مقاله آموزش قواعد زبان

Word 64 KB 34565 8
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قواعد

  زمانها:{1حال ساده 2حال استمراری 3 گذشته ساده 4 گذشته استمراری 5اینده ساده}

  این پنج زمان فقط ذر سه عضوجمله با یکئدیگر متفاوت هستند. این سه عضو عبارتنداز:

  1فعل اصلی2 قید زمان3فعل کمکی                    

   

  3فعل کمکی                 سوالی                   

                               

                                       منفی

   

   

  1>فعل اصلی( ( MAIN VERBدلالت بر انجامکاری میکند.جزءاصلی جمله است یعنی اگر در جمله نباشد جمله ناقص است.دومین جزء جمله باید فعل اصلی باشد.فعل اصلی را همیشه از روی مصدر جمله میسازیم.

  الف>مصدر:INFINITIVE))مصدر فعلی است که زمانی ندارد و شخص انجام دهنده ان نیز مشخص نیست.مصدرریشه فعل است علامت مصدر در اینگلیسی toاست.مانند:to runدویدن-to eatخورن.مصدر انگلیسی دو نوع با to وبیtoاست.

  2>قیدزمان(dverb of time)کلمه ای است که زمان جمله را دقیق تر بیان میکند.اخرین عضو جمله انگلیسی میتواند قرار گیردو جزء اصلی جمله نیست یعنی مییتوانددرون جمله باشد یا نباشد.

  3>فعل کمکی(helping verb)کلمه ای است که کمک میکند تا جمله سوالی یا منفی شود.

  برای سوالی کردن فعل کمکی را ر اول جمله قرار میدهیم وبرای منفی کردن فعل کمکیبعد از فاعل امده وکلمهnotرانیز به ان اضافه میکنیم.فعلکمکی در انگلیسی دو نع است:1.فعل کمکی یک نقشی:فعل کمکی است که فقط یک نقش داردوان هم فعل کمکی است.

  2فعل کمکی دو نقشی:فعل کمکی است که دارای دو نقش میباشدونقش اصلی انجزء اصلی جمله است ونقش دیگر ان میتواندفعلکمکی نیز باشد.

  _زمان حال ساده:

  عملی را بیان میکندکه تکرار شود یا به صورت عادت در اید همانطور که قبلا"گفتیم هر زمان در سه عضو جملهبا زمان های دیگر متفاوت است.اکنون این سه عضو را برای زمان حال ساده بررسی میکنیم.

  1>فعل اصلی:فعل اصلی زمان حال ساده پمصدر بدون toمیباشد اما اگرفاعل جمله سوم شخص مفرد باشد باید به مصدربدونtoحرفsاضافه کنیم:مثل:

  They wash the car in the street  که میشود>they to wash the car in street

   

   

                                                                                                     he     

                                                                                                               that man                         سوم شخص مفرد

                                            Street The car in the     Ali was he's      

  سوم شخس مفرد                  ضمیر(he,she,it)

                                            اسم                عام مفرد

                                                             خاص مفرد

  2>قید زمان:هر کلمه یا عبارتی کهزمان را تکرار کند میتوانددر اخر جمله حال ساده به عنوان قید زمان قرار گیردمانند:

                   Every+……

                   روزهای هفتهon+

   

   

                    1تاday('s) a week7

  3فعل کمکی:برای سوالی کردن یا منفی کردن جمله حال ساده از دو فعل کمکیdoوdoesاستفاده میکنیم.اگر فاعل جمله حال ساده سوم شخص مفرد نباشداز فعل کمکی doاستفاده میکنیم.مثل:

  Do you leave home at 8 every morning?

  You don't leave home at 8 every morning

  اگر فاعل جمله حال ساده سوم شخص مفرد باشد فعل کمکی doesبرای سوالی یا منفی کردن جملهی حال ساده به کار میرود.مانند:

  Does Reza liveave home at 8 every morning?

  Rezadoesn't leave home at 8 every morning.

  زمان حال استمراری:بیان کننده عملی است که در حال انجام شدن میباشد.

  نکته:برای زمان حال استمراری سه عضو را که در زمانها متفاوت هستندپرسشی میکنیم.

  1>فعل اصلی:حال استمراری طبق فرمول زیر ساخته میشود:

   

  Am

  Is                 +مصدر بدونto

  are

   

  2>قید زمان:هر کلمه یا عبارتی که به معنی الان باشد میتواند دراخر جمله حال استمراری به عنوان قید زمان قرارگیرد.مانند: nowبه معنی الان

  3>فعل کمکی:مشتقات مصدر to beیعنی{am,is,are}در جمله حال استمراری میتواند دو نقش داشته باشد یعنی جزء فعل اصلی هستندومیتوانندفعل کمکی نیز باشند

  I am not washing the car in the street now.

  Am I washing the car in the street now?

  To be verbs

  مصدر to beبه معنی بودن در انگلیسی دارای مشتغاتی میباشد:

  مشتغات مصدر to beدر زمان حال سه کلمه (am,is,are)میباشد.

  مشتغات مصدرtobeدر زمان گذشته دو کلمه (were,was)میباشد.

  اگر فاعل مفرد باشد(was)واگر جمع باشد((wereمیباشد.

   

   

  They ver at school at 8 yesterday.                       They are at school at8 every they.

  I am at home at 9 on sun days.                                    I was   at home at 9 last night                                                            Mr Ahmadi is in his office at 7 bto days week.

   Mr Ahmadi was in his office at 7 two days  a go.

   

   

  انواع سوالی(Queststion forms)

  1>در زبان انگلیسی سه نوع سوالی وجود دارد:

  1>yes,no >سوالاتی هستند که  باید جوابشان با yesیاnoشروع شود.

  Does Ali go to school at 7 every morning?  Yes he does to go to school at 7 every morning

  Nohe doesn't he goes to school at 8 every morning.

  2>wh Q>سوالاتی هستند که با یکی  از کلمات پرسشی شروع میشوند وجمله سوالی بعد از ان قرار میگیرد

  بعضی از کلمات سوالی (wh q)عبارتند از:whoseمال چه کسی-what timeچه ساعتی-what coulerچه رنگی-whatچه چیزی-howچگونه-whyچرا-wher کجا-whenچه وقتی-whoچه کسی-howmanyچند تا-how oldچند ساله- what dayچه روزی-whichکدام-how mouchچقدر.

  What time does Ali go to school every morning?

  He goes to school at 7 every morning?

  تذکر 1>    کلمه پرسشی+جمله سوالی؟

  Wher were you yeste day

  What time doeshe leave home?

  تذکر 2>

  Whose

  Which                                   +اسم+جمله سوالی؟

  How many

  How much

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

فصل اول مقدمه تئاتر مدرن ، معنی گسترده ای است که وقوع آن دست کم زمانی نزدیک به یک قرن را در خود نهفته دارد . مدرن بودن در تئاتر صور مختلفی را در بر می گیرد و هر روشنفکری که در امر تئاتر تجربه ای را به انجام رسانده ، وجهه نظر خاصی را ارائه کرده است که در نوع خود تاثیر گذار بوده است ...گاهی در نزد آنان همه چیز در قدرت بازیگران شکل می گرفت ، زمانی سخن و دیالوگ تئاتری سلطه داشت ، ...

تاثیر وسایل کمک آموزشی درعصری که دوران انفجاردانش واطلاعات لقب گرفته است و توسعه علم ودانش وتکنولوژی رشد شتابانی یافته است، آموزش و پرورش این عصرنمی تواند نسبت به این تحولات بی تفاوت مانده و رویکرد مناسبی نداشته باشد. متأسفانه نظام آموزشی بیشتر مدارس ما سنتی و ناکارآمد است وبا این پیشرفت علم بشری، که درهر ثانیه مطالبی به اطلاعات قبلی آن افزوده می شود، طولی نمی کشد که اطلاعات ...

خط فارسي و رايانه نقل از فصلنامه نشر دانش زبان فارسي که زبان ملي ما و وسيله ارتباط ميان ايرانيان و فارسي زبانان داخلي و خارج کشور است، به صورت فعلي خود بيش از هزار سال عمر و ادبيات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ايرانيان، زبان ما در اين مدت کم

قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه) فعل اسم حرف نحو(نقش هر کلمه در جمله) انواع اعراب اعراب فعل مضارع مرفوعات منصوبات مجرورات توابع اعداد (تحلیل صرفی فعل ) 1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده ماضی نقلی ماضی بعید نهی جحد ماضی استمراری غایب و متکلم مخاطب مضارع امر مستقبل 2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید رباعی مجرد مزید 3) فعل از نظر کیفیت حروف صحیح 1- سالم 2- ...

تعریف رهبری از جوان مسلمان : تعریف شما از یک جوان مسلمان و خصوصیات او چیست؟چگونه یک جوان می تواند مسیر زندگی را طی کرده و به اهدافش برسد؟ : من اساساَ در بین این خصوصیات مهمی که جوانان دارند ، سه خصوصیت را بارز می بینم ؛ که اگر آنها مشخص بشود و اگر آنها به سمت درستی هدایت بشود به نظر می اید که می توان به این سوال پاسخ داد آن سه خصوصیت عبارتند از :انرژی ، امید ،ابتکار.اینها سه ...

بیشتر اوقات ما بزرگسالان زبان را امری بدیهی فرض می کنیم – مگر در مواردی که بخو اهیم زبان جدیدی را بیاموزیم. در این موقع همه چیز به سرعت تغییر می کند. تلفظ ها را به درستی ادا نمی کنیم و تفاوت بین صداها را تشخیص نمی دهیم. لغات جدید زیادی وجود دارد و ما لغتی را که دیروز یاد گرفته ایم، امروز فراموش می کنیم. نمی توانیم منظور خود را برسانیم و منظور دیگران را هم متوجه نمی شویم، زیرا ...

مقدمه: «ن و القلم و ما یسطرون» همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید. ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه ...

زبان صورت واحدي ندارد زيرا امري است اجتماعي ، و وسيله ي برقراري ارتباط و جامعه از جنبه هاي سياسي و مذهب و آداب و رسوم و ... تغيير مي کند تحول حاصل شده به ضرورت نيازهاي آن جامعه را دگرگون مي سازد ، اين دگرگوني در تحول زبان تأثير دارد . اين تحولات ط

تحول زبان زبان صورت واحدی ندارد زیرا امری است اجتماعی ، و وسیله ی برقراری ارتباط و جامعه از جنبه های سیاسی و مذهب و آداب و رسوم و ... تغییر می کند تحول حاصل شده به ضرورت نیازهای آن جامعه را دگرگون می سازد ، این دگرگونی در تحول زبان تأثیر دارد . این تحولات طبق قوانین و قواعد معینی صورت می گیرد. با وجود دور شدن هر زبان از صورت اولیه ی خود ، می توان رابطه ی آن را با اصل خود تشخیص ...

درس اول (روش بیان مالکیت اسم ها) 1-هرگاه بخواهیم مالکیت حقیقی موجود زنده ای مانند انسان یا حیوان را نسبت به چیزی بیان کنیم کافی است که بعد از اسم آن موجود زنده ’s«آپستروف اس» قرار دهیم. 1-Amir’s bag. کیف امیر 2-The cat’s baby. بچه گربه 2-هرگاه بخواهیم مالکیت مجازی شی بزرگی را نسبت به شی کوچکتری بیان کنیم کافی است که از الگوی زیر استفاده کنیم. The + شی کوچکتر+of+the+اسم شی بزرگتر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول