تحقیق سابقه ترسیم نقشه و کاربرد هندسه و حساب در معماری اسلامی

Word 70 KB 35546 31
مشخص نشده مشخص نشده روش تحقیق
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • موضوع مقاله حاضر معرفی و بررسی سابقه به کار گیری عوامل موثر و دخیل در ساخت یک بنا به ویژه استفاده از ترسیم نقشه.هندسه و حساب در معماری دوره اسلامی است.و هدف از نگارش این مقاله بررسی کلیه مطالعات نظرپیش ساخت .امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا .محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه فرایند تولید و تطبیق ان با طراحی طراح و چگونگی پیروی مجری(معمار.بنایان.کارگران)از اصول بدست امده و ایده های مطرح شده است.      فرم شماره یک

  موضوع مقاله حاضر معرفی و بررسی سابقه به کار گیری عوامل موثر و دخیل در ساخت یک بنا به ویژه استفاده از ترسیم نقشه.هندسه و حساب در معماری دوره اسلامی است

  بیان مساله

  .امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا .محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه فرایند تولید و تطبیق ان با طراحی طراح و چگونگی پیروی مجری(معمار.بنایان.کارگران)از اصول بدست امده و ایده های مطرح شده است.       

  طرح موضوع

  روش این تحقیق به صورت تحلیلی میباشد.

  روش تحقیق

  کاربرد هندسه با توجه به اندازه هامتناسب با فضای مورد استفاده انها وکه استفاده این موضوع بیشتر کاخ بازار ها وسر دربها میتوان استفاده کرد

  پیشینه طرح

  کاربرد هندسه در بناهای مختلف وبا توجه عصر های زمانی مختلف

  زمینه های طرح

  استفاده انها در شکل بندی قوس گنبد نقش هندسی و مقرنس 

  کاربرد ها

  به رغم در دسترس نبودن نقشه های ساختمانی در پیش از دوره مغول گاهی در منابعی تاریخی و فلسفی و اخلاقی اشاره هایی ارزشمند به ترسیم اانها وجود دارد.

  نتایج

   

   

  فرم شماره دو

  موضوع مقاله حاضر معرفی و بررسی سابقه به کار گیری عوامل موثر و دخیل در ساخت یک بنا به ویژه استفاده از ترسیم نقشه.هندسه و حساب در معماری دوره اسلامی است

  طرح مساله

  استفاده هنر در بنای اسلامی

  عناصر ساختاری مقاله

  بررسی کلیه مطالعات نظرپیش ساخت

  ضرورت و اهداف طرح

  طراحی هندسی گنبدها و روشهای علمی ریاضی

  مدلها وشیوه مطالعه موضوع

  به رغم در دسترس نبودن نقشه های ساختمانی در پیش از دوره مغول گاهی در منابعی تاریخی و فلسفی و اخلاقی اشاره هایی ارزشمند به ترسیم اانها وجود دارد.با توجه به اینکه در قرن 9 علاوه به یادگیری نحوه طراحی عناصر ساختمانی به محاسبه مساحت انها و همچنین تربیت هر معمار نقش ایفا می کرد.

  نتیجه گیری

   

   

  چالش های فناوری های نوین در معماری و تعامل ان با ارزش های معماری اسلامی ایران

   

   

  ورود فناوری های نوین به سرزمین هایی که هویت و تاریخ غنی انها در زمینه هنر و معماری در تقابل با نمودهای تکنولوژیک قرار دارند چالش هایی را دامن میزندچرا که در اکثر این جوامع همانند ایران زیر ساخت هایی لازم جهت مواجه با موضوع جهانی شدن فراهم نبوده است . در هزاره جدید جهانی تازه در دست ساخته شدن است و معماری اجتماعی ترین هنری است که میتواند با ایجاد انسجام مکانی نوعی نوعی تداوم زمانی را جهت افرینشی نو بنیاد برای شکوفایی یک تمدن منجر شود.پرسش اصلی و هدف نهایی پژوهش ان است که ایا میتوان شاخص هایی را جهت کاربرد فناوری های نوین در راستای ارتقای کیفیات فضایی معماری معاصر با حفظ مبانی هویتی معماری ایرانی _اسلامی تعریف کرد؟در این راه با انتخاب نمونه های موردی انجام کار میدانی و نظر سنجی از افراد با استفاده از پرسشنامه ها ی هدفمند شاخص های بدست امده از نتایج بررسی هابه صورت کیفی و کمی تحلیل و الگویی جهت کاربرد فناوری های نوین در معماری معاصر ارائه شده است.براساس نتایج این پژوهش بهره گیری از فناوری های نو در ترکیب با عناصر و فرم های بومی وسنتی هماهنگی با شرایط اقلیمی .حفظ ارزش های فرهنگی _اجتماعی و اصول معماری بومی و همچنین استفاده از ناوری های ساخت و مصالح جدید در ایجاد هماهنگی .تضاد.شفافیت و......بسته به شرایط مکانی _زمانی مهمترین شاخص های ایجاد مطلوبیت در معماری معاصر ایران به شمار می ایند.                              

   

   

   

  فرم شماره یک

  پژوهش ان است که ایا میتوان شاخص هایی را جهت کاربرد فناوری های نوین در راستای ارتقای کیفیات فضایی معماری معاصر با حفظ مبانی هویتی معماری ایرانی _اسلامی تعریف کرد

  بیان مساله

  پژوهش بهره گیری از فناوری های نو در ترکیب با عناصر و فرم های بومی وسنتی هماهنگی با شرایط اقلیمی .حفظ ارزش های فرهنگی _اجتماعی و اصول معماری بومی و همچنین استفاده از ناوری های ساخت و مصالح جدید در ایجاد هماهنگی .تضاد.شفافیت و......بسته به شرایط مکانی _زمانی مهمترین شاخص های ایجاد مطلوبیت در معماری معاصر ایران به شمار می ایند.                              

  طرح موضوع

  میدانی و نظر سنجی افراد و همچنین نمونه های موردی که با این روش از نتایج بدست امده به صورت کمی_کیفی و تحلیل و الگویی در معماری ارائه شده است.

  روش تحقیق

  بهره گیری از چالشهای فناوری نوین در معماری میباشد که بتوانیم کیفیات فضایی 

  پیشینه طرح

  بهره گیری از چالشهای فناوری نوین در معماری

  زمینه های طرح

  بهره گیری از چالشهای فناوری نوین در معماری میباشد که بتوانیم کیفیات فضایی معماری را حفظ نمود و انرا دربهبود شرایط مورد استفاده قرار داد.

  کاربرد ها

  چالش بهره گیری در معمار یدر زمینه سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم و راه حل هایی جهت کاربردی شدن هر چه بیشتر فضا پیشنهاد کردیم و به عنوان یک فرصت به شمار اوردیم

  نتایج

   

   

  فرم شماره دو

  پژوهش ان است که ایا میتوان شاخص هایی را جهت کاربرد فناوری های نوین در راستای ارتقای کیفیات فضایی معماری معاصر با حفظ مبانی هویتی معماری ایرانی _اسلامی تعریف کرد

  طرح مساله

  استفاده از فن اوری نو در طراحی و ساخت بناها و ارتباط مستقیم و بهتر ان با بنا

  عناصر ساختاری مقاله

  به دلیل گوناگونی مانند ناشنایی  عموم نسبت به سیستم های جدید باید مورد توجه قرار گرفته شود و سعی شود جنبه های تعادل و توازن رعایت شود و این مسئله برای شناساندن به عموم ارائه گردد.

  ضرورت و اهداف طرح

                                         spss                   نمودار .جداول بندی. نظر سنجی و نمودار

  مدلها وشیوه مطالعه موضوع

  به فن اوری نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان یک فرصت تلقی شود.ظهور فناوری و تجلی ان بعد یاز ابعاد وجودی انسان به شمار می ایدبهره گیری از فناوری نو در مصالح در ساخت و تزئینات و استفاده از رنگ و مصالح بومی سنتی به صورت هماهنگ یا در تقابل با مصالح مدرن از بهره گیری الگو است با بکار گیری روش ساخت مصالح جدید به سرعت افزایش روز افزون نیازهای دنبا معاصر پاسخ میدهد

  نتیجه گیری

   

  تحلیل هندسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان جهت تعیین ارتباط هندسی نمازخانه با جلو ورودی بنا

   

   

  معماری مساجد در هنر اسلامی جایگاه ویژه ای دارد.ترجمان اندیشه ها و اعتقادات هنرمندانی است که زندگی خویش را برای رسیدن به یگانگی و وحدت صرف کرده اند.مسجد شیخ لطف الله از بناهای با ارزش و زیبای معماری ایرانی_اسلامی دوره صفوی است که به دست معمار نامدار ان دوران ((محمد رضا اصفهانی))و به فرمان شاه عباس اول در مجموعه میدان نقش جهان اصفهان ساخته شد.اهمیت این بنا در معماری و تزئینات کاشیکاری ان است که سرشار از ذوق زیبایی شناسی بوده و بر ارزش بنا افزوده است.هندسه دقیق این بنا در طراحی و اجرا هر محققی را به تامل وا میدارد که این بنا توسط معمار توانمند به اجرا در امده که با ایمانی مذهبی و الهامی اسمانی الگویی از معماری ایرانی_اسلامی را به نمایش گذاشته است.تحلیل هندسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهانی برخی از مبانی فکری موثر در طراحی این بنای ارزشمند را اشکار میسازد.موقعیت مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان که براساس نسبت طلایی مقرر شده و همچنین جابه جایی فضای نماز خانه نسبت به محور تقارن ورودی بنا انگیزه بخش انجام این تحقیق است.سوالطرح شده این است:ایا مکان یابی نمازخانه با توجه به انحراف ان از محور تقارت ورودی بنا ارتباط هندسی معینی با موقعیت ورودی ساختنمان در بدنه میدان دارد؟                   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه منظور از هنر و معماری اسلامی، همان هنر و معماری سرزمین‌های‌ - خاورمیانه، آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا - است‌ که از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکمیت مسلمانان قرار گرفتند. خاستگاه‌ها و ویژگی‌ها اهمیت تزیینات خوشنویسی و شکل مسجد، دو ویژگی اصلی هنر و معماری اسلامی هستند که عمیقاً با ایمان اسلامی ارتباط دارند و در همان روزگار آغازین دین پیشرفت کردند. پیامبر [اسلام]، [حضرت] ...

چکيده: در اين مقاله ابتدا با تعاريف، انواع و کاربردهاي مقياس آشنا مي شويم. در ادامه عناصر و اصول کلاسيک معماري ايران را بررسي مي کنيم. سپس پيرامون تناسبات طلايي و انساني در معماري صحبت مي کنيم و پيمون در ايران و کن در ژاپن را معرفي مي کنيم، همچنين

واژه " بنا نهادن" به معنای بن بخشیدن ، پی نهادن و آفرینش دوباره بر اساس طرح واندیشه از قبل تعیین شده است. واژه آرشه تخنائومه یونانی که لاتینی شده آن آرشیتکت است خود ترکیب جالب توجهی از دو واژه " آرشه" ، به معنای بُن و منشا (وهمچنین پی افکندن بر اساس مبنا و اصلی مشخص و معلوم) و کلمه " تخنه " به معنی هنر می باشد. تخنه ، ریشه ای هند و اروپایی دارد و از فعل " تیکتو" و" تخنائومه " به ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

نيکلاي مارکف درسال 1882 در تفليس به دنيا آمد تحصيلات متوسط را در تفليس گذراند او تحصيلات عالي خود را در دانشگاه سنت پترزبورگ در دو رشته معماري وزبان فارسي گذراند. دانشگاه سنت پترزبورگ يکي ازمراکز شرق شناسي درروسيه به شمار مي رفت که زبان ها ،وتاريخ م

مقدمه : ملاحظات کلی معماری در ایران بیش از 6000 سال تاریخ پیوسته ، دست کم از 5000 ق.م تا به امروز، با نمونه های اختصاصی که در ناحیه پهناوری از سوریه تا شمال هند و مرزهای چین ، قفاز تا زنگبار پراکنده است. بناهای ایرانی متنوع است، از کلبه‌های دهقانی ، قهوه خانه ها، کوشکها تا زیباترین و شاهانه ترین ساختمانهایی که جهان به خود دیده ، بگذریم از برخی پلهای عظیم و با شکوه ممیزه معماری ...

آثار معماري که تا کنون توسط باستانشناسان ايراني و خارجي در نقاط مختلف شناسايي شده مويد عظمت و شکوه معماري ايران در ادوار مختلف است. در فرهنگ معماري يک جامعه دو مسئله عمده همواره مورد نظر بوده: يکي بافت شهري و ديگري ساختمانهاي عمومي و شخصي، که هر دو

بسمه تعالی آدم‎ها به اندازه‎ای که می‎اندیشند انسان هستند. «دکتر علی شریعتی» تحقیقی که پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از کتب و منابع مختلف در رابطه با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبک‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ بر معماری می‎باشد. مطالب ارائه شده در تحقیق توسط گروهی از دانشجویان درس مبانی و شهرسازی رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در پاییز ...

بسمه تعالی آدم‎ها به اندازه‎ای که می‎اندیشند انسان هستند. «دکتر علی شریعتی» تحقیقی که پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از کتب و منابع مختلف در رابطه با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبک‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ بر معماری می‎باشد. مطالب ارائه شده در تحقیق توسط گروهی از دانشجویان درس مبانی و شهرسازی رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در پاییز ...

وقتي به هنر تعبير "اسلامي" اطلاق مي‌شود به اقوامي اشاره مي‌کند که زير نظر حکام مسلمان مي‌زيسته‌اند و يا در فرهنگ‌ها و جوامعي زندگي مي‌کرده‌اند که به شدت متأثر از ويژگي‌هاي خاص حيات و انديشه اسلامي بوده‌اند. تعبير اسلامي بر خلاف تعبير مسيحي نه ت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول