطره اتمیزه شده حاوی هیدروکسید کلسیم

  انحلال (5) so2 ,  co2  در فاز مایع

   

                                                                    H2SO3                     SO2+ H2O

   

  CO2+H2O                   H2CO3

  تجزیه در محیط قلیایی و انحلال جامدات  

  تشکیل نمکها     

  نظر به اینکه واکنشهای فوق به محیطی آبدار نیاز دارند مقدار آب موجود دردوغاب و جامدات خشک شده در خشک کن افشانه ای عامل مهمی می باشد .با توجه به واکنشهای فوق می تون مشاهده کرد که هر دوی و    با آهک موجود  ترکیب می شوند فشار جزئی CO2  در گاز خروجی حدااقل 100 برابر فشاار جزئی SO2 می باشد ولی بخاطر هیدراسیون (6) و اکسیداسیون SO2 در محلول ، سرعت انتقال جرم SO2 از CO2 بیشتر می باشد .ضرایب اانتقال جرم فرآیند خشک اشانه ای شناخته شده نیست ولی ضرایب انتقال جرم جرم فاز مایع (سطح مشترک هوا – آب )برای so2 و co2 ، به ترتیب 420و34                                                                        سانتی متر در ساعت و 20 سانتی متر در ساعت می باشد   (Thibodeaux,1979 ).

  سرعت اتلاف رطوبت فرآورده های واکنش بوسیله ودمای نزدیک به اشباع موجود در نقطه خروجی خشک کن افشانه ای کنترل می شود .هرچه دمای عملکرد به دمای اشباع آدیاباتیکی (7) نزدیکتر باشد مدت تبخیر آب فرآورده طولانی تر بوده و بازدهی حذف so2 بالاتری نتیجه می شود .گزارش شده است که 6 درجه کاهش در دمای نقطه خروجی خشک کن افشانه ای (17 در جه سانتی گراد فوق دمای اشباع به 0c11 فوق دمای اشباع )

  می تواند بازدهی حذف so2  را ده درصد افزایش دهد (1981,Hurst ).

  در عین حال عملکرد در فوق دمای اشباع کمتر از 0110c بخاطر افزایش رطوبت باقی مانده در فرآورده های واکنش ، باعث ایجاد مشکلات بهره برداری و نگهداری در خشک کن افشانه ای و دستگاه فیلتر پارچه ای می شود .پارامتر دیگری که در عملکرد موثر است زمان ماند است در عمل بعلت زمان ماند کوتاه قطره دوغاب و فرآورده خشک شده در خشک کن افشانه ای ، بهره دهی آهک موجود کمتر از 100 درصد می باشد .

  واگردانی فرآوردهای فرآیند FGD برای افزایش بازدهی حذف so2  مفید شناخته شده است . بر طبق گفته گود (Gude,1979 ) چندین ویژگی فرآورده ها در افزایش راندمان سولفور زدایی سهیم می باشند : مواد واگردانی شده حاوی مقداری آهک واکنش نکرده می باشد ، خاکستر پران (8) دارای خاصیت قلیایی بوده ، و فرآورده سطحی فراهم می کند که بر روی آن ذرات آهک می توانند تجمع پیدا کنند .

  گتلر وجود کلسیم واکنش نکرده در مغز ذرات فرآورده واکنش دی اکسید سولفور با هیدروکسید کلسیم را نشان داده است .نتایج وی پیشنهاد می کند که آسیاب کردن گلوله ای (9) جامدات باعث در معرض قرار گرفتن آهک واکنش نکرده می شود ولی آزمایشهای محدود امجام شده بوسیله استرن (1978,Stern ) اثر ناچیزی در استفاده از این پیشنهاد را نشان داده اند .بررسی های مشابه انجام شده در دستگاه پیلوت FGD دانشگاه تنسی منفعت آسیاب کردن گلوله ای را تأیید می کند  ولی ظاهر شدن واکنش آهک واکنش نکرده را علت آن نمی داند زیرا سنجش های  انجام  شده نشان داده  که مقادیر ناچیزی از هیدروکسید کلسیم واکنش نکرده در فرآوئرده ها موجود می باشد.عاملی که در این عدم سازگاری ظاهری بین اطلاعات ارائه شده وجود دارد اندازه  ذرات می باشد .ذرات بزرگتر ممکن است مقداری هیدروکسید کلسیم در مغز خود داشته باشند که بعلت نفوذ محدود so2 واکنش نکرده باقی می ماند .

  هدف از این مطالعه بررسی تجمع هیدروکسید کلسیم برفرآورده های واگردانی شده در موقع بهم زدن و قبل از اتمیزه شدن بود .در آزمایشهای انجام شده شرایط قسمت دوغاب سازی ثابت نگاه داشته شد و شرایط متفاوت در قسمت خشک کن افشانه ای و مقدار دوغاب تزریقی فراهم آورده شد .فرضیه این بود که فرآورده های اضافه شده به محلول آهک تازه این امکان را به وجود می آورد که در اثر جذب سطحی در معرض واکنش قرار گیرد و در نتیجه نیاز نفوذ کامل so2 به داخل قطره هیدروکسید کلسیم برای بهره د هی کامل آهک مرتفع می گردد.

  جداسای اجزاء گازی یا مایع است جریان گاز خروجی در اثر جذب سطحی معلول نیروهای الکتریکی ، جذب واند والس (10) ، واکنش شیمیایی ، و یا تراکم می باشد (Levenspiel,1967 )برای نوع اول  ، وجود محیط باردار بر سطح ماده جاذب ، ماده جذب شونده را به طرف خود می کشد .در جذب فیزیکی ، نیروهای بین ملکولی مسبب متمرکز کردن یک ماده بر سطح ماده دیگر می باشد .در جذب شیمیایی بین ملکولهای جااذب و جذب شونده واکنش شیمیایی انجام میشود و سرعت آن با ازدیاد دما افزایش پیدا می کند در عمل مجموعه ای از این نیروها حاکم بوده و جذب سطحی مشاهده شده معلول برآیند آنها می باشد (Weber,1972 ).

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

يکي از آلاينده هاي موجود در گاز حاصل از سوخت فسيلي نيروگاهها دي اکسيد سولفور مي باشد .به منظور مقابله با اثرات سوءانتشار اين گاز روشهاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته اند که از مهمترين آنها سولفور زدايي با استفاده از تزريق هيدروکسيد کلسيم در خشک کن

واحد هاي قديم مجتمع : براي اولين بار در سال 1338 اقدام به احداث يک کارخانه کود شيميايي در مرودشت شيراز گرديد که سرمايه آن بالغ بر 2900 ميليون ريال بوده است اين کارخانه در سال 1342 مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1344 به شرکت ملي صنايع پ

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. در سال 1850 یک خاک شناس انگلیسی متوجه شد که محلول سولفات آمونیمی که به عنوان کود شیمیایی بکار می رود، در اثر عبور از لایه های ستونی از خاک، آمونیم خود را از دست می دهد بگونه ای که در محلول خروجی از ستون خاک، سولفات کلسیم در محلول ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

شرح سيستم تصفيه خانه» 1-سيستم تغذيه آب خام نيروگاه شازند 2- سيستم تصفيه خانه نيروگاه شازند روشهاي کلي تصفيه آب 1-رزين هاي تعويض يوني 2-گاززدائي 3-استفاده ازموادشيميائي 4-فيلتراسين 5-تقطيرالکترودياليز سيستم تغذيه آب خام : آب موردنيازنيروگاه ازچاه تام

شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام ) در سال 1338 بصورت سهامي عام تاسيس وتحت شماره 6980 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيد و در مهر ماه سال 1360 مشمول بند « ب » قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفت.

تعریف محیط : محیط مجموعه ای از عوامل و اثرات خارجی می باشد که به نحوی به رشد و تعادل یک موجود زنده تأثیر می گذارد . محیط از 3 بخش کلی زیر تشکیل شده است . اتمسفر ATMOSFER آب Water خاک Soil تعریف آلودگی : تغییر ویژگی های اجزای محیط ( 3 بخش فوق ) به نحوی که استفاده بیشتر از آنها مقدور نباشد و یا محدود شود . به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر حیات موجودات زنده تأثیر سوء یا نامطبوع ...

معرفي کلسيم ، يکي از عناصر شيميايي با نشانه Ca، داراي عدد اتمي 20 و در گروه دوم اصلي جدول تناوبي قرار گرفته است. کلسيم از نظر فراواني ، در ميان کليه عناصر پوسته زمين داراي مقام پنجم و در ميان فلزات داراي مقام سوم است ترکيبات کلسيم تشکيل دهنده 64/3

کلسیم معرفی کلسیم ، یکی از عناصر شیمیایی با نشانه Ca، دارای عدد اتمی 20 و در گروه دوم اصلی جدول تناوبی قرار گرفته است. کلسیم از نظر فراوانی ، در میان کلیه عناصر پوسته زمین دارای مقام پنجم و در میان فلزات دارای مقام سوم است ترکیبات کلسیم تشکیل دهنده 64/3 % از پوسته زمین می‌باشد. بلورهای سفید کلسیم ، در دمای C˚810 ذوب می‌شوند و فلز کلسیم در آب و اسید محلول بوده و هیدروکسید و نمک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول