مقاله منابع «نیرو های» انسانی

Word 36 KB 34922 17
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد.

  b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری که انتخاب شده اند اطمینان داشته باشد و باید از هماهنگی و تطبیق آنها با روشها و سیستم کیفی شرکت مطمئن باشد.

  c-2-2-6-S : توضیحات مربوط به کار باید از نظر مدیریتی، فنی و پشتیبانی و حمایت اساسی از کارمندان ارائه شوند. توضیحات در رابطه با موارد زیر باید بصورت خلاصه ارائه شوند.

  وظایف با در نظر گرفتن آزمایشها و بررسیهای کارآیی و صلاحیت.

  وظایف با توجه به آزمایشات طراحی و بررسیهای مربوطه و ارزیابی نتایج حاصله از آنها.

  وظایف بمنظور گزارش نظریات و عقاید و توضیحات آنها.

  وظایف و مسئولیتها با در نظر گرفتن روش تعیین صلاحیت و توسعه و پیشرفت روشهای جدید.

  تمرین و تجربه مورد نیاز.

  برنامه های آموزشی و تعیین صلاحیت.

  وظایف مدیریتی.

  -d2-2-6-S :‌ ابزار و تجهیزات باید در اختیار کارمندان قرار بگیرند. شیوه استفاده از تجهیزات جدید و راهنمائیهای مرتبط با آن باید به افراد آموزش داده شوند.

  e-2-2-6-S : کارمندان خاص باید برای استفاده از تجهیزات و تنظیم آنها بمنظور بهره وری و کارآیی بیشتر آموزش داده شوند. همین طور نتایج ثبت شده باید با توجه تاریخ آنها در تنظیم و استفاده از آنها بکار گرفته شوند.

  3-6- زیربنا

  a-3-6-S : امکانات و تجهیزات لازم در صورتی که از نظر منابع انرژی و نور و شرایط محیطی محدودیت نداشته باشند باید برای دستیابی به کارآیی و بهره وری بهتر و بیشتر، تهیه شوند و بکار گرفته شوند. شرکت باید از شرایط محیطی از این نظر اطمینان داشته باشد که با وجود بکارگیری تجهیزات کامل نتایج معکوس و غیرقابل انتظار بدست نیایند. نتایج نامطلوب می توانند از نظر کیفی غیرقابل توجیه باشند. تجهیزات و امکانات فنی لازم باید بصورت سند تهیه و ثبت شوند و این امر با در نظر گرفتن شرایط محیطی انجام می شود.

  b-3-6-S : شرایط محیطی باید مرتباً مورد ملاحظه قرار بگیرند. «مونیتور شوند». همین طور ابزار و امکاناتی که برای دستیابی به کیفیت مطلوب لازم هستند، باید ثبت شوند. آزمایشات و تنظیمات و بکارگیری تجهیزات در صورتی متوقف می شوند که نتایج حاصله حاکی از به خطر افتادن و بحرانی شدن باشد.

  c-3-6-S : اقدامات و عملکردهای نامطلوب باید بصورت مؤثر و قابل بررسی از یکدیگر تفکیک شوند. در صورت امکان باید معیارها و استانداردهای مرتبط با هر بخش از دیگری تفکیک شوند.

  d-3-6-S : دستیابی و استفاده از فضای مؤثر بر کیفیت نهایی تنها از طریق کنترل شرایط امکان پذیر است. در نقاطی که ضروری و لازم بنظر می رسد، شرکتها، کنترلها و نظارتهای اضافی انجام می دهند.

  e-3-6-S : معیارها و استانداردها باید با اطمینان از شرایط و فضای شرکت تعیین شوند. در صورت نیاز می توان مسیرها و روشهای ویژه ای را برای غلبه بر یک مسأله استفاده کرد.

  f-3-6-S : تمامی موارد نمونه گیری، اندازه گیری و تجهیزات آزمایشی لازم برای کارآیی و عملکرد بهتر آزمایشات باید تهیه و بکار گرفته شوند. زمانی که ابزاری خارج از کنترل دائم شرکت بکار گرفته شوند، سازمان «شرکت» باید از پشتیبانی و خدمات پس از فروش آن در هر زمان اطمینان داشته باشد.

  1-3-6- محیط و شرایط کاری:

  به تجهیزات جانبی نیاز ندارد.

  7- درک و تحقق تولید

  1-7-برنامه ریزی برای درک و تحقق تولید

  نیازی به تجهیزات جانبی ندارد.

  2-7- فرآیندهای مرتبط با مشتری

  2-2-7- تعیین نیازها و ملزومات مرتبط با تولید

  نیازی به تجهیزات جانبی ندارد.

  3-2-7- مرور و بررسی تجهیزات و امکانات مرتبط با تولید

  a-2-2-7-S : قرارداد بازنگری و بررسی باید در مورد هر فعالیتی تنظیم شود و قراردادهای فرعی مرتبط با هر بخش از سازمان باید منعقد شوند.

  3-2-7- ارتباط با مشتری

  a-3-2-7- مشتری ها باید در مورد آزمایش و بررسی قرارداد فرعی و عقد این قرارداد تمایل و رغبت داشته باشند. زمانی که این حالت ایجاد شود، مشتری میل و تمایل خود را برای دریافت کیفیت بهتر و موارد مورد نظر خود ترجیحاً می نویسد.

  b-3-2-7- مشتریان و دیگر موارد مرتبط با آن ها و همکاری و هماهنگی بین اجزاء مختلف با در نظر گرفتن نیازها و درخواستهای مشتری و بمنظور نشان دادن کارآیی و قابلیت آزمایشگاه مربوط به فعالیت تولیدی مرتبط باید توجیه شده و اطمینان پیدا کنند.

  3-7- طراحی و توسعه:‌

  1-3-7- طراحی و برنامه ریزی پیشرفت و توسعه

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  2-3-7- ورودیهای توسعه و پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  3-3-7- خروجیهای توسعه و پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  4-3-7- بازنگری و بررسی توسعه، پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  5-3-7- تائید پیشرفت، توسعه و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  6-3-7- اعتبار بخشی و تائید صلاحیت طراحی، پیشرفت و توسعه

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  7-3-7- کنترل تغییرات و تحولات توسعه و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  4-7- خرید

  1-4-7- فرآیند خرید

  a-1-4-7-S : زمانی که قرارداد فرعی تنظیم شد، کار و فعالیت باید توسط یک پیمانکار صلاحیتدار انجام شود.

  b-1-4-7-S : سازمان «شرکت» باید در قبال کاری که برای مشتی انجام می شود، مسئولیت پذیر باشد. به جز در مواردی که مشتری یا برخی موارد قانونی مسئولیت را از عهده پیمانکار بردارد.

  c-1-4-7-S : فهرستی از پیمانکارانی که برای آزمایشات و بررسیها شرکت کرده اند تهیه می شود و نتایج بررسی هر یک از نظر صلاحیت و قابلیت ثبت می شوند.

  d-1-4-7-S : هدف از شیوه ها و روشهای خرید باید تعیین شود. همین طور چگونگی و مقصود نهایی از انبار کردن مواد خام و مواد مصرفی تعیین شود.

  e-1-4-7-S : تهیه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به مشتریان و عواملی که بر نتایج نهایی تأثیرگذار باشند باید بدقت مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند و این بررسیها و تحقیقات باید فهرست و ثبت شوند.

  2-4-7- اطلاعات خرید

  نیازی به تجهیزات و ماده های اضافی وجود ندارد.

  3-4-7- تأئید محصول خریداری شده

  a-3-4-7-S : تأمین کنندگان اعتبار برای خرید و مواد مصرفی که می توانند بر کیفیت آزمایشات و یا تعیین میزان صلاحیتها اثر داشته باشند، تا زمانی که بدقت تحت بازرسی و تحقیق قرار نگرفته اند نباید بکار گرفته شوند. نتایج پس از تائید صلاحیت افراد، باید ثبت و بایگانی شوند.

  5-7- بازنگری و بازبینی خدمات و تولید

  1-5-7- کنترل تولید و بازنگری و نظارت بر خدمات

  a-1-5-7-S : روشهای مناسب و کارآمد و شیوه های مؤثر باید برای آزمایشات بکار گرفته شوند. این روشها باید در نمونه گیری، اداره و مدیریت آنها و ذخیره و نگهداری موارد آزمایشی اعمال شوند. اگر این روشهای کارآمد مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مورد قبول حاصل نشد از تکنیکهای آماری برای تحلیل اطلاعات و داده ها استفاده می شود. ابزار و تجهیزات بکار رفته در این آزمایشات باید دارای کارآیی و قابلیت مطلوب و مورد اطمینان باشند. هر گونه انحراف و اشتباه در آزمایش سبب حصول نتایج غیرمطلوب و نادرست می شود. هرگونه تغییر و تحول باید ثبت شده و جزئیات آن بدقت بیان شده و بایگانی شوند. این تغییرات در صورتی دارای اعتبار هستند که توسط مشتری تائید شوند.

  b-1-5-7-S : آزمایشات با استفاده از روشهای مورد تأیید مشتری باید انجام شوند و نتایج حاصله باید از هر نظر مورد تائید او باشند. روشهای بکار رفته بر طبق استانداردهای پذیرفته شده بین الملل انتخاب شده اند. همواره و در هر آزمایش باید آخرین ویرایش و متن تهیه شده از روش آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد.

  روشهای اصلاح شده و یا روشهایی که از سوی شرکت «و مشتری» از نظر اعتبار پذیرفته شده باشند می توانند استفاده شوند، این روشها در صورتی که مورد پذیرش بوده و دارای کارآیی و قابلیت بهتر باشند ترجیحاً بکار گرفته می شوند. مشتری باید از هر نظر، روش را تائید کند و از چگونگی تغییرات آن آگاهی داشته باشد.

  c-1-5-7-S : توسعه و پیشرفت روش آزمایش باید توسط منابع انسانی ماهر و صلاحیتدار و تجهیزات پیشرفته صورت بگیرد. پیشرفت و توسعه روش و تغییرات آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که از نظر کارآیی و سودمندی روش مورد تائید باشد.

  d-1-5-7-S : زمانی که از روشهای غیر استاندارد استفاده شود، باید توافق لازم بین دو طرف در مورد هر گونه نتیجه حاصله صورت بگیرد. روشهای غیر استاندارد باید قبل از بکارگیری، تائید شوند. روشهایی که از نظر محتوای درونی پیشرفت و تکامل پیدا می کنند باید دارای موارد زیر باشند:

  شناسائی روش

  هدف

  نوع مورد و موضوع آزمایشش

  متغیرها یا مقادیر و محدوده های تعیین شده

  تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای بکارگیری یک روش

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

چکیده با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها، توجه به آموزش به معنی تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت‌های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می‌شود، ضروری می‌نماید که البته این آموزش‌ها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و به اجرا درآید. ...

پیشنیه مدیریت آموزشی نهضیت مدیریت علمی و اصولی که تبلیغ می کرد مدیریت آموزشی را متأثر ساخته و توجه اندیشمندان و محققان آموزشی را به خود جلب نمود. هواداران مدیریت علمی در نظامهای آموزشی به کاربرد اصول آن همت گماشتند. آنها مدرسه را مشابه کارخانه تلقی می کردند که در آن دانش آموران مانند مودا خام، باید در فراگیری آموزش و پرورش، متناسب با کیفیات و مشخصات مورد انتظار جامعه تغییر و ...

مقدمه : امروزه شاهد پیشرفت چشمگیر جوامع بشری هم از لحاظ فکری و عقیدتی و هم از لحاظ علمی و عملی هستیم. اما آن چیزی که می تواند انسان را به کمال و سعادت برساند واقعاً همین است ؟ شاید در نگاه اول بگوئیم بلی و پیشرفت را با توسعه سعادت بشری هم تراز دانست امابا نگاهی ژرف تر ، مسلماً به این نکته خواهیم رسید که سعات بشری چیزی جز پیشرفت نسبی جوامع بشری است. ما در این تحقیق با نگاهی باز و ...

چکیده گرچه پرورش مدیران در گذشته با سودآوری موسسه ارتباط نزدیکی داشته لذا امروزه چهره دیگری یافته است مدیران ارشد سازمانها دریافته‌اندکه تلاشهای آموزشی درست برای تداوم بالندگی کارکنان جهت تصدی مشاغل مدیریتی الزامی است. تمامی برنامه های آموزشی سازمانهای بزرگ بر اصول مدیریت حرفه ای تاکید دارند که این برنامه ها با ارائه دانش و اطلاعات در زمینه های برنامه ریزی سازماندهی رهبری نظارت ...

مدیریت آموزش و پرورش مدیریت آموزشی با پیدایی و تحول نظامهای نوین آموزش و پرورش پدید آمد. آموزش و پرورش سنتی به دلیل سادگی و محدویت، به مدیریت، به مفهومم امروز، نیازی نداشت. در قرن حاضر، با توسعه آموزش عمومی، تأسیس مدارس و سازمانهای آموزشی بزرگ و متعدد، گوناگون شدن بر نامه های آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن، اهمیت و ضرورت سازماندهی و مدیریت فعالیتهای ...

-1 مقدمه : مديريت يکي از مهمترين فعاليتهاي انسان است. سابقه تئوريک مديريت هرچند از لحاظ زماني به حدود 1900 مي رسد ولي بي شک از زماني که انسان گروه را ساخت و جامعه اوليه را بنياد نهاد و نيز از آن هنگام که به شکار و در غار زيستن پرداخت و ب

عمومی نیازی به تجهیزات و امکانات جانبی نیست. صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش. a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد. b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری که انتخاب شده اند اطمینان داشته باشد و باید از هماهنگی و ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

مقدمه: مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها با توجه به شرح وظایف قانونی از پیچیدگی‌ها و اهمیت خاص خود برخوردار می باشد. لذا مرکز آموزشی و پژوهشی با وقوف کامل به این مطلب برنامه‌های متعددی را برای افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است که از‌آن جمله برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متنوع می باشد. در کنار این فعالیت‌ های‌آموزشی در سال 1377 از سوی ...

توان افزایی منابع انسانی توان افزایی» عنوان رویکردی علمی به فرایند بهبود عملکرد سازمان است که از نتایج تحقیقات محققین دانش مدیریت وعلوم مرتبط به آن و حاصل تجارب شرکتها و مدیران بزرگ دنیا دریک صد سال اخیر، به بار نشسته است و راه و رسم موفقیت و کامیابی مدیران در بهبود مستمر عملکرد سازمانها را به طور کامل در خود جای داده است. توان افزایی علاوه بر سازمان و مدیریت، در حوزه سیاست ...

پیشگفتار روند رو به رشد علوم و تکنولوژی تغییرات عمده ای را در فرایند زندگی انسانها به وجود آورده است . این تغییرات وظایف و مسئولیت های جدیدی را برای انسانها ایجاد نموده است که رعایت هر یک از آنها به سازگاری بیشتر آنها در قبال این تغییرات می انجامد به عبارت دیگر می توان گفت که با بروز تحولات در علوم و محیط انسانها نیز می بایست تغییراتی را در خود ایجاد کنند تا بهتر بتوانند با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول