مقاله بیمارستان

Word 49 KB 35011 14
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت قدیم:۴,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پذیرش:

  پذیرش اولین محل برخورد بیمار با کلینیک است که در رابطه با انتظار اصلی و ورودی کلینیک قرار می گیرد . مساحت پذیرش بستگی به تعداد کارکنان این قسمت دارد و به ازای هر کار کن 5m+ متر مربع مساحت مفید در نظر گرفته می شود . در درمانگاه های بزرگ هر گروه از کلینیکها دارای  پیشخوان پذیرش خاص خود هستند . که در پشت هر پیشخوان یک نفر کار می کند .

  طول پیشخوان به ازای هر کار کن = 1m

  در شرایطی که فشار تقاضا برای کلینیک وجود دارد طراحی قسمت پذیرش اهمیت بیشتری پیدا می کند . پیشبینی محل برای شیون بیماران در خارج از فضای پذیرش نزدیکی هرچه بیشتر قسمت پذیرش به ورودی کلینیک و عدم تداخل آن با قسمتهای درمانی کلینیکها نزدیکی آن به بایگانی پزشکی و امثال آن مسائلی است که در قرارگیری پذیرش کلینیک باید مورد توجه قرار گیرد .

  مساحت پذیرش                        متر مربع A = 5 متر مربع × تعداد کارکنان پذیرش

  طول پیشخوان پذیرش              متر B = 1متر ×تعداد کارکنان پذیرش

  اجزای مبلمان :

  1. یک میز پذیرش با حداقل عرض **** که دارای کشو برای ذخیره سازی یا فایل پایه دار .

  2. فایل های جانبی به طول 60 فوت و دسترسی آسان برای مسئول پذیرش .

  پذیرش

  ورودی اصلی

   

  هال و انتظار اصلی

  3. تابلوی اعلانات برای اعلامیه ها و رویدادها .

  4. صندلی به تعداد کارکنان .     

  5. رایانه به تعداد کارکنان .                    

                                                     

  نکاتی که در طراحی باید رعایت شود :

  1. تماس چشمی آسان بین ایستگاههای کار مطلوب می باشد .

  2. مسئول پذیرش حرکت و جابجایی بیماران را کنترل می کند، متعاقبا قسمت پذیرش باید در ناحیه مرکزی واقع شود، وظیفه اساسی خود را انجام دهد .

  3. روشنایی طبیعی و نمای بیرونی مطلوب می باشند ولی نباید **** چندانی به آنها داده شود . اولویت اول و دوم عبارتند از :

  ناحیه پذیرش/ انتظار/ و دفاتر مشاوره

  هال و سرای انتظار :

  انتخاب سیستم  انتظارها از مسائل مهم در برنامه ریزی عملکردی کلینیک محسوب می شود . معمولا از نظر سیه کولاسیون ها ترکیبی از سیستم انتظار اصلی و فرعی روش مناسب تری به نظر می رسد . منظور از این سیستم آن است که یک انتظار اصلی با مساحت کافی در رابطه با ورودی کلینیک پیش بینی می شود . که بیماران از آن میان انتظارهای فرعی تقسیم می شوند . هر کلینیک و یا هر گروه از کلینیک ها دارای انتظار فرعی خاص خود هستند .

  نکات طراحی:

  1. از نظر طراحی ایجاد یک مکان خوب و جذاب که در این ناحیه می تواند بزرگترین **** را در ایجاد راحتی روانی بیماران به ویژه در ارتباط با سن افراد (از کودکی تا بلوغ) ارائه دهد .

  2. مصالحی که استفاده می شود نباید هیچ گونه درز و یا فرجی داشته باشد .

  اجزای مبلمان : 70 صندلی، آبخوری، تلویزیون، ***** تلفن عمومی . 

   3. **** : در چنین فضایی منع نوری باید مخفی باشد تا کمترین انعکاس سطحی نور رخ داده و نور غالب محیط چشم آزار نشود .       

                                                                *****************

                                                                 **********

   

  مساحت انتظارها معمولا بر مبنای 3/1 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته می شود .

  معمولا همراهان  بیمار نیز به تعداد افراد اضافه می شود . برای محاسبه مساحت انتظارها می توان **** کل مراجعین (بیمار و همراه) به درمانگاه در *** ترین روز را املاک قرار داد . این ملاک هم در انتظار اصلی و هم در انتظار فرعی باید رعایت شود . بدین ترتیب مساحت انتظار اصلی معمول کل مساحت انتظارهای فرعی پیش بینی می شود .

  (همراه)2×کل تعداد بیماران مراجعه کننده در شلوغ‌ترین روز

  2

  انتظار :                                                    

  مساحت انتظار اصلی            A=3/1×

                                                                      

  (همراه)2×کل تعداد بیماران مراجعه کننده در شیوع ترین روز

   2

  مساحت کل انتظارهای فرعی متر مربعA= 3/1×     

  A متر مربع

  تعداد اتاقهای محاصبه ی معاینه

   

  مساحت انتظارهای فرعی :                        M2 B=                   

                                                            

  رختشویخانه :

  مبلمان : اسیک، سطح کار ، ماشین لباسشویی، کمد لباس (انبارها) میز اطو کشی، خشک کن.

  یک رختشویخانه استاندارد باید تهویه 15 تا 20 تغییر (جابجایی)   هوا در ساعت با سقف بلند و روشنایی 160 لوکس باشد همچنین سیستمهای رطوبت****** سطوح غیر لغزنده و انبار مواد شیمیایی ضروری است .

  مساحت کل انبارهای لباس ملحفه معمولا 4 متر مربع برای هر واحد مصاحبه و معاینه در نظر گرفته می شود که .

  حاجت کل انبار لباس و ملحفه = 4 متر مربع× تعداد واحد مصاحبه / معاینه

   

  سرویس های بهداشتی :

  توالتها و روشوییهای کلینیک عمدتا به دو گروه تقسیم می شود :

  یکی سرویسهایی کادر و پرسنل کلینیک و دیگری سرویسهای مراجعین کلینیک . از حیث قرارگیری مسلما سرویسهای کادر دو قسمت کلینیک ها قرار می گیرد و سرویس مراجعین در ارتباط با انتظارها قرار می گیرد . در قسمت مراجعین پیش بینی توالت و روشویی معلولین نیز ضروری است .

  سرویسهای بهداشتی مراجعین :

  روش مناسب برای تعیین تعداد و مساحت سرویسهای بهداشتی مورد نیاز مراجعین محاسبه بر اساس تعداد کل مراجعین به کلینیک در شلوغترین روز است .

  در این روش برای هر 30 مراجعه کننده زن در شلوغترین ساعت روز یک توالت و دستشویی زنانه و برای هر 30 مراجعه کننده مرد در شلوغ ترین ساعت روز یک توالت و دستشویی مردانه در نظر گرفته می شود و علاوه بر این حداقل دو توالت و دستشویی (مردانه و زنانه) برای معلولین نیز باید پیش بینی شود .

  مساحت کل هر توالت و دستشویی با احتساب سیرکلاسیون های ضروری آن 4/2 متر مربع فرض می شود و توالت و دستشویی معلولین معادل 2/5 متر مربع مساحت نیاز دارد .

                                            سرویس های بهداشتی               

   

  سرویسهای کادر و پرسنل                                          سرویس های مراجعین

                                                           

                                  سرویس زنانه      سرویس مردانه        سرویس معلولین         

   

   

  تعداد مراجعین (بیمار و همراه به درمانگاه در شلوغترین روز )

  30×2

  مساحت سرویس های بهداشتی مراجعین از فرمول زیر قابل استخراج است .         

  Aمتر مربع= (5/2 متر مربع×2)+( 4/2 متر مربع× 

                                                             

  مساحت سرویسهای بهداشتی مردانه یا زنانه                   Bمتر مربع = 2÷A 

  معمولا تعداد مراجعین به کلینیک مرد و نصف دیگر آنها زن محاسبه می شوند و میزان مراجعین در شلوغ ترین ساعت معادل نصف کل مراجعین در روز فرض می شود .

  سرویس های بهداشتی کادر :

  تعداد کادر کلینیک به عنوان مبنای محاسبه تعداد سرویسهای بهداشتی کادر بکار می رود .

  معمولا برای 15 کادر و پرسنل ثابت درمانگاه یک توالت و دستشویی در نظر گرفته می شود . توالت و دستشویی کادر نیز از حیث مساحت مشابه سرویس های بهداشتی مراجعین است و بصورت زنانه و مردانه پیش بینی می شود .

  مساحت سرویس های بهداشتی کادر           کلینیک Aمتر مربع= 4/2 متر مربع × تعداد کادر ثابت درمانگاه

                                                                                                               15

  مساحت سرویسهای بهداشتی مردانه یا زنانه  Bمتر مربع =2÷A

   

        شکل ص 5 ***************************

  اتاق نظافت :

  یک اتاق نظافت برای قرار دادن وسایل تمیز کردن فضاهای کلینیک به مساحتی حدود 5 متر مربع و با **** و قفسه وسایل در کلینیک پیش بینی می شود . معمولا یک اتاق نظافت برای کل کلینیک کافی است .

  صندوق :

  کلیه مراجعین به کلینیک برای پرداخت پول به صندوق مراجعه می کنند .

  همچنین در مواردی مراجعین به بخشهای تشخیصی کلینیک مانند آزمایشگاه رادیولوژی برای پرداخت پول به صندوق درمانگاه مراجعه می کنند . داروخانه از حیث حسابداری مستقل بوده و صندوق جداگانه ای مختص بخود دارد .

  صندوق ار حیث قرارگیری باید در ارتباط با ورودی و انتظار اصلی درمانگاه بوده و در مجاورت بخش پذیرش و در رابطه با اداری قرار گیرد . 

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

فصل اول تاریخچه بیمارستان بیمارستان امام خمینی در زمان طاغوت توسط افراد خیر و نیکو از افراد بزرگ شهر دکتر فیروز که پدر او مالکهای شهرستان خمین فیروزآباد که بخشی از خمین است جزء ملک پدرش بود برای شهر خمین قدمی برداشت و به یادگار این بیمارستان را بنا نمود. مردم خیر دیگری نیز نسبت به توان خود به یاری او پرداختند در سال 1355 ساختمان سازی شروع شد و در سال 1357 ساختمان کامل و به بهره ...

آشنایی با رشته پزشکی مقدمه : مطلب قابل بیان در خصوص رشته پزشکی، طول دوره این رشته است. پشتکار درونی و حقیقی عامل موفقیت و حفظ نشاط در سپری کردن این رشته با ارزش هست، تأمل و دقت در انتخاب این رشته جایگاه ویژه ای دارد که با انتخاب آگاهانه می توان به وظایف سنگین این انتخاب به خوبی عمل کرد و در پایان سرافراز و پیروز به درجه دکتری رسید. پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: ۱) در راه آشنایی ...

امکانات موجود: اداره کل درمان مستقيم با دارا بودن 69 بيمارستان اختصاصي با تعداد 8161 تخت فعال، 241 پلي کلينيک و درمانگاه عمومي، 9 دي کلينيک و 7 کلينيک دندانپزشکي و با حضور حدود 4700 نفر پزشک متخصص و عمومي و 470 نفر دندانپزشک ، 400 نفر پزشک دارو

پذیرش: پذیرش اولین محل برخورد بیمار با کلینیک است که در رابطه با انتظار اصلی و ورودی کلینیک قرار می گیرد . مساحت پذیرش بستگی به تعداد کارکنان این قسمت دارد و به ازای هر کار کن 5m+ متر مربع مساحت مفید در نظر گرفته می شود . در درمانگاه های بزرگ هر گروه از کلینیکها دارای پیشخوان پذیرش خاص خود هستند . که در پشت هر پیشخوان یک نفر کار می کند . طول پیشخوان به ازای هر کار کن = 1m در ...

بخش زنان و زایمان این بخش به محل و تجهیزات پیچیده ای نیاز ندارد. بیماران میتوانند در بخش های جراحی – ترجیحاً بخش زنان بستری و درمان گردند.گرچه این بخش تقریباً با بخش زایمان در ارتباط است ولی بیماران زنان نمی توانند در آن بخش بستری شوند زیرا بسیاری از آنان عفونی اند. با قاطعیت می توان گفت که ارائه ی خدمت به زائو در یک بیمارستان عمومی با خدمت به بیماری که دوران بعد از زایمان را می ...

بيمارستان فوق تخصصي رضوي در يک نگاه افزايش روزافزون زائران بارگاه منور علي بن موسي الرضا(ع) و لزوم ارائه‌ي صحيح و بهتر خدمات فرهنگي اجتماعي و توسعه و تداوم اين امر و نيز محبوبيت جهاني اين مرکز، باعث شد که افق نگاه آستان قدس رضوي اين بار خدمات درما

بيمارستان فوق تخصصي رضوي افزايش روزافزون زائران بارگاه منور علي بن موسي الرضا(ع) و لزوم ارائه‌ي صحيح و بهتر خدمات فرهنگي اجتماعي و توسعه و تداوم اين امر و نيز محبوبيت جهاني اين مرکز، باعث شد که افق نگاه آستان قدس رضوي اين بار خدمات درماني را مورد

تاریخچه: بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمین ...

- طراحی مدولار : هم در USA و هم در UK برای تحت کنترل داشتن هزینه ها از سیستم طراحی مدولار استفاده می شود. در بریتانیا DHHS هزینه طرحهای استاندارد مربوط به همه بیمارستانها را تامین می کند. 2- روش مهار حوزه دپارتمان براساس مدول طراحی معمولی m15، که برای تامین نیازهای عملی لازم است، می باشد. این حوزه برحسب رابطه فونکسیونی صحیح جهت مهار کردن منطقه جوامع و خدمات گروه بندی شده است. 3- ...

مقدمه : در دنياي امروز به سبب مسائل و مشکلاتي که در اثر حجم زياد فعاليت ها پيش آمده ، نياز به اطلاعات و آمار وارقام در تصميمات مديريتي بيش از پيش احساس ميشود و در واقع بايد گفت بدون داشتن اطلاعات و آمار ، تصميم گيري و مشکل گشايي امکان پذير نيس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول