تحقیق مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

Word 1 MB 34920 60
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول

  1-روش انجام تحقیق

  2-پیش فرض

  3-جامعه آماری دقیق

  4-نمونه دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

  5-مقدمه

  6-هدف کل تحقیق

  7-فرضیه

  8-روش آماری تحقیق

  9-تعریف واژه ها

           الف – افسردگی چیست ؟

            ب – تعریف ورزش

   

  مقدمه :

  در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

  پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

  موضوع تحقیق :

  الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

  هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

  1–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

  2-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

  ب – فرضیه :‌

  افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

   

  فایده تحقیق :

  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

  این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

  به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

  اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

  روش انجام تحقیق :

  هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

  می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

  انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

  پیش فرض :

  1-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار)  دارند .

  2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

  جامعه آماری تحقیق :

  با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

  نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

  آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

  روش آماری تحقیق :

  به منظور بررسی یافته این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون  استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

  متغیرهای پژوهش عبارتند از :

  الف – متغیر مستقل (ورزش)‌

  ب – متغیر وابسته (افسردگی)

  روش جمع آوری داده ها :‌

  با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

  تعریف واژه ها :

  الف – افسردگی :

  الف – چیزی که تست یک آنرا می سنجد .

  ب – یک حالت احساس یک واکنش نیست به یک موقعیت یک سبک اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دکتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

  ب – ورزش :

  تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیکی ) که افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و کیفیات بدنی قرار می دهد که با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حرکات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

   

   

  فصل دوم

  (مبنای نظری)

   

   

  1-تعریف افسردگی

  2-علائم افسردگی

  4-نشانه افسردگی یک قطبی

  5-طبقه بندی افسردگی

  6-دوره افسردگی

   

  افسردگی :

  افسردگی یک واکنش روانی زیستی ( سایکو بیولوژیک ) عادی در مقابله با استرس متفاوت است .

  علائم افسردگی عبارتند از :

  1-کاهش خوشحالی

  2-اختلالات خواب

  3-از دست دادن اعتماد به نفس  

  4-ناتوان در ادارک واقعی خود ، خستگی

  5-ترس

  6-زود رنجی  

  7-نداشتنم انرژی  

  8-مردم گریزی  

  9-کاهش میل جنسی

  10-بی اشتهایی  

  11-کاهش وزن بدن – تحریک پذیری

  دو نوع اختلال افسردگی وجود دارد :‌

  افسردگی یک قطبی طی آن فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می برند بدون اینکه اصلاً به مانی مبتلا شود .

  افسردگی دو قطبی (مانیک-دپرسیون) که طی آن هم افسردگی هم مانی رخ می دهد .

  نشانه افسردگی بک قطبی :

  1-نشانه های هیجانی :

  عبارتند از :

  1-غم

  2-اضطراب

  3-فقدان مسرت

  4-از بین رفتن شادی

  5-بی علاقه گی

  2-نشانه های شناختی

  1-نظر منفی نسبت به خود

  2-اعتقاد به آینده نومیدانه

  3-نشانه انگیزشی :

  1-مشکل زیاد برای شروع کردن یک کار (فلج اراده)

  2-کندی روانی – حرکتی (افسردگی حاد)

  4-نشانه بدنی

  1-تغییرات جسمانی

  19-از دست دادن اشتها

  3-افزایش وزن (افسردگی خفیف)

  4-مشکل خواب

  طبقه بندی افسردگی :

  افسردگی دوره ای : بسیار متداول تر است ، کمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .

  افسردگی مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوی اساسی ، دوره افسردگی را شامل می شود . این افراد نشانه های شدیدتر و میزان بهبودی کمتری دارند .

  دوره افسردگی :

  الف – برگشت : بازگشت نشانه ها بعد از حداقل 6 ماه بدون نشانه مهم افسردگی

  ب – عود : دارو درمانی یا روان درمانی نشانه ها را فقط برای مدت کوتاهی بر طرف کرده باشند . اگر دوره دوم افسردگی رخ دهد . مدت آن تقریباً برابر با حمله اول است . ولی بین دوره های افسردگی مکرر پس از چند سال کوتاه تر می شود .

 • فهرست:

  فصل اول

  مقدمه موضوع تحقیق                                                                     2

  الف – مسئله                                                                                 2

  ب – فرضیه                                                                                 2

  فایده تحقیق                                                                                 3

  روش انجام تحقیق                                                                        3

  پیش فرض                                                                                  4

  نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                         4

  روش آماری تحقیق                                                                       5

  روش جمع آوری داده ها                                                                5

  تعریف واژه ها                                                                             5

  الف – افسردگی                                                                            5

  ب – ورزش                                                                                 6

  فصل دوم

  تعریف افسردگی                                                                           8

  علائم افسردگی                                                                            8

  عنوان                                                                                                         صفحه

  نشانه های افسردگی تب قطبی                                                                   9

  1-نشانه های بد جانی                                                                             9

  2-نشانه های شناختی                                                                             9

  3-نشانه های انگیزشی                                                                   9

  4-نشانه های بدنی                                                                        9

  طبقه بندی افسردگی                                                                      10

  دوره افسردگی                                                                             10

  فصل سوم

  جامعه تحقیق                                                                               12

  نمونه برداری                                                                              12

  نمودار شماره 1                                                                           14

  نمودار شماره 2                                                                           16

  نمودار شماره 2                                                                           18

  نمودار شماره 4                                                                           20

  ابزار تحقیق                                                                                 21

  نمودار شماره 5                                                                           22

  نمودار شماره 6                                                                           23

  عنوان                                                                                                         صفحه

  دستور اجرا                                                                                 24

  نحوه نمره گذاری                                                                         24

  جدول تحقیق میزان افسردگی                                                                    24

  جدول شماره 1                                                                            25

  طرح آزمایشی                                                                                        25

  الف – متغیر مستقل                                                                        26

  ب – متغیر وابسته                                                                         26

  شیوه اندازه گیری                                                                         26

  کنترل ها                                                                                     27

  نمودار شماره 7                                                                           28

  نمودار شماره 8                                                                           29

  فصل چهارم

  تحلیل نتایج                                                                                  34

  شیوه اندازه گیری                                                                         34

  شیوه گروه بندی                                                                          34

  جدول شماره 1                                                                            35

  جدول شماره 2                                                                            37

  عنوان                                                                                                         صفحه

  محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                    39

  محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                   37

  جدول شماره 3                                                                             40

  جدول شماره 4                                                                            40

  الف تدوین فرضیه                                                                         40

  مسأله                                                                                        40

  فرضیه                                                                                       40

  آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                           41

  خطای استاندارد                                                                           41

  جدول شماره 5                                                                            41

  فرضیه در این بخش                                                                      42

  فرضیه صفر                                                                                42

  فرض خلاف                                                                                42

  نتیجه                                                                                         42

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری                                                                        45

  خلاصه فصول                                                                             46

  عنوان                                                                                                         صفحه

  مشکلات و محدودیتها                                                                              47

  پیشنهادات                                                                                   49

  منابع                                                                                          50

   

   

  منبع:

  الف – دلاور علی – 1372 – روش آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات دانشگاه نور تهران

  ب – شاملو سعید – 1370 – آسیب شناسی روانی - تهران – انتشارات رشد

  ج – گنجی ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتیوم – اندره لامورد (نویسنده) مقدمه تحقیق در روانشناسی – انتشارات پناه افزای 1373

  د – قراچه داغی – مهدی – (مترجم) دیود برنز (نویسنده) روانشناسی افسردگی تهران ، انتشارات روشنگر – 1370

  ه- نعمت زاده ماهانی – کاظم – بازبینی ادبیات و توصیه های نظری اثرات ضد افسردگی و ورزش

  و – خلجی – حسن – فعالیت های جسمانی و فواید روان شناختی آن – 1372

  ر – پور افکاری – نصرالله – نشان شناسی بیماری روانی – انتشارات تابش

چکيده تحقيق : موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان کرج با سابقه فعاليت امدادي آنهاست که بدين منظور 25 امدادگري که بيش از 4 سال سابقه فعاليت داشتند و 25 امدادگري که کمتر از4 سال سابقه فعاليت داشتند به

چکیده : همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند . نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده ، احساس ناامیدی ، احساس غم ، بی ارزشی ، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند . این ...

-1 بیان مسئله: مقدمه: ابعاد وجودی انسان بسیار گسترده و پیچیده است و در نتیجه تغییرات و تحولات روانی و اجتماعی ناشی از آن نیز بسیار است. بنابراین تأمین سلامتی جسمانی و روانی افراد یکی از مهمترین اهداف ملی کشور محسوب می شود و بخش عمده ای از سرمایه های مادی و معنوی دولتها و ملتها به این امر اختصاص می یابد. بدیهی است کسب توفیق در زمینه پیشگیری از بیماریها و تأمین سلامت افراد به ...

1-1مقدمه بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است. افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به ...

چکیده هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند. نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان ...

افسردگي افسردگي مي تواند تنها يک بار در زندگي فرد اتفاق بيفتد . به هر حال اغلب به صورت حملات تکراري در طول زندگي با دوره هاي بدون افسردگي در بين آنها اتفاق مي افتد يا مي تواند وضعيتي مزمن باشد که نيازمند يک درمان پيوسته در طي زندگي باشد. ا

مقدمه افسردگی بیماری بسیار شایع عصر ماست. و در تمامی جهان روندی فزاینده دارد. این در حالی است که حدود نیمی از مبتلایان به افسردگی یا از بیماری خود بی خبرند یا بیماری آنها چیزی دیگر تشخیص داده شده است. افسردگی یک بیماری اختصاصی نیست بلکه در تماما سنین و همه نژادها، هم در زنان و هم در مردان ظاهر می شود. افسردگی بیماری ساده ای نیست بلکه انواع گوناگون دارد به طوری که در بعضی افراد ...

مقدمه افسردگی اختلالی است که بر تفکر، خلق، احساسات، رفتار و سلامت جسمی شما تأثیر می گذارد. پیش از این عقیده بر این بود که « تمام آن در سر شماست » و اگر واقعاً تلاش کنید می توانید خود را از آن رها کنید. امروزه پزشکان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توانید آن را درمان کنید. افسردگی یک اختلال پزشکی با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی است .گاهی اوقات یک زندگی پر ...

خلاصه اختلالات خلق دربرگیرنده گروه بزرگی از اختلالات روانی هستند که حالات خلقی پاتولوژیک ( خلق بالاتر و پایین تر از حد طبیعی)، اعمال نباتی وابسته به آنها و دیگر اختلالات روان حرکتی تصویر بالینی اصلی آنها را تشکیل می دهد. در این بین انواع افسردگی اختلالات خلق، خصوصا افسردگی اساسی، گروه بزرگی را شامل می شوند که ممکن است به صورت اپیزودهای منفرد و یا اپیزودهای راجعه متظاهر شوند. ...

نشانه های هیجانی افسردگی: وقتی از یک بیمار افسرده سؤال می شود که چه احساسی دارد، رایجترین صفتهایی که به کار می برد عبارت اند از: «غمگین، دمغ، بدبخا، درمانده، ناامید، تنها، ناخشنود، اندوهگین، بی ارزش، شرمنده، حقیر، نگران، بی مصرف گناهکار.» غم برجسته ترین و فراوان ترین نشانه های هیجانی در افسردگی است. غم آنچنان بر زددگی یک بیمار حاکم بود که او تقریباً در تمام ساعات بیداری خود گریه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول