مقاله آموزش زبان انگلیسی

Word 58 KB 34564 24
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • درس اول

  (روش بیان مالکیت اسم ها)

  1-هرگاه بخواهیم مالکیت حقیقی موجود زنده ای مانند انسان یا حیوان را نسبت به چیزی بیان کنیم کافی است که بعد از اسم آن موجود زنده ’s«آپستروف اس» قرار دهیم.

  1-Amir’s bag.          کیف امیر

  2-The cat’s baby.  بچه گربه

  2-هرگاه بخواهیم مالکیت مجازی شی بزرگی را نسبت به شی کوچکتری بیان کنیم کافی است که از الگوی زیر استفاده کنیم.

  The + شی کوچکتر+of+the+اسم شی بزرگتر

  1-That is the roof of the house.

  2-The coba of my father’s car is black.

  Eنکات خارج از کتاب

  1-اگر آخرین حرف اسم موجود زنده  s باشد و یا s جمع گرفته باشد برای نشان دادن مالکیت آن فقط «’» را اضافه می کنیم.

  1-Abbas’ shirt.

  2-The students’ ball is small.

  2-اگر دو یا چند اسم وجود داشته باشد فقط با اضافه کردن «’s» به آخرین کلمه مالکیت همۀ آن افراد بیان می شود.

  1-Amir and Javad’s bicycle is beautiful.

   

  4نمونه سوالات امتحانی

  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

  1-The legs ……… the table are small. (’s -off-of)

  2-the flowers……… the garden are beautiful.( ’s -off-of)

  3-My father ………. brother is my uncle.( ’s -off-of)

  2-جای خالی را با دانش خود کامل کنید.

  1-The colour        of      my brother         ’s        bicycle is’nt red.

  3- به تصاویر نگاه کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

   

  What are those?

   

   

  They are the wheels of the bicycle.

   

   

  What is there?

   

   

  It is the roof of the house.

   

   

  Who’s bag is it?

   

   

  It is Javad’s bag.

   

   

  روش استفاده از صفت (در زبان انگلیسی)

  همان طور که می دانید صفت در زبان انگلیسی قبل از اسم بکار می آورد و آن را از نظر تعداد، کیفیت و شکل ظاهری توصیف می کنیم در حقیقت به بکار بردن صفت ویژگی های یک اسم معرفی می شود.

  Eنکتۀ1: صفت به انگلیسی (adjective) نامیده می شود و مخفف آن در لغت نامه «adj» می باشد.

  Eنکتۀ2:محل قرار گرفتن صفت یا قبل از اسم و یا به تنهایی به کار می رود. مثال:                   Amir is fat.

                        Amir is a fat boy.

  Eنکتۀ3:صفت هیچ موقع sجمع نمی گیرد، حتی اگر همۀ قسمت های جمله به صورت جمع باشد.

  Those are old hosses.

  Eنکتۀ4: معنی و صفت تضاد ها بسیار مهم بوده و بایستی کاربرد آنها را حفظ کنید.

   

  چاقfat ≠thinلاغر

  جدیدnew≠oldقدیمی

  جوانyoung≠ oldپیر

  بلند قد،بلند مخصوص موجود زندهtall≠ shortکوتاه

  بلند-دراز-غیر زنده-زمانlong≠ shortکوتاه

  بزرگlong-big ≠small(little)کوچک

  گران قیمتexpensive ≠cheapارزان

  داغhot≠ coldسرد

  جای خالی را با دانش خود پر کنید.

   

  Amin is’nt tall,He is short.

  This man is old,but that man is young.

  Eنکتۀ5: نکتۀ المپیادی

  در زبان فارسی اگر قرار باشد چند صفت برای یک اسم به کار رود هیچ ترتیبی وجود ندارد اما در زبان انگلیسی باید با استفاده از الگوی زیر ترتیب به کار بردن صفت ها رعایت شود.

  تکاسشرمج:تعداد-کیفیت-اندازه-سن-شکل-رنگ-ملیت-جنسیت(نوع)

  I see two(ت) nice(ک) large(ا) old(س) roundش) (brown(ر) Italian(م) wooden(ج)table.

  4سوال امتحانی

  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

  .There are two ………jacket on the table

  a)blue large beautiful

  b)beautiful large blue

  c)large beautiful blue

   

                                            

   

  &درس دوم: بخش 1:مفعول (object) و کاربرد آن در زبان انگلیسی

  مفعول کسی یا چیزی است که در زبان انگلیسی بعد از فعل اصلی بکار می رود و آن فعل(کار) بر روی آن مفعول اتفاق می افتد. به مثال زیر دقت کنید:

  Amir is helping his sister.

  معمولاً مفعول به صورت اسم یا ضمیر در جمله به کار می رود و چنان چه بخواهیم بجای اسم مفعولی، از ضمیر مفعولی استفاده کنیم از جدول زیر بهره می گیریم.

   

   

   

  ضمایر مفعولی

  جمع

  مفرد

  me

  you

  him

  her

  it

  us

  you

  them

  them

  them 

   

  4سوال امتحانی

  1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

  I have a grand father.I like …….. .(he-his-her-him)

  That woman is my mother. I help …….. every day.(she-her-me-him)

  Those are my shoes. I clean……… every morning.(them- their-they-there)

   

  جای خالی را با دانش خود کامل کنید.

  Ali and his mother need a news paper. please, give them a newspaper.

  Amin and I want a desk, please give us a desk.

   

  Eنکات المپیادی:

  1-اگر بخواهیم بعد از حرف اضافه مانند(on-in-aboat-of-near,…) ضمیر بکار ببریم فقط ضمیر مفعولی بکار می رود حتی اگر جمله مفعول نگیرد.

  %مثال:

  Look at the animals some of ……… are wild.

  them-their-they

  2-اگر در جمله دو مفعول به کار رفته باشد به مفعولی که فعل مستقیماً بر روی آن اتفاق می افتد مفعول مستقیم می گویند و آن را اول می نویسند اما اگر بخواهیم جای مفعول مستقیم  و غیر مستقیم را عوض کنیم دیگر نیازی به کلمات (to یاfor ) نیست.

  %مثال:

  Amir buys a book for his sister.

  Amir buys his sister a book.

   

  قید تکرار و کاربرد آن در انگلیسی

  قیدهای تکراری کلماتی هستند که تعداد دفعات انجام گرفتن کار و یا حالتی را بیان می کند.در حقیقت این کلمات به جای عدد به کار می روند تا به طور نسبی نشان بدهند که یک کار چند بار انجام می گیرد. محل قرار گرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی می باشد و اگر در جمله فعل کمکی وجود داشته باشد بعد از فعل کمکی بکار می روند.

  Amir usually comes late.امیر معمولاً دیر می آید.    

  The students are often tired.

  We don’t always watch t.v.

  Eنکتۀ مهم:قید تکرار never به معنی هرگز هیچ موقع در جملۀ منفی و با کلمۀ not به کار نمی رود و اگر بخواهیم معنی جمله را منفی کنیم از این کلمه استفاده می شود.

   

  4سوال امتحان نهایی(گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.)

  The boys ………put on addresses or scarf.

  1-usually

  2-often

  3-sometimes

  4-never

  مهمترین قیدهای تکرار به صورت زیر می باشد و معمولاً دیکتۀ آنها در امتحان داده می شود.

  usuallyمعمولاً- sometimesبعضی وقتها- oftenاغلب- alwaysهمیشه- neverهرگز

   

  Eنکات المپیادی

  قید تکرار even در جملات سوالی و جملات منفی که دارای not باشد بکار می رود.

  Do you ever go swimming?

   

  &گرامر درس سوم

  روش بکار بردن صفتهای شمارشی نا معین در زبان انگلیسی

  همانگونه که می دانید اسم ها در زبان انگلیسی به دو گروه قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شود که هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.

  1-اسم های قابل شمارش(countable)

  به اسم هایی گفته می شود که به خاطر شکل ظاهریشان می توان آنها را یکی یکی شمارش کرد به همین خاطر اگر مفرد باشند حرف a-an می گیرد و اگر بیشتر از یکی باشند به صورت جمع بکار می رود.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

انسان از نظرزبان شناسی برای یادگیری یک زبان نیاز به یک انگیزه دارد.داشتن علاقه به تنهایی نمی تواند برای یادگیری کافی باشد.امروزه شما افراد بسیاری را می بینید که علاقه مندی خودشان رابرای یادگیری مکالمه زبان نشان میدهند. آنهاهمواره ادای آدمهای نیازمند به یادگیری زبان رادر می آورند. برای ایشان داشتن یک کلا سور با تعدادی برگ ویک عدد خودکاربیک وثبت نام در یک آموزشگاه زبان ،بیشتر کاری ...

تاریخچه استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند . در چهار دهه آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است . به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی ، پزشکی ...

دلايل اصلي ناکامي در يادگيري زبان بشر در هيچ دوره‌اي اين چنين با حجم انبوهي از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز، انتخابي مناسب از بين هزاران امکاني است که عمر کوتاهش را بر نمي‌تابد و اين سرگرداني، در انتخاب روشي مناسب براي ي

فصل اول : کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهمیت موضوع پژوهش 4 اهداف و سؤالات تحقیق فصل اول عنوان تحقیق : بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی تاریخچه استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند . در چهار دهه آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع ...

دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در اکثر موارد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در یاد گیری زبان خارجه بعنوان زبان دوم وشاید هم زبان یا لهجه سوم دچار مشکل هستند در بعضی از زبانها ساختار جمله زبان اصلی با زبان دوم کاملاً متفاوت می باشد وچون اکثر دانش آموزان برای یادگیری زبان دوم با ساختار زبان اصلی مقایسه می کنند لذا یادگیری مشکل می شود ...

در اکثر موارد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در یاد گیری زبان خارجه بعنوان زبان دوم وشاید هم زبان یا لهجه سوم دچار مشکل هستند در بعضی از زبانها ساختار جمله زبان اصلی با زبان دوم کاملاً متفاوت می باشد وچون اکثر دانش آموزان برای یادگیری زبان دوم با ساختار زبان اصلی مقایسه می کنند لذا یادگیری مشکل می شود بعنوان مثال در زبان فارسی ساختار جمله به شکلی است که اگر زبان انگلیسی با آن ...

پیشگفتار رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلکه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی که صرف ترجمه مطلب می‌شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می‌گردد. به همین دلیل آشنایی با زبان های خارجی، سهم بسزایی در سهولت استفاده از منابع علمی ...

قضيه: متن ها همچنين آسان ترجمه مي شوند هنگامي که شما فکر مي کنيد که ساختار مجموعه اي از لغات و عبارات از طريق قواعد لغوي نيست اما راههايي که مردم فعاليت هاي همديگر را بهبود مي بخشند توصيف اين است که آنها مي بينند وانجام مي دهند و حسي در دنبال آنها ب

عواملي که در افت تحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي دخيل هستند را مي توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد. 1- بازدارنده هاي دروني و 2- بازدارنده هاي بيروني موثر در عدم يادگيري و زبان آموزي يا افت تحصيلي. مسلما اين تقسيم بندي فقط براي سهولت در توضيح و

شايد اين واقعيت در نگاه اول عجيب و اغراق‌آميز به‌نظر برسد که بسياري از انسان‌هاي جهان براي رفع احتياجات روزمره‌ي خود مجبورند تا چهار يا پنج زبان را بياموزند: زبان مادري يا محلي و قومي، که زباني است که انسان از بدو تولد و اغلب از طريق پدر و مادر خ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول