پروژه مالی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد

Word 114 KB 34780 26
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

  = نسبت جاری

  دارایی های جاری

  بدهی های جاری

  شرکت رینگ سازی مشهد

   

   

  نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی می باشد که با استفاده از آن می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری شرکت تعیین کرد. بر اساس این نسبت منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی های جاری، دارایی های جاری می باشند.

  نسبت جاری از تقسیم دارای های جاری بر بدهی های جاری حاصل می شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود، با مشکلات کمتری مواجه است. برای سازمان های وام دهنده این نسبت باید به طور متعادل 2 یا بیشتر از آن باشد که اعتباردهندگان تمایل به پرداخت اعتبار داشته باشند.

   نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 82 (سهامی عام)

   نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 83 (سهامی عام)

  شرکت از لحاظ نقدینگی و نسبت جاری در وضعیت مطلوبی نمی باشد چون نسبت های جاری این شرکت تقریباً نزدیک به یک است و این به این معنی است که شرکت تقریباً معادل دارایی های جاری خود، بدهی جاری دارد و این از دید اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمی باشد. در سال 83 این نسبت مطلوبتر از سال 82 است چون 044/1<94/0 لذا شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود از محل دارایی های جاری در سال 83 با مشکلات کمتری تقریباً مواجه هستند.

  = نسبت آنی

  (پ پ + م ک) – دارایی های جاری

  بدهی های جاری

  = نسبت آنی شرکت رینگ سازی مشهد سال 82

  (93472036159)-183184876252

  195290087673

   

   

   

   

   

                                                                                                              

  = نسبت آنی شرکت رینگ سازی مشهد سال 82

  (128369643889)-190928429403

  182802804822

   

  نسبت آنی را که نسبت سریع هم می گویند از طریق تقسیم دارایی های آنی یا سریع بر بدهی های جاری حاصل می شود. این نسبت بیان می کند که توان شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های آنی چه قدر است. البته لازم به ذکر است که این نسبت هرچه بالاتر باشد از دید اعتباردهندگان مناسب و مطلوبتر است. بر اساس تحلیل مدیران مالی مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت را معادل یک بودن نسبت آنی شرکت می دانند.

  از دید تحلیل گران مالی این نسبت های آنی محاسبه شده برای شرکت رینگ سازی مشهد برای سال 82 و 83 چون کمتر از یک هستند مطلوب نمی باشد این به معنی آن است که شرکت از محل دارایی های آنی خود قادر به پرداخت بدهی های جاری خود نمی باشد. این شرکت در سال 82 فقط 46/0 از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های آنی می تواند پرداخت کند و در سال 83 هم فقط معادل 34/0 از بدهی های جاری خود را می تواند از محل دارایی های آنی جبران کند.

  لازم به ذکر است که هرچقدر نسبت های آنی و جاری کوچکتر باشند از دید مدیریتی مطلوبتر است. چون به هر میزانی که نسبت های جاری و آنی کوچکتر باشد یعنی دارایی های جای کمتری در شرکت وجود دارد و شرکت وجوه نقد کمتری را به صورت راکت نگهداری می کند که این هزینه های ناشی از راکت بودن سرمایه و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد و منجر به افزایش کارآیی و بهره وری می گردد. لذا هرچه این نسبت های کوچکتر باشند از دید مدیریت مناسب تر است.

  نسبت های فعالیت یا کارآیی:

  نسبت گردش کالا: با استفاده از این نسبت، تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد، تعیین شده و برای محاسبه آن می توان بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر موجودی کالا تقسیم کرد.

  = گردش موجودی کالا

  بهای تمام شده کالای فروش رفته

  موجودی کالا

   

   

   

   

  در حالت کلی، هرچه این نسبت زیادتر شود به معنای افزایش کارآیی مدیریت است.

   گردش موجودی کالای شرکت رینگ سازی مشهد سال 83

  این نسبت گردش م ک (31/4) نشان می دهد که شرکت در طی یک سال مالی تقریباً 30/4 بار کالاهای خود را می فروشد. به عبارت دیگر کالاها و موجودی انبار این شرکت 3/4 بار خالی و پر می شوند. این نسبت تقریباً گردش بالای موجودی ها را نشان می دهد و مطلوب است.

  = گردش دارایی ها

  خالص فروش

  کل دارایی ها

  گردش دارایی ها:

   

   

  نسبت گردش دارایی ها از تقسیم مبلغ فروش بر مبلغ دارایی های شرکت به دست می آید. این نسبت رابطه بین حجم فعالیت و ارزش دارایی ها را بیان می کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد یعنی سطح فعالیت و حجم فروش بیشتر است و لذا نرخ های بالای این نسبت مطلوبیت بیشتری خواهند داشت.

   گردش دارایی های شرکت رینگ سازی مشهد سال 83

  این نسبت به علت پایین بودن نشان دهنده حجم پایین فعالیت است که چندان مطلوب نیست زیرا که حجم فروش شرکت نسبت به ارزش دارایی ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست و قابل توجه نمی باشد. این مورد نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت است.

  = دوره وصول مطالبات

  حساب های دریافتی

  دفعات گردش

  = دفعات گردش ح د

  فروش نسیه

  360

  متوسط فروش نسیه در هر روز =

  نسبت دوره وصول مطالبات:

   

   

   

   

   

  این شرکت مدت زمانی را که طول می کشد تا شرکت طلب خود را از اشخاص ثالث یا مشتریان وصول کند نشان می دهد. به طور متوسط نشان می دهد که چند بار در سال ح د وصول می شوند. هرچه این نسبت پایین تر باشد مطلوب تر است.

   

   دفعات گردش ح د سال 82

   دوره وصول مطالبات سال 82

  یعنی به طور متوسط هر 688 روز یک بار ح د شرکت وصول می شود. این یک نسبت نامطلوب است.

   دفعات گردش ح د سال 83

   دوره وصول مطالبات سال 83

  یعنی هر 420 روز یک بار حساب های دریافتی شرکت رینگ سازی مشهد در سال 83 وصول خواهد شد.

  نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:

  این نسبت مقدار یا درصد منابع مالی شرکت که توسط بستانکاران تأمین شده است را نشان می دهد و این نسبت هرچه کوچکتر باشد مطلوب تر است.

  = نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

  بدهی بلند مدت

  حقوق صاحبان سهام

   

   

   

   

   نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال 82

                                                                                                                       

   نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال 83

  در سال 82، 18/0 یعنی معادل 18% از کل حقوق صاحبان سهام را بدهی های بلندمدت تشکیل می دهند. به عبارت دیگر 18% منابع مالی شرکت را در سال 82 بستانکاران تأمین کرده اند.

  در سال 83، معادل 63% از کل منابع مالی شرکت را بدهی های بلندمدت تشکیل می دهند که نسبت سال 82 نسبت به 83 مطلوبتر است.

  = هزینه واریز بدهی

  ح / پ

  دفعات گردش بدهی

  = دفعات گردش بدهی

  خرید نسیه

  360

  نسبت واریز بدهی:

   

   

  این نسبت هرچه کوچکتر باشد مطلوب تر است.

  نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه:

  این نسبت ترکیب ساختار سرمایه را نشان می دهد و همان نسبت محاسبه شده قبلی شرکت می باشد. این نسبت همان نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام است که در صفحات قبلی محاسبه شد.

  نسبت بدهی کل به کل دارایی ها:

  این نسبت از تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی ها به دست می آید. این نسبت مبالغ و وجوهی را که از محل بدهی ها تأمین شده است را نشان می دهد.

  = نسبت کل بدهی به کل دارایی ها

  کل بدهی ها

  کل دارایی ها

   

   

   

   نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت رینگ سازی مشهد سال 82

   نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت رینگ سازی مشهد سال 83

  درسال82، 75% از کل دارایی ها از محل بدهی ها تامین شده اند و در سال 83، معادل 67% از کل دارایی ها، از محل بدهی ها تأمین شده اند. این نسبت ترکیب ساختار سرمایه و رابطه های بین منابع اصلی سرمایه را بیان می کنند.

  نسبت سود به فروش:

  این نسبت بیان می کند که چند درصد از کل مبلغ فروش را سود تشکیل می دهد.

  یعنی به عبارت دیگر از هر یک فروش، چه مقدار آن را سود شرکت است.

   واضح است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد مطلوبتر است.

  = نسبت سود به فروش

  سود خالص

  فروش خالص

   

   

   

   نسبت سود به فروش شرکت رینگ سازی مشهد سال 82

   نسبت سود به فروش شرکت رینگ سازی مشهد سال 83

  09/0 درسال 82: تقریباً در سال 82، 09/0 از مبلغ فروش راسود تشکیل می دهد.

  15/0 در سال 83: یعنی در سال 83، 15/0 از مبلغ فروش، سود است یا به عبارت دیگر از هریک ریال فروش، 15/0 ریال را سود تشکیل می دهد. نسبت سال 83، مطلوبتر از سال 82 است. چون میزان سود به فروش بیشتری را نشان می دهد.

  نسبت بازده سرمایه گذاری  ها: این نسبت نشان می دهد که به ازای هر ریال دارایی، چه مقدار سود عاید شرکت شده است. این نسبت هرچه افزایش یابد مطلوبتر است چون میزان سود بیشتری را در بر خواهد داشت.

  مرطوب میزان آبی که موجب اشباع شدن آن می شود، بدست آوریم، با استفاده از رابطه:  ، وزن خاک اشباع را بدست آورده و از وزن، خاک اولیه کم می کنیم.

  مثلاً اگر: وزن خاک مرطوب اولیهW1= باشد آنگاه Wsat – W1=Ww

  آب +

                                                                

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي: = نسبت جاري دارايي هاي جاري بدهي هاي جاري شرکت رينگ سازي مشهد نسبت جاري يکي از نسبت هاي نقدينگي مي باشد که با استفاده از آن مي توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهي هاي جاري شرکت تعيين ک

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

چکیده: پراکندگی باورهای سرمایه گذاری و اجبار و محدودیت های فروش های کوچک و کوتاه به ایجادحباب های بازارسهام منجرمی شود. این مقاله استدلال می کند که شرکت ها و موسسات بازرگانی مؤسسات بازرگانی بر خلاف سرمایه گذارها می توانند با انتشار سهم های جدید با قیمت بالاتر از این حباب ها بهره برداری می کنند،این ارزش سرمایه را پایین می آورد و سرمایه گذاری حقیقی را افزایش می دهد.شاید تعجب آور ...

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند : 1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی که شرکت بامشکلات خاصی نظیررکوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبه روگردد .درچنین ...

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در ...

طبیعت شرکتهای تضامنی بهترین تعریف در مورد طبیعت شرکتهای تضامنی ازمتن قانون استخراج می شود : بر طبق قانون تجارت ( ماده 116 ) شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ...

مقدمه : در June 2005 کار کنانی از ایالت متحده‌ی کمسیون بورس و اوراق بهادار به رئیس شرکت از ایالت متحده کمیته‌ی در باره بانکداری ، وزارت مسکن ، و کارهای شهری از هئیت مدیره ( مجلس سنا ) آمریکا و کمیته‌ی خدمات تامین مالی از نمایندهایش در مجلس ایالت متحده گزارش و پیشنهاد های مطابق با بحش فصل ( ‍‍c ) 401 قانون و سند Sarbanes – oxley در زمره‌ی 2002 در باره‌ی توافق ها و قرار ها با ...

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد. بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد. صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد. حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در ...

طبق قواعد حسابداری تعهدی ، جریانهای نقدی آزاد ناشی از عملیات ارزش دفتری عملیات را کاهش می دهد اما بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تاثیری ندارد . از طرف دیگر سود ناشی از عملیات هم ارزش دفتری عملیات و هم ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد . در نتیجه قواعد حسا بداری تعهدی تجویز می کند که سود به ارزش سهامدار می افزاید اما جریانهای نقدی آزاد برای ارزیا بی حقوق صاحبان سهام نا مربوط ...

شواهد به دست آمده از شرکتها در 47 کشور نشان می دهد که شرکتهای مرتبط، با کارمندان دارای قدرت و نفوذ بالا و سهم بازار بالا، باز هم اساس حسابداری شان تحت اجرای حسابداری شرکتهای غیر مرتبط است. تفاوت میان شرکتهای مرتبط و غیر مرتبط به خصوص زمانی مشخص است که خط مشی (سیاست) ارتباطشان قوی تر است و زمانی که فعالیت شرکتهای مرتبط در کشورها با درجه بالایی از تحریف همراه است. مقدمه با وجود ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول