مقاله رایگان نامگذاری خاک ها

Word 505 KB 35048 4
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

   

   

  نامگذاری خاکها

   

   

   

   

  روش طبقه بندی خاک ،مرکب و تقسیم کردن خاکهای مختلف دارای خواص مشابه و یکسان به گروههایی براساس کاربردشان است. اکثر روشهای طبقه بندی خاک از خواص ساده ای چون دانه بندی وپلاستیسیته (خاصیت خمیری) استفاده می کنند. تقسیم خاک به دو روش آشتو یا آشو ASSHTO و یونیفاید (متحده)انجام می شود.

  (آشتو مربوط به انجمن راه سازی آمریکا )           (یونیفاید برای مهندسی عمران)

  در طبقه بندی آشتو خاک به 8 گروه تقسیم می شود:

  درشت دانه

  A-1

  A-3

  A-2

  A-2-4

  A-2-5

  A-1-a

  A-1-b

  A-2-6

  A-2-7

   

  ریز دانه

  A-4

  A-5

  A-6

  A-7

  A-7-5

  A-7-6

   

  وگروه هشتم (A-8) که خاکهای نباتی می باشد

  در طبقه بندی روش آشو معیار ریز یا درشت دانه بودن یک خاک با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود

   P.NO.200            ریز دانه

   P.NO.200        درشت دانه

   

  جهت ارزیابی خاک در زیر اساس راهها شاخص گروه به صورت زیر تعریف می شود:

   

   

  GI=(F-35)[0.2+0.005(LL-40)]+0.01(F-15)(PI-10)    شاخص(اندیس) گروه

  F=درصد عبوری از الک نمره 200F

   

  شاخص گروه عددی همواره بزرگتر یا مساوی صفر است وبه صورت صحیح یعنی  اگر شاخص گروه منفی باشد صفر ذکر می شود و اگر اعشاری باشد به نزدیکترین عدد گرد می شود(مثلا 3.4 به 3 و3.5 به 4 )

  تذکر1 ) شاخص گروه برای خاکهای A-1-a وA-1-b وA-2-4وA-3 وA-2-5 صفر می باشد و برای گروههای    A-2-6 و A-2-7ازقسمت دوم فرمول یعنی  ( 0.01(F-15)(PI-10  استفاده می کنیم و  برای بقیه  خاکها  از  کل  فرمول  استفاده می کنیم.

   

  شاخص گروه با کیفیت خاک نسبت عکس دارد.

  طبقه بندی خاک به روش یونیفاید

   

  در روش یونیفاید معیارعبوری از الک نمره 200 می باشد چنانچه خاکی داشته باشیم که

  1-  P.NO.200<50%           خاک درشت دانه (یعنی بیشتر از 50% از الک نمره 200 گذشته است)

  2-  P.NO.200          خاک ریز دانه( یعنی کمتر از 50% از الک نمره 200 گذشته است)

   

  خاک درشت دانه

                                  (( S ))ماسه                         (( G )) شن یا گراویل

   

  P.NO.200<5%   

   

  SWیا SP

   

  GW یا  GP

   

   

  پسوندw = یعنی خوب دانه بندی شده                             پسوندp = یعنی بد دانه بندی شده

   

  فرق گراویل و ماسه                                                                                          P.NO.4

   P.NO.4

  شن

       ماسه  CU

   

   

  چنانچه هردو شرط فوق به طور همزمان برقرار باشد خاک خوب دانه بندی شده می باشد و اگر یکی از شروط ارضا نگردد خاک بد دانه بندی شده است.

  SW-SC

  SW-SM

  SP-SC

  SP-SM

  GW-GC

  GW-GM

  GP-GC

  GP-GM

   

   

  نامگذاری مضاعف است اگر

   

  M پسوند سیلت

  C پسوند رس

   

  GC-GM

  SC-SM

   

  برای تشخیص این که خاک دارای پسوند C یا M می باشد بایستی PI خاک را با معادله خط  A=PI=0.73(LL-20)  است مقایسه کرده اگر PI خاک از PL معادله بیشترشود پسوند C و اگر کمتر شود پسوند M می گیرد.

   

  اگر       P.NO.200>12%

                 

                           

  خاک ریز دانه

   

  C رس

   

  M سیلت

   

  O آلی

   

  CL

   

  CH

   

  ML

   

  MH

   

  OL

   

  OH

   

   

   

  اندیس H یعنی حد روانی بالا

  اندیس L یعنی حد روانی پایین

  برای رس یا سیلت بودن حالت بالا نیز باید از معادله خط A استفاده کرد.

      پسوند H

  پسوند L

   

   

  خاک از نوع آلی اگر                                            50%LL و

  LL1 = خاک خشک شده در گرمخانه

  LL2= خاک خشک نشده یا طبیعی

   

   

   

  GC-GM

  SC-SM

    در خاکهای درشت دانه داریم که :

                                                                                     P.NO.200>12%

                                                                                                                                                                                                        4

   

  CL-ML

    در خاکهای ریز دانه داریم :

  4

   

   

  مثال2-1 ) اگر در خاکی درصد گذرنده از الک نمره 200 برابر 86% و حد روانی و حد خمیری به ترتیب برابر 74% و25% باشد مطلوبست نام گذاری خاک به روش یونیفاید؟

  C یاM

    P.NO.200=86%>50

   

                                                                                                                         0.73(LL-20)=39.42=PIمعادله      74-25=49%=PIخاک

  PIخاک ازPIمعادله بیشتر است در نتیجه خاک رس است وچون    پس نام خاک CH  است

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

سدهاي خاکي از زمانهاي بسيار دور بناي سدهاي خاکي به منظور کنترل و ذخيره آب معمول بوده است. اما به علت امکانات محدوده و عدم شناخت قوانين مکانيک خاک و هيدروليک، ارتفاع سدها و بندهاي خاکي از يک مقدار محدودي بيشتر نمي شده است، هرچند از نظر وسعت و طول س

آزمايشگاه مکانيک خاک و سنگ نمونه هاي دست نخورده حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهکها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاک ، تراکم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاک و مکانيک سنگ ، آزما

منحني ويژگي‌هاي آب و خاک (swcc) عملکرد خاک در ارتباط به محتواي آبي در خاک براي مکيدن خاک است بسياري از ويژگيهاي خاک مي‌توانند با محتواي آبي در برابر روابط مکشي خاک ارتباط داشته باشند. رسانايي هيدروليک قدرت لايه‌هاي تعرق مواد شيميايي، جذب مواد شيمياي

از زمانهای بسیار دور بنای سدهای خاکی به منظور کنترل و ذخیره آب معمول بوده است. اما به علت امکانات محدوده و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک، ارتفاع سدها و بند های خاکی از یک مقدار محدودی بیشتر نمی شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنین محدودیتی وجود نداشته است. امروزه با پیشرفت علم مکانیک خاک و توسعه امکانات تکنولوژی و مطالعات دقیق تر توانسته اند سدهای خاکی را با ...

مقدمه : هدف آزمایش : جداسازی دانه های در اندازه های مختلف که هر بخش بصورت درصدی از کل نمونه بیان می شود . نتایج مربوط به دانه بندی در مسائلی همچون میزان نفوذپزیری در خاک، موئینگی، طراحی فیلتر و زهکش، احداث سد های خاکی و... استفاده می شود . تئوری آزمایش : مانده روی الک 200 شن و ماسه عبوری از الک 200 رس و سیلت D>4.75mm ذرات درشت دانه 2- 4.75mm ماسه درشت ASTM 0.425-2mm ماسه متوسط ...

کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی بطور کلی سدی که بدنه آن از مصالح خاکی یا پاره سنگی یا از هر دو ساخته شود به نام سد خاکریز (1) نامیده می شود و اگر عمده ی مصالح آن از خاک باشد،سد خاکی (2)نامیده می شود. از زمانهای بسیار پیش احداث سدهای خاکی به منظور تنظیم و ذخیره آب معمول بوده است،اما به علت امکانات محدود و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک ،ارتفاع سدها و بندهای خاکی از مقدار ...

راه مقدمه: امروزه راه های ارتباطی یکی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیک شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه موردتوجه قرار گرفته است . از اینجاست که راه وسیله جابجا ...

روش اجرا پس از انتخاب نوع سازه نگهبان موقت، ابعاد پی سازه و طول شمع و جزئیات اجرائی و طراحی آن مطابق روشی که در بخشهای قبلی این قبل این فصل بیان شد و پس از آماده کردن کلیه ابزار و مصالح لازم، عملیات اجرا باید در یک مرجله به شرح زیر انجام شود: 1-برای احداث عضو قائم اولین خرپا از سازه نگهبان موقت، باید در روی زمین طبیعی که هیچگونه عملیات گودبرداری بر روی آن شروع نشده چاهی به قطر ...

جریان مایع در یک مجرا ممکن است به دو صورت تحت فشار و یا جریان آزاد صورت پذیرد و از این نظر می توان هیدرولیک مجاری را به هیدرولیک مجاری تحت فشار و هیدرولیک کانال های باز تقسیم بندی نمود . در جریان تحت فشار که می توان آن را جریان در مجرای بسته نیز نامید ، تمام مایع ، درون یک مرز جامد محصور شده است ، مرزهای حرکت مایع در تماس با جدار جامد می باشد ولی در کانال باز مایع در حرکت ، در ...

خاک به نظر مي رسد که انسان اوليه تا زماني که مواد غذايي خود را از طريق شکار بدست مي آورده، چندان توجهي به خاک نداشته ولي به تدريج که کشت و دامپروري جايگزين شکار شد، اهميت خاک نيز افزايش يافته است. اين تغيير روش در حدود 9000 سال پيش در کوههاي زاگرس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول