دانلود تحقیق قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

Word 43 KB 4094 14
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1377

  ماده واحده:

  به منظور جذب،آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری، مسؤلیت پذیری،بسط فرهنگ و تفکر بسیجی وایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی بسیج دانشجویی درکلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی  وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی،تشکیل،تقویت وتوسعه می یابد

  تبصره 1- به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه‌ها،مسؤل بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه ومرکز آموزش عالی، عضو شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواهد بود.

  تبصره 2- وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار موردنیاز اجرای این قانون رادر سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی 3041 .ن سرانه بسیج دانشجویی واز ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأمین و برای سالهای بعد دستگاه‌های فوق مکلفند درحدود امکانات عمل نمایند.

  تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی« شهید سید حسن علم الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه» به عنوان روز دانشجوی بسیجی تعیین می‌گردد.

  تبصره 4- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید ستاد کل در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازم الاجرا خواهد بود.

  آئین نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

   

  مقدمه:

  در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.

   

  فصل اول: کلیات

  ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:

  1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:

  مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.

  2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:

  کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.

  تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.

  3/1- محدوده دانشگاه‌ها:

  عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.

  تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.

  4/1- جذب:

  ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.

  تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه  می‌باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.

  5/1- آموزش:

  برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.

  6/1- سازماندهی:

  برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

  ماده 2- اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:

  1/2- تحقق فرامین ورهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری.

  2/2- تقویت روحیه همیاری ومسئولیت پذیری.

  3/2- بسط فرهنگ وتفکر بسیجی.

  4/2- ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه ازدستاوردهای انقلاب اسلامی درعرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی.

   

  فصل دوم : وظایف

  ماده 3: بسیج دانشجویی برای نیل به اهداف مذکور از شیوه‌های زیر استفاده خواهدکرد:

  1/3- جذب، آموزش وسازماندهی دانشجویان داوطلب.

  2/3- آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار وشهادت ومعرفی اسوه های انقلاب اسلامی ودفاع مقدس.

  3/3- همکاری درتوسعه، تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی، علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و سازندگی کشور.

  4/3- حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی دردانشجویان.

  5/4- برگزاری یادواره‌ها، همایش‌ها،جشنواره‌ها، مسابقات مورد نیاز.

  6/3- برگزاری دوره‌ها، اردوها وکلاسهای فرهنگی،علمی و دفاعی

  7/3- انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ودستورالعمل‌های ذیربط.

  8/3- همکاری با مسئولان دانشگاه و تشکلهای دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعملهای نیروی مقاومت بسیج.

   

   

  فصل سوم: اجرا

  ماده 4- بسیج دانشجویی نیروی مقاومت موظف است با همکاری وهماهنگی با رؤسای دانشگاه‌ها برای نیل به اهداف یاد شده در قانون واین آیین نامه نسبت به ایجاد وتوسعه بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها اقدام نمایند.

  ماده5- دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند علاوه بر حمایتهای معنوی و قانونی امکانات مورد نیاز بسیج دانشجویی ازقبیل مکان و... را در حد مقدورات ومتناسب با توان دانشگاه‌ها تأمین نمایند.

  ماده 6- مسئول سازمان بسیج دانشجویی با نظر خواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه، سه نفر راکتباً به ریاست دانشگاه معرفی می نماید و با توافق طرفین، یکی از آنان با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب می‌گردد.

  ماده 7- بودجه وامکانات موردنیاز برای فعالیت های بسیج دانشجویی از محل اعتباراتی که می‌بایست در بودجه سالانه  وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم،‌تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پیش بینی شود،تأمین خواهد شد.

  ماده 8- وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،علوم، تحقیقات وفناوری، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش وپرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت بنیه علمی و حمایت از فعالیت هسته های علمی دانشجویان بسیج از محل اعتبارات پژوهشی در حد توان حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

  ماده 9- بسیج دانشجویی، فعالیتهای علمی وفرهنگی خود را با ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و درمواردی که فعالیتهای بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام می پذیرد، اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه ضروری است.

  ماده10- بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح بندیهای حزبی وسیاسی با حفظ شأن و منزلت بسیج در خصوص راهپیمائی و تجمعات دانشجویی از هیئت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   سیر مراحل انتخاب و صدور احکام مسئولیتی شورای بسیج دانشجویی

   

  الف)حوزه بسیج دانشجویی:

  1- مسئول حوزه:

  بر اساس شیوه نامه ابلاغی از شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انتخاب مسؤول حوزه پس از برگزاری جلسه نظر خواهی از بین اعضاء فعال بسیج و بر اساس شرایط و دستورالعمل مربوطه انجام خواهد شد وپس از طی مراحل قانونی؛ حکم مسئوولیت نامبرده توسط مسؤول ناحیه صادر خواهد شد.

  در این راستا مسؤول نظارت و ارزیابی حوزه می بایست زمینه برگزاری نظر سنجی را در دانشگاه فراهم نماید.

  2- شورای حوزه:

  شورای حوزه شامل مسؤلین قسمتهای مختلف حوزه (خواهر و برادر) ومسؤل پایگاه‌های تابعه می باشد.

  مسؤل نظارت وارزیابی حوزه می‌بایست پس از تکمیل پرونده اعضاء شورای حوزه، پرونده‌ها را به بازرسی ناحیه تحویل نماید؛ تا پس از استعلامات مربوطه حکم مسؤولیت آنها صادر گردد.

   

  3- شورای پایگاه‌های تابعه:

  رابطین نظارت وارزیابی پایگاه‌ها پس از تکمیل پرونده مسؤولیتی اعضاء شورا؛ آن را به واحدنظارت وارزیابی حوزه ارسال وپس از بررسی اولیه ( از لحاظ صلاحیت‌های عمومی ومدیریتی) توسط حوزه، پرونده به بازرسی ناحیه ارسال و برگه حکم مسؤولیت با امضاء مسؤول حوزه صادر وبه حوزه مربوطه ارسال می‌گردد. پس از امضاء حکم، کپی آن به همراه برگ واسط مکانیزه آن به بازرسی ارسال و پرونده در واحد نظارت و ارزیابی حوزه بایگانی می گردد.

  تذکر:

  پرونده مسؤولیتی مسؤول حوزه و اعضاء شورای حوزه در بازرسی ناحیه و پرونده اعضاء شورای پایگاه‌ها در حوزه بایگانی می‌گردد.

  ب) پایگاه‌های مستقل بسیج دانشجویی:

  1- مسؤول پایگاه:

  براساس شیوه نامه ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انتخاب مسؤول پایگاه مستقل بسیج دانشجویی(‌همانند حوزه) پس از برگزاری جلسه نظر خواهی از بین اعضاء فعال بسیج و بر اساس شرایط و دستورالعمل مربوطه انجام خواهد شد وپس از طی مراحل قانونی حکم مسؤولیت نامبرده توسط مسؤول ناحیه صادر می‌گردد.

   

  2- شورای پایگاه‌ های مستقل:

  رابطین نظارت و ارزیابی پایگاه‌ها پس از تکمیل پرونده برای مسؤلین قسمتهای مختلف پایگاه و تکمیل آن؛ آن را به بازرسی ناحیه تحویل می‌نمایند تا پس از استعلامات مربوطه حکم مسؤلیت آنها صادر گردد.

  تذکر:

  1. پرونده مسؤلیتی مسؤول و اعضاء شورای پایگاه‌های مستقل در بازرسی ناحیه بایگانی می‌گردد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

روشنفکران: مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفکران می‌باشند. به عبارت بهتر یکی از گروه‌هایی که همواره هدف گروه‌های روشنفکری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند. در دوران دهه 1320 روشنفکران خصائص رادیکال پیدا می‌کنند و مبارزات ضد استعماری اوج می‌گیرد. در این دهه به دلیل امکان فعالیت‌های باز سیاسی دانشجویان ایرانی به احزاب سیاسی و روشنفکران ملی و چپ (جبهه ملی و حزب ...

یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱] «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) ...

قضيه انفجار برج‌هاي دو قلوي امريکا در 20 شهريورماه سال 80،شرايطي را ايجاد کرد که ما وارد يک صورت بندي جديد جهاني شديم . اگر زماني درباره‌ي جنگ سرد صحبت شود. شما احساس مي‌کنيد که اين مسئله در عصر پدران و مادران شما اتفاق افتاده و شما از شکل گرفتن ا

مقدمه: کشور ایران به علت ا ینکه در مسیر سلسله جبال آلپ هیمالیا قرار دارد یکی از مناطق مهم زلزله خیز دنیا محسوب می شود و به همین جهت اکثر شهرهای مهم کشور و به خصوص تهران یعنی مرکز مهم سیاسی و اقتصادی میهن اسلامی در معرض خطر جدی زلزله مخرب و ویرانگر قرار دارند و نیز عدم رعایت مقررات ایمنی در ساخت و ساز ها این خطرات را به صورت تصاعدی افزایش داده است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی ...

بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند. سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با ...

بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند. سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با ...

با صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني «ره» در پنجم آذر ماه سال ???? مبني بر تشکيل بسيج مستضعفين، پايگاه هاي مقاومت در مساجد، حسينيه ها، ادارات ، کارخانجات و مدارس بصورت خود جوش و مردمي شکل گرفت. با واگذاري مسئوليت بسيج به سپاه پاسداران انقلاب اسلام

دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع هستند و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات عرصه‌های داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند .در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها و ...

مقدمه مطالعه برنامه‌ ها, استراتژی‌ ها, سیاست‌ ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها, درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و ”یادگیریِ“ درست نکات, باعث روشن‌شدن فضای ...

نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وی: بعد منفی: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مد نظر مشروطه خواهان بود. نتایج مثبت انقلاب مشروطه (آنچه مد نظر انقلابیون بود) در دوران رضاشاه ظاهر شد و در بعد سیاسی نیز، انقلاب مشروطه شکست. رضاشاه در حالی که طبقه متوسط سنتی را بشدت از خود متنفر ساخت، در میان طبقه متوسط جدید نیز ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول