مقاله IGFBP و نقش آن در پسرفت غدد پستانی

Word 122 KB 35026 13
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت قدیم:۴,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  بنام خدا

  وapoptosis در سلولهای اپیتلیالی پستان IGF فرسته های حیاتی و مهمی هستند که باعث حفظ انواع سلول های از apoptosis می شوند. اگرچه توانایی زیستی IGF ها توسط میل ترکیبی بالای آنها با تعدیل می شوند، اما هیچ علامت آزمایشی مبنی بر تنظیم فعالیت IGFها توسط پروتئینهای باندشده به آنها در پستان وجود نداشته است. در این مطالعه بیان در طی توسعه غددپستانی و همینطور اثرات آنها بر IGF ها در کشت سلولی آزمایش شده است. در طی یک تا سه پسرفت پستاان در موش به میزان قابل توجهی هنگامی که apoptosis برای بازسازی غدد روبه افزایش بود، افزایش یافت. در کشت سلولی نشان داده شد که بیان از سطح Basal سلول بوده و درست د رمحلی قرار می گیرد که از فعالیت IGF ممانعت می کند. همینطور  اگزوژنوسرد کشت سلول های اپیتالیایی پستاان بقاءء یا ماندگاری میانجی شده توسط IGF را مهار کردند و میزان Apoptosis را حدود چهار برابر در حضور این  در مقایسه با IGF تنها افزایش یافت.

   آزمایشات در ارتباط با مسیرهای سیگنالی مؤثر در apoptosis  نشان می دهند که  موجب فسفریلاسیون PKB و نهایتاً فاکتور نسخه برداری forkhead می شوند که این عمل توسط  ها مهار می شود. این مطالعه شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد  نقش مهمی در تنظیم apoptosis در پستان ایفا می کند.

   مقدمه  

   بعنوان مقدمه اشاره ای مختصر خواهیم داشت به عملکرد این دو در بافتها:

   IGF ها نقش حیاتی در هموستاز بافتها و  تنظیم و تکثیر، تمایز و مهاجرت سلولی در طی رشد و توسعه ایفا می کنند. همینطور IGF ها فاکتورهای مهم ماندگاری یا بقاء سلولی هستند. IGF ها در محیط کشت، سلول ها را تحت شرایط مختلفی در برابر apoptosis حفظ می کند که ازجمله این شرایط می توان به حذف فاکتورهای رشد، شیمی درمانی و بیان عوامل مولد غده یا تومور می توان اشاره کرد. فعالیت IGF ها توسط میل ترکیبی آنها با IGFBP ها تعدیل می شود. شش نوع از IGFBP شناسایی شده اند. اخیراً نوعی پروتئین که ممکن است هفتمین عضو این خانواده باشد نیز مشخص شده است. چندین عمل برای IGFBPها پیشنهاد شده است.و از جمله آنها طولانی کردن نیمه عمر GIFها در گردش خون انتقال IGFها به بیرون گردش خون و به درون فضای خارج سلولی و هدایت IGF نوع یک و دو به نقاط ویژه یا هدف در بافتها. در سطح سلولی IGFBP هم اثر مهاری و هم اثر تحریکی بر فعالیت IGF-I دارند IGFBP ها خودشان در معرض تعدیل هستند مانند پرتئولایزیس، تغییرات بعد از تورجمه ای مانند فسفوزلاسیون و همینطور اثر متقابل با سطح سلولی و ماتریکس خارج سلولی. IGFBP ها بعنوان تنظیم گر فعالیت زیستی IGF ها در جریان خون شناخته شده اند. به هر حال عملکردشان در سطح سلولی بطور کامل شناخته شده است. نشان داده شده است که IGF-I ، apoptosis را در کشت سلولهای اپیتلیالی پستان سرکوب کرد. مدلهای غدد پستانی همینطور اهمیت IGF ها بعنوان فاکتورهای بقاء سلولی در موجود زنده نشان داده اند. در مطالعاتی که در موشهای تراانس ژنتیک انجام شد، هنگامی که بیان IGF نوع یک و دو زیاد بود، apoptosis کاهش یافت و در نتیجه پسرفت پستان در این حیوانات به تأخیر افتاد.

     و نقش آن در پسرفت غدد پستانی:

    بقاء سلولهای اپیتالیالی را در محیط کشت افزایش داد و در موجود زنده نشان داده شده است که  و از مرگ سلولی در موشهای ترانسی ژنتیک ممانعت بعمل می آورند. آزمایشات نشان داده اند که تولید  توسط سلول های اپیتالیالی پستان در طی پسرفت غدد پستانی جوندگان افزایش یافته و پرولاکتین توانست از این افزایش ممانعت بعمل آورد.این پدیده( افزایش ) در خوک و گوسفند هنگامی که نوزادان از شیر گرفته می شوند اتفاق می افتد. پرولاکتین همینطور می تواند باعث افزایش تولید  در پستان شود که این فاکتور می تواند بیشتر به بقاء سلول کمک کند. این پیشنهاد که  در آپوتپونز غدد پستانی در طی پسرفت دخالت دارد( توسط مطالعات اخر در کاهش بیان  و تأثیر پسرفت غدد پستاانی در موشهای بیهوش ، شد حمایت می شود. در حالیکه در IRF-1 (Interferon regulatory factor-1 ) در موش پسرفت و بیان  در هر دو تسریع شدند. IRF-1 یک ژن سرکوب کر تومور می باشد که در کنترل تکثر سلولی و تغییر و تبدیلات دخالت دارد بهرحال یکی از بیشترین علائم قانع کننده در ارتباط با موشهای ترانس ژنتیک بیان بالای ژن سرکوبکگر PTEN می باشد(phosphatase and tensin homeo logue ) بیان بالای این ژن در غدد پستانی منجر به تخریب توسعه غدد پستانی شد. در آنالیزهای Microarray  نیز افزایش بیان این ژن منجر به افزایش 26 مرتبه ای در بیان  شد. PTEN بعد از  بطور معمول بیشترین بیان را در غدد پستانی دارد. افزایش بیان  در طی پیشرفت پروستات و غدد تیروئید و همینطور در فولیکولهایی که دچار آترزیا شده اند نیز اتفاق می افتد. این یافته نشان می دهد که اثرات  محدود  به پستان نیست. مارش من و همکاران نشان دادند که اضافه کردن  به محیط کشت سلول های اپیتلیالی موش باعث جلوگیری از فعالیت IGF-1 شد در نتیجه مرگ سلولی افزایش یافت. بکارگیری  نو ترکیب در طی آبستنی موشها ا زطریق تزریق زیرجلدی منجر به تخریب توسعه پستانی به عنوان علامتی از کاهش دخالت صفحه چربی در پستان شد. در موشهای ترانس ژنتیک در زمان زایمان علظتهای مولکولی روآبوتپوتیک

  ( پلاسمین و ) هر دو افزایش می یابند در حالیکه غلظتهای و Bcl-XL  بطور معنی داری کاهش می یابد.

   د رشیر Result rat شناسایی شده است ولی سطوح آن در طی چرخه آبستنی اندازه گیری شده است. بمنظورتعیین اینکه آیا بیان  به روشی که بتواند حمایت کند از نقش تنظیمی آن بر میانجیگری IGF افزایش می یابد و شروع پسرفت پس از اوج تولید را حمایت می کندو نمونه   در طی توسعه غدد پستانی آزمایش شده است.( شکل 19) در آنالیز ligandblot با استفاده از IGF-I رادیواکتیو نشان داده شده که  با توده مولکولی مشابه با با فراوانی کم در اوایل آبستتنی بیان شد و تا اندازه در اواخر آبستنی افزایش یافت. در طی شیردهی بیان پروتئین کم بود اما در طی اوایل پسرفت پستان بطور دراماتیک افزایش یافت. در شناسایی این پروتئین های باند شوند upregulate شده با استفاده از واکنشهای تشکیل رسوب میان آنتی ژن – آنتی بادی، بعنوان تأثیر شدند. بمنظور تضمین اینکه نمونه های بافتی حاوی مقادیر مساوی از سلول های اپتیلیایی هستند از نشانگر E-codherin استفاده شد. 

 • فهرست:

  تنظیم مقدار IGF و پروتئین باند کننده آن در جریان خون

  محل ترشح IGFBP

  مهار عمل IGF باندینگ پروتئینهای پنج و سه

  مهار آغاز فرسته IGF توسط باندینگ پروتئینهای پنج و سه

  بخش آخر

  منبع:

  ندارد.

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

میزان مصرف شیر : میزان مصرف شیر وفرآورده های آن یکی از مهمترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می آید که بر اساس یافته های علمی مصرف سالیانه 200لیتر از این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر رشد وسلامت جسمی افراد موجب ارتقاء هوش وقدرت فراگیری انسان می شود، به طوریکه تغذیه صحیح ومناسب،ویژه دردوران کودکی ونوجوانی تأثیری ماندگاردرطول زندگی انسان دارد0 مصرف شیر به عنوان الگوی مناسب غذایی می ...

کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید مقدمه: ارتباط زنبور با انسان سابقه بسیار طولانی داشته و حتی قبل از آنکه انسان خواندن و نوشتن بیاموزد از این حشره مفید بهره برداری می کرده است. امروز نقش زنبور عسل در گرده افشانی بسیاری از گیاهان زراعی، درختان میوه، مراتع و جنگلها برای انسان بسیار حائز اهمیت می باشد. به طوری که سهم نسبتاً بزرگی از تولیدات مختلف ...

اهمیت فسفر در بدن حیوانات کلسیم و فسفر بیش از 70 درصد خاکستر بدن حیوانات را تشکیل می دهند. متجاوز از 99 درصد کلسیم و (85-80 ) درصد فسفر بدن در اسکلت و اندامها قرار دارد. 14 درصد فسفر در بافتهای نرم و یک درصد باقیمانده در مایعات بین سلولی ( 1994 Bordy ). 22 درصد کل مواد معدنی بدن به فسفر اختصاص دارد که بین استخوانها و بافتهای نرم نقل و انتقال آن به همراه کلسیم مداوماً صورت می ...

پيش گفتار : يکي از بهترين نشانه هاي خدا در ساختمان بدن انسان دهان ، زبان و دندانهاي اوست . از آن جا که بهداشت دهان و دندان ، يکي از مهمترين شاخه هاي بهداشت عمومي به شمار مي آيد ، رعايت کامل مسائل بهداشتي در اين زمينه براي حفظ سلامت دهان و دندان ها

مقدمات اندوکرينولوژي Hot points 1. تقسيم بندي انواع هورمونها بر اساس ساختار 2. انواع رسپووهاي هورموني 3. کنترل ترشح هورمون ها فصل 1- مقدمات اندوکرينولوژي سه دسته کلي هورمون ها وجود دارد: 1. هورمون هاي پروتئيني و پلي پپتيدي: شامل هو

دوران قاعدگي قاعدگي‌ چيست‌؟ قاعدگي‌ عبارتست‌ از خروج‌ مرتب‌ و دوره‌اي‌ خون‌ از مهبل‌ که‌ به‌ طور طبيعي‌ اتفاق‌ مي‌افتد که‌ از شروع‌ قاعدگي‌ اين‌ دوره‌ تا يکسال‌ نامرتب‌ بوده‌ ولي‌ بعد از يکسال‌ به‌ طور معمول‌ مرتب‌ مي‌شود.آخرين مرحله بلوغ ،‌ قاع

بافت خون خون بافت همبند تخصص يافته‌اي است که سلولهاي آن در داخل ماده زمينه‌اي مايعي به نام پلاسماي خون شناورند. نگاه اجمالي خون 7 الي 8 درصد وزن بدن را تشکيل مي‌دهد و حجم آن در يک فرد بالغ بطور متوسط 5 ليتر مي‌باشد. خون به واسطه گردش در داخل

رهنمون هاي لازم پيشگيري از بروسلوز براي کارگران کارخانه بسته بندي گوشت ترجمه و گردآوري : عليرضا لطفي ( مهندسي علوم دامي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر) arlotfi@gmail.com مقدمه بروسلوز يک نوع بيماري است که ممکن است از حيوانات به انسان من

از لحاظ آناتومی در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. کاردیا (Cardia) در محل اتصال به مری، فوندوس (fudus) یا طاق معده، تنه معده (Body) و پیلور (Pylorus) یا باب‌المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می‌یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چین‌ها به انبساط معده کمک می‌کند. هنگامی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول