دانلود مقاله بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Word 48 KB 5249 11
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  مقدمه: عوامل محیطی متعدد می توانند باعث ایجاد یا بدتر شدن اگزمای دست شوند.

  هدف: تعیین نتایج Patch Test در اگزمای دست.

  روش اجراء: در این مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست که به بیمارستانهای لقمان و بوعلی ارجاع داده شده بودند مورد مطالعه قرارگرفتند. ست Patch Test از شرکت هرمال خریداری شده بود و حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.

  یافته ها: 7 بیمار واکنش مثبت به نیکل سولفات داشتند. 5 بیمار به پاراترت بوتیل فنول فرمالدئید رزین و نیکل سولفات داشتند. 2 بیمار واکنش مثبت به پتاسیم دی کرومات، پتاسیم دی کرومات و نیکل سولفات، 5 کلرو دومتیل ایزوتیازولین، پارافنیلین دیامین Free Base نشان دادند. 56 بیمار باقی مانده نتایج متنوع ومنحصر به فردی داشتند. افراد دارای واکنش مثبت 28 نفر مرد و 58 نفر زن و در گروه فاقد واکنش 3 مرد و 11 زن وجود داشتند (Not Significant). سن گروه دارای واکنش مثبت 9/117/31 سال و سن گروه فاقد واکنش 2/98/24 سال بود (P<0.04).

  49 نفر از واکنش دهندگان اگزمای تحت حاد و 37 نفر اگزمای مزمن داشتند. در گروه فاقد واکنش 11 نفر بیماری تحت حاد و 3 نفر بیماری مزمن داشتند (Not Significant).

  240 واکنش مثبت در 86 بیمار مشاهده شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات (30 مورد، 5/13%) و پتاسیم دی کرومات (28 مورد، 7/11%) بوده است.

  نتیجه گیری: با انجام Patch Test آلرژن های دخیل در اگزمای دست شناسایی می‌شود و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که می تواند باعث بهبود درماتیت در فرد مزبور می گردد.

   

  کلمات کلیدی: Patch Test، اگزمای دست، آلرژن.

   

  Abstract:

  Background: various environmental factors can induce or exaggerate hand eczema.

  Objective: evaluation of patch test result in hand eczema patients.

  Method: in this descriptive study 100 patients with hand eczema whom referred to Loghmane Hakim & Booali Hospital Underwent patch testing. The patch test set was obtains from hermal company and was contain 23 allergens.

   

  Result:Seven patients had positive reaction for Nickel Sulfate , five patients for pare – tert – butyl phenol formaldehy de resin & nickel sulfate.

  Two patients had positive reaction for potassium dichromate , potassium dichromate & nickel sulfate , potassium dichromate & 5 chloro – 2 methyl isothiazialin , paraben mix & nickel sulfate , 5 chloro – 2 methyl isothazioline, paraphenylenediamine free base.

  For remaining 56 patients reactions were variable. In positive group 28 patients were male and 58 were female. In negative group 3 were male and 11 were female (not significant).

  Age of positive group was between  years & for negative group it was between years (P<0.04).

  In positive patch test group 49 patients had subacte & 37 patients and chronic eczema. In negative patch test 11 patients had subacute eczema & 3 patients had chronic eczema (not significant). 240 positive reactions observed in 86 patients the most common positive reaction was related to nickel sulfate (30 patients, 13.5%) and potassium dichromate (28 patients, 11.7%).

  Conclusion: with performing of patch test the allergenes involve in hand eczema are detected and after detection of type of allergenes patients will be able to avoid those allergenes containing materials which can lead to improvement of disease.

  Keywords: Patch test, Hand eczema, Allergen.

   

  مقدمه:

  اگزمای دست یک بیماری شایع در کلینیک پوست می باشد بطوریکه شیوع حدود 4/5% را برای آن در نظر می گیرند(1). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. گرچه شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل اتیولوژیک این بیماری کمک کننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشکل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیک تماسی قابل اهمیت می‌باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و کار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیکن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذکور می باشد (2).

  در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی‌اتیلن که کمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقانی پشت چسبانده می‌شود(3).

  بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که معمولاً باعث بهبودی درماتیت در فرد مزبور می گردد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن کاملاً بهبود نمی یابد ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری کاسته می شود (2).

  در ایران کلیه توصیه های پزشکی برای این بیماران از اطلاعات مطالعات خارجی بدست آمده، واضح است که طرز زندگی ایرانیان و مواد موجود در محیط و عادات فردی ایرانیان با افراد ساکن در کشورهای دیگر می تواند متفاوت باشد. لذا برای کمک به شناسایی عوامل مذکور و بهبود کیفی سطح زندگی این بیماران در ایران، مطالعه توصیفی بررسی نتایج Patch Test در بیماران اگزمای دست طراحی شد. امید است که تحقیق مزبور راهگشای بهبود زندگی و تسکین آلام این بیماران شده باشد.

  روش اجراء:

  در این مطالعه توصیفی بعد از کسب مجوزهای لازم با مراجعه به درمانگاه پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیه بیماران مبتلا به اگزمای دست تشخیص داده شده توسط رزیدنت بیماریهای پوست با نظارت متخصص مربوطه که برای ورود به تحقیق اعلام آمادگی نموده بودند وارد تحقیق شدند. افراد دارای موارد زیر به عنوان مبتلا به اگزمای دست تشخیص داده شده بودند.

   

   

  پاپول و زیکول و کراست و ترشح                  اگزمای حاد

  اریتم و پوسته                                 اگزمای تحت حاد

  ضخیم شدن پوست                                    اگزمای مزمن

  درمورد هر بیمار Patch Test توسط رزیدنت پوست به قسمت پشت چسبانده شد. این تست حاوی این مواد بود.

  پتاسیم دی کرومات

   

  مرکاپتو میکس

   

  سولفات نئومایسین

   

  اپوکسی رزین

   

  تیورام میکس

   

  پارابن میکس

   

  پارافنیلن دی آمین

   

  پارا- ترت- بوتیل فنل فرمالدئید رزین

   

  کبالت کلرید

   

  فراگرانس میکس

   

  بنزوکائین

   

  کواترینیوم 15

   

  فرمالدئید

   

  نیکل سولفات

   

  کلوفونی

   

  5-کلرو-2 متیل ایزوتیازولین-2 متیل ایزوتیازلین-1

   

  کلیوکینول

   

  مرکاپتوبنزوتیازول

   

  بالسام پرو

   

  سسکوترپن لاکتون مکیس

   

  N- ایزوپروپیل-N-فنیل- پارافنیلن دی آمین

   

  پریمین

   

  محلول الکلی پشم

   

   

   

   

  48 ساعت بعد بیمار نوار Patch Test را از پوست جدا کرده و فردای آنروز توسط رزیدنت پوست و بانظارت متخصص مربوط قرائت گردید. نتایج به صورت زیر بود:

  منفی= بدون واکنش      1+= پاپولهای اریتماتو             2+= وزیکول

  3+= واکنش گسترده همراه زخم و کراست

  Patch Test فقط در مورد بیمارانی انجام گردید که در مرحله حاد بیماری (وزیکول، پاپول، ترشح و کراست) نبوده و تحت درمان با کورتیکواستروئید سیستمیک از 2 هفته پیش نبوده اند.

  بعد از انتقال داده ها به جداول واسط و اصلی تجزیه و تحلیل آماری براساس آماری توصیفی انجام و نتایج اعلام شد. برای بررسی اختلافات از آماره Ttest و chi-square استفاده گردید و سطح معنی داری بر روی مرز 05/0P< قرار داده شد.

   

  یافته ها:

  در این تحقیق 100 بیمار اگزمای دست (69 زن و 31 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند. سن این بیماران 8/11+8/30 سال بود. 60 بیمار اگزمای تحت حاد و 40 بیمار اگزمای مزمن داشتند. هیچکدام از آنها سابقه مصرف استروئید از 2 هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. تست Patch Test حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  1- Thomas, p., Habif, Epidemiology of Hand Eczema, A color couide to diagno sis and Therapy clinical Dermatology, c.l (1996) 54.

  2- Duarti, terumi, nakanoy, evaluation of 25. Patients: American journal of Dermatology: 1998 Dec, 9(4): 216-23.

  3- Patch test products quthorized by ICDRG 2000 march.

  4- Elsamahy MH, value of patch testing in atopic dermatitis: Amierrican journal of contact dermatitis, 1997 sep, 8(3): 154-7.

  5- Kanerval, hand dermatitis and allergic patch test reactions caussed by Nickel in: electro platers: contact Dermatitis 1997 Mar, 36 (3): 137-4.

  6- James Gmarks, North American contact Dermatitis Group patch test results for the detection of james delayed type hyper sensitivity to topical allergens: the journal of American Academy of Dermatology, 1998 june, 38 (6) 911-918.

  7- David Ecohen, utility of astandard contact Dermatitis: Aretrospective study of 732 patients: journal of the American Academy of Dematology, 1997 jun, 36(6): 914-8.

  8- Albert MR patch testing reaction to a standard series in 608 pationt tested from 1990 to 1997 at massa chusetts; American journal of contact Dermatitis, 1998 Dec, hospital 9(4): 2.7-11.

  9- 5years experience patch testing in children and adolesents and follow up: mam shah, journal of the American Academy of Dermatology, 1997 Dec, 37 (6): 964-8.

  10- Braschj, patch test results in school children, Results from in formation network of Dermatology (IUDK) and group contact Dermatitis research group (DKG) 286-1997 Dec, 37(6): 286-93.

  11- Leety, patch testing of 49, patients in Hongkong: contact Dermatitis 1996 jun, 35 

چکیده: « ارزیابی Patch Test دربیماران Hand Eczema » مقدمه: سابقه و هدف: بیماری اگزمای دست یک بیماری شایع پوستی می باشد. انواع تحریکی و آلرژیک از انواع شایع این بیماری می باشد. فاکتورهای مختلف محیطی می تواند باعث ایجاد یا بدترشدن این بیماری شوند. هدف این مطالعه تعیین نتایج patch test دربیماران اگزمای دست می باشد. مواد و روش: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست که به ...

دلایل انتخاب موضوع: 1- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود که در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشکیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امکان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود. 2- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه ...

ویتامین این ویتامین جزودسته ویتامین های محلول در چربی بوده و برای تامین سلامتی بشر بسیار مفید و لازم است برای تولید مثل بیناَََََیی تنظیم رشد سلولی و سیستم ایمینی بدن حیاتی میباشد بدن می تواند آن را در انساج پر چرب بخصوص کبد ذخیره کند. بخصوص بتاکاروتن به یک گره از مواد شیمیایی که ضد اکسیدانAویتامین نامیده می شوند تعلق دارد.این ویتامین در برابر اکسیژن حساس است و در چربی حل می شود ...

* چرا در فصل بهار آلرژی شایع است ؟ از علل مهم افزایش حساسیت یا آلرژی فصلی ، گرده های گلها و گیاهان است که در اثر گرده افشانی ایجاد می گردد . گرده افشانی درختان مانند نارون ، گردو ، تبریزی ،‌افرا ، چنار ، زبان گنجشک در اسفند ماه شروع شده که تا اواسط بهار ادامه می یابد ولی علوفه ها از ماههای اردیبهشت و خرداد گرده افشانی می کنند که تا اواسط مرداد ماه ادامه می یابد ولی علفهای هرز در ...

این ویتامین جزودسته ویتامین های محلول در چربی بوده و برای تامین سلامتی بشر بسیار مفید و لازم است برای تولید مثل بیناَََََیی تنظیم رشد سلولی و سیستم ایمینی بدن حیاتی میباشد بدن می تواند آن را در انساج پر چرب بخصوص کبد ذخیره کند. بخصوص بتاکاروتن به یک گره از مواد شیمیایی که ضد اکسیدانAویتامین نامیده می شوند تعلق دارد.این ویتامین در برابر اکسیژن حساس است و در چربی حل می شود ولی در ...

بتاکاروتن)A ویتامین این ویتامین جزودسته ویتامین های محلول در چربی بوده و برای تامین سلامتی بشر بسیار مفید و لازم است برای تولید مثل بیناَََََیی تنظیم رشد سلولی و سیستم ایمینی بدن حیاتی میباشد بدن می تواند آن را در انساج پر چرب بخصوص کبد ذخیره کند. بخصوص بتاکاروتن به یک گره از مواد شیمیایی که ضد اکسیدانAویتامین نامیده می شوند تعلق دارد.این ویتامین در برابر اکسیژن حساس است و در ...

این ویتامین جزودسته ویتامین های محلول در چربی بوده و برای تامین سلامتی بشر بسیار مفید و لازم است برای تولید مثل بیناَََََیی تنظیم رشد سلولی و سیستم ایمینی بدن حیاتی میباشد بدن می تواند آن را در انساج پر چرب بخصوص کبد ذخیره کند. بخصوص بتاکاروتن به یک گره از مواد شیمیایی که ضد اکسیدانAویتامین نامیده می شوند تعلق دارد.این ویتامین در برابر اکسیژن حساس است و در چربی حل می شود ولی در ...

آسم چیست؟ آسم بیماری شایعی است که ازهر 10 کودک یک نفر و از هر 20 بزرگسال یک نفر را مبتلا می کند. بسیاری چنین می اندیشند که آسم بیماری است که از دوران طفولیت شروع می شود اما ممکن است آسم در هر سنی بروز کند. همچنین ممکن است در سال های نوجوانی بهتر شود و یا کاملا از بین برود ،اما نزدیک به 50% کودکان مبتلا به آسم هنوز در بزرگسالی نیز مشکلاتی خواهند داشت. ممکن است آسم در افراد یک ...

کروم کروم فلزی از عنصرهای گروه ششم جدول تناوبی است که در طبیعت ظرفیت های گوناگونی را، از 2- تا 6+ از خود به نمایش می گذارد. ورود این عنصر به بدن از راه های مختلفی امکان پذیر است چنان که، در افراد معمولی، دستگاه گوارش و در کارگران صنایع، دستگاه تنفس عمده ترین این راه ها به شمار می آید. در میان انواع ترکیب های کروم، ترکیب های سه و شش ظرفیتی آن، بیش ترین اهمیت را دارند. کروم سه ...

چکیده دفع مواد زائد خطرناک مایع یکی از مباحث جدی و عمده دانش و تکنولوژی محیط زیست می‌باشد. و این دفع می‌بایست بر شالوده قوانین و راهکارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد. از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مکانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یک روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق پس ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول