دانلود مقاله شرکت مخابرات ایران

Word 150 KB 5394 50
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد.

  در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده  7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران  تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/74 با تصویب اساسنامه شرکت‌های استانی در کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف تحقق و در تاریخ 11/11/74 توسط مقام ریاست جمهوری جهنت اجراء ابلاغ شد.

  مقصود از مخابرات  عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.

  شبکه‌ های مخابرات عمومی عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداٌ دائر می‌گردد.

  شبکه‌های مخابرات اختصاصی عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برا ی استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعدا دائر می‌گردد.

  تأسیس  توسعه  نگهداری و بهره برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

  کلیه چکها و استاد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در شعب و نمایندگیها و سازمانهای تابعه با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهند شد.

  اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان گلستان

  تاریخچه فعالیت شرکت

  کلیات

  شرکت‌های سهامی مخابرات استانها بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/1372 از ابتدای سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده اند قابل ذکر آنکه از 1/1/1377 شرکت سهامی مخابرات استان گلستان از شرکت سهامی مخابرات استان مازندران تفکیک گردیده و در تاریخ 1/7/1383 تحت شماره 4167 در اداره ثبت اسناد شهرستان گرگان به ثبت رسیده است  تأسیس گردید تا برابر با  مقررات شرکتهای دولتی اداره گردد.

  شرکت مخابرات استان گلستان که مرکز اصلی آن گرگان میبا شد می‌تواند برای اجرای  فعالیتهای مقرر در سایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است. مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

  هدف شرکت

  موضوع و هدف شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و انجام وظائف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان گلستان و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می‌شود.

  آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تأسیس  توسعه  نگهداری و بهره برداری مراکز بین شهری (اس.تی.دی) ایستگاههای ماهواره ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران است.

  تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکتهای استانی نخواهد شد.

  وضعیت اشتغال

  متوسط تعداد کارکنان تابع نظام هماهنگ و تابع قانون کار طی سال به شرح زیر بوده است.

  1384                      1383

  تابع نظام هما هنگ                                                          606 نفر                  536

  تابع قانون کار                                                                  7                          5

  جمع                                                                           613                       541

  درآمد و منافع اعتبارات شرکت به شرح زیر است:

  1-هزینه‌های اشتراک

  2-تعرفه‌های مکالماتی(شهری – بین شهری – بین المللی)

  3- کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی

  4- تراز مکالمات بر اساس توافق کانالهای ورودی و خروجی بین استانها

  5- عواید دیگری که برابر قانون و مقررات مربوط به شرکت تعلق می‌گیرد

  اداره پرداختها

   

  نمودار سازمانی شرکت مخابرات ایران (واحد مالی و اقتصادی)

   

  معاون مالی و اداری

  مدیریت امور اداری و نیروی انسانی

  مدیریت مالی و اقتصادی

  واحد ممیزی و کنترل اسناد

  اداره نگهداری حسابها

  اداره دریافتها

  معاون نگهداری و بهره برداری

  واحد بررسی حسابها

  یکنفرکارشناس مسئول

  دونفرکارشناس

  واحددارائیهاوترازنامه

  یکنفر کارشناس مسئول

  دونفرکارشناس

  واحد محاسبات

  یکنفرکارشناس مسئول

  دونفرکارشناس

  واحد حسابداری کالا

  یکنفرکارشناس مسئول

  دونفرکارشناس

  معاون توسعه و مهندسی

  اداره بودجه و اعتبارات

  یکنفر رئیس اداره

  یکنفر کارشناس مسئول

  شش نفرکارشناس

  یکنفر رئیس اداره

  یکنفر کارشناس مسئول

  چهار نفر کارشناش

  یکنفر کارشناس مسئول

  پنج نفر کارشناش

  یکنفر کارشناس مسئول

  سه نفر کارشناش

  رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل

   

   
  ارکان شرکت

  شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد

  1-مجمع عمومی.

  2-هیأت مدیره و مدیرعامل

  3-بازرس

  مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  1-وزیر پست و تلگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومی)

  2-رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران (عضو مجمع)

  3- اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضاء مجمع) تشکیل می‌شود.

  ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف تلفن و در غیاب او یکی از اعضای حاضر به ترتیب تقدم مندرج درفوق خواهد بود.

  درصورتیکه هر یک از اعضای مجمع عمومی نتواند در جلسه شرکت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد نمود.

  مجمع عمومی شرکت بر دو نوع خواهد بود

  الف: مجمع عمومی عادی

  ب: مجمع عمومی فوق العاده

  هیأت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می‌شود. اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع (وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و تا اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود.

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد.

  هیأت مدیره شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یک درصد از آنرا برای امر توسعه وتحقیق و آموزش و روابط بین الملل و کمکهای انسانی (اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارتخانه مربوطه اختصاص دهد.

  تعیین پاداش برای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با تصویب و تایید رئیس مجمع عمومی شرکت (وزیر پست و تلگراف و تلفن) و تعیین پرداخت پاداش سایر کارکنان با تصویب و تایید مدیرعامل خواهد بود.

  امور مالی (ترازنامه ها وحساب سود و زیان)

  سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال شروع وتا آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یا بد و به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.

  کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود وزیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثر سه ماه پس از سال مالی باید از طرف رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل در اختیار بازرس (حسابرس) گذارده شود.

  رئیس مجمع می‌تواند نسبت به جابجائی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوطه به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استانها به سایر شرکتهای مخابرات استانها اقدام نماید.

  آئین نامه مالی  معاملاتی و اداری شرکت باید از طرف هیأت مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی درخصوص آئین نامه‌های اداری به اجرا گذاشته شود و تا موقعی که آئین نامه‌های یادشده تنظیم و تصویب نشده  شرکت مجاز است امور مالی و معاملاتی و استخدامی خود را برابر آئین نامه ها و مقررات مورد عمل شرکت مخابرات ایران انجام دهد.

  هیأت مدیره مکلف  است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع آن منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم یادشده ادامه خواهد یافت تا وقتی که  اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ شود.

  سایر مقررات

  کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم خواهند شد.

  کارکنان شرکت وهمه اشخاصی که به گونه ای به همکاری با شرکت دعوت شده اند موظف به حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات شرکت هستند. برداشت یا تصاحب اموال شرکت به تفع خود یا دیگری در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

  اختلافات حاصله بین شرکتهای سهامی مخابرات استانها و واحدهای تابعه و اختلافات هریک از آنها با شرکت مخابرات ایران در کمیته ای که اعضای آن را رئیس مجمع عمومی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) تعیین می‌نماید  رسیدگی و حل و فصل خواهد شد تصمیمات کمیته منتخب  قطعی و لازم اجرا است.

  شرکت مخابرات ایران مکلف است آئین نامه مربوطه به وظایف مشترک و حدود روابط بین خود با شرکتهای مخابرات استانها و چگونگی مبادله اطلاعات فنی  علمی و بازرگانی در زمینه امور مربوط و نحوه رفع اختلاف با شرکت را با رعایت مقررات تهیه کند که پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یاد شده به اجرا گذارده خواهد شد

  صورتهای مالی اساسی

  صورتهایی که تغییرات به وجود آمده در یک دوره مالی مشخص را منعکس نماید صورتهای مالی اساسی نامیده می‌شود.

  صورتهای مالی اساسی شامل:

  1-ترازنامه یا صورت وضعیت مالی.

  2-صورت حساب سودوزیان و سود (زیان) انباشته.

  3- صورت تغییرات در وضعیت مالی.

  صورتهای مالی اساسی که جهت تحقق هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی تهیه می‌شوند مکمل یکدیگر بوده و تهیه و ارائه آن در پایان هر دوره مالی به مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می‌باشد.

  در تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای پیوست رعایت کلیه قوانین مالی – محاسباتی و تجاری – بودجه و سایر قوانین موضوعه مرتبط با صورتها وهمچنین رعایت اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حسابرسی الزامی بوده و میبا شد.

  مبنای تهیه صورتهای مالی:

  صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شد ه تاریخی تهیه ودر موارد مقتضی از ارزشهای جاری استفاده می‌شود.

  ترازنامه یا صورت وضعیت مالی:

  اقلام ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در دو بخش کاربرد منابع جاری و منابع سرمایه ای طبقه بندی می‌شود.

  بخش اول

  کاربرد منابع جاری

  کاربرد منابع جاری شامل: دارائیهای غیرجاری – دارائیهای جاری – بدهیهای جاری می‌باشد که ذیلاً بطور مشروح بیان می‌گردد.

  دارائیهای غیرجاری

  اقلام تشکیل دهنده دارائیهای غیرجاری در ترازنامه به شرح زیر است:

  < >دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته (ارزش دفتری)سایر دارائیها1- دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته شامل:

  4/1 هزینه‌های سرمایه ای (زمینهای اوقافی)

  5/1 ماشین آلات:

  6/1 حساب وسائط نقلیه

  8/1 دارائیهای در حال تکمیل (هزینه‌های مقدماتی)

  2- دارائیهای جاری

  اقلام تشکیل دهنده دارائیهای جاری در ترازنامه بشرح زیر می‌باشد:

  < >حساب پیش پرداختهاحساب موجودی کالاحسابها و اسناد تجاری غیرتجاریحسابها و اسناد تجاری تجاریحساب موجودی نقد1- حساب پیش پرداختها

  حساب پیش پرداختها از سرفصل حسابهای دفترکل می‌باشد که شامل حسابهای معین بشرح زیر میباشد.

  1/1 حساب پیش پرداخت سرمایه ای شامل:

  1/1/1 حساب پیش پرداخت – زمین

  2/1/1   "      "      - ساختمان

  3/1/1   "      "      - حرارت مرکزی

  4/1/1   "      "      - ماشین آلات

  5/1/1   "      "      - وسائط نقلیه

  6/1/1   "      "      - لوازم و ابزارکار (اثاثیه)

  1/2/1 حساب علی الحساب پرداختی بابت زمین

  2/2/1 حساب علی الحساب پرداختی بابت ساختمان

  3/2/1 حساب علی الحساب پرداختی بابت حرارت مرکزی

  4/2/1   "      "       "      "   ماشین آلات

  5/2/1   "      "       "      "   وسائط نقلیه

  6/2/1   "      "       "      "   لوازم و ابزارکار (اثاثیه)

  3/1 حساب تنخواه گردانها

  4/1 حساب سپرده ها

  5/1 حساب سایر پیش پرداختها

  پیش پرداخت و علی الحساب پرداختی بابت بهای زمین – ساختتمان – حرارت مرکزی – ماشین آلات – وسائط نقلیه و لوازم و ابزار کار (اثاثیه) تحت سرفصل دفترکل پیش پرداختها نگهداری می‌شود ولی در زمان تهیه صورتهای مالی اساسی (ترازنامه) و یادداشتهای همراه تحت عنوان یش پرداخت سرمایه ای در ردیف دارائیهای ثابت طبقه بندی می‌شود.

  2- موجودی کالا

  حساب موجودی کالا از سرفصل حسابهای دفترکل می‌باشد که شامل حسابهای معین بشرح زیر میباشد.

  1/2 حساب موجودی کالای مصرفی شامل:

  1/1/2 حساب موجودی کالای لوازم وسائط نقلیه

  2/1/2  "     "     "     "   و تجهیزات عمومی

  3/1/2 "     "     "     "   سوئیچ

  4/1/2 "     "     "     "   اسقاطی

  2/2 حساب موجودی سرمایه ای شامل:

  1/2/2 حساب موجودی کالا – کابل

  2/2/2  "     "     "  - لوازم و تجهیزات عمومی

  3/2/2  "     "     "  - لوازم سوئیج

  4/2/2 "     "     "   - خطوط

  5/2/2 "     "     "   -  لوازم شبکه

  3- حسابها و اسناد دریافتی غیرتجاری:

  حسابها و اسناد دریافتنی غیر تجاری از سرفصل حسابهای دفترکل می‌باشد که شامل حسابهای معین بشرح زیر میباشد.

  1/3 بدهی دفتری کارمندان

  2/3 بدهی وام کارکنان

  3/3 بدهی خودروهای واگذاری به کارمندان

  4/3 بدهی آموزشی کارکنان

  5/3 بدهی خسارت اتومبیل

  6/3 بدهی خودیاری تلفن

  7/3 سپرده‌های موقت

  8/3 اسناد دریافتنی غیرتجاری

  9/3 وام پس انداز مسکن

  10/3 سود سهام دریافتی

  11/3 بدهی خودروهای واگذاری به کارمندان بازخریدی

  12/3 بدهی مساعده دفتری

  مانده بدهی دفتری کارکنان عمدتاً بابت بدهی هزینه‌های بیمارستانی،وام دانشجویی، وام رهن منزل بوده که توسط شرکت پرداخت و به حساب کارمندان منظور گردیده است که طی اقساط ماهانه از حقوق پرسنل کسر می‌گردد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

تاريخ تأسيس شرکت: شرکت سهامي مخابرات استان تهران همانند ساير شرکتهاي مخابراتي استانها در راستاي سياست تمرکز زدايي و براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 6/2/73 مجلس شوراي اسلامي و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کميسيون مر

باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است : 1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع ...

تاریخچه پست‌بانک: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این ...

مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي‌ها و سرمايه گذاري هاي کلان و قابل ملاحظه در اين بخش وظيفه ي متوليان مخابرات کشور ، جنبه حياتي و ملي به خود گرفته است . اهميت اطلاعات و ايجاد حر

در عصري که به عصر ارتباطات و اطلاعات موسوم است و مخابرات به عنوان زيربناي زيربناها شناخته شده است توانمندي کشورها با توانمندي هاي مخابراتي پيوندي عميق دارد. چرا که شبکه هاي مخابراتي زيرساخت اقتصادي قرن بيست و يکم را تشکيل مي دهند و از بعد فرهنگي نيز

واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امکانات ارتباطي وسيع تر و پيشرفته تر باشد دستيابي به منابع اطلاعاتي افزونتر

شرکت مخابرات يک شرکت خدماتي ، فني و تحقيقاتي و توليدي است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن به وجودامده است. امور مالي اين شرکت به چهار اداره به شرح زير تقسيم مي شود. الف)اداره دريافت ها از وظايف مهم اين اداره: وصولي، صدور يا ليست درآ

آشنايي با مکان کلي کار آموزي تاريخچه و سير تحول مخابرات در کشور ايران تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران ( 1236 لغايت 1385 ) مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي ها و

تاریخچه فعالیت شرکت کلیات شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 2-1- فعالیت اصلی شرکت موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات ماستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است. 3-1- وضعیت اشتغال متوسط تعداد ...

چکیده در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند. در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول