مقاله آزمون‌های حاملگی

Word 45 KB 35027 10
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • امروزه برای انواع تست های حاملگی، کیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند که سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت کیت های در بازار موجودند، ولی هر کدام وابسته به همان اصل کلی است: شاسائی hCG (یا یک لیست یونیت آن) توسط یک آنتی بادی ضد مولکول hCG  یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً 15 سال قبل، Bandi و همکارانش (1987) دریافتند که 39 تست حاملگی از طریق ادرار در سال 1986 در بازار موجودد بودند.

  Cole و Kardana (1992) مشاهده کردند که در سال 1991 بیش از 50 کیت تجاری برای اندازه گیری hCG متشکل از زیرمجموعه های آلفا و بتا هستند، اینکه دو زیرمجموعه هر کدام از مولکول ها را می‌توان تفکیک و تخلیص نمود، و اینکه زیر مجموعه‌های بتای هر کدام از این مولکولها کاملاً باهم فرق دارند، آنتی بادیهای را تولید کردند که اپی توپهای زیر مجموعه بتای hCG را به طور اختصاصی شناسائی کنند.

  بنابراین آنتی بادیهای بسیار اختصاصی برای زیر مجموعه بتای hCG (دارای واکنش متقاطع ناچیز یا غیرقابل تشخیص با LII) از طریق مصون سازی حیوانات (آنتی بادیهای پلی کونال) و با استفاده از تکنیکهای هیبریدوما (آنتی بادیهای منوکولنال) به دست آمده است که جایگاهایی را بروی زیر مجموعه بتای hCG  شناسائی می‌کند.

   

  ایمنی زایی ساب یونیت های گنادوتروپین بسیار بالاست، واکسنهایی را جهت پیشگیری از حاملگی به بازار عرضه کرده‌اند که از هیترودیمر hCG-b انسانی با
  a- hCG انسانی با a-subunit هوورمون LH گوسفند تشکیل شده اند (Talwar  و همکاران، 1994) .

  روش های ایمونواسی بدون استفاده از مواد رادیوایزوتوپ

  در بسیاری از اتکنیک های ایمونواسی، اصل مهار آگلوتیناسیون ، یعنی جلوگیری از فلوکاولاسیون ذرات پوشیده از hCG (بعنوان مثال ذرات لاتکس که hCG به صورت کووالان به آنها متصل شده باشد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیت های موجود در بازار حاوی دو ماده واکنش دهنده می باشند.

  یکی از آنها سوسپانسیون ذرات لاتکس پوشیده از hCG یا دارای پیون کوواالان با hCG و دیگری حاوی محلولی از آنتی بادی hCG است. برای مشخص ساختن وجود hCG، یک قطهر از ادرار با قطره ای از محلول حاوی آنتی بادی بروی یک لام شیشه‌ای سیاه آمیخته می‌شود. اگر نمونه مورد آزمایش حاوی hCG نباشد، آنتی بادی می تواند ذرات لاتکس پوشیده از hCG را که بعداً اضافه می شود، آگلوتینه بکند، آلگوتیناسیون ذرات لاتکس را به آسانی می‌توان مشاهده کرد.

  اگر ادرار حاوی hCG باشد، به آنتی بادی متصل خواهد شد و در نتیجه از آلگوتیناسیون ذرات لاتکس پوشیده از hCG توسط آنتی بادی جلویگری خواهد کرد. بنابراین اگر هیچ آلگوتیناسیونی رخ ندهد، آزمون حاملگی مثبت است و در صورت بروز آگلوتیناسیون می‌توان حاملگی را رد کرد

  الایزا enzyme-linked immounosorbent assay

  این روش برای تعیین مقادیر بسیار ناچیز هورمون، مناسب است. درتست الایزا یک آنتی بادی منوکلونال متصل به یک پایه جامد (معمولاً پلاستیک) به hCG موجود در نمونه مورد آزمایش متصل می شود، سپس آنتی بادی دوم اضافه می‌شود تا hCG را به حالت «ساندویچ» درآورد، آنزیم مورد استفاده که می تواند آلکالین فسفاتاز باشد، به آنتی‌بادی دوم متصل می‌شود. هنگامی که سوبسترای این آنزیم اضافه گردد، رنگ آی ظاهر می‌شود که شدت آن مستقیما وابسته به مقدار آنتی بادی متصل شده دوم است.

  این هم به نوبه خود تابعی از مقدار hCG موجود در نموه مورد آزمایش است. حساسیت الایزا برای hCG موجود در سرم mIU 50 در میلی لیتر است.

  در روش ایمونوفلورومتری (IFMA) از ساطح شدن فوتون از یک ماده نشاندار فلوئورسانت جهت ایجاد حساسیتی که تقریا معادل رادیوایمونواسی است، استفاده می‌کنند. این روش به اندازه کافی حساس است که می تواند وجود hCG را در سرم خانم های یائسه که احتمالا منشاء آن از هیپوفیز قدامی است مشخص کند (1995، Tyrey).

  ایمونواسی hCG با استفاده از مواد رادیوایزوتوپ

  در رادیوایمونواسی (RIA) کلاسیک، از iodo hCG ] I125 [ به عنوان لیگاند نشان دار شده برای آنتی بادی های ضد hCG‌ استفاده می‌کنند. این روش متکی به جابجایی یا رقابت hCG غیرنشان دار با لیگاند نشان دار در نمونه بیولوژیک مورد آزمایش می‌باشد. در رادیوایمونواسی، [I125] hCG iodo «آزاد» و «متصل شده» را تفکیک می‌کنند و رادیواکتیویته نوع غیرمتصل (آزاد) را اندازه می گیرند.

  با ترسیم منحنی های استاندارد، hCG را با صحت و حساسیت بالا تعیین کمیت می‌کنند.

  روشهای ایمونورادیومتریک (IRMA)

   در وش ایمونورادیومتریک (IRMA) به جای لیگاند (hCG) از آنی باید به مقدار فراوان (محل های اتصال به آنتی ژن) به عنوان ماده نشاندار استفاده می‌کنند. یک راه استفاده از دو آنتی بادی است که اپی توپهای جداگانه ای را بروی hCG تشخیص می دهند.

  یکی از آنی بادی ها که به فاز جامد (solid) متصل است hCG را از نمونه رداشت می‌کند. آنتی بادی دوم پروب نشان دار است و جهت تعییین کمیت لیگاند برداشت شده عمل می‌کند . اندازه گیری با روش ایمونورادیومتریک نیز می تواند برای سنجش hCG b-subnit  اختصاصی باشد .

  صحت آزمون های حاملگی

  دریک مطالعه همه جانبه که تحت نظارت انجمن ملی بهداشت، توسط Jovaovic و همکارانش (1987) به عمل آمد، چنین نتیجه‌گیری شد که آزمایشگاههای مسئول انجام تست رایج حاملگی قادرند در موعد قاعدگی عقب افتاده (missed mense) ، hCG را به دقت اندازه گیری کنند ولی لزوماً قبل از آن قادر به این کار نیستند.

  تعیین کمیت hCG

  اندازه گیری دقیق و صحیح hCG در مایع بیولوژیک (مثل سرم) برای درمان برخی حالات مهم است. در میان این مارد مونیتورینگ حاملگی (به منوظر کنار گذاشتن حاملگی خارج رحمی) و تعیین خط سیر بیماریهای نئوپلاستیک تروفوبلاستی یا معالجه آنها قابل کرند. با استفاده از روشهای بسیار حساسرادیوایمننواسی،‌ hCG را می‌توان در بسیاری از افراد طبیعی جستجو کرد، احتمالا مناشء این مقدار کم hCG از هیپوفیز قدامی می‌باشد.

  تستهای حاملگی خانگی

  امروزه چندین نوع کیت به بازار عرضه شده است که برای استفاده در منزل تدارک دیده شده اند. در هر کدام از این تستها،‌ از اصل مهار هماگلوتیناسیون با استفاده از گلوبولهای قرمز گوسفند و آنتی بادیهای ضد hCG برای ادرار افراد مورد آزمایش استفاده شده است.

  کیتهای تست حاملگی خانگی شامل تستهای یک مرحله ای هستند. اساس این تست‌ها عبارتند از:

  یک فتیله جاذب که در تماس با یک غشاء اسفنجی است که حاوی سه لایه آنتی بادی به صورت جداگانه است و

  اصول ایمونوکروماتوگرافی.

  اولین لایه آنتی بادی رسوب داده شده و متحرک است  شامل ذرات لاتکس رنگی حساس شده با آنتی بادیهای منوکلونال ضد زیرمجموعه b در hCG می‌باشد که در غشاء ه صورت ثابت ثابت و غیرمتحرک است. اگر ادرار حاوی hCG باشد با ذرات لاتکس متصل به آنتی بادی ضد b- hCG  واکنش می‌دهد و این واکنش توسط لایه دوم آنتی بادی مربوط به آنتی بادی ضد b- hCG به دام افتاده و باعث تشکیل یک خط رنگی در منطقه ای وسیع می شود (1991، May).

  در مطالعات اولیه، میزان نتایج منفی کاذب حدود 25 درصد بود (Valanis و Perlman، 1982). بعدها، Eee و Hart (1990) نشان دادند که اگرچه صحت تست‌ها درصد 97 درصد است، ولی این تنها زمانی امکان پذیر است که آزمایش توسط تکنیسین های مجرب انجام شود. Bastian و همکارانش (1998) نتایج منتشر شده از 16 کیت را ارزیابی کردند که از این تعداد تنها 5 کیت معیارهای آنها را داشتند. اگر آزمایش توسط افراد داوطلب انجام می شد، حساسیت میانگین 91 درصد بدست می‌آمد. مهم آنکه، بیماران واقعی تنها 75 درصد حساسیت (sensivity) را بدست آورند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

امروزه براي انواع تست هاي حاملگي، کيت هاي ارزان قيمتي در دسترس هستند که سريعاً يعني در عرض 3 الي 5 دقيقه با صحت و دقت زياد جواب مي دهند. بسياري از آزمون هاي ديگر به صورت کيت هاي در بازار موجودند، ولي هر کدام وابسته به همان اصل کلي است: شاسائي hCG (ي

ما ارتباط بين تحمل گلوکز حاملگي و افزايش فشار خون ايجاد شده حاملگي را مورد ارزيابي قرار داديم همچنين ارتباط فشار خون دوران حاملگي و پره اکلامپسي* با تحمل گلوکز حاملگي را مورد مطالعه قرار داديم . زنان ژاپني باردار تحت يک آزمون تحمل گلوکز بنام GCT*

هیپرتانسیون در حاملگی 1 اختلالات فشار خون شایعترین عارضه ی طبی در حاملگی است که تقریباً در 7 % تا 10 % بارداری ها اتفاق می افتد . 2 اختلالات فشار خون با مرگ و میر مادری و پری ناتال برجسته همراه است و بعنوان طیف وسیعی از اختلالات یا دامنه ای از بالا رفتن مختصر فشار خون تا فشار خون شدید با اختلال عملکرد چند ارگان ظاهر می شود . 3 کمیته واژه شناسی کالج زنان و مامایی آمریکا ( ACOG ) ...

مقدمه : در اینروزها که نبرد زندگی توام با مشکلاتی و موانع گوناگونی است ، کسی که قوی نباشد در زیر این همه فشار خرد ونا بود می شود . آنچه مسلم است هر انسانی در برابر فشارهای زندگی و اتفاقات مختلف هیجان انگیز ، دارای یک قدرت معین و به اصطلاح اطباء دارای یک آستانه تحملی می باشد وفشارهای محیطی تا این حد تحمل برای ایشان خطر ناک است اما چنانچه فشارهای محیطی از حدتحمل افزون تر شود نقطه ...

مراقبتهاي دوران بارداري مراقبتهاي دوران بارداريprenatal care به معني مراقبت از مادر در طي حاملگي و قبل از ليبر مي باشد که با هدف کاهش مرگ و مير پري ناتال انجام مي شود. هر چه اين مراقبت زودتر شروع شود بهتر است چون سبب مي شود که پرستار اطلاعات پاي

ازدواج و مسايل بهداشتي مربوط به آن 1- اهميت بهداشت ازدواج را تشريح کنيد؟ داشتن آمادگي جسمي و روحي لازم براي ازدواج، علاوه بر تحکيم بنيان خانواده موجب تضمين سلامت فرزندان خواهد بود. اطمينان از مبتلا نبودن زوجين به بيماري مسري، نداشتن اعتياد و

وسيله داخل رحمي (iud) چيست؟ يکي از وسايل پيشگيري از بارداري براي مدت طولاني است که مورد تائيد سازمان جهاني بهداشت بوده و در برخي از کشورهاي در حال رشد، يکي از پرمصرف ترين و رايج ترينوسايل پيشگيري از بارداري محسوب مي شوند. دو نوع آي. يو. دي وجود

سرچشمه تمامی نیروهای انسان، تفکر است. با این وجود هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که در این مهارت انسانی که پر ارزش ترین توانایی ماست، کامل شده ایم. هرقدر که در آن متبحر شده باشیم، باز هم باید بخواهیم بهتر و بهتر بیندیشیم. این اثر ناچیز را با بضاعت اندک و اندیشه پاک و قلب مهربان، معرفت تقدیم می کنم. تلاش ما در زندگی، چونان قصه ماهیگیر پیری است که – در ازای امیدهای خوش و فعالیت در راه ...

هيپوتيروئيديسم مادرزادي : دکتر منصور شيخ الاسلام متخصص کودکان وقتي توليد هورمون تيروئيد توسط غده تيروئيد کاهش يابد يا اختلالي در گيرنده هاي اين هورمون پيش بيايد هيپوتيروئيديسم ايجاد مي شود که ممکن است مادرزادي يا اکتسابي باشد . هيپوتيروئيدي

فشار خون بالا فشار خون چیست؟ سرخرگها خون را از قلب به دیگر نقاط بدن می‌رسانند. برای آنکه خون بتواند در این عروق به جریان در آید، نیاز به فشار مناسبی دارد. این فشار جریان خون در سرخرگهای بدن یعنی فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود، فشار خون نام دارد. هنگامی که سرخرگهای بزرگ ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک ، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول