گزارش کارآموزی بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 71285 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان

Word 178 KB 34731 87
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 712/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: خانم عصمت شریفی و غیره                                       خوانده: آقای ستار نورزایی

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از مطالعه و بررسی پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمایی خواهان و نماینده محترم دادگاه در تاریخ 24/11/85 ساعت 11صبح از محل موردنظر بازدید به عمل آمد که بعلت بسته بودن در موفق به بازدید از داخل ساختمان نشدند.

  با توجه به اظهارات خواهان در مورد وضعیت داخلی ساختمان موضوع کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

  الف) آدرس: گرگان - خیابان خمینی – آفتاب 18 - کوچه شهید محمد علی ناظری - داخل کوچه قطعه دوم شمالی - پلاک3 - کد پستی 89898/49176 و 89887/49176

  ب) مشخصات: طبق اظهارات خواهان ملک موصوف دارای عرصه به مساحت حدود107 متر مربع است که در آن یک ساختمان قدیمی ساز خشتی دارای پوشش نهایی سقف سفالی در دو طبقه بنا شده است.

  در طبقه همکف که به خوانده اجاره داده شده است دو اتاق به متراژ حدود 6و12مترمربع تعبیه شده است. آشپزخانه بمتراژ حدود 5 مترمربع به همراه حمام و دستشویی در حیاط واقع است.

  نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:

  با توجه به مواردخواسته شده توسط قاضی محترم مبنی بر تعیین میزان و سابقه تصرفات خوانده و همچنین تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف با توجه به میزان سهم خواهانها (5/1دانگ از6دانگ) نظریه کارشناس به شرح ذیل نگارش ‌گردید:

  طبق اجاره نامه موجود در پرونده که از تاریخ 20/9/77 ملک موصوف به خوانده اجاره داده شده است سابقه تصرفات تا تاریخ دادخوست (8/6/85) نودودوماه و نوزده روز (92ماه و19روز) اعلام می‌گردد.

  در مورد اجور معوقه با توجه به خواسته خواهان ها که از تاریخ 1/2/82به بعدمطالبه آن مدنظر ایشان می‌باشد با عنایت به موقعیت مکانی - مساحت - قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح ذیل تفکیک و کارشناسی گردید:

   

  کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ 1/2/82  لغایت  8/6/85 (تاریخ دادخواست) چهل ماه و هشت روزمی باشدکه اجورمعوقه آن براساس سهم هر یک ازخواهانها (5/1از6دانگ) بمیزان پنج میلیون و چهارصدونوزده هزار وششصدوچهل وسه ریال (643/419/5ریال) برآورد و بوسیله کارشناس گرامی اعلام شد.

   

  گزارش شماره: 2

  کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی

   

  موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 865/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: فرحناز خدائی (وکیل ایشان آقای حسن بالارستاقی)   

  خوانده: فریبا خدائی ومریم جنتی عطائی

  خواسته:

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ 15/12/85 در ساعت10صبح کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان و وکیل ایشان به ملک مورد نظر عزیمت نمودند واز آن ملک بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

  1 - آدرس ملک:

  گرگان - بلوار مدرس - مدرس4 - بن بست شهید ملک2 - کدپستی13875/49158

  2 - مشخصات ملکی:

  ملک موصوف دارای عرصه ای به‌ مساحت 48 مترمربع واعیانی قابل استفاده سکونت به مساحت 5/44مترمربع می‌باشد که دراین عرصه سازه ای در دو طبقه بنا شده است که از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف می‌باشد.

  در طبقه همکف سرویس بهداشتی حمام باکف سرامیک ودیوار تا زیر سقف کاشی وتوالت باکف سنگ ودیوارتا ارتفاع نسبی 1 متر سنگ وهمچنین یک آرایشگاه زنانه به مساحت حدود 50/18مترمربع قرار دارد.

  در طبقه دوم یک سالن نشیمن وپذیرایی ویک اتاق خواب هردو با کف بتن و دیوارها گچکاری شده وآشپزخانه با کف سنگ ودیوارها تا زیر سقف کاشی ودر ضلع غربی این طبقه یک انباری نیز واقع است.

  درب ورودی اصلی به طبقه دوم ودرب انباری ودرب سرویس‌های بهداشتی آلومینیوم می‌باشدوهمچنین کلیه پنجره هاآلومینیومی است. درب اتاق خواب چوبی می‌باشد.

  پوشش سقف نهایی ایرانیت و نمای شرقی آن قسمتی آجر وقسمتی نیزبلوک سفالی (ایتال) است.

  دارای امتیاز آب (بشماره اشتراک96855) ‚ برق (بشماره اشتراک56369) وگاز (بشماره اشتراک 3652076) می‌باشد.

  دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی وفاقد سیستم سرمایشی است.

  حدود اربعه این ملک بقرار زیر است:

  شمالا به منزل آقای امیرخانی ‚شرقا به کوچه بن بست ملک2‚جنوبا به منزل آقای نخعی وغرب آن زمین بکر می‌باشد.

  نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:

  با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده وبا توجه به موقعیت مکانی ومساحت وکاربری مسکونی ومشخصات ساختمانی و مصالح مصرفی و با در نظر گرفتن جمیع جهات و جوانب امروعوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ عرصه واعیان به آدرس صدرالاشاره با کلیه مستحدثات وملحقات ومتعلقات ومنضمات مبلغ یکصدوسی و دو میلیون و سیصدهزارریال (000/300/132ریال) تقویم و برآورد ‌گردید و سهم خواهان ازقیمت ملک مذکور شصت وشش میلیون یکصدوپنجاه هزار ریال (000/150/66 ریال) می‌باشد.

  در مورد اجور معوقه از تاریخ 1/1/82  لغایت  6/7/85 (تاریخ دادخواست) با عنایت به موقعیت مکانی - مساحت - قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح زیر تفکیک و اعلام گردید:

  کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ 1/1/82  لغایت  6/7/85 (تاریخ دادخواست) سه سال وشش ماه و پنج روز می‌باشد.

  اجورمعوقه این تصرفات براساس سهم خواهان (3 از 6 دانگ) بمیزان هشت میلیون و پنجاه و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (666/015/8ریال) برآورد ‌گردید.

  کل طلب خواهان (هم از بهاء ملک وهم از اجور معوقه نسبت به سهم ایشان ( 3 از 6 دانگ) مبلغ هفتادوچهار میلیون و دویست و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (666/201/74ریال) بوسیله کارشناس محترم برآورد و اعلام گردید.

   

   

  گزارش شماره: 3

  کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی

   

  موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 826/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: محمد شاهینی (وکیل ایشان آقای مهدی احمدی)       خوانده: عباس طاهری فرد

  خواسته:

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ 20/12/85در ساعت10صبح کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان وخوانده به ملک مورد نظر عزیمت نمودیم واز آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

  1 - آدرس ملک:

  گرگان - جرجان - روبروی خط اوزینه - میدان بار آزادی - داخل میدان - اولین مغازه واقع در ضلع شرقی از سمت جنوب - کدپستی13753/49149

  2 - مشخصات ملکی:

  مکان مورد نظر شامل یک باب مغازه به مساحت حدودا 51/23 مترمربع که در تصرف خوانده می‌باشدو به کسب دوزندگی اتومبیل (ایساکو) اشتغال دارد.

  کف مغازه بتن٬ بدنه بدون پوشش فقط آجرچینی شده٬ و ابعاد طبق کروکی ذیل می‌باشد٬ ارتفاع آن حدود70/4متر می‌باشد که پوشش سقف نهایی ایرانیت می‌باشد.

  در انتهای شرقی مغازه یک اتاقک به ابعادی در حدود 3×45/5 متر (35/16مترمربع) به ارتفاع 17/3 متر واقع شده است که پوشش سقف آن نئوپان و درب و دو پنجره آن آهنی می‌باشد.

  ملک فاقد امتیاز آب و برق وگاز و تلفن می‌باشد.

   

  نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:

  این مغازه از تاریخ1/9/79 با پرداخت اجاره ماهیانه 000/300هزارریال به تصرف خوانده در آمده است. که تا کنون در تصرف خوانده می‌باشد. بنا بر اظهارات خواهان چهار ماه از اجاره ماهیانه مبلغ000/200/1ریال توسط خوانده پرداخت شده است که باقیمانده اجور معوقه آن مبلغ دو میلیون چهارصد هزار ریال (000/400/2ریال) می‌باشد.

  با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء قبلی وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/9/80  لغایت  تاریخ1/7/85 (تاریخ دادخواست) بمدت 58 ماه بطور متوسط به شرح ذیل تفکیک و باستحضار می‌رساند: 

  گزارش شماره: 4

  کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی

   

  موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 371/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: عبدا... واثقی                                                             خوانده: اسفندیار دوستی انارکی

  خواسته:

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از مطالعه وبررسی پرونده کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی اخوی خواهان ونمایندگان محترم دادگاه به ملک مورد نظر عزیمت نمودند و از آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

  1 - آدرس ملک: گرگان – خیابان رجایی - گلشن9 - بر کوچه امامزاده نه تن - کدپستی68769 - 49196

  2 - مشخصات ملکی: مکان مورد نظر شامل یک کارگاه موزائیک سازی ویک واحد مسکونی ویلایی قدیمی ساخت می‌باشدکه این ملک تماما موقوفه بوده که آقای عبدا... واثقی متولی آن می‌باشد.

  با توجه به اظهارات خوانده تمام موارد ساخته شده در این ملک اعم از انبارها و دفتر کارگاه ومنزل مسکونی ویلایی وغیره توسط ایشان (خوانده) بنا شده و رونق گرفته است.

  2 - 1 - حدود اربعه این ملک: شمالا 70/27متربه کوچه و55/4متربه خیابان گلشن نهم– جنوباً 10/28 متر به ملک مجاورآقای شربت خوری - شرقا 54 متربه ملک آقای حسینی - غربا ً50/54 متر به خیابان گلشن نهم که کل مساحت ملک اعم ازفضای کارگاه و فضای مسکونی 1347مترمربع می‌باشد.

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

به نام خدا خلاصه تاريخ ايران زمان ميلادي زمان هجري سلسله پادشاه رويدادها پايتخت حدود 720 تا 550 پيش از ميلاد مادها ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايي را در

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مجموعه گزارشها به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاه ها فصل دوم: دادگاه های کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ...

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی ...

بتاریخ : 13/9/85 پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421 شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند ...

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

ارسطو در 384 پ.م ، در شهر کوچک استاگيرا ، استاوروي جديد، در ساحل شمال شرقي شبه جزيره ي خاکيده يک متولد شد. گاهي کوشيده اند رگه اي غير يوناني در منش او بيابند، و آن را به شمالي بودنش نسبت دهند. اما استاگيرا کاملا شهري يوناني بود، که از آندروس و خالکي

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده که به واسطه موانع قانوني صدور سند مالکيت براي آن ملک ميسر نيست و همچنين تعيين وضع

مساحت کشور بر 83600 کيلومتر مربع معادل (32280 مايل مربع ) بالغ مي گردد.کشور امارات متحده عربي در شمال شرقي شبه جزيره عربستان واقع شده است.اين کشور از شمال به خليج فارس ، از غرب به قطر و عربستان سعودي ، از جنوب به عمان و عربستان سعودي و از شرق به کشو

کلنل محمدتقی خان پسیان و کودتای ۱۲۹۹ پس از کودتای سوم اسفند 1299خ و روی کار آمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبائی، کلنل محمدتقی خان پسیان طبق دستور رئیس دولت اقدام به دستگیری قوام‌السلطنه کرد (13 فروردین 1300خ) و او را تحت الحفظ به تهران فرستاد اما پس از مدتی سید ضیاءالدین متواری شد و قوام‌السلطنه خود به نخست‌وزیری رسید و کشمکش میان کلنل و قوام شروع شد. قوام‌السلطنه، نجدالسلطنه را به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول