‫پروژه شهرستان چناران - خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

Word 2 MB 35088 70
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شهرستان چناران

  شهرستان چناران از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر چناران بوده و دارای دو بخش مرکزی وگلبهار است. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان ۱۱۰٬۹۶۶ نفر جمعیت داشته است. شهرستان چناران با ۳۳۵۰ کیلومتر مربع وسعت در۷۵کیلومتری شمال غرب مشهد واقع شده است . این منطقه در محدوده دامنه های جنوبی رشته کوه هزارمسجد قرار گرفته است . رشته کوه هزار مسجد در شمال، رشته کوه بینالود در جنوب دشت چناران واقع شده و از برکت فراوانی آبریز رشته کوههای مذکور سرزمینی آباد و حاصلخیز می باشد.

  شهرستان چناران از شمال و شمال غربی و شرقی به شهرستان های درگز و قوچان ، از شرق به شهرستان کلات ، از جنوب به شهرستان مشهد و از جنوب غربی و غرب به شهرستان نیشابور محدود گردیده است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گلبهار و ۵ دهستان بقمچ ، چناران ، رادکان ، بیزکی و گلمکان می باشد.

  موقعیت شهرستان چناران

   

  استان خراسان رضوی

  شهرستان چناران

   

   
  3-3- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

  جمعیت شناسی

  < >جمعیت شناسی یادموگرافی[Demography]ازدو واژه یونانی دموس[Demos] به معنی« جمعیت» و گرافوس(Graphos) به معنی « نوشتن وترسیم کردن» ترکیب یافته است.این واژه را اولین بار آشیل گیلاردفرانسوی در سال 1885 میلادی به کاربرد.  

  تعریف جمعیت

  < >جمعیت به تجمعی از افراد انسانی که در یک منطقه ( شهر یا روستا) به طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعی از خانوار یا خانواده زیست می کنند، اطلاق می شود.جمعیت شناسی عبارت است از مطالعه علمی و توصیف و تحلیل آماری ساخت و حرکات جمعیت های انسانی ، بررسی سیاست های جمعیتی و روابط متقابل میان پدیده های جمعیتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستی .5رکن اصلی تعریف جمعیت شناسی

  1. جمعیت شناسی، « مطالعه علمی» جمعیت است و از قوانین علوم پیروی می کند .

  2. مطالعات جمعیتی در دو سطح « توصیفی » و « تحلیلی» انجام می شود.

  3. دو بعد اساسی جمعیت های انسانی یعنی « ساخت» و « حرکات» ، در حیطه مطالعات جمعیت شناسی قرار می گیرد .

  4. سیاست های جمعیتی از موضوعات مهم مورد توجه درجمعیت شناسی است.

  5. بررسی روابط متقابل میان پدیده های جمعیتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز از موضوعات مورد توجه جمعیت شناسی است .

   شاخه های جمعیت شناسی

  < >جمعیت شناسی نظری یا محض( (Pure Demographyجمعیت شناسی تاریخی (Historical Demography) جمعیت شناسی کمی و ریاضی  (Mathematical Demography  ) جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی (  Social  & Economical Demography)   

  منابع و روش های جمع آوری اطلاعات جمعیتی

    1. سرشماری عمومی [Population Encontered ( Sensus)]

   2. نظام ثبت وقایع حیاتی [Sivil Rigistration]

   3.آمارگیری نمونه ای [Sampeling Survay]

   

       1-3-3- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن

             1-1-3-3- وضع جمعیت در گذشته و حال

     نگاهی به روند رشد جمعیت ایران و جهان

  نرخ  رشد جمعیت کشور

  متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت کشور طی دهه 75 تا 85 ،معادل 61/1 درصد دوره است .این در حالیست که شاخص مذکور یطور میانگین در نقاط شهری 74/2 و در نقاط روستایی منفی 44/0 بوده است. بعبارتی طی ده سال گذشته به جمعیت نقاط شهری کشور ،5/11 میلیون نفر ضافه شده لیکن در جمعیت نقط روستایی کشور نه تنها افزیشی وجود نداشته بلکه جمعیت با کاهش بیش از 1 میلیون نفر نیز مواجه بوده است.

  در بین استانهای کشور،بیشترین نرخ رشد سالانه طی دهه گذشته مربوط به استان سیستان و بلوچستان (4/3%)و بعد از آن استانهای کرمان و هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان همدان (15/0 %) و بعد از آن ستانهای اردبیل و کرمانشاه می باشد.

  نرخ رشد سالیانه استان خراسان رضوی 71/1 % بوده که شامل 83/12 % در نقاط شهری و 3/0 - % در نقاط روستایی بوده است .

   

   

  نمایش رشد جمعیت طی سال های 45 تا 85 شهر چناران

   

  بررسی نرخ رشد جمعیت طی سال های 55 تا 85 شهر چناران

  نمایش رشد جمعیت طی سال های 45 تا 85 شهر چناران

   

   
  محاسبه ی مفاهیم اولیه ی جمعیت برای شهر چناران

   

   

  1)نسبت جنسی در بدو تولد گروه سنی 4_0 سال:

  تعداد مردان=M=1985

  تعداد زنان=F=1910

  S.R=  

   

  2)نسبت جنسی کل جمعیت:

  تعداد مردان=M=21096

  تعداد زنان=F=20908

  < >  3)میزان موالید:

  تعداد متولدین زنده در یک سال=B=847

  جمعیت در میانه سال=P=42004

  < >  4)میزان باروری عمومی:

   =  

   

   

   

  5)میزان باروری کل

     تعداد متولدین در یک سال=B

  تعداد زنان واقع در سنین باروری=PF

  < >  =2.7

   

   

   

  6)تحلیل سنی جمعیت

  درصد جمعیت زیر 15 سال=  

  =درصد جمعیت بالای 60 سال  

   

  تست ورتهایم  Wertheim ))

  اصولاً درکشورهای جوان(که قریب به اتفاق کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را شامل می شود) تعداد زیادی از جمعیت در این گروه قرار می گیرد و غالباً بیش از 40% جمعیت آنان را تشکیل می دهد . سنجش این نسبت با «تست ورتهایم» یا «آزمون 40 درصد» انجام می گیرد  منطق این رابطه براین اصل استوار است که؛کشورهایی که بیش از40% جمعیت آنها درسنین کمتراز 15سال قراردارند، ازنظرشاخص های توسعه یافتگی در رتبه پایینی هستند

  مفهوم و نحوه ترسیم هرم سنی و جنسی جمعیت

  < >   جمعیت شناسان برای تحلیل همزمان توزیع سنی و جنسی جمعیت ،نمودارهایی با عنوان«هرم سنی جمعیت » Payramid age & sex ترسیم می کنند. با در دست داشتن تعداد جمعیت کلیه سنین یک جامعه اعم از زن و مرد به تفکیک سنین منفرد و یا گروه های منظم 5 ساله یا 10 ساله ، این نمودارها را می توان رسم کرد.        نمودار هرم سنی، در محور X ها نشان دهنده سنین ( منفرد یا گروه های سنی ) ودر محور Y ها نشان دهنده تعداد جمعیت هر سن و یا درصد آن است .  

  سه نوع اصلی اشکال هرم سنی

   

  1- هرمی( مختص کشورهای درحال توسعه وجوان)

   

  شکل توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف را هرم سنی جمعیت می گویند. در این هرم فراوانی جمعیت در هفده گروه سنی نشان داده می شود. در هرم سنی هرچه فراوانی جمعیت در قسمت پایین (قاعده) هرم بیشتر باشد، جامعه جوانتر خواهد بود. بر اساس هرم سنی جمعیت کشور در سال 1385، همانطوری که گروه سنی 20-24 سال به تعداد 9 میلیون نفر و سهم 77/12 درصد از کل جمعیت کشور بوده و این حکایت از فراوانی جمعیت در این گروه سنی که در دوران جوانی و فعالیت هستند دارد. (24-20 سال)در سرشماری قبلی (سال 75)7 /8 % از جمعیت یعنی 4 درصد کمتر بوده است.

  مقایسه هرم های سنی جمعیت در 3 سرشماری گذشته یعنی سالهای 65، 75 ،85 نشان می دهد نرخ زاد و ولد از بیست سال گذشته تا کنون کاهش معنی داری داشته است چرا که سهم گروه سنی 4-0 سال از کل جمعیت کشور در این سه مقطع به ترتیب 3/18 ،3/10 ،75 /7  درصد بوده است.

  میانگین گروه سنی 14-0 سل از کل جمعیت کشور میباشد . در بین ستانهای کشور ،استان تهران در این گروه سنی با 9/20 %کمترین فراوانی و ستان سیستان و بلوچستان با 5/37 % بیشترین فراوانی را دارد.فروانی گروه سنی مذکور در خراسان رضوی 9/25 %یعنی قدری بیشتر از میانگین کشور می باشد.

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)
   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  -مینو رفیعی,مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی,جلد اقتصاد,مرز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران, چاپ دوم 1371.

  2- مینو رفیعی,مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی,جلد جغرافیا, مرز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران, چاپ دوم 1371.

  3-اسماعیل شیعه,مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری,مرکز انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران,چاپ بیس و یکم 1387.

  4-مطالعات طرح ناحیه ای مشهد

  5-نعمت ا... تقوی, مبانی جمعیت شناختی,انتشارات نیما,چاپ چهارم بهار1372.

  6-حبیب ا... زنجانی,تحلیل جمعیت شناختی.

  7-حبیب ا... زنجانی,مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی,مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران,چاپ سوم1376.

  8- مطالعات طرح جامع مهندسان نقش پیراوش.

   

شناخت وآگاهي ازتغييروتحولات جمعيتي جوامع، لازمه هرگونه برنامه ريزي براي آنهاست،چون تمامي جنبه هاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي آن جوامع با عددجمعيت وويژگيهاي ساختاري آن پيوندخورده است.اين مقاله با هدف بررسي تحولات جمعيتي بندرترکمن به عنوان يکي از شهرهاي

چکیده: شناخت وآگاهی ازتغییروتحولات جمعیتی جوامع، لازمه هرگونه برنامه ریزی برای آنهاست،چون تمامی جنبه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن جوامع با عددجمعیت وویژگیهای ساختاری آن پیوندخورده است.این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل رونداین تحولات وبازشناسی علل وعوامل مؤثردرآن،ازوضع موجودشناخت بهتری حاصل آیدوبستری ...

طرح تحقیق بیان مسئله مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد. این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را ...

مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل آماری – ترکیب و حرکات زمانی و مکانی جمعیت های انسانی – بررسی روابط سیاسی جمعیتی با عوامل زیستی بیولوژیک اقتصادی و اجتماعی است . تعریف سازمان ملل متحد از جمعیت شناسی: بررسی کمی (اندازه،ساختار،تغییروتحول و خصوصیات مشترک) وکیفی(حرکات زمانی ومکانی وارتباط متقابل بین پدیده های جمعیتی) اهداف جمعیت شناسی شناخت ساختار وحالات جمعیت توصیف گذشته بررسی روند های ...

مقدمه سالهاي سال است که کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بامسئله افزايش سريع جمعيت روبرو هستند ، اين مسئله مشکلات ناگواري را از نظر اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي متوجه نموده است . به طور کلي دور تسلسلي بين جمعيت وعوامل پيشرفت وجود دارد . در جمعيتهاي

جمعيت تعريف : مجموعه اي از انسانها ، جانوران ، گياهان يا عناصر متمايز ديگري که حداقل در يک صفت مشترک باشند . مثل جمعيت يک شهر ، يک کلاس ، يک گروه سني معين . در تعريفي ديگر به مجموعه اي از افرادي که به يک گونه تعلق دارند و در مکان مشخصي زندگي مي

شهرستان چناران در شمال استان خراسان واقع شده است. اين شهرستان محل عبور جاده اصلي تهران به مشهد ( راه آسيايي ) مي باشد . شهرستان چناران از شمال به درگز و ازشرق و جنوب شرق به مشهد و از جنوب به نيشابوراز غرب و شمال غرب با قوچان همسايه است . اين

در طول هزاران سال گذشته ، کره زمين مسکن مردماني بوده که از سرنوشت آنان ، از تعداد و نحوه زندگيشان اطلاع دقيق نداريم . طبق شواهد تاريخي و برآوردهاي آماري ، از ده هزار سال قبل از ميلاد تاکنون ، جمعيت جهان با سرعت در حال افزايش بوده است و از رقم احتمال

مقدمه مطالعات جمعیتی مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است که در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از کل جمعیت مطرح خواهد شد. براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال 1355 تا سال 1362 جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است که عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد. برای ...

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند ...

مو قعيت جغرافيايي شهرستان شيروان: شهرستان شيروان يکي از شهرستان هاي استان خراسان شمالي است با پهنه اي حدود 2279 کيلو متر مربع،در مسير شاهراه مشهد ،گرگان ، تهران قرار دارد. ازسمت شمال با جمهوري ترکمنستان از خاور با شهرستان قوچان،از باختر با بج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول