تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت

Word 41 KB 34013 6
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • (ABC ) یک روش تخصیص هزینه ها به تولیدات و خدمات می باشد . آن معمولا بکار برده می شود بصورت یک ابزاری از برنامه ها و کنترل  می شود . این ابزار ضروری است در طی بررسی هایی که بصورت ارزشی در یک بخش انجام می شود . این مفاهیم از ABC توسعه می یابد در یک بخش از یک کارخانه ای که در طی سالهای 1970 و 1980 در US انجام گرفت .

  در طی این مدت موافقت می کنند وبا یک میزان کارخانه های ملی که بصورت ساده اکنون در CAMI شناخته شده اند . فراهم می کند فعالیت نقشی از مطالعات و اطلاعات شخصی را وقتی که می تواند بصورت یک فرمهای شناخته شده فعالیت کند در نرخ ارزشمند شرکت و بیرو روبرت کاپلان پیشنهاد کردند یک میزان از مدلهایی که توجه مفاهیم کنند به تعدادی از مفاهیمی که بصورت هنری منتشر کنند در مجله ها  روارد باسینس که بر می گردد به سال 1988 .

  کوپروکاپلاک توصیف کرده است روش ABC که حل می کرد مسائل را از طریق یک سیستم مدیریتی که به آن بها می داد از طریق سیستم مدیریت که بعلاوه این سیستم ارزشی که هستند اغلب قادرند تعیین کنند بدرستی قیمت واقعی را در تولیدات که ارزش پیدا می کند با ارزش خدمات در نتیجه مدیران می توانند تصمیم بگیرند که متکی شوند بطور ناصحیح یا نادرست باشد با جزئیات مخصوصی که ترکیب می شوند با نتیجه ای که می گیرند ماندن در یک حیطه  دلخواه درصدی از ارزش را به بهایی تخصیص می دهد در ABC هویت آن را جستجو می کند که باعث می شود در نتیجه ارتباط پیدا می کند با موضوعات واقعی که برای بهای آن پیشنهاد می دهند  یکبار از فعالیتهایی که بصورت ارزشی پیشنهاد داده می شود می تواند بهای آن را مشخص کند که این فعالیتها  توزیع می کند بصورت وسیعی از محصولات که می تواند تولیدات بیشتری را بوجود آورد . توجه می کند به حوضجه هایی دیگری که با روشهای مختلف می توانند منجر شوند به قیمت آن یا شارژ کنند بهای بیشتری را برای محصولات بیشتر .

  توصیف کردن جزئیات :

  فعالیت قیمت گذاری ابتدا بطور دقیق توصیف شده در سال 1987 بصورت روبرت اسکاتلند و دبلیوبرانز در یک بخشی از کتاب حسابداری و مدیریت .

  یک شاخه از مطالعات نتیجه می دهد از مشغلات آلورد در مدرسه هاروات که مشغول تدریس بود در سال 1987 آی اس بی ای 41-186 – 87584-0.

  آنها نخستین پیشنهادات اصلی بودند در صنعت کارخانه هایی که افزایش پیدا می کردند بوسیله تکنولوژی و مهمترین محصولاتی که ارتباط داشت آماده می کند در دفتر قیمت گذاری برای مثال افزایش می دهند بصورت اهرماتیک که منجر می شود به کتابخانه که ارزش قیمت را که می تواند افزایش بدهد یا تنزل پیدا می کند ارزش آن در این دایره بعلاوه بها یا قیمت محاسبه می شود بطور دلخواه در یک توقبعی از درصدی که اجازه می دهند که ارزش آن کنترل شود هرگاه این درصد از بها افزایش پیدا می کند با تکنیکهای جدید می تواند بطور اشتباه آن را افزایش دهند زیرا قیمت دلخواه برابر نیست با تمام محصولاتی که فراهم می شود برای مثال یک محصولات ممکن است هزینه بیشتری برای ماشین داشته باشد ما محصول ×××× ما احساس می شود که میان این حوزه از قیمت گذاری و موادی که ممکن است در آن بکار رفته باشد یکسان باشد و ابزاری که برای تولید آن بکار برده می شود ناشناخته باقی بماند وقت یکسان در یک میدان از فعالیت درصد آن را برای تمام محصولات در نظر می گیرند در نتیجه می توان سهم محصولات یک مشترک بهای یکسانی داشته باشد که آسیب پذیرترین قیمت برای محصولات دیگر نیز می باشد .

  مانند کارخانه های صنعتی که امور مالی این موسسات با محصولات گوناگونی می تواند در عرض کنار یک محصولات واقع شود چنین اشخاص با هزینه هایی که محاسبه می شود بزرگترین نشانه هایی که می پذیرد هزینه های جالبی را برای امور مالی موسسات که باید توضیع شوند براستی بین مشتریان و تولیداتی را که به آنها می دهند . فعالیتهای قیمت گذاری توسعه پیدا می کند بین برای کارخانه ها می تواند قبل از کاربرد ابزار آن انجام دهند آن را این توسعه پیدا می کند کاربردی از ABC در موسسه مالی که در حال حاضر ( حجم 3 در شماره 2 ) به وسیله دیچارد مساب ‏ دیوید کراورت و استوندر پیحشک نگاشته شده است آنها بودند همچنین کالاهای بعدی در سال 1991 که در ×××× -یکسان (دلیوم 4 شماره 1) آمده است . در حوزه آزمایشگاهی و مواد به آسانی ارتباط پیدا می کند با کالاهای واسطه ای که می توانند بدرستی مشکلاتی را در ارزش محصولات و قیمت آنها با کالاهای بدون واسطه ای پیش بیابد این محصولات با مشابه کالاهای دیگر که مشابه هستند نوعی از وزن را که نیاز به تخصیص  دادن قیمتها بر این فرایندها است بکار برود این اندازه گیری از کاربرد سهم دادن فعالیتها به محصولات با کالاهای واسطه ای شناخته شده می باشد برای مثال قیمت این فعالیتها در بانگها تحویل می شود می تواند توصیف کند دیگر خدمات را برای اندازه گرفتن مدرکی منتقل می شوند  و رد و بدل می شوند و اندازه گیری می شود در تعدادی از نوع پول که انتقال داده می شود .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی ...

مقدمه اطلاع از هزینه واقعی یک پروژه قبل از شروع آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این مقاله، به منظور محاسبه هزینه واقعی انجام پروژه، ابتدا به معرفی رویکرد نوین"هزینه یابی بر مبنای فعالیت " پرداخته و سپس با شناسایی کلیه فعالی تهای مورد نیاز یک پروژه و استفاده از فرمو لهای محاسباتی مناسب، هزین ههای آنها مورد محاسبه قرار گرفته است. پس از محاسبه هزینه ها، از رویکرد " ...

طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC ) ( جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا) سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و کاربرد آن برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بیمارستانی 1-مقدمه امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات ...

روش محاسبه صحيح بهاي تمام شده وقوع رويدادهايي نظير توسعه رقابت جهاني، پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات و دسترسي به سيستم هاي اطلاعاتي ارزان طي دو دهه گذشته و تلاش واحدهاي اقتصادي جهت احراز رتبه جهاني و ورود به بازارهاي بين المللي، لزوم داشتن نگرشها

قيمت تمام شده مقدمه قيمت تمام شده يکي از ابعاد مهم در رقابت است. ايجاد تعادل اين مؤلفه با ساير ابعاد رقابت يعني کيفيت و زمان مستلزم اعمال مديريت بر آن است. براي اينکه بتواند از قيمت تمام شده در رويکردها و تکنيکهاي مختلف مديريت استفا

(ABC ) يک روش تخصيص هزينه ها به توليدات و خدمات مي باشد . آن معمولا بکار برده مي شود بصورت يک ابزاري از برنامه ها و کنترل مي شود . اين ابزار ضروري است در طي بررسي هايي که بصورت ارزشي در يک بخش انجام مي شود . اين مفاهيم از ABC توسعه مي يابد در يک بخ

اهداف با مطالعه این فصل، کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در موارد زیر فرا می گیرید: شناسایی، اندازه گیری و بهبود عملکرد؛ به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سودآوری راهبردی (یعنی، تعیین این که کدام یک از محصولات، خدمات یا مشتریان سودآورتر است)؛ تحصیل مزیت رقابتی در بازار (برای مثال از طریق بهبود فرایندهای غیرکارای تولیدی و جلوگیری از تصمیمگیریهای اشتباه در زمینه ساخت یا ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مديرت محيط زيست – اقتصاد محيط زيست سال تحصيلي 1385- 1386 چکيده توليد برق فوايد زيادي براي جامعه دارد و در عين حال باعث صدمات جبران ناپذير و ناخواسته اي همچون آسيب رساني و تخريب محيط زيست مي شود. براي اينکه

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به ...

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول