مقاله پارامترهای آماری آزمایشات توسط دستگاه دیالیز و تصفیه

Word 407 KB 35000 16
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - میانگین داده های آماری از فرمول روبرو محاسبه می شود.               

  x­I = نماینده هر یک از مقادیر موجود است.

  N = تعداد اندازه گیری ها است.

   

  2- انحراف استاندارد:

  انحراف استاندارد که به عنوان معیار دقت به کار می رود به صورت زیر محاسبه می‌شود.

  3- واریانس:

  واریانس به تعریف ساده، یعنی مربع انحراف استاندارد که به صورت زیر میباشد.

   

  4- خطای استاندارد:

  انحراف استاندارد هر میانگین خطای استاندارد نام دارد و آن را با علامت

  : انحراف استاندارد                                                                        

  N: تعداد نمونه ها

  روابط و آزمون های دیگر:

                                                                “ t” آزمون

   

  6-2. مدت زمان:

  زمانهای به دست آمده در آزمایشات توسط دستگاه دیالیز و تصفیه توسط روش سنتی موسسه به صورت زیر می باشد که 5 نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

  موسسه

   

   

  دستگاه

   

  120 hr

  1.

   

  3 hr

  1.

  120 hr

  2.

   

  3 hr

  2.

  144 hr

  3.

   

  6 hr

  3.

  120 hr

  4.

   

  4 hr

  4.

  96 hr

  5.

   

  5 hr

  5.

   

   

   
   
  همانطور که در صفحه قبل مشاهده گردید میانگین زمانهای به دست آمده توسط دستگاه یون زدای طراحی شده، چیزی برابر با 20/4 ساعت می باشد. که با انحراف معیاری در حدود 30/1 قابل قبول می باشد، درحالی که میانگین زمانی به دست آمده توسط روش سنتی کیسه دیالیز در موارد مشابه چیزی در حدود 120 ساعت می باشد. که با انحراف معیاری در حدود 97/16 قابل قبول است.

       تعداد نمونه ها همانطور که مشاهده می شود 5 عدد برای هر دو نمونه می باشد و میزان واریانس هم برای روش دستگاهی برابر با 70/1 است، در حالی که برای روش سنتی کیسه دیالیز برابر با 288 است.خطای استاندارد همه برای روش دستگاهی برابر با 58/0 است. در حالی که برا روش سنتی کیسه دیالیز برابر با 59/7 می باشد.

  همین طور که مشاهده می شود حداقل زمان برای روش دستگاهی 3 ساعت و برای روش سنتی کیسه دیالیز برابر با 96 ساعت است.

  و در نهایت حداکثر زمان هم برای روش دستگاهی برابر با 6 ساعت است و برای روش سنتی کیسه دیالیز برابر با 144 ساعت است.

  در کل با توجه به نتایج و داده های زمانی مشاهده می گردد که روش دستگاهی روشی بسیار سریعتر و کوتاهتر برای دیالیز کردن نمونه های سرم می باشد.

   

  6-3. میزان مصرف آب:

  میزان مصرف آب هم در آزمایشهای صورت گرفته توسط دستگاه وهمچنین توسط موسسه به صورت زیر می باشد که 5 نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

   

   

  همانطور که مشاهده می شود میانگین مصرف آب دیونیزه توسط دستگاه یون زدای طراحی شده چیزی در حدود 80 لیتر می باشد که با انحراف معیاری در حدود 71/18 قابل قبول است در حالی که این میانگین برای روش سنتی کیسه دیالیز در حدود مصرف 1920 لیتر آب دیونیزه است که با انحراف معیاری در حدود 14/370 قابل قبول می باشد.

  همانطور که در این جدول هم مشاهده می شود تعداد نمونه ها 5 عدد است.

  میزان واریانس هم برای روش دستگاهی برابر با 350 است در حالی که برای روش سنتی کیسه دیالیز برابر با 13700 می باشد.

  میزان خطای استاندارد هم در روش دستگاهی برابر 37/8 است در حالی که در روش سنتی کیسه دیالیز  این خطا برابر با 53/ می باشد.

  میزان خطای استاندارد هم در روش دستگاهی برابر با 37/8 است در حالی که در روش سنتی کیسه دیالیز این خطا برابر با 53/165 می باشد.

  همانطور که می بینیم حداقل مصرف آب برای روش دستگاهی در حدود 60 لیتر است ولی برای روش سنتی این مصرف به حدود 1500 لیتر می رسد.

  حداکثر مصرف آب برای روش دستگاهی برابر با 110 لیتر می باشد در حالی که در روش سنتی کیسه دیالیز به حدود 2500 لیتر می رسد.

      با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که روش دستگاهی روشی بسیار اقتصادی تر از نظر مصرف آب دیونیزه است و صرفه جویی های مهمی را در صورت به کار بردن این روش می توان به دست آورد.

  6-4. وزن خشک: 1

  وزن خشک را در مورد هر دو نمونه دستگاهی و موسه اندازه گرفتیم که نتیجه به صورت زیر می باشد (وزن خشک در1)

  همانگونه که در جدول صفحه قبل مشاهده گردید میزان میانگین وزن خشک به دست آمده در یک سی سی برای نمونه دستگاهی برابر 07/ گرم می باشد در حالی که این میزان برای روش سنتی کیسه دیالیز در حدود 17/0 گرم یم باشد که در هر دو مورد میزان انحراف معیار در حدود 02/0 است.

   تعداد نمونه ها هم که در هر دو مورد 5 عدد است و میزان واریانس هم برای هر دو نمونه برابر با 0 می باشد.

  خطای استاندارد هم برای هر دو نمونه  دستگاهی و سنتی کیسه دیالیز برای 01/0 می باشد.

  میزان حداقل وزن خشک برای نمونه دستگاهی برابر با 6/0 گرم و برابر با نمونه سنتی کیسه دیالیز برابر با 14/0 گرم می باشد.

  میزان حداکثر وزن خشک هم برای نمونه دستگاهی برابر با 09/0 گرم و برای نمونه سنتی کیسه دیالیز برابر با 18/0 گرم می باشد.

  با توجه به نتایج به دست آمده همانطور که مشاهده می شود میزان داده ها بسیار به هم نزدیک است و میزان خطاها و انحراف معیار و واریانسها هم برای هر دو نمونه یکی است که نشان می دهد روش دستگاهی در میزان وزن خشک فرآورده که همان میزان پروتئین ها است تغییری صورت نداده است و نتایج یکی است و اختلاف اندک حاصل هم مربوط به خارج شدن بعضی از پروتئین های غیر ضروری می باشد که این ادعا هم با انجام آزمون پوتنسی که نشان دهنده سالم بودن سرم برای تزریق است اثبات می شود.

  6-5. وزن خشک: در کل محلول

  میزان وزن خشک را در کل محلول برای نمونه دیالیز شده توسط دستگاه و نمونه موسسه اندازه گیری کرده و نتایج به صورت زیر است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دیالیز توسط دستگاه: در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار ...

در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار را در زمانی حدود 3 ...

تصفیه آب در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده کردن فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد. این مایع بی رنگ یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی کشور ها بود ولی اکنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور ...

تصفيه آب در چگونگي انجام فرايندهاي باز ساختي و تصفيه اب و همچنين قابل استفاده کردن فاضلاب هاي شهري و صنعتي طره ها و روشهاي مفيد تر و کم هزينه تر مورد توجه بيشتري واقع خواهد شد. اين مايع بي رنگ يکي از خالص ترين مواد موجود در روي کره زمين و

واکسن و سرم سازي مقدمه: در موسسه واکسن و سرم سازي رازي آزمون هاي مختلفي جهت تعيين سلامت و ايمني سرمهاي درماني تصفيه شده و ارزيابي دقيق عيار سرمها انجام مي دهند که اين آزمون ها به طور کلي به دو گروه فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي تقسيم مي شوند. آزمو

کلیه ها چه هستند بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند . هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است . اکثر اعضائ بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند کلیه ها چگونه عمل می کنند مهمترین وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و ...

مقدمه بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضائ بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند وظایف کلیه ها مهمترین وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده به بدن ...

مقدمه بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضائ بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند وظایف کلیه ها مهمترین وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده به بدن ...

دستگاه های ضدعفونی هوا و محیط شرکت آردا در راستای طراحی و ساخت دستگاههای ضدعفونی هوا و محیط در مکانهایی که احتیاج به فضای عاری از میکروارگانیسم دارد مانند صنایع داروسازی ،‌بیمارستانها ،‌صنایع بسته بندی و تولید مواد غذایی ، مکانهای نگهداری میوه و سبزیجات دو سیستم شناخته شده به بازار عرضه می کند . 1-9- سیستم ضدعفونی مستقیم هوا ومحیط استفاده متداول این سیستم در کانالهای تهویه بعد ...

در موسسه واکسن و سرم سازی رازی آزمون های مختلفی جهت تعیین سلامت و ایمنی سرم های درمانی تصفیه شده و ارزیابی دقیق عیار سرمها انجام می دهند که این آزمون ها به طور کلی به دو گروه فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. آزمون های گروه اول شامل: اندازه گیری PH، وزن خشک، نیتروژن پروتئین (به دو روش کجلدال و بیوره) و غیره می باشد. آزمون های گروه دوم شامل: آزمون پیروژنی، سلامت و ایمنی، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول