مقاله استخوان- عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه

Word 1 MB 35028 26
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت قدیم:۴,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • عضلات قدامی تنه

  (ANTERIOR TRUNK MUSCLES)

  1. عضلات قدامی سینه (THORAX)

  2. عضله دیافراگم (DIAPHRAGM)

  3. عضلات قدامی شکم (ABDOMEN)

   

  1. عضلات سینه (THORAX MUSCLES)

  عضله نردبانی قدامی (anterior scalenus muscle)

  عضله دندانه ای قدامی (anterior serratus muscle)

  عضله دلتوئید قدامی (anterior deltoid muscle)

  عضله جناغی- چنبری (stetnocleidomastoid muscle)

  عضله سینه ای بزرگ (pectoralis major muscle)

  عضله سینه ای کوچک (pectoralis minor muscle)

  عضلات بین دنده ای خارجی (external intercostals muscles)

  عضلات بین دنده ای داخلی (internal intercostals muscles)

  عضلات بین دنده ای داخلی تر (intimi intercostals muscles)

  عضله عرضی سینه ای (transverses thoracis muscle)

  عضلات زیردنده ای (subcostal muscles)

   

  عضله نردبانی قدامی: مبداء: زائده های عرضی مهره های گردنی

  انتها: بخش قدامی اولین دنده

  اعمال: انقباض یک طرفه: کمک به عمل خم کردن جانبی سر به همان سمت

  انقباض دو طرفه: از طریق بالا کشیدن دنده های اول ودوم به عمل تنفس کمک می کند و به خم کردن گردن کمک میکند.

   

  عضله جناغی چنبری پستانی: مبداء 1.

   

  سرجناغی: بخش فوقانی دسته جناغ

  2. سرترقوه ای: بخش فوقانی داخلی استخوان ترقوه

  انتها: زائده پستانی استخوان گیجگاهی

  اعمال:

  1. انقباض یک طرفه: خم کردن جانبی و چرخش سر به سمت مخالف

  2. انقباض دو طرفه: خم کردن مهره های گردنی

  عضله دندانه ای قدامی: مبدا: سطح خارجی هشت یا نه دنده فوقانی و نیام بین دنده ای

  انتها: سطح قدامی لبه داخلی استخوان کتف

  اعمال: 1. اگر مبداء ثابت باشد: دور کردن و چرخش بالایی کتف

  2. اگر انتها ثابت باشد: کمک به انجام دادن عمل دم شدید و نیرومند و کمک به ثابت نگه داشتن کتف بر روی قفسه سینه.

   

  عضله سینه ای بزرگ: مبداء:

  1. نیمه داخلی استخوان ترقوه

  2. لبه خارجی استخوان جناغ

  3. غضروف دنده های اول تا ششم

  انتها: لبه خارجی ناودان دو سری، دقیقاً زیر برآمدگی بزرگ استخوان بازو

  اعمال: بر روی مفصل شانه: 1. خم کردن (تارهای بخش فوقانی)

  2. نزدیک کردن

  3. چرخش داخلی

  4. نزدیک کردن افقی استخوان بازو.

  توجه: این عضله جزو عضلات فرعی (کمکی) عمل تنفس (دم) می باشد.

  عضله سینه ای کوچک: مبداء: سطح خارجی سومین، چهارمین و پنجمین دنده در نزدیکی غضروف دنده ای

  انتها: زائده غرابی کتف

  اعمال:

   1. تیلت یا متمایل ساختن استخوان کتف به طرف جلو

  2. اگر انتها ثابت باشد، به انجام دادن عمل دم شدید و نیرومند کمک می کند.

  عضله دلتوئید قدامی: مبداء: یک سوم بخش قدامی خارجی استخوان ترقوه

  انتها: برجستگی دالی استخوان بازو

  اعمال: 1. چرخش داخلی بازو

  2. کمک به حرکت خم کردن بازو

  عضلات بین دنده ای خارجی: مبداء: فضای بین دنده ها در پشت (11 عدد در هر طرف بدن)

  انتها: غضروف های دنده ها در جلو و استرنوم

  اعمال: 1. در هنگام دم فعال بوده و دنده ها را بالا می برند.

  2. در مراحل ابتدایی بازدم نیز فعال می گردند.

  عضلات بین دنده ای داخلی: مبداء: 1. از استرنوم در فضاهای بین غضروفهای دنده های حقیقی

  2. و از انتهای قدامی غضروف های دنده های کاذب

  انتها: زاویه دنده ها و از آنجا بوسیله آپونوروز (پرده بین دنده ای داخلی) به ستون مهر ها متصل می شوند.

  اعمال: بخشی از عضلات چهار یا پنج فضای اول که غضروف های دنده ها را به هم متصل می کنند در هنگام دم دنده ها را بال می برند و بخش های خارجی و پشتی این عضلات که رشته هایشان مایلتر و در جهت پایین و عقب است در هنگام بازدم فعال می گردند.

  عضلات بین دنده ای داخلی تر: مبدا: شیار دنده ای هر دنده در بالا

  انتها: لبه داخلی کنار فوقانی دنده زیرین

  اعمال: همانند عضلات بین دنده ای داخلی می باشد.

  توجه: این عضلات کامل نبوده و ممکن است در چهار یا پنج فضای اول وجود نداشته باشند و در دو چهارم میانی فضای بین دنده ای تر پایین قرار داشته باشند و جهت رشته های این عضلات در همان جهت رشته های عضلات بین دنده ای داخلی می باشد.

  عضله عرضی سینه ای: مبدا: 1. ثلث تحتانی جسم استرنوم

  2. سطح داخلی زائده زیفوئید

  3. سطح داخلی غضروف های دنده های سوم تا ششم (در محل اتصال استرنوکستال)

  انتها: کناره های تحتانی و سطوح داخلی غضروف دنده های دوم تا ششم

  عمل عضله: کشیدن دنده ها به طرف پایین

  توجه: این عضله در محل اتصالش نه فقط در افراد مختلف بلکه در طرفین بدن یک فرد هم تفاوت دارد.

  عضلات زیر دنده ای: مبدا: سطح داخلی یک دنده، نزدیک زاویه آن در عقب

  انتها: سطح داخلی دو یا سه دنده پایین تر

  اعمال: 1. احتمالاً دنده های مجاور را به هم نزدیک می کنند.

  2. ممکن است دنده ها را پایین کشیده وحجم حفره توراکس را کاهش دهند.

  2. عضله دیافراگم (Diaphragm Muscle)

  دیواره فیبری عضلانی گنبدی شکلی است که حفرات سینه ای و شکمی را از هم جدا می کند سطح فوقانی و محدب آن کف توراکس و سطح تحتانی و مقعّرش سقف شکم را به وجود می آورد.

  عمل دیافراگم (Diaphragm fanction)

  1. حجم توراکس را افزایش داده، فشار داخل حفره سینه را کم می کند.

  2. حجم داخل شکم را کم کرده و فشار آنرا بالا می برد.

  توجه: در هنگام دم، پایین رفتن دیافراگم فشار داخل توراکس را کم کرده و هوا به خاطر فشار بالاتر اتمسفر از طریق گلوت باز حنجره با فشار وارد ریه ها می شود در همین زمان دیافراگم پایین آمده، روی احشای شکمی فشار آورده، آنها را علیرغم مقاومت غیرارادی (پاسیو) عضلات شکم و لگن به طرف پایین برده و موج بمی شود تا دیواره قدامی شکم بزرگ گردد. وقتی که عضلات شکم و دیافراگم به طور هم زمان و به شدت منقبض گردند، فشار درون حفره شکمی به مقدار زیادی بالا می رود. این افزایش فشار موجب می شود تا احشای شکمی یا لگنی محتویاتشان را در هنگام دفع ادرار، مدفوع، تهوع و زایمان تخلیه نمایند.

   

   

  عضلات تنفسی: اصلی:

  دیافراگم، بین دنده ای خارجی، بین دندانه ای داخلی

   

  عضلات شکم (ABDOMEN MUSCLES)

  راست شکمی (Rectus abdominis)

  مایل بزرگ (خارجی) (External ablique)

  مایل کوچک (داخلی) (Internal oblique)

  عضله عرضی شکمی (Transversus abdominis)

  سوئز کوچک (psoas minor)

   

  عضله راست شکمی (rectus abdominis)

  سطحی ترین عضله ناحیه شکم است. بین جناغ سینه و استخوان عانه قابل لمس کردن می باشد.

  سرثابت: لبه فوقانی عانه

  سرمتحرک: غضروف دنده ای 5، 6 و هفتم دنده ها

  عمل: در هر دو طرف، فلکشن ستون مهره ها

  در یک طرف فلکشن جانبی ستون مهره ها

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  . آناتومی 1. توراکس (سینه) و 2. ابدومن (شکم) / تألیف: سیدعلی حسینی تهرانی؛ با همکاری و نظر مستقیم: دکتر یوسف پشندی- تهران: نشر اشراقیه، 1372

  2. مبانی آناتومی و حرکت/ کارلازد. هینکل؛ ترجمه ولی الله دیبدی روشن؛ ویرایش علمی عباس علی گائینی- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، 1381.

  3. آناتومی تنه/ دکتر بهرهام الهی

  4. سایت های اینترنتی

  www.anatomyatlas.org

  www.muskelkunde_bauchmuskeln_jpg

  www.pcshealth.com

عضلات قدامي تنه (ANTERIOR TRUNK MUSCLES) 1. عضلات قدامي سينه (THORAX) 2. عضله ديافراگم (DIAPHRAGM) 3. عضلات قدامي شکم (ABDOMEN) عضله جناغي چنبري پستاني: مبداء 1. سرجناغي: بخش فوقاني دسته جناغ 2. سرترق

پیشگفتار فَلْینْظُرِ الانسانْ مِمَّ خُلِق (طارق 5) "انسان باید در خلقت خویش بیندیشد و بنگرد تا به عظمت خالق پی ببرد ." آغاز و اساس دین شناخت خالق است . و کمال معرفت خدا گرویدن به او و یگانه و بیهمتا دانستن او است . و کمال توحید انجام عمل خالص فقط برای رضای اوست . هر علمی که نتیجه اش شناخت خالق و معرفت به عظمت بی نهایت خداوند نباشد علم حقیقی نیست . علوم حقیقی علومی هستند که یا ...

آغاز و اساس دین شناخت خالق است . و کمال معرفت خدا گرویدن به او و یگانه و بیهمتا دانستن او است . و کمال توحید انجام عمل خالص فقط برای رضای اوست . هر علمی که نتیجه اش شناخت خالق و معرفت به عظمت بی نهایت خداوند نباشد علم حقیقی نیست . علوم حقیقی علومی هستند که یا بطور مستقیم به شناخت هستی بخش منجر می شوند و صاحب آن علم را عالم نامند . همانند علوم اسلامی و دینی و قرانی . و یا بطور ...

عضله‌هاي اصلي پشت عضله‌هاي اصلي پشت مي‌توانند به دو بخش مياني و جانبي تقسيم شوند. آن به وسيله نيام سينه‌اي کمري به مهره‌ها و زائده‌هاي عرضي چسبيده‌اند. اين آرايش از جدا شدن عضلات از پشت جلوگيري مي‌کند. مانند زه يک کمان، زماني که پشت باز ميشود. م

مقدمه همانطور که می دانیم حرکت اساس زندگی را تشکیل می دهد اما همین حرکت ممکن است باعث ایجاد آسیب بشود 0بهرحال عوامل کلی که آسیب در ورزش ها را وجود می آورد شامل عوامل شخصی ( سن ، تجربه ، سطح آمادگی ،بعضی از بیماری ها و 000 )و وسایل و تجهیزات (زمین و لباس و000 ) و اختصاصات ورزشی ( وضعیت خطرآفرین در هر ورزش ) می باشد شناگران نیزبخاطراجرای حرکات تکراری ، آمادگی خاصی برای آسیب دیدگی ...

همانطور که مي دانيم حرکت اساس زندگي را تشکيل مي دهد اما همين حرکت ممکن است باعث ايجاد آسيب بشود 0بهرحال عوامل کلي که آسيب در ورزش ها را وجود مي آورد شامل عوامل شخصي ( سن ، تجربه ، سطح آمادگي ،بعضي از بيماري ها و 000 )و وسايل و تجهيزات (زمين و لباس و

حدود شکم شکم يا ابدومن بخشي از تنه در زير ديافراگم مي باشد که تا مدخل لگن امتداد دارد . - جدار فوقاني شکم سطح تحتاني عضله ديافراگم يا حجاب حاجز مي باشد . - حد تحتاني شکم سطح قراردادي است که از مدخل لگن عبور مي نمايد . - مدخل لگن : از عق

آناتومی ستون فقرات از 24 مهره متحرک (7 مهره گردنی ، 12 مهره پشتی، 5 مهره کمری) و تعدادی مهره ثابت (5 مهره ساکروم و تعدادی استخوان دنبالچه) تشکیل یافته است. این ستون آنقدر محکم است که می تواند بدن را حمایت کرده و نخاع را در درون خود به خوبی محافظت نماید، و در مقابل تا آنجا انعطاف پذیر است که اجازه می دهد حرکات متنوعی بر حول آن انجام گیرد. این انعطاف پذیری بیشتر مدیون صفحات یا ...

مقدمه قلب یا دل یک تلمبه ماهیچه‌ای است که به گونه شبانه‌روزی خون را به سرتاسر بدن تلمبه می‌کند. قلب نزدیک صدهزار بار در روز می‌تپد. قلب در سینه قرار دارد و به گونه همیشگی در حال کار کردن و تلمبه زدن است. برای اینکه قلب بتواند این کار سنگین را انجام دهد , نیاز دارد که بدست سرخرگ‌های تاجی (کرونر)، به ماهیچه خودش هم خونرسانی مناسبی صورت پذیرد. دو سرخرگ‌ تاجی (چپ وراست) کمابیش کوچک ...

فصل اول اصول بيومکانيکي آسيب هاي بافت نرم سيستم اسکلتي – عضلاني در طي فعاليتهاي طبيعي روزمره همواره تحت فشارهاي مکانيکي مي باشد. در فردي که از هر لحاظ سالم است ، اين فشارها به طور طبيعي منجر به آسيب نمي شوند. اين فشارهاي مکانيکي حين ورزش ت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول