تحقیق چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن

Word 137 KB 34426 15
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید نموده است. در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و 685 میلیون هکتار از زمین های مرتعی تحت تخریب شدید خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد تخریب شیمیائی و 60 درصد تخریب فیزیکی بوده که بیشترین تخریب خاک در کشورهای در حال توسعه می باشد. آلودگی خاک ناشی از دفن زائدات شهری – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم های نامناسب زراعی، از دست رفتن جنگل ها و پوشش های گیاهی، نامناسب بودن سیستم های آبیاری و… از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می روند. بیابان زائی در زمین های خشک و نیمه خشک که کشورمان نیز جزو آن ها محسوب می شود به وقوع می پیوندد و یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار می رود. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آید.

  در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع خاک و جلوگیری از اتلاف آن دو استراتژی عمده وجود دارد: 1- احیاء خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده 2- بکارگیری تکنولوژی های کشاورزی سازگار و بهسازی آن ها. به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی عبارتند از: الف- جنگل کاری و مدیریت پوشش های گیاهی ب- احیاء خاک های شور، فاقد مواد مغذی و آلوده ج-  توسعه روش ها و سیستم های مناسب  شخم  مثل  شخم حفاظتی، بکار گیری  مالچ ها و دیگر بقایای گیاهی د- مدیریت تلفیقی کود ها, مواد مغذی و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش های مناسب حفاظت آب شامل آبیاری قطره ای، نیمه آبی، بازیابی آب و مدیریت سفره آب زیر زمینی ر- بهبود سیستم های زراعی/ تولیدی و ….

   

  مقدمه

  جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار می رود در سال 2025 به 8 بیلیون ودر سال 2050 به4/9 بیلیون برسد (Ahlander, 1994). بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. میزان نیاز جهانی به غذا در طول       سال های 2030-1990 دو برابر شده و انتظار می رود در کشورهای جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزایش یابد (Dailey et al., 1998). با وجود این چالش ها جامعه بشری به منظور تامین غذا، چرخه های زائدات، تامین آب و... به خاک نیازمند است که بستر حیات شمرده شده و تعادلی پویا با هیدروسفر، اتمسفر و لیتوسفر دارد. فعالیت های ناپایدار انسانی بر اثر ناآگاهی یا آگاهی نادرست می تواند به تخریب شدید خاک و هدررفت این منبع ملی منتهی شود. بدین منظور ارزیابی دقیق منابع خاک با توجه به قابلیت آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است که در اثر عدم توجه، کاهش کیفیت آب، تولید و خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا، فقر، سوء تغذیه، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از پیامدهای آن است. علیرغم آن، مدیریت پایدار منابع خاک به عنوان سرمایه ملی اغلب با محدودیت های بسیاری روبروست و ساختارهای مدیریتی  مورد نیاز بدین منظور به مقدار کم توسعه یافته اند. هدف این مقاله، توصیف منابع خاک به عنوان سرمایه ملی و ارزشیابی اهمیت و شدت اتلاف این منابع و عوامل تهدیدکننده آن و در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع خاک  می باشد.

  در نتیجه افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع خاک، سرانه زمین در کشورهای در حال توسعه به سرعت کاهش یافته است (جدول 1).

  در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و 685 میلیون هکتار از اراضی مرتعی تحت تخریب و هدررفت خاک قرار دارند. فرایندهای فیزیکی چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسایش و فرایندهای شیمیائی مانند از بین رفتن مواد غذائی بر اثر اسیدی و شور شدن خاک و فرایندهای بیولوژیک  مانند از دست رفتن مواد آلی خاک به همراه سایر عواملی چون خشکسالی، تغییرات آب و هوائی و ... روند هدررفت این سرمایه ملی را تشدید نموده است (Lal, 2000).

  با این وجود افزایش فعالیت های کشاورزی به منظور تولید محصول, فشارهای شدیدی را بر منابع خاک وارد نموده است  که در اینجا برخی از عوامل تهدید ناشی از فعالیت ناپایدار کشاورزی اشاره         می گردد:

  سیستم های نامناسب شخم زمین های زراعی (در  شیب های  تند و خاک های کم عمق) و شخم زمین های حاشیه ای بدلیل کمبود زمین اولیه کشاورزی در برخی مناطق با تراکم جمعیتی زیاد  (Cassman and Pingali, 1995) یکی از عوامل تهدید شمرده می شود که از پیامدهای آن، فرسایش خاک است. مناطق جنگلی در حفظ خاک به عنوان بستر حیات نقش بسیار مفیدی داشته و پیشگیری کننده فرسایش آبی و بادی اند که در اثر استفاده ناپایدار و تبدیل آن ها به زمین های کشاورزی، روند هدررفت خاک افزایش می یابد که خود پیامدهای فیزیکی و شیمیائی.       

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  lander, A. M. S. 1994. Environmental problems in the shortage economy. Edward Elgar, Hants, UK.

  Allison,R. 1996. Challenges for the former soviet south, the Royal Institute for International affairs, London.

  Blum, W. E. H. 1997. Basic concepts: degredation, resilience and rehabilitation. in methods for assessment of soil degredation .R.Lal, W. E. H. Blum, C.Valentin, and B.A.Stewart (eds.) RC, Boca Raton , l, Pp: 1-15.

  Cassman,K.G., and P. L. pingali. 1995. Extrapolating trends from long-term experiments to farmer fields: the case of irrigated rice system in asia. in agricultural sustainability: economic, environmental an statistical consideration. V. Barnett, R. Payne, and R. Steiner (eds.) .J. wiley & Sons, chichester, Uk, pp: 63-84.

  Daily,C., P. Dasyupta, B. Bolin,P.Crosson, J. D, Guerry, P.Ehrlich, C.Folke, A.M. jansson, N.kautsky, A.kinzig, s.levin, K. G. maler, P. Pinstrup Anderson, D. Sinisealco and B. Walker. 1998. Food production, population growth, and environment .Science 281:          1291-1292.

  Dregne, H.E. 1990. Erosion and soil productivity in Africa J. Soil water conserve.              45: 432-436.

  IPCC. 1995. Climate change 1994: radiative forcing of climate change and an evaluation on the IPCC IS92 Emission Scenarios .J.T.Houghton, L. G. Meir filho, J. Bruce, H. Lee, B. A. Callander, E. Haites, N. Harris, and K. Maskell. Intergovernmental panel on climate change. cambridge university press.cambridge, Uk.

  Lal, R.2000. Soil management in the developing countries, soil science, Vol.165,         No.1: 57-2.

  Lal, R.2000. A modest proposal for the year 2001:  we can control greenhouse gases and feed the world… with proper soil management, journal of soil and water conservation, Vol.55,no. 4: 429-433.

  Oldeman,L.R. 1994. The global extent of soil degredation. pp 99 – 110. in: d.J. Greenland and Izaboics (eds). soil resilience and sustainable land use. wallingford: CAB International.

چکیده خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید ...

ما به قداست آب پی برده ایم دانش فنی و ابزار مدرن را به خدمت گرفتیم تا طبیعت و صنعت را به توازن برسانیم همانا در نیل به این هدف سخت می کوشیم. بخش کشاورزی در ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی می‌باشد و این در حالی است که کمبود آب اصلی‌ترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی و غذایی است. استفاده‌ بهینه‌ از آب‌ در کشوری‌ چون‌ ایران‌ که‌ از نظر اقلیمی‌ دارای‌ وضعیت‌ خشک‌ تا ...

آب و آبیاری در کشاورزی مقدمه : آب یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملتها بشمار می رود و اثرات آن نه تنها در مناطق خشک بلکه در مناطق مرطوب نیز رل موثری را در این توسعه ایفا می نماید . بدون شک طی سالهای اخیر با ایجاد سد های بزرگ و کوچک ، احداث شبکه های آبیاری ، کنترل آب در مزارع ، افزایش بهره وری از منابع آبی توسط سیستم های آبیاری ، پیشرفتهای زیادی در بخش کشاورزی در ...

جهت تعريف بيابان بايستي مناطق خشک را شناخت و از آنجايي که ويژگيهاي مناطق خشک زياد است تعريف آن در يک جمله مشکل است . بنابراين بيابان را به صورتهاي مختلف تعريف کرده اند . طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني « بيابان به سرزميني گفته مي شود که توان حيات و ز

مقدمه 1 با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس می‪گردد. بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است. در بین نهادهای کشاورزی، اضافه نمودن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. نظر به اینکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی کشور برای تولید بیشتر، مصرف ...

باسمه تعالی مقدمه در روزگار باستان شهری به نام مشهد وجود نداشت پس ازآ نکه حضرت امام رضا (ع) در سناباد به شهادت رسیدند ودر سناباد در باغ حمید بن قحطبه دفن شدند به تدریج این محل به نام مشهد الر ضا خوانده شد واین اسم از همان زمان تا به امروز باقی مانده و مشهد یا مشهد مقدس نامیده شد، شهرستان مشهد در شمال شرقی کشور واقع شده که از شمال به شهرستان کلات ، چناران ، ازجنوب به شهرستانهای ...

چکیده مطالب: ازغند از دهستان های بخش مه ولات به مرکزیت شادمهر می باشد. این روستا در فاصله 55 کیلومتری از تربت حیدریه و حدود 35 کلیومتری کاشمر و مه ولات می باشد. جمعیت این روستا بر اساس سرشماری مسکن ونفوس سال 1385، تعداد 1313 نفر بوده که از این تعداد 687 نفر زن و 626 نفر مرد هستند ودر مجموع دارای 402 خانوار جمعیت می باشد. ازغنداز نظرجغرافیایی در شمال شرق کشور واقع شده و از نظر آب ...

مقدمه: برخورداري از منابع آبي مطمئن در جهان امروز از موضوعات محوري کليه کشورهاست بدليل اينکه شرط لازم براي نيل به توسعه همه جانبه و پايدار در دسترس بودن منابع آبي مي باشد. کارشناسان جهاني معتقدند که اکنون 25 کشور در سطح دنيا در شرايط بحران آب ق

چکیده پلیمرهای فرا جاذب آب (Water Superabsorbent) می توانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند. این مخازن ذخیره ای کوچک وقتی که در داخل خاک قرار می گیرند، آب حاصل از آبیاری و بارندگی را به خود جذب نموده و از فرو نشت آن جلوگیری می نماید. پس از عمل جذب و در اثر خشک شدن محیط آب داخل پلیمر به تدریج تخلیه می گردد و بدین ترتیب خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به ...

تعریف و مشخصات مناطق خشک در روشهای مختلف طبقه بندی اقلیمی تا حدودی تفاوت می کند . اما بنا به یک تعریف کلی در این مناطق تبخیر و تعرق بیشتر از نزولات جوی است . به بیان دیگر از دیدگاه هیدرولوژیکی در این محیط هابیلان آب منفی است . چرا که به واسطه درجه حرارت بالا و خشکی هوا و تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه از بارندگی فزونی می گیرد . دلیل کمی بارندگی ، پوشش گیاهی در این مناطق فقیر و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول