مقاله حسن نیت

Word 77 KB 35510 27
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

   

   چکیده:

   امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود. قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای می‌گیرند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مرحله‌ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز می‌شود و غالباً تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه می‌یابد. با بررسی سیستم‌های حقوقی ایران و انگلیس درمی‌یابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

   

  زمستان 90ابراهیم سلیمانی

   

  کلیدواژه‌ها :  انعقاد قرارداد ،  اکراه. ،  تدلیس ،  حسن نیت

   

  تئوری حسن نیت یکی از قواعد مهم در حیطه حقوق تعهدات بشمار می رود. امروزه در حقوق جدید, این اصل هم در انعقاد و هم در اجرای قراردادها نقش بسزایی ایفا می کند و مبنای برخی از تئوری های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همکاری را تشکیل داده است. با اینکه مباحث خسن نیت بطور پراکنده در کتب فقهی و حقوقی ما دیده می شود ولی تاکنون اقدامی برای دسته بندی و تنظیم علمی مطالب مربوط به آن بعمل نیامده است. نظر به اهمیت ویژه ای که اصل حسن نیت در حقوق در حل معضلات قضایی بطور کلی دارد, بر آن شدیم که متن کتاب دایره المعارف حقوقی دالوز ( فهرست الفبایی مباحث حقوق مدنی).

   

   

  ۱. حسن نیت, که در تعدادی از مواد قانون مدنی و بعضی مقررات حقوقی بطور صریح و در برخی دیگر بطور ضمنی مورد اشاره واقع شده, مفهومی بسیار غنی است که بخش بزرگی از حقوق ما از آن الهام می گیرد. حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارب حقوقی و اجتماعی تلقی شده و بطور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود. حسن نیت مفهومی است ذاتاً اخلاقی و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت بکار می رود. تنوع نقش حسن نیت و آثار آن که با آثار مفاهیم مشابه در هم آمیخته به این مفهوم ویژگی مبهمی بخشیده که علی رغم مباحثات فراوان, از نظر تحلیلی به چند ایده اسامی منتهی می شود .

   

  ۲. حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده (ونه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روباط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می کند, که غالباً در مفهوم متضاد خود, برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء نیت, به ویژه تدلیس یا تقلب, متبلور می شود.

   

   

   

  ۳. دو نقش اساسی برای این مفهوم مورد شناسایی قرار گرفته است که علی رغم دوگانگی ظاهری, هر دو به یک اصل بنیادین می گردند؛ از یک طرف , درستکاری در اعمال حقوقی و بطور اساسی در قراردادهایی که مبتنی بر اعتماد است ( که در حقوق آلمان Treu und Glauben نامیده می شود) و از طرف دیگر, تصور اشتباه و قابل بخشش که تحت همین عنوان به منزله یک حق مورد حمایت واقع شده است (که در حقوق آلمان gutter Glabe نامیده می شود).

   

   

   

  ۴. مطابق با این دو نقش, دو رشته قاعده منطق با این کار کرد دوگانه استنتاج می گردد: یک دسته برای لزوم نسبتاً جدی حسن نیت در انعقاد و اجرای قراردادها و دیگر, اعمال حقوقی و دسته دیگر برای حمایت از حسن نیت یا تسهیل کاربرد آن بطور کم و بیش کامل در موارد اشتباه, از جانب متصرف, خریدار, مدیون, همسر و یا شخصی که با دارنده ظاهری حق وارد معامله می شود.

   

   

   

  ۵. اگر با نزدیک ساختن آثار حسن نیت درصدد ترکیب جنبه های مختلف آن بر آییم, مشاهده خواهیم کرد که این مفهوم یک ایده اخلاقی صرف الهام بخش انصاف نیست, بلکه عبارتست از یک ایده اخلاقی _ حقوقی واقعی توجیه کننده قواعد پراکنده ای که به تدریج به منظور سختگیریهای قواعد خشک حقوقی در زمنیه های مختلف _ گاه در شکل مقررات قانونی گاه در قالب اصول سنتی و حتی در قالب پرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو اصول سنتی و حتی در قالب ضرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو وسیع که می گوید: تقلب نامشروع است و عمل حقوقی را معیوب می سازد, Fraus ammia corrumpit فراهم آمده است. حسن نیت, اراده درستکاری, در تمام روابط مبتنی بر اعتماد پرورت دارد. حسن نیت ( اراده منطبق ساختن خود با حقوق) عذر اشتباه را می پذیردو حسن نیت (اراده درست) نمایانگر ارزشی است که باید مورد حمایت واقع شود و بجاست که بر ضد خود (سوء نیت) برتری داده شود. بدین ترتیب, قواعد مربوط به آثار حسن نیت در روح و کلیت خود قلمروی بس فراتر از منطوق خود دارند.

   

   

   

  ۶. اصل همیشه بر حسن نست است و شخصی که به سوء نست استناد می کند باید آن را اثبات کند. این قاعده کلی است, گرچه صرفاً در خصوص تصرف شکل قانونی بخود گرفته است (ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی )

   

   

   

  این اماره قانونی میتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است: سلامت این روابط ایجاب می کند افراد در شرایط معمولی زندگی ب یکدیگر اعتماد داشته باشند. اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است و ارزش آن تا زمانی است که خلافش ثابت نشودو. اثبات خلاف می تواند به هر وسیله ای, حتی از طریق امارات ساده, صورت پذیرد و این مساله موضوعی است که قضات با اقتدار کامل به ارزیابی آن می پردازند. بطور کلی ملاحظه می گردد که طرح دعوا به ندرت به خوانده اجازه استناد به اماره را می دهد.

   

   

   

  ۷. حسن نیت به معنای درستکاری (Loyaute) باید در تمام اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها حکمفرما باشد. این اصل در تفسیر قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و حاکم بر انعقاد و ناظر بر اجرای آنها می باشد.

   

   

   

  الف _ تفسیر

   

   

   

  ۸. قراردادها باید با این فرض که طرفین در اعلام اراده خود از حسن نیت برخوردارند, مورد تفسیر واقع شوند: اصل حسن نیت به عنوان معیار تفسیر بکار می رود. برخی از قوانین خارجی بر این تصریح دلرند که قراردادها بایدمطابق حسن نیت لازمه در عرف داد و ستد, مورد تفسیر قرار گیرند و این امر در روح قانون ما نیز نهفته است. این معیار مانع از آن است که یکی از طرفین بتواند از روشی بهره جوید که طرف دیگر از توجه به آن غافل بوده است.

   

   

   

  ۹. در حقوق ما, تلقی عمومی بر این است که همه قراردادها مبتنی بر حسن نیت هستند. در خصوص برخی از قراردادها, نویسندگان به این برداشت اعتراض کرده اند, اما با اینحال بنظر نمی رسد که استثنایی ( بر این اصل) ایجاد شده باشد. مع الوصف, واقعیت این است که برحسب ماهیت قرارداده, درجه نیاز به حسننیت نیز می تواند متفاوت باشد. بدین ترتیب قرارداد بیمه توانسته به عنوان بک قرارداد توام با حین نیت خاص تلقی شود, هرگونه سکوت و کتمان که منجر به جهل طرف دیگر نسبت به شرایط دقیق قرارداد گردد, دارای ضمانت اجرا است. اما این بر عهده بیمه گر است که سوء نیت بیمه گزار را اثبات نماید؛ و قضات در بررسی ماهوی با اقتدار کامل به ارزیابی این امر می پردازند. هرگونه اعلام خلاف واقع توام با سوء نیت از سوی مسبب حادثه , دارای جریمه است هرگونه قید ناصحیح همراه با سوء نیت در گزارشات مکتوب رسمی موجب محدویت توسل احتمالی متضرر به Fonds de garantie automobilr می گردد.

   

   امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود. قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای می‌گیرند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مرحله‌ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز می‌شود و غالباً تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه می‌یابد. با بررسی سیستم‌های حقوقی ایران و انگلیس درمی‌یابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

   

  زمستان 90ابراهیم سلیمانی

   

  کلیدواژه‌ها :  انعقاد قرارداد ،  اکراه. ،  تدلیس ،  حسن نیت

   

  تئوری حسن نیت یکی از قواعد مهم در حیطه حقوق تعهدات بشمار می رود. امروزه در حقوق جدید, این اصل هم در انعقاد و هم در اجرای قراردادها نقش بسزایی ایفا می کند و مبنای برخی از تئوری های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همکاری را تشکیل داده است. با اینکه مباحث خسن نیت بطور پراکنده در کتب فقهی و حقوقی ما دیده می شود ولی تاکنون اقدامی برای دسته بندی و تنظیم علمی مطالب مربوط به آن بعمل نیامده است. نظر به اهمیت ویژه ای که اصل حسن نیت در حقوق در حل معضلات قضایی بطور کلی دارد, بر آن شدیم که متن کتاب دایره المعارف حقوقی دالوز ( فهرست الفبایی مباحث حقوق مدنی).

   

   

   

   

   

   

   

  ۱. حسن نیت, که در تعدادی از مواد قانون مدنی و بعضی مقررات حقوقی بطور صریح و در برخی دیگر بطور ضمنی مورد اشاره واقع شده, مفهومی بسیار غنی است که بخش بزرگی از حقوق ما از آن الهام می گیرد. حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارب حقوقی و اجتماعی تلقی شده و بطور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود. حسن نیت مفهومی است ذاتاً اخلاقی و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت بکار می رود. تنوع نقش حسن نیت و آثار آن که با آثار مفاهیم مشابه در هم آمیخته به این مفهوم ویژگی مبهمی بخشیده که علی رغم مباحثات فراوان, از نظر تحلیلی به چند ایده اسامی منتهی می شود .

   

   

   

  ۲. حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده (ونه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روباط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می کند, که غالباً در مفهوم متضاد خود, برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء نیت, به ویژه تدلیس یا تقلب, متبلور می شود.

   

   

   

  ۳. دو نقش اساسی برای این مفهوم مورد شناسایی قرار گرفته است که علی رغم دوگانگی ظاهری, هر دو به یک اصل بنیادین می گردند؛ از یک طرف , درستکاری در اعمال حقوقی و بطور اساسی در قراردادهایی که مبتنی بر اعتماد است ( که در حقوق آلمان Treu und Glauben نامیده می شود) و از طرف دیگر, تصور اشتباه و قابل بخشش که تحت همین عنوان به منزله یک حق مورد حمایت واقع شده است (که در حقوق آلمان gutter Glabe نامیده می شود).

   

   

   

  ۴. مطابق با این دو نقش, دو رشته قاعده منطق با این کار کرد دوگانه استنتاج می گردد: یک دسته برای لزوم نسبتاً جدی حسن نیت در انعقاد و اجرای قراردادها و دیگر, اعمال حقوقی و دسته دیگر برای حمایت از حسن نیت یا تسهیل کاربرد آن بطور کم و بیش کامل در موارد اشتباه, از جانب متصرف, خریدار, مدیون, همسر و یا شخصی که با دارنده ظاهری حق وارد معامله می شود.

   

   

   

  ۵. اگر با نزدیک ساختن آثار حسن نیت درصدد ترکیب جنبه های مختلف آن بر آییم, مشاهده خواهیم کرد که این مفهوم یک ایده اخلاقی صرف الهام بخش انصاف نیست, بلکه عبارتست از یک ایده اخلاقی _ حقوقی واقعی توجیه کننده قواعد پراکنده ای که به تدریج به منظور سختگیریهای قواعد خشک حقوقی در زمنیه های مختلف _ گاه در شکل مقررات قانونی گاه در قالب اصول سنتی و حتی در قالب پرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو اصول سنتی و حتی در قالب ضرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو وسیع که می گوید: تقلب نامشروع است و عمل حقوقی را معیوب می سازد, Fraus ammia corrumpit فراهم آمده است. حسن نیت, اراده درستکاری, در تمام روابط مبتنی بر اعتماد پرورت دارد. حسن نیت ( اراده منطبق ساختن خود با حقوق) عذر اشتباه را می پذیردو حسن نیت (اراده درست) نمایانگر ارزشی است که باید مورد حمایت واقع شود و بجاست که بر ضد خود (سوء نیت) برتری داده شود. بدین ترتیب, قواعد مربوط به آثار حسن نیت در روح و کلیت خود قلمروی بس فراتر از منطوق خود دارند.

   

   

   

  ۶. اصل همیشه بر حسن نست است و شخصی که به سوء نست استناد می کند باید آن را اثبات کند. این قاعده کلی است, گرچه صرفاً در خصوص تصرف شکل قانونی بخود گرفته است (ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی )

   

   

   

  این اماره قانونی میتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است: سلامت این روابط ایجاب می کند افراد در شرایط معمولی زندگی ب یکدیگر اعتماد داشته باشند. اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است و ارزش آن تا زمانی است که خلافش ثابت نشودو. اثبات خلاف می تواند به هر وسیله ای, حتی از طریق امارات ساده, صورت پذیرد و این مساله موضوعی است که قضات با اقتدار کامل به ارزیابی آن می پردازند. بطور کلی ملاحظه می گردد که طرح دعوا به ندرت به خوانده اجازه استناد به اماره را می دهد.

   

   

   

  ۷. حسن نیت به معنای درستکاری (Loyaute) باید در تمام اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها حکمفرما باشد. این اصل در تفسیر قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و حاکم بر انعقاد و ناظر بر اجرای آنها می باشد.

   

   

   

  الف _ تفسیر

   

   

   

  ۸. قراردادها باید با این فرض که طرفین در اعلام اراده خود از حسن نیت برخوردارند, مورد تفسیر واقع شوند: اصل حسن نیت به عنوان معیار تفسیر بکار می رود. برخی از قوانین خارجی بر این تصریح دلرند که قراردادها بایدمطابق حسن نیت لازمه در عرف داد و ستد, مورد تفسیر قرار گیرند و این امر در روح قانون ما نیز نهفته است. این معیار مانع از آن است که یکی از طرفین بتواند از روشی بهره جوید که طرف دیگر از توجه به آن غافل بوده است.

   

   

   

  ۹. در حقوق ما, تلقی عمومی بر این است که همه قراردادها مبتنی بر حسن نیت هستند. در خصوص برخی از قراردادها, نویسندگان به این برداشت اعتراض کرده اند, اما با اینحال بنظر نمی رسد که استثنایی ( بر این اصل) ایجاد شده باشد. مع الوصف, واقعیت این است که برحسب ماهیت قرارداده, درجه نیاز به حسننیت نیز می تواند متفاوت باشد. بدین ترتیب قرارداد بیمه توانسته به عنوان بک قرارداد توام با حین نیت خاص تلقی شود, هرگونه سکوت و کتمان که منجر به جهل طرف دیگر نسبت به شرایط دقیق قرارداد گردد, دارای ضمانت اجرا است. اما این بر عهده بیمه گر است که سوء نیت بیمه گزار را اثبات نماید؛ و قضات در بررسی ماهوی با اقتدار کامل به ارزیابی این امر می پردازند. هرگونه اعلام خلاف واقع توام با سوء نیت از سوی مسبب حادثه , دارای جریمه است هرگونه قید ناصحیح همراه با سوء نیت در گزارشات مکتوب رسمی موجب محدویت توسل احتمالی متضرر به Fonds de garantie automobilr می گردد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  -حمید بهرامى احمدى، سوءاستفاده از حق: مطالعه تطبیقى در حقوق اسلام و دیگر نظامهاى حقوقى، تهران 1377ش؛

   

  2-تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى: کنوانسیون 1980 وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج‌دانش، 1374ش؛

   

  3-میرقاسم جعفرزاده و حسین سیمائى صراف، «حسن نیت در قراردادهاى بین‌المللى: قاعده‌اى فراگیر یا حکمى استثنائى»، مجله تحقیقات حقوقى، ش 41 (بهار و تابستان 1384)

   

  4-عبدالفتاح‌بن على حسینی مراغى، العناوین، قم 14171418

   

  5-اسماعیل رحیمی نژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم 1378ش؛

   

  6-عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح‌القانون المدنى الجدید، بیروت [? 1952[1986؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛

   

  7- مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :3 آثار قراردادها و تعهدات، تهران 1382ش؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :2 تعهدات و قراردادها، تهران 1351ش؛

   

  8-مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران 1342ش؛ حارث سلیمان فاروقى، المعجم القانونى: انکلیزى عربى، بیروت 1988

   

  9-عیسى کشورى، کاربرد قواعد فقه در حقوق، با مطالعه تطبیقى قاعده عسر و حرج، تهران 1374ش

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر داود الهامى نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى براى عمل شدن به قانون, تنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته با ایشان همراه است. قوانینى که در دنیا موجود هستند, از لحاظ غرض و هدف بر دو ...

چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ...

چکیده : این پژوهش به منظور "اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان " انجام گردیده است . تعداد کارکنان رسمی وقراردادی شرکت برق منطقه ای کرمان دراین تحقیق 464 نفر می باشد که پس از قرار گرفتن درفرمول کوکران 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند ونمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد عوامل سازمانی ، فنی ، فردی واخلاقی بعنوان عوامل موثر ...

مقدمه زندگی را می توان بابهره وری جمع و از تفریط منهاواز تنبلی جذرگرفت. «میوری» دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد. انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است ...

مقدمه حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. ...

پلان 1- تعریف: 1- در حقوق تطبیقی 2- در حقوق فرانسه 3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی الف- معنای عام ب- معنای خاص 4- در حقوق بین الملل 5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- ...

مقدمه بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود که براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن د

مقدمه ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ...

:احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع ...

اجاره يکي از مهمترين عقود عين است. امروزه رابطه بين مالک و مستأجر تنها يک رابطه خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي در آن هدف اصلي باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعي ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظيم روابط آنان چندان اهميت يافته

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول