دانلود پروژه بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام

Word 29 KB 3574 10
مشخص نشده مشخص نشده پروژه مالی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :

  موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام :

   این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ  بازه زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .

  در زمینه مدیریت مالی انجام گرفته است .

  در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

  بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

  بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری  فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

  در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق  فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

  به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

  سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .

  در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

  فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

  در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

  و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

  د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .

  فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )

  نقطه قوت درروع ین فصل وکلیه فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

  بیان وضوع ( بیان مسئله تحقیق ) :

  این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطه قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است  .

  حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیه نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدوده کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

  گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

  با بیان مقدمه ای کوتاه از وضعیت حاکم بر زمان تحقیق ، محقق هدف خود را از انجام تحقیق بیان موده است و سپس دوباره دلائلی در رابطه با اهمیت موضع تحقیق ارائه کرده است که بیان دوباره آنها در این بخش تا حدودی به نظر زائد می رسد . در بخش مربوط به هدف محقق ، محقق ابتدا اهداف تحقیق را در رابطه با اقتضاء مکان بیان مرده است و سپس به بیان هدف خود در رابطه با بنبنگاهها پرداخته است ، که بسیارجالب توجه می باشد .

  در بخش پنک از فصل اول ، محقق فرضیات تحقیق را بیان نموده است  کته ای که در این بخش بیشاز همه به چش می خورد بیان فرضیات در قالب یک سری سؤال است . در واقع محقق سوالات پژوهشی خود را همان فرضیات درنظر گرفته است .

  با توجه به موضوع تحقیق ( بررسی رابط بین تورم و بازده وقعی سهام ) به نظر می رسد که محقق در صدد انجام تحقیقی است از نوع و همبستگیولیدر کلیه فرضیات ازرابطه ای علی نام برده می شود کهبیانگر این مطلب است که محقق در صدد پیدا کردن رابطه ای علت و معلولی در بی متغیرهاست که فرضیات را ازنوع تجربی(علی) می کند که به نظر کارصحیحی نمی رسد چون با موضوع تحقیق همبستگیهیچ گاه می توان ادعای روابط علت و معلولی نمود . نکته دیگریکه تا حدودی قابل بحث است این اس که تفکیکی بین فرضیات اصلیو فرعی تحقیق به چشم نمی خورد ، در واقع به نظر می رسد که تحقیق ، یک فرضی اصلی داشته باشد و دو فرض بعدی فرعی باشد که علاوه بر تفکیک آنها . می بایست آنها را در قالب مدلی نظری نشان داد ، که این کار صور نگرفته است . البته د رهیچ جا متغیرها ، نوع آنها عنوان نشده است . 

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم ...

از این معیارها«فروش کل» شرکت است. به این معنی که هر چه میزان فروش یک شرکت بیشتر باشد حاکی از حجم و اندازه آن شرکت است، و برعکس هر چند میزان فروش یک شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه آن شرکت کوچکتر است. یعنی بین میزان فروش شرکت و اندازه آن یک ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد. معیار دیگر«مجموع دارائی ها» به ارزش دفتری است. این معیار نیز همانند معیار قبلی با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. ...

) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام : از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند: هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد . اما اگر بازده ...

چکیده هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (80-1376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورت یکساله و چه بصورت یک دوره ...

مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاست های تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی ...

مقدمه : نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب ...

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1380 . مقدمه : تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد . سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در ...

نام درس : حسابداري مديريت رشته تحصيلي : کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مقدمه : تشکيل سرمايه يکي از مهم ترين عوامل ورود کشورهاي در حال توسعه به فرآيند توسعه اقتصادي مي باشد . سرمايه گذاران ايراني تا کنون بيشتر به سرمايه گذاري بر د

بررسی فرضیه چهار : بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد در این فرضیه مدل مورد برری دررگرسیون عبارت است از : P/Bit = b.+b1ROEit+ eit تحلیل همبستگی ضریب همبستگی بین متغیر مستقل بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر پاسخ نسبت P/B برابر 742/0 می باشد و مقدار احتمال آن برابر 0.000 می باشد که 05/0 کوچکتر بنابراین با اطمینان 95% وجود ارتباط مستقیم و معنی داری مورد ...

در سرمایه گذاری ریسک و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست . ریسک این گونه تعریف می شود : اختلاف میان بازده واقعی یک سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن . رابطه میان ریسک و بازده را همواره می توان بصورت یک خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسک بالا را با انتظار کسب بازده بالاتر خواهد پذیرفت . بازده RF ریسک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول