تحقیق تعیین اثر کپسول دارچین بر درد دوره ای پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Word 57 KB 35503 10
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • روش گردآوری داده ها:

  ابزارهای سنجش در مطالعه فوق، پرسش نامه شامل دو بخش (مشخصات دموگرافیک وارزیابی شدت درد) میباشد.

  بخش اول پرسشنامه، مشخصات دموگرافیک شامل  سن، سن اولین قاعدگی، میزان تحصیلات، شغل، تعداد حاملگی و تعداد زایمان میباشد.

  بخش دوم  پرسشنامه، شامل ارزیابی شدت درد با استفاده از جدول چارت کاردیف میباشد که خانم تک فلاح در اصفهان (2008) همبستگی آنرا با مقیاس خطی بصری سنجیده است که همبستگی آن قبل و بعد درمان به ترتیب با

  r = 0.89 و r = 0.92 تعیین شده است (31) و جهت تمایز درد دوره ای از غیر دوره ای و ارزیابی شدت درد استفاده خواهد شد. جدول چارت روزانه درد، جدول استانداردی است که شامل 31 ستون به منظور تعداد روزهای ماه و سه سطر به منظور تعداد ماههای پیگیری (یک ماه قبل از درمان, دو ماه بعد از درمان) میباشد و هر خانه جدول به منزله یک روز میباشد. واحدهای مورد پژوهش با توجه به شدت درد، هر یک از خانه ها را براساس توضیحات و آموزشهای داده شده توسط پژوهشگر پرخواهند نمود. به صورتی که واحدهای مورد پژوهش با داشتن درد شدید، تمامی خانه جدول را سیاه، با داشتن درد متوسط نیمی از خانه جدول سیاه و در صورت نداشتن درد فقط با یک نقطه خانه مورد نظر را علامت گذاری نمودند. در نهایت  در انتهای ماه اول و دوم، پژوهشگر با توجه به فرمول استاندارد[1] ذیل، شدت درد را محاسبه خواهند کرد:

   

   

  (NDBP) = [(no. of days mild/moderate

  pain × 1) + (no. of days of severe pain × 2)] × 28/total no. of days in cycle with nonmissing pain score.

   

   
    28 × (کل تعداد روزهایی که فرد درد شدید دار×2) + (کل تعداد روزهایی که فرد درد متوسط یا خفیف دارد) تقسیم بر (مجموع کل روز هایی که در جدول کاردیف علامت زده اند) (14و34).

  با توجه به فرمول فوق اعداد بیشتر از عدد 14 به عنوان درد شدید، بین عدد 7-14 به عنوان درد متوسط و اعداد کمتر از عدد 7 به عنوان درد خفیف قلمداد شدند. جدول چارت روزانه، طی سه مرحله (قبل از درمان، برای 1و2 ماه بعد از درمان ) در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرارخواهد گرفت (14و34).

  با توجه به اینکه چارت کاردیف ابزار معتبری میباشد نیازی به تعیین روایی آن نمیباشد و پایایی این مقیاس در مطالعه خانم فتحی زاده به روش Test- Retest  انجام شده و ضریب همبستگی آن بالای 0.8 بود (r>0.8) (31).

  همچنین درانتهای ماه 1 و 2 بعد از درمان میزان کلی پاسخ به درمان با استفاده از یک مقیاس 5 نکته ای در دو گروه با هم مقایسه خواهند شد (14) و در صورت استفاده از داروی مسکن علاوه بر مداخله، آن نیز ثبت خواهد شد.

   

  11- خلاصه روش اجرا (توصیف دقیق گروههای مورد مطالعه ،تعداد نمونه هر گروه ،‌نحوه انجام تحقیق یا آزمایش) (در صورت متفاوت بودن روش اجرا, متغیرها و تحلیل آماری داده ها, برای هر کدام از اهداف اختصاصی، اطلاعات فوق در صفحات جداگانه تکمیل گردد)

  روش انجام کار:

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور میباشد که با هدف تعیین اثر کپسول دارچین بر درد دوره ای پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام خواهد شد. در ابتدا لیست تمامی مراکز بهداشتی - درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را از لیست مرکز بهداشت استان تهیه نموده وسپس 5-10 مرکز بهداشتی به صورت تصادفی انتخاب میشود. نمونه گیری از مراکزی که بیشترین تعداد مراجعین را دارند آغاز میشود و تا تکمیل حجم نمونه گیری مورد نظر، نمونه گیری به ترتیب از مراکز بهداشتی درمانی دیگر ادامه میابد. جمعیت هدف، زنان 18-40 ساله مراجعه کننده به مراکز فوق خواهند بود. پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق و ثبت مطالعه در RCT، انتخاب شرکت کنندگان از طریق نمونه گیری آسان بوده بدین ترتیب که از زنانیکه از درد پستان شاکی بوده و مایل به شرکت در مطالعه هستند و معیارهای ورود به مطالعه را دارند، پس از ارائه توضیحاتی در مورد مطالعه و روش انجام و هدف آن، چارت (بعد از دادن توضیحات لازم درباره پر کردن آن) جهت  افتراق  درد دوره ای پستان از درد غیر دوره ای و تعیین شدت درد با استفاده از فرمول استاندارد منسل به مدت یکماه در اختیار افراد قرار داده خواهد شد (با شروع سیکل قاعدگی پر خواهد شد) و پس از مراجعه در صورتیکه شدت درد بالای 7 بر اساس فرمول استاندارد داشته باشند، پس از اخذ رضایت کتبی و معاینه توسط پزشک، نمونه ها به روش بلوک بندی تصادفی و با تخصیص 1:1 در دو گروه دریافت کننده کپسول دارچین و دارونما قرار خواهند گرفت. اندازه بلوک ها 4 تایی و 6 تایی خواهند بود. با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری، توالی تصادفی سازی مشخص خواهد شد و سپس به هر مراجعه کننده ای که وارد مطالعه میشود پاکت هایی در بسته و غیر شفاف (با اندازه برابر) که روی آنها اعداد 1 تا 74 نوشته شده است داده خواهد شد. کپسولهای دارچین و دارونما که از نظر شکل و اندازه  و رنگ شبیه به هم تهیه شده اند به تعداد 180 عدد داخل پاکت های شماره گذاری شده قرار داده شده اند و به شرکت کنندگان داده میشوند که به صورت سه بار در روز هر بار 1 عدد در تمام روزهای سیکل استفاده کنند. در قرار گیری تصادفی نمونه ها در دو گروه، پژوهشگرو نمونه های مورد پژوهش از اینکه هر فرد در چه گروهی قرار خواهند گرفت  و از توالی تخصیص اطلاعی نخواهند داشت. جهت جمع آوری اطلاعات فردی و اجتماعی و تاریخچه درد از پرسشنامه دموگرافیک و برای سنجش شدت درد از جدول چارت کاردیف استفاده خواهد شد. پرسشنامه دموگرافیک از طریق مصاحبه رو در رو برایشان تکمیل میگردد و طول مدت درمان 2 ماه خواهد بود. جمع آوری اطلاعات طی سه مرحله (قبل درمان، 1و2 ماه بعد از درمان) خواهد بود بطوریکه از شرکت کنندگان خواسته میشود شدت درد خود را که روزانه در چارت رسم کرده، در زمانهای مراجعه به پژوهشگر تحویل دهند و در این زمان شدت درد براساس فرمول استاندارد محاسبه خواهد شد. ضمنأ شرکت کنندگان هفته ای یکبار از نظر نحوه مصرف دارو و یادآوری برای پر کردن جدول چارت کاردیف به صورت تلفنی پیگیری خواهند شد. همچنین در پایان ماه 1 و2 میزان پاسخ به درمان بررسی خواهد شد و نیز در صورت مصرف داروی مسکن، ثبت خواهد شد و در نهایت معنی دار بودن تفاوت میانگین تفاضل  شدت درد در دو گروه مداخله و کنترل از طریق آزمونهای آماری  test  T-سنجیده خواهد شد و در صورت نرمال نبودن توزیع از آزمون ویلکاکسون استفاده خواهد شد و جهت تحلیل آماری نیز از نرم افزارSPSS/Ver13  استفاده خواهد شد.

   

  Numerical  Day  Breast pain score (NDBP)

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه: ساختار پیچیده آناتومیکی ستون فقرات و بویژه ناحیه گردنی آن (Cervical area) امکان بررسی دقیق آنرا مشکل کرده است. ساختار استخوانی این ناحیه همراه با مفاصل و لیگامانهای آن به نحوی طرح ریزی شده اند که توماً در جهت ایجاد بهترین ثبات لازم برای انجام حرکات نرم و پیچیده آن هستند. از اینرو تشخیص و درمان دردهای ناحیه گردنی نیاز به ارزیابی و بررسی دقیق آن دارد. گردن درد به عنوان ...

موجود در دوره تخمیر شده و حاصل تخمیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیره شامل اسید استیک، پروپیونیک و بوتیویک می باشد. استیک و پروپیونیک سریع جذب می شوند و به کبد می روند و با مکانیسم ناشناخته ای باعث کاهش خون می شود. بوتیریک توسط سلول های روده بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم وجود گلوکز و گیوآمیز استفاده می شود در صورتی که از اسیدبرتیریک استفاده کنند هم باعث حفظ ...

روشهای موقتی قرص های «ال . دی » و «اچ . دی » قرص های تری فازیک (سه مرحله ای ) قرص های تک هورمونی ( دوران شیر دهی ) کاندوم آی . یو . دی نورپلانت ( کپسولهای کاشتنی )‌ آمپولهای تزریقی قرص های «ال . دی » و «اچ . دی » یکی از روشهای مطمئن در پیشگیری از بارداری ، مصرف قرص های خوراکی ترکیبی است ، که به دو شکل ال .دی ، و اچ دی در بسته های ۲۱ عددی در دسترس عموم می باشد . مقدار هورمونهای ...

دوران قاعدگي قاعدگي‌ چيست‌؟ قاعدگي‌ عبارتست‌ از خروج‌ مرتب‌ و دوره‌اي‌ خون‌ از مهبل‌ که‌ به‌ طور طبيعي‌ اتفاق‌ مي‌افتد که‌ از شروع‌ قاعدگي‌ اين‌ دوره‌ تا يکسال‌ نامرتب‌ بوده‌ ولي‌ بعد از يکسال‌ به‌ طور معمول‌ مرتب‌ مي‌شود.آخرين مرحله بلوغ ،‌ قاع

چکیده: فصل اول دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند. کلیه دارای 2 ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع ...

از آنجا که بر روي ورزشکاران زن پژوهشهاي دقيق و گسترده اي صورت نگرفته است يک اتفاق نظر و تفاهم کلي در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فيزيولوژيک و نيز ساختاري بين جنس زن و مرد هم مزيد بر علت شده است . در اينجا به تعدادي از ويژگي هاي ج

تاریخچه : این ماده در سال 1914 در آلمان به عنوان کم کننده اشتها مورد استفاده قرار گرفت که به علت اثرات آن از رده مصرف خارج گردید. این محصول در دهه 1980 از انبار کارخانه ها خارج شد و مورد استفاده متقاضیان خیابانی قرار گرفت در سال 1985 دولت آمریکا مصرف این ترکیب را ممنوع اعلام کرد و مطالعات انجام شده در مورد حیوانات آزمایشگاهی در سال 1986 آثار مخرب اکستازی را بر سیستم عصبی نشان ...

ازدواج و مسايل بهداشتي مربوط به آن 1- اهميت بهداشت ازدواج را تشريح کنيد؟ داشتن آمادگي جسمي و روحي لازم براي ازدواج، علاوه بر تحکيم بنيان خانواده موجب تضمين سلامت فرزندان خواهد بود. اطمينان از مبتلا نبودن زوجين به بيماري مسري، نداشتن اعتياد و

نوجوانی : تغییرات جسمانی ، رشد عقلی ، و اجتماعی شدن دوران نوجوانی هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم ، دورانی دشوارتر از سالهای کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولد مسیح ، ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان « پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند . در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، موسس انجمن روانشناسی آمریکا و پدر مطالعه علمی درباره ...

سرطان ریه ، معده و مری سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر جهان به شمار می رود و بیش از 80 درصد مبتلایان به این بیماری در فاصله پنج سال از تشخیص بیماری، جان خود را از دست می دهند. سرطان ریه دارای پنج حالت متفاوت است که از هر پنج مورد آنها... سرطان مثانه چیست؟ مثانه عضوی است در داخل حفره لگن خاصره با دیواره هایی ماهیچه ای و قابل انعطاف که ادرار در آن جمع آوری می شود. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول