مقاله کار آزمایشگاه گیاه شناسی

Word 43 KB 35122 12
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه : 

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش :                                                     ساعت گروه : 7-5

  ابتدا اسلاید آماده را در زیر میکروسکوپ گذاشته و بعد سیم را از دور پایه ی میکروسکوپ باز کرد وبعد آن را به برق وصل میکنیم .و لامپ میکروسکوپ را روشن میکنیم و همان طور که میکروسکوپ روی لنز 4 است به داخل میکروسکوپ نگاه میکنیم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماکرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره این کار را انجام می دهیم وبرای مشاهده نمونه با استفاده از لنز 4 و 10  از میکرومتر استفاده می کنیم .

  که نمونه ی مورد نظر برگ گیاهان 2 لپه ای می باشد که همانند برگ گیاهان دو لپه ای شامل 4 بخش اصلی می باشد .

  1- upper epidermis ( stoma – cuticule)

  2- lowe epidermis

  3-mesophyll spogymesophyll

  4- vascular bundles

  که برگ در گیاهان 2 لپه ای هم همانند تک لپه ای فاقد stele , cortex  می باشد که به همین دلیل ضخامت مربوط به cortex را با قطر stele مقایسه نمی کنیم و از آن جا که برگ گیاهان تک لپه ای فاقد چوب پنبه یا cork می باشد که در برگ گیاهان 2 لپه ای منجر به وجود cork یا چوب پنبه می باشد که برگ به طور کلی 2 سطح دارد که شامل صاف و برجسته می باشد که سطح صاف آن مربوط به اپیدرم بالایی و سطح برجسته ی آن مربوط به اپیدرم پایینی می باشد که به طور کلی اپیدرم پایینی شامل روزنه یا stoma هم می تواند باشد که روزنه  در داخل بخشی به نام crypcell قرار می گیردکه غار نامیده می شود و شامل موهایی به نام trichome می باشد که با قرار گرفتن روزنه یا stoma در cryptcell باعث می شود که از امنیت بسیار بالایی برخوردار شود که پارانشیم کلروفیل که کلرانشیم نامیده می شود که نوعی مزوفیل یا میانبرگ می باشد که در ساقه و برگ و دانه و میوه ها یافت می شود که به رنگ سبز می باشد که به طور کلی 2 نوع مزوفیل وجود دارد که شامل مزوفیل نرده ای نام دارد که در برگ گیاهان تک لپه مزوفیل اسفنجی فقط قراردارد  در بالای اپیدرم بالایی و مزوفیل نرده ای هم در زیر اپیدرم پایینی قرار د ارد که به طور کلی دسته جات آوندی در برگ گیاهان تک لپه کاملا شبیه به ساختار دسته جات آوندی در ساقه تک لپه ای می باشد که در برگ گیاهان 2 لپه ای دسته جات آوندی با آرایش خاص در کنار هم قرار می گیرند که رگ برگ ها در برگ گیاه 2 لپه ای موازی اند .

  موضوع : مشاهده ی بافت های گیاهی ابتدا اسلاید آماده را در زیر میکروسکوپ گذاشته و بعد سیم را از دور پایه ی میکروسکوپ باز کرد وبعد آن را به برق وصل میکنیم .و لامپ میکروسکوپ را روشن میکنیم و همان طور که میکروسکوپ روی لنز 4 است به داخل میکروسکوپ نگاه میکنیم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماکرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره این کار را انجام می دهیم وبرای مشاهده نمونه با استفاده از لنز 4 و 10  از میکرومتر استفاده می کنیم .

  اگر نمونه ی مورد نظر انواع بافت های گیاهی می باشند که به طور کلی گیاه شامل 7 بافت می باشد .

  بافت های مریستعی meristematic .t

  بافت های استحکامی skeletal;.tissues

  بافت های پوششی protectal. tissues   

  بافت ترشحی  skeletory .t

   بافت هوایی aerenchma.t

  بافت هدایت کننده cundective ,t

  بافت پارانشیمی  parenchyma.t

  بافت مریستعی : باقتی است که سلولهای  آن به طور مرتب تقسیم می شود و به توده های سلول های قبلی اضافه می شوند که وظیفه ی رشد گیاه یعنی رشد عرضی وطولی آن را برعهده دارد که سلولهای آن فشرده می باشند وشامل یک هسته مشخص اند و فاقد فضهای بین سلولی یعنی Mea می باشند .

  بافت پارانشیمی :

  بافتی است که با بافت مریستمی تفاوت بسیار زیادی را دارد که مهمترین بافت موجود در یک گیاه محسوب می شود . که شامل 2 دسته می باشد . 1- پارانشیم ساده 2- پارانشیم ذخیره ای  که پارانشیمی گفته می شود که سلول های آن دارای فضای بین سلولی اند ولی پارانشیم ذخیره ای پارانشیمی گفته می شود که سلول های آن فاقد فضای بین سلولی است که ماده ی ذخیره ای آن هم ممکن است amydene و آب و املاح و... باشد .

  بافت استحکامی: به بافتی گفته می شود که وظیفه ی استحکام گیاه را بر عهده دارد که شامل دو دسته ی cleren chyma.collenchyma می باشد که بافت کلانشیمی بافتی است زنده و دیواره ی ضخیم و سلولزی ولی بافت اسکلرنشیمای بافتی  است مرده و دیواره ی ضخیم چوبی که بافت کلانشیمی بافتی است که بیشتر در قسمت های جوان گیاه رشد می کند که با رشد بافت منجر به رشد اندامش می شود و هر چه سن آن زیاد می شود دیواره های آن هم بیشتر ضخیم تر می شوند که انعطاف پذیری آن خیلی زیاداست .

  بافت پوششی :َ بافتی است که وظیفه ی حفاظت اندام  داخلی بدن  یا cork,epidermis را بر عهده دارد .

  بافت ترشحی : بافتی است که وظیفه ی تشرح و یا ذخیره ی مواد ترشحی را بر عهده دارد.مثل انجیر ، پرتقال و..

  بافت هدایت کننده :

  بافتی است که وظیفه ی هدایت و انتقال مواد را بر عهده دارد که مواد به وسیله ی آن هدایت می شود که وظیفه و هدایت انتقال مولد نیاز به سوله دارد که سوله های چوبی آوندی بافت های هادی راتشکیل می دهند .

  بافت هوایی : بافتی است که هوای داخل آن باعث سبک شدن بافت می شود که در گ

  گیاهان آبزی وجوددارد مثل نیلوفرآبی .

   

   

   

   

   

   

  گزارش کار آزمایشگاه گیاهشناسی

  نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه : 

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش :                                                     ساعت گروه : 7-5

  ابتدا اسلاید آماده را در زیر میکروسکوپ گذاشته و بعد سیم را از دور پایه ی میکروسکوپ باز کرد وبعد آن را به برق وصل میکنیم .و لامپ میکروسکوپ را روشن میکنیم و همان طور که میکروسکوپ روی لنز 4 است به داخل میکروسکوپ نگاه میکنیم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماکرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره این کار را انجام می دهیم وبرای مشاهده نمونه با استفاده از لنز 4 و 10  از میکرومتر استفاده می کنیم .

  که نمونه ی مورد نظر برگ گیاهان 2 لپه ای می باشد که همانند برگ گیاهان دو لپه ای شامل 4 بخش اصلی می باشد .

  1- upper epidermis ( stoma – cuticule)

  2- lowe epidermis

  3-mesophyll spogymesophyll

  4- vascular bundles

  که vascular sheat آن شامل اجزایی عبارتند از:

                  proto xylem

  1- xylem   meta xylem

  2-pholem

  3-parenchyma

  4-aircavity

  که در برگ گیاهان تک لپه ای بخشی است که به گزیم هایی با قطر کوچک و metaxylem هم به گزیم هایی با قطر بزرگ میگویند که بافت paranchyme بافتی است که نقش پر کننده را برعهده دارد که بیش ترین بافت موجود در گیاه محسوب می شود که aircavity هم نوعی حفره ی هوایی است که در زیر protoxylem قرار دارد به طور کلی برگ گیاهان تک لپه ای فاقد stele ,cortex می باشد که به همین دلیل ضخامت cortex را با قطر stele مقایسه نمی کنیم که علاوه بر آن فاقد کامبیوم و چوب پنبه می باشد که برگ گیاهان تک لپه ای شامل 2 سطح می باشد که اپیدرم هم بر روی این 2 سطح قرار دارند . که نام دیگر پارانشیم کلروفیل کلرانشیم نام دارد که در بین ساقه و برگ ومیوه و دانه گیاهان قراردارد که به رنگ سبز می باشد و به کلرانشیم موجود در برگ گیاهان مزوفیل می گویند که در برگ گیاهان تک لپه ای فقط یک نوع مزوفیل وجود دارد که از نوع مزوفیل اسفنجی می باشد که دسته جات آوندی در برگ گیاهان تک لپه ای شباهت زیادی را با ساختار دسته جات آوندی  در ساقه ی تک لپه ای ها دارد

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کليات گياه شناسي اين گياه که بعربي بادنجان ناميده مي شود گياهي است يکساله و داراي ساقه نسبتا ضخيم و پوشيده از کرک .ارتفاع ساقه آن تا 70 سانتيمتر مي رسد . برگهاي آن بيضي شکل با نوک باريک و گلهاي آن بنفش رنگ است . ميوه اين گياه دراز و باري

واژه شلتوک از کلمه هندي چلتو (chalto ) گرفته شده و در زبان انگليسي به شلتوک ( دانه برنج همراه با پوست ان ) Rice Paddy گفته مي شود . نام برنج از زبان هندي گرفته شده که به آن Ariai مي گويند . در زبان انگليسي به برنج Rice گفته مي شود که همان نام عموم

مقدمه: گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت، پت از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروز زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رساانده‌اند. طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به دفع ...

خلاصه مقاله : انعکاس طيفها در طول موجهاي مرئي و نزديک به مادون قرمز وسيله اي سريع و کم خرج جهت بيان کاني شناسي نمونه ها و به دست آوردن اطلاعات درباره ترکيب شيميايي ، فراهم مي آورد . پارامترهاي نوار جذب از قبيل موقعيت ، عمق ، عرض و عدم تقا

مقدمه: گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت پس از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروی زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رسانده‌اند. طب و طبابت و به طور اعم معالجات از اولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به وضع ...

خداوند مهربان منابع طبيعي را به طور يکنواخت و رايگان در اختيار بشر قرار داده تا ضمن بهره برداري صحيح و اصولي آن را براي آيندگان حفظ و حراست کند. چرخه حيات در گرو سلامت و برقراري تعادل منطقي در طبيعت است که اين طبيعت در صورت ها و شکل هاي متفاوت رو نم

مقدمه: گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت، پت از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروز زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رساانده‌اند. طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به دفع ...

مقدمه سرزمین ایران از دیرباز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همچنین مهاجرت یا حملات اقوام و ملل دیگر به آن و نیز رسوخ فرهنگ ایرانی و آمیزش آن با فرهنگ سرزمینهای مجاور و ظهور نمونه های فرهنگی جدیدتر، خود بستر لازم و مناسبی برای مطالعه و بررسی فراهم کرده است. البته از آنجا که بسیاری از مورخان بیشتر تلاش خود را صرف ضبط وقایع و حوادث سیاسی- حکومتی و ذکر نبردها و مانند آن کرده اند ...

رنگ در دنياي امروز نقش بسيار مهمي را در پرورش ذوق وقرايح بشري و ارضاي نيازهاي زيبا شناسي وي ايفا مي کند. بدين جهت است که احساس رنگ را به تعبيري حس هفتم مي گويند. رنگ با حفظ اهميت ويژه و بي چون و چراي خود در مباني زيبايي هاي هنر قديم در روزگار م

منطقه آب ترش در بين راه قزوين به لوشان و در 60 کيلومتري باخترشهرستان قزوين و در زون ساختاري البرز غربي قرار دارد. بيشترين بيرون زدگي اين ناحيه از سنگ‌هاي آتشفشاني و آذرآواري هاي وابسته متعلق به سنوزئيک پيشين (ائوسن – اليگوسن) تشکيل شده و رسوبات آبرف

مهارتهاي يادگيري نظريه هاي يادگيري اصولاً هر فعاليتي يک مبناي نظري دارد که منتج از يک سري تحقيقات و تابع يک اصول و شناخت کليت يافته­اي است . نظريه به معناي وسيع عبارتست از تعبير و تفسير حوزه اي از شناخت . در نتيجه براساس اين تع

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول