مقاله باکتری

Word 34 KB 34988 20
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  باکتری های این گروه میله ای شکل- گرام منفی – هوازی دارای آنزیم فنیل آلانین و آمیناز هستند. اکثراً دارای زندگی آزاد و غیر پاتوژه بوده و در آب- خاک – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبیعی رود می باشند. پرتئوس مورگانی P. Morgagvill و پروئوس پروویدا نس اساساً لاکتوز را تخیمیر نمی کنند و اگر این کار را انجام دهند بکندی بسیار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتولید می کنند که اوره را تجزیه نموده و ایجاد آمونیاک می نماید. طی عفونتهای اداری توسط پروتئوس ادرار شدیداً قلیایی می شود و تولید سنگهای اداری تسریع می گردد و اسیدی نمودن آن به سادگی میسر نیست. پروویدا نیسا ایجاد داوره آزا نمی کند

     پروتئوس ها به وسیله فلاژلهای پری تریش خود سریعاً متحرکند و معمولاً در سطح محیط های کشت جامد نیز به نحو خاصی جاری می شوند. جابجا و پخش شدن باکتر در محیط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده می شود. برای جلوگیری از این پدیده (کته جدا کردن باکتری ها را تقریباً غیر ممکن می نماید). باید به محیط کشت مواد خاصی افزود (مثلاً فنیل اتیل الکل با محیط هائی مانند CLED که از نظر الکترولیت فقیر هستند باید مورد  استفاده قرار گیرد). حرکت سریع باکتری در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراری ممکن است سهیم باشد.

     پروتئوسها متحرک دارای آنتی ژن H هستد (علاوه بر آنتی ژن O ) بعضی از    پروتئوسها که به نام OX خوانده می شوند دارای آنتی ژنهای پلی ساکارید مشترکی با ریکتزیا ها می باشند. سرم بیماران متبلا به ریکتزی قادر به آلگوتینه کردن پروتئوس های OX می باشند. (که از آن تستی پایه گذاری شده تا به تشخیص ریکتزیوزکمک نماید و به نام تست واین وفلیکس Weil – Felix خوانده می شود.) پروتئوسها نیز ماننند کلی فرم ها هنگامی که از دستگاه گوارشی خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری باکتریمی پنمونی و نیز  عفونت های کانونی افراد ضعیف و رنجور مشاهده می شود. عفونی شدن از طریق تزریق داخل ویریدی نیز مشاهده شده است. از نظر حساسیت نسبت به داروهای مختلف تفاوت بسیاری بین سوشهای    پروتئوس وجود دارند.

     پنی سیلی اغلب بر روی پروتئوس میرابیلیس P. Mirabilis مؤثر است. انواع دیگر پروتئوس در حال حاضر(1982) نسبت به آمینوگیلکوزید ها (آمیکاسین، توبرامایسین و جنتا مایسین) سفالوسپرین ها (سفا ماندول و سفولوکسی تین) و کلرا مفنیکل حساس می باشند.

  کلیاتی درباره انترباکتریاسه ها  ENTEROBACTRIACEAE

     انتر باکتریاسه هافامیل بزرگ از باکتری ها هستند و بیشترین میکروبهای گرم منفلی هوازی یا بیهوازی اختیاری می باشند که در نمونه های آلوده بدن انسان یافت می شوند.

     یک بررسی جامع که توسط Blachman و Pikett در سال 1987 بر روی 768 نمونه میکروهای بدن افراد آلوده انجام گردیده نشان داده است که 78% آنها انتروباکتریاسه ها بوده اند. 12% از سود و موناسه ها، 9% از هموفیلو سلها و 1% از باسیلهای گرم منفی غیر معمولی مثل اکتینوباسیلوس بروسلا کاردیوباکتریوم، استرپتو باسیلوس.

  این بررسی در جدول زیر خلاصه گردیده:

  رشد برای محیط مکانیکی آگار در 24 ساعت

  رشد روی BAP در 24 ساعت

  KIA اسید در 24 ساعت

  KIA اسید در 24 ساعت

  هموفیلوس،  GNR  غیر متداول 07/8%

  باکتری های گرم منفی میله ای شکل غیر تخمیری و غیر متداول 04%

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر معمولی 26% درصد

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر تخمیری

  اکسیداز

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر تخمیری

  آیروموناس کروموباکتریا  (26%)%

   

   

      نام انتروباکتریا سه ها بیشتر به خاطر این بر روی باکتریها گذاشته شده است که بیشترین آنها میکروبهای روده ای هستند، خیلی از این انتروباکتریاسه  ها بدون هیچگونه عارضه در روده انسان وجود دارند و نه اینکه صدمه ای نمی زنند بلکه بعضاً مفید هم هستند. و در تخمیر مواد غذایی راخل روده کمک می کنند،  اشریشیاکولی (E . Coli ). یکی از انواع انتروباکتریاسه ها  است که 95 تا 99 درصد میکروبهای ساپروفیت روده را تشکیل می دهند، در یک گرم مدفوع تعدادی برابر 1011 عدد از این باکتریها وجود دارند که به صورت بیهوازی اختیاری در روده زندگی می کنند. بیشتر بوی مدفوع مربوط به این باکتری و باکتری های دیگر مثل پروتئوس و میکروبهای گرم مثبت مثل بایفید و باکتریوم (Bifidobacterium) ولاکتوز باسیلهای بیهوازی می باشند.

  تقسیم بندی انتروباکتریاسه ها:

  CLASSIFICATION OF ENTEROBACTERIACEAE

  بعد از دسته بندی که در سال 1974 در هشتمین جلسه

  Bergy . S Manufal Of Determiniative , Bacteology.

  انجام گردید نظریات گوناگون دیگر بر اساس اختصاصات کشف رد و بیوشیمایی باکتری ها داده نشد. و تقسیم بندی انتروباکتریاسه ها دچار تغییراتی مختلفی گردید و میکروبیولژیستها معتقدند که دچار سردرگمی گردیده اند خصوصاً که با عرضه شدن تقسیم بندی Edward and Ewing این مسئله شدت پیدا کرد تا این که در سال Center for disease control 1977 و نامگذاری آنها را پذیرفت و امروزه بیشتر دسته بندی انتروباکتریا سه را بر اساس آن انجام میدهند

   

  جدول تقسیم بندی ادوار و اوینگ:

     در این نوع تقسیم بندی فامیل انترباکتریاسه ها به سرگروههای (Speciels) و گروهها Ginous و انواع Tribe که به دنبال آن گاهی بیوتیپها (Biotypes) نیز قرار می گیرند.

  فامیلی: انترو باکترویاسه ها

  سرگروهها: اشریشیاها

  جنس 1‍: اشریشیاها

  گونه: اشریشیاکلی

  جنس 2: شیگلا

  گونه: (ش) دیسانتری

        ش، فلکس نری

       ش، پوویدی

      ش، سونئی

  سرگروه 2: جنس ادوارسیلاها

  جنس 1: ادار سیلاترادا

  سرگروه 3: سالمونلاها

  گونه: س، کلرا سیس

        س، تیغی

       س، انتریتیدی

  جنس 2: آریزونا

  گونه: هین شاوی

  جنس 3: سیتر وباکتر

  گونه: س، فرزند دای

      س، دایورسوس

  سرگروه 4: کلیسیلاها

  جنس 1: کلیسیلا

  گونه: ک، پنومونیه

        ک، اکسی توکا

       ک، اوزابا

      ک، رینوسلکراماتیس

  جنس 2: انتروباکتر

  گونه: 1 کلواکا

        1، جرگوویا

       1، آگلومرت نز

      1، آئرجینواز

      1،سازاکیای

  جنس 3: هافینا

  گونه: ه، آلوئی

  جنس 4: سراتیا مارسه سنس

  گونه : م، مورگانلا

  سرگروه 6: ی، یرسینا

  گونه: ی، یرسینا پستیس

        ی، انتروکوکسیتیکا

       ی، سود و توبرکولوزیس

      ی، فردریک سنیای

      ی، کریستانسیای

      ی، روکری

  سرگروه 7: اروینیاها

  جنس1: اروینیا

  جنس 2: پکتوبا کتریوم

  جنس کلوی ورا Kluy vera  در سال 1981 توسط Farmer و دستیا را نش جز انترباکتریها سه ها قلمداد گردیده است که قبلاً به نام میکروبهای دوره ای گروه 8 (Enteric group) نامیده می شده است، این جنیوس بیشتربن اختصاصات شیمیایی انتروباکتریاسه ها را دارا می باشند، سه نوع از این جنیوس نامبرده شده که عبارتند از:

  کلوی وار – آسکورباتا (k.ascabata ) کلوی ورا کرایو کرسنس (K . cryocrescents) کلوی ورا- کرایو کرستس (K . cryocrescents) و کلوی ورا گروه 3 (K. species - group)                                                                                                                                          نوع آسکارباتا از کرا یوکرسنس با + بودن آزمایش آسکوربات عدم رشد، در 5 درجه سانتی گراد در یخچال وزون کوچکتر در اطراف دیسک کار پنی سیلین و سفالوتین فرق گذاشته می شود.

    نویسنده مقاله (Farmer) معتقد است که این باکتری جز با توژنهای فرصت طلب هستند و جنیوس دیگر اخیراً به آنتروباکتریا یا سه ها اضافه گردیده یکجا تاتوملا تایسئوس طیف وسیع در اطراف دیسک پینی سیلین و رغبت بودن داخل بعضی محیطها بعد از 7 روز و تعداد کم فلاژه در اطراف باکتری فرق دارد.

     این باکتری به آمینی سیلین – سفالو تین – تترا سکلین – کلر آمفنیکل – آمینو گلوسیدها حساس هستند. دیگری سداسیا Cedacea (نام از DCD) که از نمونه های مختلف بدن انسان جدا شده. ولی اختصاصات آنها ذکر نگردیده است. انواع آنها C.davisae , C.lapagel ذکر شده اند.

  اختصاصات عمومی فامیل انتروباکتریاسه:

   

  اعضای خانواده انتروباکتریاسه ها گرم منفی و باسیلی شکل و مستقیم هستند که بیشتر آنها متحرک می باشند گرچه بعضی جنسها مثل کلسیلا و شیگلا غیر متحرک هستند) آنها پریتریکوس فلاژلاژ می باشند، (سود و موناسه ها که پولا رفلاژلا هستند). و چندین سویه مثل سالمونلاها شیگلاها انترو باکترپروتئوس دارای فیمبر یا پاپیلی هستند که عامل متحرک باکتری نبوده و هیچگونه خاصیت آنتی ژنتیک- باکتریهانمی دهند و فقط در زیر میکروسکپ الکتروسی دیده می شوند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

چکيده باکتري هاي اين گروه ميله اي شکل- گرام منفي – هوازي داراي آنزيم فنيل آلانين و آميناز هستند. اکثراً داراي زندگي آزاد و غير پاتوژن بوده و در آب- خاک – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبيعي رود مي باشند. پرتئوس مورگاني P. Morgagvill و پروتئوس رتگري در

گروه انتروباکتریاسه انتروباکتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشند که محل زندگی آنها روده انسان و حیوانات است.(1) آنها دارای 3/0 تا 1 میکرومتر عرض و 1 تا 6 میکرومتر طول بوده، غیر متحرک یا متحرک می باشند.(2) این میکروب ها بی هوازی هستند که روی محیطهای معمولی به خوبی رشد می‌کنند. انتروباکترها گلوکز را بدون ایجاد گاز تخمیر می کنند و موجب تبدیل نیترات به نیتریت ...

مقدمه: باکتریهای گرم منفی به آن دسته از باکتریهایی اطلاق می شود که در رنگ آمیزی گرم برنگ قرمز دیده می شوند چون در رنگ آمیزی توانایی نگهداری کریستال ویوله ولوگل را ندارد و با استفاده از الکل این رنگ ها شسته شده و در نتیجه به وسیله سافرانین رنگ قرمزی را ایجاد می کند. (5) باکتریهای گرم منفی جزو یوباکترها (باکتریهای حقیقی) می باشند که دارای lps (ایپویلی ساکارید) در غشا هستند که به ...

گروه انتروباکترياسه انتروباکترياسه گروه بزرگ و ناهمگوني از باسيلهاي گرم منفي مي باشند که محل زندگي آنها روده انسان و حيوانات است.(1) آنها داراي 3/0 تا 1 ميکرومتر عرض و 1 تا 6 ميکرومتر طول بوده، غير متحرک يا متحرک مي باشند.(2) اين ميکروب ها بي هو

فصل اول مقدمه: سالها از کشف باکتري سالمونلا مي‌گذرد ولي اين باکتري اهميت خود را در جوامع علمي و بين دانشمندان از دست نداده‌است. در سال 1885 اسميت و سالمون جرمي را از خوک جدا کردند و تصور نمودند که عامل بيماري وبا يا طاعون خوک است در نتيجه

فصل اول مقدمه: سالها از کشف باکتری سالمونلا می‌گذرد ولی این باکتری اهمیت خود را در جوامع علمی و بین دانشمندان از دست نداده‌است. در سال 1885 اسمیت و سالمون جرمی را از خوک جدا کردند و تصور نمودند که عامل بیماری وبا یا طاعون خوک است در نتیجه نام آنرا باسیلوس کلراسویس نهادند. در طی سالهای بعد نام این جرم را سالمونلا کلراسویس گذاشتند. در قرن بیستم روشهای مؤثری برای درمان و پیشگیری ...

تعریف کشت : هنگامیکه باکتریها در شرایطی مناسب قرار گیرند که قادر به تکثیر و رشد باشند اصطلاحا گفته می شود باکتری کشت داده شده است . تعریف محیط کشت : از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی بوده و قادر است کلیه اعمال حیاتی خود را مستقلا انجام دهد بدون آنکه نیاز به سلول دیگری داشته باشد . این اصل بیانگر آن است که میکروبها هم احتیاج به غذا و آب و موادآلی و معدنی دارند. محیطی مغذی که ...

چکیده به منظور بررسی اثرات استفاده از لجن فاضلاب و سایر مواد زائد شهری و کشاورزی بر آلودگیهای میکروبی خاک ، چهار نوع کود آلی شامل لجن فاضلاب ، کود حیوانی ، کمپوست زباله و مخلوط کاه گندم و یونجه در آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح های کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تغییرات جمعیت میکروبی مخلوط کودهای فوق با خاک شامل باکتریها ، قارچها و آکتینومایستها بررسی تغییرات جمعیت ...

چکیده مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب کودکان و با نظر به این که بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملکت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی دارند ما بر‌‌آن شدیم که ابتدا ارزش تشخیصی هر یک از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی کنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملکت خود شناسائی کنیم. سپس ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی را در بیمارانی که مننژیت ...

مقدمه در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی باکتریهایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوتها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلولهای باکتریایی پدید می‌آید. این باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از خواص نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول