دانلود مقاله گزارشات ارزش سرمایه انسانی

Word 66 KB 4281 21
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گزارشات ارزش سرمایه انسانی 

  من معتقدم مسیرهای حال حاضر ما در درک سازمان ها منحرف شده است. (مارگرت دیت لی)

  تا اینجا شما چگونگی اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی را در سه سطح مشاهده نموده اید، از سطح موسسه یا شرکت که از طریق فرآیندهای واحدها وظیفه ای  تجاری بطور روبه پائین در جهت فعالیت های اداراه منابع انسانی ، هدف گیری می کند.

  شما دیده اید که چگونه مدیریت سرمایه انسانی فرآیندهای وظیفه ای را به دنبال دستیابی به هدف موسسه پشتیبانی می کند. اکنون دسته بندی و جمع آوری تمامی این اجزا با همدیگر در یک سیستم منسجم، ضروری است، تا آنجا که شما بتوانید مجموعه ها و وابستگی های متقابل را درک کنید. همانطور که شما احتمال می دهید (گمان می کنید)، این یک بسته پیچیده است که میزانی از تمرکز را می طلبد.

  اگرچه یک خط سیر کلی از سرمایه گذاری سرمایه انسانی در جهت ارزش موسسه وجود دارد مسیرهای زیادی هم وجود دارد که تا حدی برای هر وظیفه سازمانی ویژه بخصوص (معین) هستند. همانطور که همراه با هر دارایی، چه مواد خام، تجهیزات، تسهیلات، و یا انرژی، گروه زیادی از پیوندها و محرک ها وجود دارد که در هر موردی متفاوت است.

  شکل 1-5 خط سیر عادی را نشان می دهد. درون هر سلول، اقدامات و نتایج قابل اندازه گیری وجود دارد. با شروع از انتهای دیاگرام، نتیجه یک اقدام در استخدام، پرداخت، آموزش یا حفظ استعداد، بر فعالیتها و نتایج واحدهای وظیفه ای وبر اینکه کدام تأمین کننده (معمولا و نه همیشه بخش منابع انسانی) خدمات مدیریت سرمایه انسانی را انجام می دهد، اثر می گذارد.

  در عوض، از آنجایی که سازمان ها مجموعه ای از فرآیندها هستند، کار کردن درون یک واحد وظیفه ای بر توانایی وظایف مرتبط در انجام تعهداتشان اثر می گذارد. در حالیکه اهداف بلند مدت بطور عمودی در سرتاسر زمان اداره می شوند. فرآیندها بطور افقی و مورب اداره و برنامه ریزی می شوند. نتایج جمعی (کلیه نتایج) تمام وظایف عمدتا سطح عملکرد شرکت را تعیین می کند. بنابراین یک اقدام مثبت یا منفی در یک وظیفه یا فرآیند، می تواند در سراسر زمان بطور موج گونه منتشر شود و تمامی آن شروع می شود و بستگی دارد به رفتار و استعداد افراد و این قدرت سرمایه انسانی است. من درک می کنم که یک سازمان، زیستن (وجود داشتن) آن به عنوان یک کسب و کار تجاری یا یک موسسه غیر انتفاعی، یک سیستم بسته نیست. در یک موقعیت تجاری، مدیریت می تواند اشتباه کند و همچنان می تواند در رقابت پیشرفت کند اگر رقبا حتی بدتر اشتباه کنند.

  این مورد همچنین می‌تواند مسیر دیگری را برود. به این معنا که عملکرد بسیار خوب همیشه دستیابی به هدف را تضمین نمی کند، زیرا اقدامات دیگر ذی نفعان – غالباً مشتریان – می تواند تغییر کند.

  اگر اقتصاد یک رکود ناگهانی داشته باشد، حتی شرکت با بهترین مدیریت، ممکن است در کوتاه مدت قابل سود دهی نباشد زیرا مشتریان خرید را متوقف می کنند. بدون در نظر گرفتن همه اینها خط مسیرهایی در شکل 1-5 ترسیم شده که ضرورتا یک مدل آزمایش شده و معتبر را توصیف می کند. توجه کنید که فلش‌هایی (نشانه هایی- راهنماهایی) وجود دارد که بطور افقی در فرآیندهای وظیفه ای و سرمایه انسانی هدایت کننده است. یک نمونه (تصویر) از تعامل طبیعی در میان گروه ها و فعالیت ها وجود دارد.من آن را در مطالعاتم در رابطه با  به کارهای عملی شرکتهای استثنایی ، «همکاری» نامیدم. ایفا کننده ای رده بالا به برتری و تقدم خودشان از طریق مشارکت داخلی در یک موضوع (هدف) عادی نائل می شوند. همکاری، یکی از چیزهای پیش پا افتاده است که بطور معمول به آن معتقد هستند اما بکار نمی برند.

  در بهترین حالت، اساسا آن یک امر پیش پا افتاده نیست.

  خط سیرها

  ما سه نمونه از اهداف شرکت و چگونگی مدیریت سرمایه انسانی که با فرآیندهای وظیفه ای مرتبط است و از آن حمایت و پشتیبانی می کند را خواهیم دید که به آن اهداف دست یافته اند. اغلب برنامه های بهبود بر کاهش هزینه تمرکز دارند. آن یک چالش بسیار ساده است. بسیاری از متخصصان موفق، از قبیل طرح کاهش و سوخت رئیس آل دان لپ، نشان داده اند که چقدر سریع یکی می تواند ضایعات را کاهش بدهد. من شروع نکردم به ایجاد یک کیس برای آقای دان لپ، به هر حال، او شاید افراد را بطور اشتباه و تنبیه می‌کرد در ابتدا، او باید هیئت مدیره ای را اخراج می کرده است که او را استخدام کردند، برای رها کردن (گزارش – اجاره دادن – اجازه دادن) موسسه، آن را احتمالا به سمت واگذاری یک چنین موقعیت وحشتناکی هدایت می کرد. (متوجه کردن – معطوف می شد).

  او که قادر به انجام آن نبود، او به مسئله حمله کرد در دسته (سری) بعدی مقصرها، مدیریت ارشد. سپس آمد به خاتمه دادن به خدمت هجم عظیمی از کارمندان و حراج کردن دارایی، که هوش زیادی هم نمی‌برد. اگر شما کارمندان اضافی را بیرون کنید و دارایی های اضافی را حراج کنید، اظهار نامه درآمدی شما و ترازنامه، مقید می شود که باید بهتر به نظر برسد برای یک مدتی هر دانشجوی سال اول مدیریت آن را یاد می‌گیرد و در نهایت، من فکر نمی کنم که افراد او را برای انجام شغلی که برای آن استخدام شد، محکوم کنند اما مانند هرچیز دیگری در زندگی آن مسیری بود که او انجام داد و ما را به انتقاد کردن کشاند.

  غرور و خونسردی یک نگرش مشابه و (محبوب) نیست.

  در کل، کسب و کارهای آمریکایی یک کاهش اندازه شرکتهایشان را بطور قابل توجهی انجام دادند و کارایی خودشان را در طی دهه 1990 بهبود دادند. کوچک سازی مدیریت کیفیت فراگیر، و مهندسی مجدد همگی در کاهش هزینه و نسبت جویی (رقابت) کلی مشارکت دارند.

  متاسفانه، توجه کمتری به بعد ایجاد درآمد شد. نهایتا، مدیران به عواقب تلاش های کاهنده نگریستند (توجه کردند) و در مورد آنچه آنها پس از این می توانستند انجام بدهند، پرسیدند.

  بطور واضح، مسیر اصلی از طریق افراد بود که تنها دارایی هستند که می تواند خلق ارزش نمایند. خدمت به مشتری مد شد. (باب شد) در اواسط این دهه. این یکی از از اولین نشانه هایی بود که مدیریت کشف کرده بود «ظرفیت ارزش آفرینی کارمندان» و آن منجر به محبوبیت برنامه های انتخاب کارفرما شد. نهایتا به نظر می رسد که این باور ایجاد شده است که افراد – مشتریان و کارکنان – محرکهایی برای کسب وکارهای موفق هستند. من قبول دارم که سرمایه گذاری بانکدارها می تواند ادغام و تصاحب ها را برای ایجاد هم افزایی در برخی زمانها مدیریت کند. اسنادشان تقریبا بطور مداوم نشان می دهد که بیش از نیمی از تصاحب ها در دستیابی به طرح ریزی های مالی اولیه شکست می خورند. با این وجود، در پشت تیم مدیریت جدید که در جای خود است و انفصال قدرتی که جریانات را مدیریت کرده است، عده ای باید کارهای زیادی انجام بدهند و مشتریان مطلوب را شاد نگه دارند. کسب و کار در یک تجزیه و تحلیل نهایی، بازی افراد است، مسیرموفقیت بلند مدت از میان مدیریت موثر سرمایه های انسانی داخلی است که در عوض،؛ مشتریان را می یابند، به آنها خدمات میدهند و آنها راحفظ می کنند.

  فراتر از کاهش هزینه ها، مسیرهای بسیاری وجود دارد که ما می توانیم مطابق با اهداف روبه پایین موسسه از طریق وظایف سازمانی برای منابع انسانی ترسیم نماییم. زمانیکه بخش منابع انسانی بدرستی حامی و پشتیبان شرکت است به جای اینکه تنها بایگانی کند و تنها لبخند بزند (بی تفاوت باشد)، میزبان سرمایه های انسانی می شود. آن مدیریت را در جذب، حفظ توسعه و نگهداری متاع گرانبهایی هدایت می کند که بدون آنها هیچ اتفاقی نمی افتد. من عمدا واژه هدایت را بکار بردم برای تاکید بر  اینکه مدیریت سرمایه های انسانی مسئولیت صرف بخش منابع انسانی نیست. این وظیفه هرکس از بالا تا پایین در سازمان است. سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی تنها زمانی بهینه می شود که همه بخش ها از هیئت مدیره تا ناظران و کارمندان خط مقدم (صفی)خودشان یک نقشی را ایفا کنند.

  بخش های ستادی از قبیل خدمات اطلاعاتی مالی یا منابع انسانی، احتمالا سیستم ها را توسعه می دهند، فرآیندها را طراحی می کنند،  خدماتی را در جهت پشتیبانی از اهداف شرکت ارائه میدهند. در غیر این صورت همه چیز برای آنها بی معنی و بیهوده می بود. اگرچه در تمامی سالهای من درون و کنار گروه های ستادی، اغلب دریافته ام که استقرار ارتباطات اغلب مشکل است.

  غالبا به آن یک مورد از هدف کلی شرکت و پاسخگویی کلی ستاد به عدم اعتبار ارتباطات نقطه به نقطه، قابل تائید و مستقیم است. اگر شما نرخ بازگشت متوسطی روی سرمایه گذاری های ستادتان را خواستار باشید، خوب است. آن همان چیزی است که نظریه احتمالا پیش بینی می کند - پاسخگویی (واکنش) کلی و نتایج متوسط. در این مورد خاص ما، ما پیوندهای مستقیم و آشکاری را ایجاد می کنیم همگی راهها بالا و پائین خط سیر مطابق با سطح سازمان را به منابع انسانی را پیوند می دهد – پاسخگویی هدایتی و پشتیبانی مجدد. از طریق پیوندهای مستقیم و درست، امکان ارزیابی نتایج را در غالب واژه های روشن ایجاد می شود و درنتیجه بهبودهایی را ایجاد می کند که نتایج رویهم رفته بالایی را به دست می‌کند. بنابراین بیایید به یک نمونه از مسیرهای ویژه میان اهداف شرکت و مدیریت سرمایه انسانی نگاه کنیم. موردی که من انتخاب نموده ام موارد مهمی برای هر کار تجاری هستند. آنها همچنین نقاطی هستند که دولت و آموزش باید بر آنها تمرکز کند. حرکت سریعتر، خدمت کردن به انتخاب کنندگان، و عمل کردن در یک روش منعطف تر و مهربان تر بطور درونی برای بسیاری از موسسات عمومی یک بهبود عظیم می باشد سه نکته کلیدی این موارد هستند.

  زمان برای بازار

  خدمات مشتری

  انتخاب کارفرما

  که هرکدام بر چیزهای متفاوتی تمرکز دارند؛ زمان، خدمات یا حفظ کارمند، آنها اصولی را بیان می‌کنند که یک تعدادی از ابعاد گوناگون را برای درک گروه های ارتباطات در طول مسیر به ما میدهد. شکل مورد مطالعه، تنها یک تعداد کمی از ارتباطات بسیار، بین ستاده های سرمایه های انسانی و واحدهای وظیفه ای متنوع آشکار می کند و آنها یک ترکیبی از فعالیتها و نتایج قابل اندازه گیری ممکن را نشان می دهد. از طریق بکارگیری تجربه تان در مورد هریک از وظایف صف و ستادی که لیست شده، شما قادر خواهید بود درباره ارتباطات بسیار بیشتری فکر کنید. البته ستاده ها از واحدهای وظیفه ای مرتبط می شود و پشتیبانی می‌کند.

  دستور العمل ویژه سازمان را.

  مطالعه موردی: هدف شرکت: استخدام کننده استعداد (نخبه).

  ارزش: توان جذب و نگهداری استعداد عالی، در اثر بخشی سازمانی و نهایتاً در عملکرد مالی آن منعکس می شود.

  دستورالعمل: کمبود استعداد در آمریکا ازمیان نرفته است. آمارگیری جمعیتی آن را ثابت می کند. آنهایی که آرزوی بودن در رده های عالی صنعت خودشان را دارند باید به همان میزان برجذاب سازی محیط کارشان تا حد ممکن تمرکز نمایند.

  مدیریت سرمایه های انسانی بر مواردی که اشخاص را برای درخواست دادن، پیوستن و ماندن در سازمان تحریک می نماید، متمرکز است. این موضوع از سایر موارد پیچیده تر است.

  از آنجائیکه انتخاب استعدادها یک مورد پیچیده و ویژه برای هر سازمانی است، هیچ برنامه یا خدمت مستقیم و منحصر به فردی باعث دستیابی به هدف نخواهد بود. در واقع، شما در حال اندیشیدن به یک تغییر فرهنگ هستید. کارفرمای استعداد، چیزی فراتر از پرداخت مالی، مزایای خاص و برنامه های رفاهی است. آن اقداماتی را برای بخش کلیه کارمندان از مدیر عامل به سمت پایین و تا سطح اولیه می طلبد.

  جذب: ترتیب دادن تحقیق برای یافتن آنچه که یک کارفرما را برای آن نوع استعدادی که سازمان شما در جستجوی آن است، جذاب می کند. اغلب کارمندان در علائق اساسی معمولی مشترک هستند . اما زمانی که شما به سمت برترینهایشان (برترین هایشان) می روید، نیازهای گوناگونی وجود دارد. پیمودن سریع در مقابل یک محیط پایدار، گرایش تکنولوژیکی در مقابل بازاریابی، یک جو همکاری در مقابل  جو رقابتی، اندازه و موقعیت مکانی شرکت، درجه انعطاف پذیری و بسیاری متغیرهای دیگر انواع متفاوتی از افراد را جذب می کند. پروفایل ها می تواند بیرون کشیده شوند و استراتژی کارگزینی، اقدام به بیرون کشیدن آن نوعی کند که شما می خواهید. یک فرآیند کارا و هم فکرانه استخدام، برنامه را بالا می کشد. اندازه گیری (مقیاس): در جه و میزان که شما افرادی که امتیاز بالایی را در پروفایل شما کسب کرده اند، جذب می کنید.

  حفاظت: بررسی کردن افراد در ارتباط با نیازهای مزایای آنها. مهد کودک، انعطاف ساعت کاری، ارتباط تلفنی، رفاه و طرحهای مراقبت سلامت، همه آنچه مشتریانشان (کارمندان) دارند. حق انتخاب یک سری منعطف از مزایا که افراد قادر به انتخاب آن ها جهت برآوردن نیازهایشان باشند، به فرآیند استخدام و حفظ کمک می کند مقیاس: تحقیقات در مورد نیازهای کارمند، گروه های تمرکز و مصاحبه‌ها، اطلاعات رضایت کارکنان را فراهم می کند.

  توسعه: ارائه خدمات توسعه مسیر شغلی. کارمندان در سطح حرفه ای بسیار علاقمند به مسیرهای شغلی هستند در کارمندان سطح پایین تر نیز نشان داده شده است که هیچ حدی برای آن نوع افراد بلند پرواز وجود ندارد. نرم افزار برنامه ریزی مسیر شغلی خود مدیریتی و مشاور مداوم، یک روش موثر هزینه ای است برای نشان به افراد که شما به آنها توجه دارید. مقیاس: نرخ های ارتقاء، اختیارات عملکردی، نرخ ریزش شغلی همگی نشانگرهای خوبی هستند که چگونه کارمندان در طول سازمان در حال حرکت هستند و چطور سازمان را به عنوان مکانی جهت کار کردن می بینند. مقیاس تغییر نیز نشان می دهد که چقدر سازمان شما برای کلیه بخش های نیروی کار جذابیت دارد. نگهداری: تحقیق و بررسی در مورد نیازهای استخدامی کلی: که این می تواند شامل هرچیزی از پرداخت به پشتیبانی نظارت، رهبری شرکت، فرصت پیشرفت، تحمل تغییر، ارتباطات همکاران، محیط کاری فیزیکی و دیگر چیزها باشد. مقیاس: در جه ای که سازمان می تواند نیازهای بیان شده در تحقیق را برآورده سازد.

  خلاصه: کلیه اقدامات آشکار برای اندازه گیری بسیار حساس و موثر است. تنها سوال این است که که شما تا چه عمقی می خواهید بروید؟ یک برنامه استخدام کننده نخبه، تنها یک برنامه صرف نیست.

  زمانی که این کتاب برای انتشار می رود یک نیاز در مورد مطالعات در مقیاس وسیع و پهنه بزرگ برای مشخص کردن آنچه که واقعا استخدام کننده نخبه به آن اشا ره دا رد وجود دارد. سوال عمده این است که آیا ای او سی، مورد یکسانی را در میان صنایع و مناطق جغرافیایی معنی می دهد؟ آیا برنامه یکسانی در یک منطقه کند اقتصادی نسبت به زمانی که آن بستر فعالیت و پیشرفت اقتصادی است وجود دارد؟ سوال دیگری که باید هنوز صریحا پاسخ داده شود این است که آن چطور بر نتایج مالی اثر می گذارد؟ این نوع کاوش نمی تواند در طول 6 ماه منجر به پاسخ دقیق شود. آن احتمالا به یک سال زمان یا بیشتر نیاز دارد قبل از اینکه ما بتوانیم بگوییم که ما حقیقتا پیچیدگی این پدیده را درک می کنیم.

  یک سیستم گزارش گری یکپارچه:

  اکنون که ما مسیرها را ایجاد کرده ایم، شما درک می کنید چگونگی حرکت کردن بطور قیاسی از سطح شرکت در جهت پایین به اهداف وظیفه ای و واکنش های مدیریت سرمایه انسانی و حرکت استنتاجی به عنوان پشتیبان سطوح. برای نمونه فرض کنید که شما یک چنین فرآیندی را برپا کرده اید. حال، شما می توانید فعالیت‌های منتخب با اولویت بالا را دنبال کنید و تغییرات در استانداردها را در هر سطح نظاره کنید. خبر بد این است که زمانی که شما یک چنین سیستمی را در سراسر یک سازمان توسعه می دهد نظارت بر نتایج و دستاوردها می تواند یک کار روزانه و طاقت فرسا باشد. شما نیازدارید به حرکت و پیشروی با احتیاط و هوشیاری با داشتن سیستم های اندازه گیری در سراسر جهان برای بیش از 20 سال، من می توانم به شما بگویم که سه چیز وجود دارد که نهایتا باید برای آن تلاش کرد:

  مقدار کار مورد نیاز در جمع آوری روی پایه زمانی بهنگام.

  یافتن روشی برای گزارش داده هایی که درک آنها را راحت می کند.

  تقویت تعهد مدیریت برای سیستم.

  با آوردن این موارد در دستور کار تنها راه برای حل اولین مشکل است با کامپیوتری کردن. ما کمیابی داده ها نداریم بلکه ما مشکل جمع آوری راحت آن را داریم. خوشبختانه، یک تعدادی ابزارهای استخراج داده در بازار می آید به شدت نیروی انسانی و کاردستی مورد نیاز برای جمع آوری داده را کاهش خواهد داد. آن اولین جرقه در عبور از دیوار و مانع بی علاقگی درباره مدیریت داده بواسطه وظایف ستادی است.

  دوم، گزارشات خودکار باید طراحی داشته باشند که ساده و آشکار است و خوانندگان را بر موارد کلیدی بدون رها کردن آنها در کوهی از داده های فرعی و ثانویه، متمرکز می کند.

  از سوی دیگر داده های قابل دسترسی مسئله ای نیست. خلاصه کردن و کاهش این توده به نکات اساسی و پایه چالش اصلی است. نگاره سازی ها (رسم ) مفید هستند در مدت زمانی که آنها بطور منطقی استفاده می شدند و نه اینکه به عنوان یک جایگزین برای توجه و کانون. یک نموداری که نامربوط است هیچ کمکی نمی کند. خوشبختانه، روشهای جدید نشان دادن داده ها جهت کمک به ما بیرون آمده است. نمایه ها (نمودارها) از آنجائیکه در مرکز هستند اهمیت دارند. ما همگی هنوز با رنگ و تحرک تحت تاثیر قرار داده می شویم. برنامه های نرم افزاری امروزه از رنگ برای مشخص کردن سطح تحمل نمودارها استفاده می‌کند تا از آنجائیکه اهمیت دارند که ما هنوز ذاتا با زنگ و ...تحت تأثیر قرار داده می‌شویم این نمودارها معمولا یک «داشبورد» یا سطح جلوی نمودار نامیده می شوند.

  انواع زیادی از طرح بندی وجود دارد اما اصول یکسان است. اگر عملکرد در سطح قابل قبولی باشد. شاخص رنگ، سبز است. اگر آن یک مقداری در جهت اشتباه حرکت می کند اما خیلی زیاد نیست، رنگ به زردی می گراید. بعلاوه جدیدترین ابزارهای استخراج این توانایی را به ما می دهد که فورا از یک  دسته از متغیرها به دیگری جهش کند و به ما در رنگهای سبز، زرد، قرمز، زمانی که نتایج از سطوح قابل قبول به غیر قابل قبول حرکت کرده اند، نشان می دهد.

  سرانجام، مدیریت ارشد یک گستره کمی جهت توجه برای هر موردی دارد که به سختی مورد توجه و تمرکز قرار می گیرد و بطور واضح نشان داده می شود. این قابل درک است زیرا هرچه یک فرد در سازمان بالاتر می رود. موجودیت های بیشتری را باید مدیریت کند و کارها پیچیده تر می شود.

  این یک مقدار بیشتری از تخصصی بودن و اختصار را به جا می گذارد. برای حفظ پشتیبانی مدیریت از معیارهای عملکردی سرمایه های انسانی، ما نیازمند این هستیم که به مدیران مواردی را نشان دهیم که برای آنها مهم هستند و آنها را در داده ها غرق نمی کند در جستجوی داده های مورد نظر. من دائما گزارشهایی را می بینم که از بخش های منابع انسانی بیرون می آید که بسیار حجیم و بزرگ هستند. از آنجائیکه افراد منابع انسانی دادن یک شرحی را روی اعداد و ارقام ترجیح می دهند. آنها تمایل به انتشار یک حجم از مطالب همراه با حداقل نشانگرهای مقداری و عددی دارند. این باید در جهت عکس متمایل شود: مقدار زیادی نمودارها و اشکال همراه با حداقل حاشیه نویسی  تفسیر. من همیشه به ارباب رجوعان هشدار می دهم که تنها مهمترین ابعاد از مهمترین موارد را چاپ کنند. اگر مخاطب چیز بیشتری را طالب باشد، او خواهد گفت. شکل 5-5 یک نمونه از ایده داشبورد است. با استفاده از نمونه زمان بازار، من در یک مدل یا سر جای خالی در خطوط مقیاس و دایره هایی برای هر وظیفه بیان کرده ام. خطوط عنوان معیار را نشان می دهند و دوایر نیاز به یک رنگ نمایشگر دارند. هر شرکتی متفاوت است و دستورالعمل ها در طول زمان تغییر می‌کنند. من این سه معیار را برای هر وظیفه ای تجویز نمی کنم و گاهی افزودن یا حذف معیارهای معینی ضروری است. ضرورتا، این یک الگوی نمونه ای است که نیازمند جانشین کردن آن است. داشبوردها می توانند بصورت عکس های فوری ماهانه یا سه ما هه بر پا شوند که از طریق استفاده از روش شاخص رنگ شده مشخص می شود. برای پیشرفت گزارش گیری در برابر اهداف معین شده، یک تصویر گرماسنجی می تواند طراحی شود. شما حتی می توانید گرماسنج را بطور افقی بکار بیاندازید اگر آن برای شما بطور بهتری مناسب است. انتخاب ارائه های تصویری بستگی به ترجیحات خوانندگان دارد.

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

سخنی در باب تعالی سازمانی: اما تعالی سازمانی چیست و چه معنایی دارد ؟ آیا تعالی سازمانی یک کالاست که بتوان آنرا از بیرون سازمان تهیه نمود و سپس در سازمان جاری نمود؟ آیا تعالی سازمانی یک بازی است ؟ آیا تعالی سازمانی یک موج زودگذر است که می بایست چند صباحی صبر نمائیم تا گذر نماید ؟ از این قبیل سوالات را می توان در مورد موضوع تعالی سازمانی مطرح نمود . اما براستی تعالی سازمانی چیست و ...

رهکارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری -یورش فکری -سنتز کردن گروه های کاری ( سینکتیکس SYNECTICS ) -سوالات ایده برانگیز -راه کار دلفی -گروه اسمی نامنظم -ایینه مورینو -ارتباط اجباری -تجزیه و تحلیل مورفولوژیک -گروه تخیلی -الگو برداری از طبیعت -تفکر موازی تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان 1-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته. ...

مقدمه تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد ...

معرفی بانک بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است. چکیده ای ...

مقدمه مدیر سازمان که از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند. مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با ...

مقد مه: یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد. امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت ...

ادبیات تحقیق مقدمه صاحبنظران آموزش و پرورش عموماً بر این عقیده هستند که کیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی، مهمترین شاخص سطح کفایت و اثربخشی کل برنامه‌های آموزشی است؛ زیرا مدیریت با نقش تعیین کننده و مؤثری که در امر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش در جهت هدفهای آن دارد بالقوه هم می‌تواند موجب پیشرفت آن گردد و هم موجب از هم پاشیدگی آن (علاقه‌بند،‌1362). بنابراین، برای استفاده ...

مقدمه به زبان ساده « کارآفرینی» همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده ی نو است . یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین» می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ی آن ، شرکت یا موسسه ای خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ی بازار ورقابت می شوند. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردی ، تواناییوتمایل ...

برای هدایت عملکرد شاخص‌هائی ارائه گردیده است که مهمترین آن بهره‌وری و برخورداری مدیران از دانش فنی و دانش علم مدیریت و تجربه و آگاهی از بهره‌وری می‌باشد سپس ارزیابی عملکرد در فرآیندها متفاوت می‌باشد. در ارزیابی عملکرد اگر عملکردها بصورت کمی باشد محاسبه آن و ارزیابی آن خیلی آسان خواهد بود برای بهتر به نتیجه رسیدن در نظام شایسته سالاری ارتقاء عمودی و پرهیز از ارتقاء و انتصابهای ...

چکيده تحقيق: نقش مديريت با توجه به اختيارات رهبري که دارد ديزل حرکت و پويائي سازمان ها به سوي اهداف تعبير شده است. در اداره امور سازمانها تأثيرگذاري مدير را نمي توان کنار زد. مدير وظيفه الگودهي، نقش سازي و راهبري احساسي ، عاطفي، فرهنگي، اقتصادي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول