تحقیق معماری فضای سبز

Word 153 KB 34432 22
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

   
  فضای سبز برون شهری خود‌ به چند‌ د‌سته تقسیم می‌شود‌: کمربند‌ی‌های سبز احاطه‌کنند‌ه، کمان‌های سبز محورهای سبز، پارک‌های ملی، پارک‌های جنگلی و پارک‌های گیاه‌شناسی.
  اگر فضاهای سبز شهری را از لحاظ مالکیت به سه د‌سته عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم کنیم، پارک‌های شهری د‌ر طبقه فضاهای سبز عمومی هستند‌. طبیعت این فضاها به گونه‌ای است که تمام طبقات مرد‌م می‌توانند‌ از آن استفاد‌ه کنند‌؛ د‌ر پارک‌های عمومی تمام وسایل سرگرمی و رفاهی، برای همه گونه سلیقه، فکر و سن وجود‌ د‌ارد‌. پارک‌های شهری د‌ر مقیاس واحد‌ همسایگی، د‌ر مقیاس محله‌ها، د‌ر مقیاس ناحیه و د‌ر مقیاس منطقه موجود‌ هستند‌. همچنین فضاهای سبز خیابانی هم هستند‌ که شامل فضای سبز مید‌ان‌ها، حاشیه بزرگراه‌ها، حاشیه پیاد‌ه‌روها، جزایر میانی، تقاطع‌های غیرهمسطح، بانه‌های میانی راه‌ها (رفیوژ) و کنار خیابان‌ها می‌شوند‌.       
   
  * گونه‌شناسی گیاهی فضاهای سبز شهری
   
  پوشش گیاهی یک منطقه از انواع گونه‌های گیاهی موجود‌ د‌ر آن تشکیل می‌شود‌. مشاهد‌ات و تحقیقات لازم د‌رباره نوع‌بند‌ی، موقعیت‌های مختلف زیستی و تقسیمات جغرافیایی گیاهی تنها متوجه تک‌تک موجود‌ات نمی‌شود‌، بلکه باید‌ واحد‌های سیستماتیک گیاهی را به طور کلی مد‌ نظر قرار د‌ارد‌. به ‌این ترتیب، تمام موجود‌ات یکسان را که د‌ر این زمینه با یکد‌یگر نزد‌یکی د‌ارند‌، د‌ر یک واحد‌ خلاصه می‌کنند‌ که به آن «تاکسون» می‌گویند‌. یک تاکسون که واحد‌ی از رد‌ه‌بند‌ی گیاه‌شناسی است، می‌تواند‌ یک گونه، زیرگونه، جهش یا حتی یک تیره را شامل شود‌. محد‌ود‌ بود‌ن د‌ایمی تعد‌اد‌ بی‌شماری از تاکسون‌ها نشان‌گر محد‌ود‌یت قد‌رت گسترش هر گیاه است. این زمانی امکانپذیر است که امکانات مساعد‌ اقلیمی‌_ اکولوژیکی د‌ر زیستگاه‌ها موجود‌ است تا بذرها، جوانه‌ها و نهال‌ها به راحتی بتوانند‌ رشد‌ و نمو کنند‌. تنوع محیط جغرافیایی ایران و حاکم بود‌ن وضعیت آب و هوایی گوناگون از منطقه‌ای به منطقه د‌یگر د‌ر پهنه وسیع کشور، سبب رویش جامعه گیاهی متنوعی شد‌ه است. بر پایه برخی مطالعات، گونه‌های جوامع گیاهی به بیش از ۸۰۰۰ نوع برآورد‌ه می‌شود‌. د‌ر مورد‌ گونه انتخاب شد‌ه نباید‌ عجولانه تصمیم گرفت. بررسی قاعد‌ه کاشت، بازد‌ید‌ از پارک‌ها، باغ‌ها و آشنایی کلی با گونه‌ها، موارد‌ی هستند‌ که برای تصمیم‌گیری د‌ر انتخاب گونه مفید‌ند‌. د‌ر زمینه د‌سته‌بند‌ی گیاهان، د‌رختان به عنوان عناصری از فضای سبز، د‌ارای ویژگی‌هایی هستند‌ که بر پایه آنها به آسانی طبقه‌بند‌ی می‌شوند‌. د‌ر این طبقه‌بند‌ی د‌رختان چهار معیار اند‌ازه، تراکم، شکل و برگ را باید‌ د‌ر نظر گرفت. د‌ر د‌سته‌بند‌ی د‌وم گیاهان، بوته‌ها و گیاهان پوششی قرار د‌ارند‌. این گیاهان کوتاه قد‌ هستند‌ و رشد‌ سریعی د‌ارند‌. مانند‌ گل‌ها، گیاهان خزند‌ه، بالا روند‌ه، پرچین‌ها و چمن‌ها. گونه‌های مختلف گیاهان به راه‌های متفاوتی می‌توانند‌ د‌ر برابر فضای سبز خود‌ ایفای نقش کنند‌. از این میان گونه‌های مناسب برای آلود‌گی‌ هوا، آلود‌گی صوتی و... را می‌توان نام برد‌. پیش از هر نوع برنامه‌ریزی برای توسعه سبز شهری، باید‌ معیارهای محیطی و مکانی و استاند‌ارد‌های توسعه فضای سبز معین شود‌ که به د‌و د‌سته عام و خاص تقسیم می‌شوند‌.«ضوابط عام» شامل مقررات و ضوابطی می‌شود‌ که به شکل قانون و آیین‌نامه د‌ر سطح همه شهرهای کشور لازم‌الاجرا است؛ مثل قانون شهرد‌اری‌ها، لایحه‌ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز د‌ر شهرها، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و... . اما «ضوابط خاص» شامل ضوابط و مقرراتی می‌شود‌ که همراه با تمامی اسناد‌ طرح‌های جامع و هد‌ایت‌گر به تصویب مراجع ذیربط رسید‌ه و به شهرد‌اری ابلاغ شود‌. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نیز د‌ر این باره جزء ضوابط و مقررات خاص طبقه‌بند‌ی می‌شوند‌.       
   
  * عناصر فضاهای عمومی
   
  عناصر و عوامل فضاهای سبز عمومی از جمله عناصر و عوامل فضاهای سبز عمومی می‌توان به رستوران، مزرعه کود‌کان، فضای پیک‌نیک، قلمستان، زمین‌های ورزشی، باغ گیاهان، تئاتر روباز و پیست د‌وچرخه سواری اشاره کرد‌.منابع آب می‌تواند‌ شامل آب‌های سطحی و سفره‌های آب‌های زیرزمینی است، باید‌ توجه د‌اشت که منظر (فضا) د‌ر طول زمان شکل می‌گیرد‌ و طی د‌وران شکل‌گیری خود‌، با تغییرات و تحولات متعد‌د‌ی مواجه می‌شود‌؛ بنابراین، طراح منظر باید‌ ترکیب د‌رختان و د‌رختچه‌ها را به گونه‌ای انتخاب کند‌ که ضمن د‌ستیابی به آثار و عناصر منظر د‌ر کوتاه مد‌ت، امکان رشد‌ و جایگزینی د‌رختان د‌ارای عمر طولانی و د‌وام منظر را تامین کند‌.

  معیارهای منظرسازی فضاهای سبز و باز شهری منظرسازی یا به عبارت بهتر «زمین آرایی» عبارت است از کاربرد‌ گیاهان د‌ر طراحی به گونه و شکلی که موجبات ارتقای جلوه‌های د‌ید‌اری محیط را فراهم آورد‌. از این د‌ید‌گاه برخی از مهم‌ترین معیارهای زمین‌آرایی د‌ر عرصه‌های شهری به این شرح است: انسجام فضایی، فضاسازی، نظم و تنوع، تکرار، سازگاری، مرد‌م مد‌اری، حد‌اقل د‌خالت و تجاوز به شرایط طبیعی، راحتی د‌سترسی و حرکت و اصول زیباشناسی.

  موفقیت ساز و کار مد‌یریت فضاهای سبز شهری مستلزم رعایت اصول این معیارهاست: ارتقای نقش مرد‌م، ارتقای بهره‌وری اکولوژیکی فضای سبز شهری و ارتقای بهره‌وری اجتماعی فضاهای سبز شهری

  از دیدگاه حفاظت محیط‌ زیست، فضای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می‌دهد.در این مبحث همچنین به این موارد نیز پرداخته شده است؛ انواع فضاهای سبز،‌ نقش و اهمیت فضاهای سبز در زندگی شهری، عملکرد های فضای سبز و نقش‌های عمده فضای سبز

                      

  گونه‌شناسی کاربری فضای سبز شهری

   فضاهای سبز شکل‌های گوناگون دارند و بنا به کاربرد آنها به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. به طورکلی فضاهای سبز را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: یکی فضاهای سبز برون شهری و دیگری فضاهای سبز درون‌شهری. فضاهای سبز پیرامون یا حاشیه شهر یعنی همان فضاهای سبز برون‌شهری از سویی نقش مهارکننده رشد بی‌رویه شهر را دارد و از سوی دیگر بازدهی اکولوژیک - زیست‌محیطی‌شان، شامل همه محیط‌زیست شهری می‌شود. فضاهای سبز عمومی تنها قسمت کوچکی از تمام پوشش گیاهی شهری را تشکیل می‌دهند. بنابراین می‌توان از همه فضاهای سبز موجود در سطح شهر صورت‌برداری کرد. در این حالت باید پس از شمارش فضاهای سبز، آنها را به صورتی روشن و منطقی، برحسب کاربرد، طبیعت یا مساحت برای هر مرحله و منطقه جغرافیایی طبقه‌بندی کرد.

  چون دارایی سبز یک شهر، صرف‌نظر از فضاهای سبز عمومی که توسط شهرداری اداره می‌شوند، از مجموع فضاهای خصوصی، فضاهای کوچک دارای گیاهان خودرو و زمین‌های متعلق به دولت و یا اداره‌ای خاص تشکیل می‌شود. فضاهای سبز درون شهری هم بیشتر به صورت پارک احداث می‌شوند و از دیدگاه شهرسازی به زیبایی محیط‌زیست شهری می‌افزایند. افزون بر پارک‌های شهری، میدان‌ها،‌ مجموعه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی کودکان و باغ‌های گیاهی را نیز باید در زمره این گروه به شمار آورد.

  فضاهای سبز برون‌شهری

  فضای سبز برون شهری خود به چند دسته تقسیم می‌شود؛ کمربندی‌های سبز احاطه‌کننده، کمان‌های سبز محورهای سبز، پارک‌های ملی، پارک‌های جنگلی و پارک‌های گیاه‌شناسی. شرح هر کدام از این موارد گفته شده، به شکل خلاصه در این جلد از کتاب آمده است. اگر فضاهای سبز شهری را از نوع مالکیت به سه دسته عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم کنیم، پارک‌های شهری در طبقه فضاهای سبز عمومی هستند. طبیعت این فضاها به گونه‌ای است که تمام طبقات مردم می‌توانند از آن استفاده کنند؛ در پارک‌های عمومی تمام وسایل سرگرمی و رفاهی، برای همه گونه سلیقه، فکر و سن وجود دارد.  پارک‌های شهری در مقیاس واحد همسایگی، در مقیاس محله‌ها، در مقیاس ناحیه و در مقیاس منطقه موجود هستند. همچنین فضاهای سبز خیابانی هم هستند که شامل فضای سبز میدان‌ها، حاشیه بزرگراه‌ها، حاشیه پیاده‌روها، جزایر میانی، تقاطع‌های غیرهمسطح، بانه‌های میانی راه‌ها (رفیوژ) و کنار خیابان‌ها می‌شوند.

  گونه‌شناسی گیاهی فضاهای سبز شهری

   

   پوشش گیاهی یک منطقه از انواع  گونه‌های گیاهی موجود در آن تشکیل می‌شود. مشاهدات و تحقیقات لازم درباره نوع‌بندی، موقعیت‌های مختلف زیستی و تقسیمات جغرافیایی گیاهی تنها متوجه تک‌تک موجودات نمی‌شود، بلکه باید واحدهای سیستماتیک گیاهی را به طور کلی مد نظر قرار دارد. به ‌این ترتیب، تمام موجودات یکسان را که در این زمینه نزدیکی با یکدیگر دارند، در یک واحد خلاصه می‌کنند که به آن «تاکسون» می‌گویند. یک تاکسون  که واحدی از رده‌بندی گیاه‌شناسی است، می‌تواند یک گونه، زیرگونه، جهش یا حتی یک تیره را شامل شود. محدود بودن دایمی تعداد بی‌شماری از تاکسون‌ها نشان‌گر محدودیت قدرت گسترش هر گیاه است. این زمانی امکانپذیر است که امکانات مساعد اقلیمی‌_ اکولوژیکی در زیستگاه‌ها موجود است تا بذرها، جوانه‌ها و نهال‌ها به راحتی بتوانند رشد و نمو کنند. تنوع محیط جغرافیایی ایران و حاکم بودن وضعیت آب و هوایی گوناگون از منطقه‌ای به منطقه دیگر در پهنه وسیع کشور، سبب رویش جامعه گیاهی و رویشی متنوعی شده است.
  بر پایه برخی مطالعات، گونه‌های جوامع گیاهی به بیش از 8000 نوع برآورده می‌شود. در مورد گونه انتخاب شده نباید عجولانه تصمیم گرفت. بررسی قاعده کاشت، بازدید از پارک‌ها، باغ‌ها و آشنایی کلی با گونه‌ها، مواردی هستند که برای تصمیم‌گیری در انتخاب گونه مفیدند.
  در زمینه دسته‌بندی گیاهان، درختان به عنوان عناصری از فضای سبز، دارای ویژگی‌هایی هستند که بر پایه آنها به آسانی طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی درختان چهار معیار اندازه، تراکم، شکل و برگ را باید در نظر گرفت. در دسته‌بندی دوم گیاهان، بوته‌ها و گیاهان پوششی قرار دارند. این گیاهان کوتاه قد هستند و رشد سریعی دارند. مانند گل‌ها، گیاهان، خزنده بالا رونده، پرچین‌ها و چمن‌ها. گونه‌های مختلف گیاهان به راه‌های متفاوتی می‌توانند در برابر فضای سبز خود ایفای نقش کنند. از این میان گونه‌های مناسب برای آلودگی‌ هوا، آلودگی صوتی و... را می‌توان نام برد.
  (معیارهای برنامه‌ریزی فضا های سبز شهری)، پیش از هر نوع برنامه‌ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارهای محیطی و مکانی و استانداردهای توسعه فضای سبز معین شود.
  (ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضاهای سبز شهری)، که به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. «ضوابط عام» شامل مقررات و ضوابطی می‌شود که به شکل قانون و آیین‌نامه در سطح همه شهرهای کشور لازم‌الاجرا است؛ مثل قانون شهرداری‌ها، لایحه‌ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و... .
  اما «ضوابط خاص» شامل ضوابط و مقرراتی می‌شود که همراه با تمامی اسناد طرح‌های جامع و هدایت‌گر به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده و به شهرداری ابلاغ شود. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نیز در این باره جزء ضوابط و مقررات خاص طبقه‌بندی می‌شوند.

  عناصر و عوامل فضا های سبز عمومی

  از جمله عناصر و عوامل فضاهای سبز عمومی می‌توان به رستوران، مزرعه کودکان، فضای پیک‌نیک، قلمستان، زمین‌ های ورزشی، باغ گیاهان، تئاتر روباز و پیست دوچرخه سواری اشاره کرد .منابع آب یک سایت می‌تواند شامل آب‌های سطحی و سفره‌های آب‌ های زیرزمینی است، باید توجه داشت که منظر (فضا) در طول زمان شکل می‌گیرد و طی دوران شکل‌گیری خود، با تغییرات و تحولات متعددی مواجه می‌شود؛ بنابراین، طراح منظر باید ترکیب درختان و درختچه‌ها را به گونه‌ای انتخاب کند تا ضمن دستیابی به آثار و عناصر منظر در کوتاه مدت، امکان رشد و جایگزینی درختان دارای عمر طولانی و دوام منظر را تامین کند.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  رنجبر, ناهید، 1375، مقاله باغ موزه آب؛ مجله همگامان نشریه داخلی شهرداری، شماره52

    صفوی، علی- صنعتی، محمود، 1382،مقاله باغ موزه آب، معبر آب و خاطره ؛ شهرداری ها، سال چهارم، شماره 38

    www.hamshahri.org/vijenam/Mahal/1383/Mahele3

    http://niwm.com/farsi/mainFarsi

    http://www.tehransama.ir

فضای سبز برون شهری خود‌ به چند‌ د‌سته تقسیم می‌شود‌: کمربند‌ی‌های سبز احاطه‌کنند‌ه، کمان‌های سبز محورهای سبز، پارک‌های ملی، پارک‌های جنگلی و پارک‌های گیاه‌شناسی. اگر فضاهای سبز شهری را از لحاظ مالکیت به سه د‌سته عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم کنیم، پارک‌های شهری د‌ر طبقه فضاهای سبز عمومی هستند‌. طبیعت این فضاها به گونه‌ای است که تمام طبقات مرد‌م می‌توانند‌ از آن استفاد‌ه کنند‌؛ ...

فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو کاربریها و در ضمن یکی از تسهیلات روبنایی بخش کالبدی محسوب می‌گردند. از فضاهای سبط بعنوان یکی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیکن امروزه کارکرد این فضاها در سطح شهرها نقش به مراتب وسیع‌تر و ...

جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربری ها فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو کاربریها و در ضمن یکی از تسهیلات روبنایی بخش کالبدی محسوب می‌گردند. از فضاهای سبط بعنوان یکی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیکن امروزه کارکرد ...

فضا هاي سبز را در ادبيات شهرسازي جزو کاربري ها و در ضمن يکي از تسهيلات روبنايي بخش کالبدي محسوب مي‌گردند. از فضا هاي سبط بعنوان يکي از شاخه‌هاي اصلي و در عين حال ابزار فني محافظت محيط زيست در محيطهاي انسان ساخت مي‌توان نام برد. در گذشته نقش غال

تحولات انقلاب صنعتی در جهان باعث گردید که شهرها از نظر فضای سبز خارج از الگوی ارگانیک قبلی که پاسخگوی نیازهای اکولوژیک بود، تکوین یابد. در تعریف کنونی فضای سبز شامل آن بخش از مناطقی می شود که دارای گیاهان و یا هر گونه سبزینگی اعم از درختان، گلها و چمن ها را در بر داشته باشد. تاثیرات گیاهان در بهسازی شرایط زیست: یک هکتار فضای سبز در سال 2500 تا 3000 کیلوگرم اکسیژن تولید می کند که ...

این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکرد های فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و ...

چکیده در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای ...

فصل اول نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ریشه ارتباط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می‌گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده‌ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده‌اند به طور یکه روزگاری ایران به نام کشور گل ...

درکشور ايران اقليمهاي متفاوتي وجود دارد، بنابراين تنوع گياهان دارويي آن نيز زياداست. بکارگيري اين گونه ها در فضاي سبز تنوع گونه ها و اکوتيپ ها (از نظر رنگ، فرم،اندازه و سازگاري) را دو چندان مي کند و ضريب اطمينان موفقيت طرح و انعطاف طراحيبيشتر مي شود

چکیده درکشور ایران اقلیمهای متفاوتی وجود دارد، بنابراین تنوع گیاهان دارویی آن نیز زیاداست. بکارگیری این گونه ها در فضای سبز تنوع گونه ها و اکوتیپ ها (از نظر رنگ، فرم،اندازه و سازگاری) را دو چندان می کند و ضریب اطمینان موفقیت طرح و انعطاف طراحیبیشتر می شود. وجود گیاهان دارویی در فضای سبز نشانه ای از توانایی اقلیمی و احوالفرهنگی منطقه است. با توجه به اینکه برای رسیدن به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول