تحقیق قرارداد به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

Word 27 KB 35459 8
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - این قرارداد به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و بر اساس سوابق و مدارک ممیز مورخه   /   /     مع برابر دستور العمل ممیزی دامداران تعیین صلاحیت کتابچه طرح مرتعداری که بشماره .................. به تصویب کمیته فنی اداره کل و یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور رسیده و جزء لاینفک این قرار داد می باشد بین اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی بنمایندگی آقای حسن تقوایی فرزند علی بشماره 30 از یکطرف که منبعد (اداره کل) نامینده می شود.

  و از طرف دیگر که منبعد مجری طرح نامیده می شود و از تاریخ انعقاد طرفین متعهد و ملزم به رعایت مفاد این قرارداد می گردند.

  2-موضوع قرارداد: اجرای طرح مرتعداری............ موضوع بند یک این قرارداد محل اجرای طرح مرتعداری در مرتع ملی شده شماره پلاک  .................... موسوم به ........................ حوزه اداره منابع طبیعی شهرستان ................ طبق نقشه پیوست با حدود اربعه ذیل

  براساس نقشه مسطحه می باشد.

  4-مدت این قرار داد از تاریخ انعقاد 15 سال شمسی می باشد که در صورت اجرای کامل و رضایت اداره کل قابل تمدید در دوره های بعد خواهد بود.

   

   

  5-اختیارات و تعهدات اداره کل منابع طبیعی:

  5-1- اداره کل موظف است کتابچه طرح مرتعداری و نقشه اجرایی آن را پس از تصویب در اختیار مجری طرح قرار دهد.

  5-2-به منظور نظارت و حسن اجرای طرح اداره کل یکنفر کارشناس را به عنوان ناظر طرح تعیین و به مجری معرفی می نماید ناظر می تواند هر موقوع که لازم بداند وارد مرتع شده و عملیات اجرایی و برنامه های پیش بینی شده در طرح را بازدید و بررسی کند ناظر مکلف است نتیجه بازدید و نظارت خود را در مورد اجرای طرح از طریق شهرستان مربوطه به اداره کل به صورت کتبی گزارش نماید.

  5-3- در صورتیکه جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولتی به قسمتی از عرصه طرح مرتعداری نیاز باشد اداره کل اختیار دارد نسبت به اختصاص آن جهت اجرای طرح مربوطه و اصلاح نقشه طرح اقدام نماید و در مورد های غیر دولتی در صورتیکه تامین اراضی از محل دیگر میسر نباشد اداره کل پس از تشخیص و تصویب کمیته فنی و در حد ضرورت و رفع نیاز می تواند نسبت به واگذاری قسمتی از عرصه طرح مرتعداری و اصلاح نقشه اقدام نماید.

  تبصره یک: متقاضی زمین اعم از حقیقی و حقوقی موظف به رعایت حقوق بهره برداران و همچنین پرداخت هزینه های انجام شده توسط مجری و یا دولت برای آن بخش از اراضی که از طرح منفک می گردد می باشد.

  تبصره 2: میزان حقوق بهره برداران براساس آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تعیین خواهد گردید میزان هزینه های انجام شده اصلاحی احیائی و حفاظتی توسط اداره کل تعیین می گردد و نظر اداره کل در این قسمت قطعی و غیرقابل اعتراض است.

  تبصره 3:

  چنانچه برای اجرای طرح مصوب مرتبط با وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیاز به عرصه محدوده طرح باشد اداره کل می تواند بدون پرداخت وجهی (موضوع تبصره های 1 و 2 فوق) نسبت به اصلاح نقشه محدوده طرح اقدام نماید و مجری طرح در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت

  تبصره 4

  واگذاری اراضی محدوده طرح های مرتعداری در اجرای ماده 108 قانون برنامه سوم و ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های مربوطه جهت فعالیت های کشاورزی با رعایت اولویت واگذاری به بهره برادران ذیحق همان مرتع خواهد بود.

  4-5- آندسته از طرح های مرتعداری که فقط دارای یک نفر بهره بردار باشند مجری طرح می تواند با اعلام رسمی و معرفی مجری جدید و پس از اخذ موافقت کتبی اداره کل نسبت به اصلاح قرارداد به نام مجری جدید اقدام و شخص اخیر با پذیرش کلیه تعهدات مندرج در کتابچه طرح مرتعداری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

  5-5- در مراتع مشاعی (دارای بهره برداران متعدد) مجری طرح می تواند با اعلام رسمی و معرفی  فرد جایگزین و با رعایت تبصره همین بند و ارائه موافقت کتبی کلیه بهره برداران و پس از اخذ موافقت کتبی اداره کل نسبت به اصلاح مدارک بنام مجری جدید اقدام و فرد جایگزین با پذیرش کلیه تعهدات مندرجدر کتابچ طرح مرتعداری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

  6-5-در مراتع مشاع در صورت انصراف نماینده مجری بهره برداران می توانند با توافق یکدیگر فرد جدید را از میان بهره برداران همان طرح به اداره کل معرفی و فرد جایگزین با پذیرش تعهدات مندرج در کتابچه طرح مرتعداری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

  تبصره: اولویت ها و شروط اجرای بندهای 4-5- و 5-5- بشرح ذیل می باشد: اولویت ها: مرتعداران همان مرتع (مشمول بند 4-5 نیست) مرتعدار مرتع همجوار- مرتعدار منطقه – ممتخصص یا فارغ التحصیلان رشته منابع طبیعی و یا افراد حقیقی و حقوقی، مرتعدار خارج از منطقه.

  شروط

  پذیرش دلایل انصراف توسط کمیته فنی ورعایت اصول مرتعداری (پروانه چرا) در مراتع متعلق به خود رعایت مندرجات طرح مرتعداری در مرتع متعلق به خود- دارای توانمندیهای فنی و اجرایی و مالی جهت اجرای طرح در آن باشد (مربوط به متخصصین و یا افراد حقیقی و یا حقوقی) تصویب کمیته فنی موافقت اداره کل با انصراف بهره بردار- اصلاح مدارک (وارد نمودن اطلاعات فردی بهره بردار جایگزین در اسناد و مدارک) اصلاح قرار داد.

   

  تبصره 2

  در کلیه نقل و انتقالات اعم از موضوع این بند و یا تغییر مدیریت ها (در مراتع مشاع و شوارها) کلیه اسناد و مدارک بایستی تحویل مجریان جدید گردد.

  6- تعهدات و اختیارات مجری:

  1-6- مجری متعهد است عملیات اجرایی و احیایی بهره برداری و مدیریتی و حفاظتی را براساس کتابچه طرح مرتعداری مصوب و این قرار داد اجرا نماید.

  2-6- چرای دام در محدوده طرح بر اساس طرح و ظرفیت مجاز مرتع امکان پذیر است.

  تبصره 1

  در مراتعی که بیش از یک بهره بردار دارند. نسبت سهم هر بهره بردار به لیست دام مجاز آنان در شناسنامه مرتع که مستند تهیه طرح بوده قرار میگیرد.

  تبصره 2

  صاحبان سهام تشکیل ها در مراتع مشاعی مجاز به انتقال سهام خود به غیر از اشخاص سهام دار موضوع تبصره 1 همین بند نبوده موسسین و مجامع عمومی و عادی حق تغییر این موضوع را در اساسنامه ندارند.

   

   

   

  تبصره 3

  اداره کل می تواند با توجه به عملیات اجرایی طرح و تغییر احتمالی ظرفیت مرتع و وضعیت آب و هوایی منطقه همه ساله نسبت به تعیین ظرفیت مرتع  اقدام کلیه تعهدات و برنامه های مصوب طرح را با هزینه خود انجام دهد.

  4-6- امضا در مراتعی که دارای دامداران متعدد بوده ودر هر صورتیکه هر یک از بهره برداران از اداره کل اختیار دارد نسبت به حذف نام دامدار از سیاهه بهره برادران مجاز مرتع از بهره برداران (مراتع مشاعی) وراث موظف اند حداکثر تا پایان دو فصل بهره برداری خواهد بود.

  تبصره 2

  در صورت فوت مجری طرح (نماینده بهره برداران) بهره برادران موظف هستند حداکثر تا مدت دو ماه نسبت به تعین و معرفی نماینده جدید اقدام نمایند و در صورت اعلام کتبی اداره کل مبنی بر معرفی یک نفر به عنوان مجی طرح و عدم معرفی ظرف مهلت تعیین شده تعیین مجری با اداره کل خواهد بود و این تصمیم قطعی است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه: شهرستان خمین با وسعتی بالغ بر 2250 کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط 1815 متر از سطح دریا و آب و هوای معتدل کوهستانی در جنوب استان مرکزی واقع شده است. میانگین بارندگی شهرستان 250 میلیمتری می باشد. بدین لحاظ سطح وسیعی از شهرستان با توجه به شرایط مذکور پوشیده از انواع گیاهان مرتعی با پوشش مناسب می باشد که سطح معادل 162000 هکتار از وسعت شهرستان را شامل می شود. مراتع به عنوان بستر ...

آبخيزداري : براي اولين بار جامعه جنگل باني آمريکا در کتاب « واژه شناسي جنگل» در سال 1946 تعريفي از آبخيزداري را ارائه نمود. که اين تعريف عبارت است از علم اداره منابع طبيعي موجود در يک آبخيز را که به طور عمده براي توليد و حفاظت آب و منابع طبيعي وابست

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است . سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای ...

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود. سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ...

امروزه بحث منآبع طبيعي و محيط زيست از جمله مسائلي است که در بسياري از محافل علمي جهان و حتي مجلات و روزنامه ها به وفور ديده و شنيده مي شود و در اکثر موارد هشدارها جدي و در مورد تخريب منآبع طبيعي و محيط زيست و به خطر افتادن قآبليت سکونت کره زمين است

امروزه بحث منآبع طبيعي و محي زيست از جمله مسائلي است که در بسياري از محافل علمي جهان و حتي مجلات و روزنامه ها به وفور ديده و شنيده مي شود و در اکثر موارد هشدارها جدي و در مورد تخريب منآبع طبيعي و محيط زيست و به خطر افتادن قآبليت سکونت کره زمين است .

لزوم اهميت، حفظ و احياي جنگل‌ها و منابع طبيعي: حفاظت، احياء و توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديدشونده بر اساس اصول علمي و رعايت نکات فني از مهمترين وظايفي است که بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و در استان‌ها به اداره کل منابع طبيعي واگذار گرد

به نام خدا امروزه بحث منآبع طبيعي و محيط زيست از جمله مسائلي است که در بسياري از محافل علمي جهان و حتي مجلات و روزنامه ها به وفور ديده و شنيده مي شود و در اکثر موارد هشدارها جدي و در مورد تخريب منآبع طبيعي و محيط زيست و به خطر افتادن قآ

امروزه بحث منآبع طبيعي و محيط زيست از جمله مسائلي است که در بسياري از محافل علمي جهان و حتي مجلات و روزنامه ها به وفور ديده و شنيده مي شود و در اکثر موارد هشدارها جدي و در مورد تخريب منآبع طبيعي و محيط زيست و به خطر افتادن قآبليت سکونت کره زمين است

CITES نهادی بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد می‌باشد که نظارت بر "تجارتِ گونه‌ های وحشی گیاهی و جانوری" را در دنیا به عهده دارد. سالانه میلیاردها دلار برای تجارت گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی تبادل می‌شود. این تجارت شامل شیوه‌های بسیار متنوعی از تجارتِ فرآورده‌های غذایی، چرم و محصولات دارویی گرفته تا آلات موسیقی، علوفه، الوار ساختمانی، صنایع دستی و محصولات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول