دانلود مقاله شرکت تجاری

Word 62 KB 5395 28
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1-تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران

   

  اولین قانون تجاری که در آن ازشرکت های تجاری صحبت شده قانون سال 1303می باشد. سپس درسال

   

  1304قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در آن وضعیت کشورهای تجاری(سهامی-تضامنی-مختلط

   

  وتعاونی) به اختصاربیان شده است . درسال1310قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن وضع 

   

  مقررات خاص برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود.

   

  اما انچه برای اولین بار در بارهء شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 می باشد.

   

  2-1-طبقه بندی واحد های تجاری اقتصادی

   

  1-واحدهای تجاری انتفاعی : اشخاص یا موسساتی هستند که به قصدتحصیل سودبه عملیات تجاری اشتغال

   

  دارند.مثل تجاروانواع شرکت ها.

   

  2-واحدهای غیر تجاری انتفاعی:اشخاص یا موسساتی هستند که بقصد تحصیل سود به عملیات

   

  غیرتجاری اشتغال دارند. مانند دفاترحقوقی وموسسات حسابرسی.

   

  3-1-اشخاص

   

  1-اشخاص حقیقی: درواقع هر فرد وهرکس دارای ذات طبیعی است ((شخص حقیقی)) نامیده می شود.

   

  2-اشخاص حقوقی: به واسطه موقعیتی یا شغل شان شناخته می شوند.

   

  شرکت چیست؟

   

  شرکت عبارت است ازاجتماع دو یا چند نفرکه هر یک امکاناتی را(اعم از وجه نقد-وسایل وماشین آلات

   

  وغیره)با خود به درون اجتماع مذکور آورده وبه منظور کسب سود فعالیت مشترکی راانجام داده و منافع

   

   را به نسبت های معین تقسیم می کنند.درقانون تجارت تعریف صریح روشن ازشرکت  وجود  ندارد اما به

   

  موجب  قانون  مدنی شرکت عبارت است از((اجتماع حقوق مالکا ن متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)).

   

  بر ابن اساس هر یک از افراد تشکیل دهنده شرکت را((شریک))یا((سهامدار))می گویند.

  عناصر تشکیل دهنده شرکت:

   

  1-همکاری دو یا چند نفر(تعداد شرکا)

   

  2-آوردن حصه یا سهم الشرکه یا سرمایه مناسب(آورده نقدی وغیر نقدی)

   

  3-ماهیت حقوقی شرکت

   

  4-طرز تقسیم  سود و زیان 

   

  مراحل ثبت شرکت درایران: کلیهء شرکتها باید ((دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری)) به ثبت برسند.

   

  برای این کار با توجه به نوع شرکتها ، مدیران آنها باید مدارک زیر را تسلیم مرجع ثبت شرکتها نماید.

   

  شرکت  ممکن است اختیاری باشد که قانون مدنی هر دوی آن را به رسمیت شناخته است.

   

  برای تشکیل شرکت باید قراردادی بین افراد تشکیل دهندهء آن منعقد شود.در این قرارداد  روابط همکاری بین

   

  افراد آن قصد انتفاع موضوع مشارکت  و اختصاص مبلغی به عنوان سرمایه درج می شود.این قرارداد((اساس

   

  نامه)) یا ((شرکت نامه)) نامیده می شود.

   

  درشرکتهای

   تضامنی

  درشرکتهای

  نسبی

  درشرکتهای مختلط

  غیرسهامی

  در شرکتهای سهامی

   شرکتهای تعاونی

  یک نسخه شرکتنامه.

   

  یک نسخه اساس نامه

   

  (درصورت وجود) .

   

  گواهی مدیران شرکت

   

  مبنی بر پرداخت.

   

  تمام سرمایه نقدی وتسلیم

   

  تمام سرمایه غیرنقدی با

   

  تعیین قیمت حصه غیرنقد

   

  نام شریک یا شرکایی که

   

  مدیریت شرکت را عهده

   

  -دار هستند. 

  یک نسخه شرکتنامه.

   

   یک نسخه اساس نامه

   

  )درصورت وجود).

   

  نام مدیریا   مد یران

   

   شرکت.

   

  گواهی مد یران شرکت

   

   حاکی از پرداخت تمام

  سرمایه نقدی وتسلیم

   تمام سرمایه غیر نقدی

   با تععین قیمت حصه

   غیر نقدی.

   یک نسخه شرکتنامه.

   

  یک نسخه اساس نامه.

   

   

   

  نام شریک یا شرکای

   

  ضامن که سمت مدیررا

  دارند،

  یک نسخه اساس نامه

   

  یک  نسخه  صورت

   

   جلسه مجمع عمومی

   

   موسس

   

  یک نسخه  صورت

   

  جلسه اولین هیات

   

  مد یره.

   

  گواهی بانک  مبنی

   

  بر پرداخت 35%

   

  سرمایه اولیه

  یک نسخه اساس نامه.

   

   

   

  درخواست کتبی ثبت.

   

  طرح پیشنهادی و ارئه

   

  مجوز وزارت تعاون.

   

  رسید پرداخت مقدار

   

  حداقل سرمایه مورد

   

  نظر.

  4-1- انواع شرکت های تجاری:

   

  1-شرکت تضامنی

   

  2-شرکت تعاونی تو لید ومصرف

   

  3-شرکت سهامی

   

  4-شرکت مختلط غیر سهامی

   

  5-شرکت مختلط سهامی

   

  6-شرکت نسبی

   

  7-شرکت با مسئولیت محدود

   

  1-4-1-مشخصات شرکتهای بازرگانی:      ‏‎‎‎‎‎‏‎

   

  1-دارای نام مخصوص می باشند.

   

  2-دارای محل و اقامت گاه مخصوص می باشند.

   

  3-دارای تابعیت معین هستند که این تابعیت لزوماً غیر از تابعیت شرکا یا سهامداران است.مثلاًَُ چنانچه چند

   

   نفرخارجی یک شرکتی را در ایران  تشکیل  دهند، تابعیت این شرکت ایرانی است  در حالی  که  تابعیت

   

  سهامداران آن می تواند غیر ایرانی باشد.

   

  4-ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شرکا و بالعکس نیست.

   

  5-حساب دارا ییهای  شرکت از داراییهای شخصی سهامداران آن جداست.

   

  شرکت های تضامنی

   

  طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص ،برای امور تجاری

   

   بین دو یا چند نفربا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر داراییهای شرکت برای تاًدیهُ تمام قروض کافی

   

   نباشد هر یک از شرکا،مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بر خلاف این،بین شرکا

   

   بسته شده باشد در مقا بل اشخاص ثا لث کان لم یکن خواهد بود.

   

  در اسم شرکت تضامنی باید عبارت((شرکت تضامنی و لا اقل اسم یکی از شرکا)) ذکرشود.

   

  باید در نوشتن اسم  شرکت بعد از اسم یکی از شرکا یی که ذکر شد، عبارتی از قبیل ((و شرکا)) یا       

   

  ((و برادران)) قید گردد.

   

  1-2- تشکیل شرکت تضامنی

   

  شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که اولا شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد و در ثانی تمام

   

  سرمایه نقدی تحویل و سرمایه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.هر قسمت از سرمایه را در شرکت

   

  تضامنی ((سهم الشرکه))می نامند. بنابراین شرکت تضامنی قانونُااحتیاج به اساس نامه ندارد، لیکن می    

   

  - تواند اساس نامه داشته باشد و هر گونه توافقی که بین شرکا بعملآمده باشد در آن  قید شود. شرکتنامه

   

   می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و حاوی اطلاعات زیر باشد:

   

  1-نام ومرکز اصلی شرکت                         2-موضوع شرکت                          3-مدت شرکت

   

  4-سرمایه و سهم هر یک از شرکا، اعم ازنقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکا

   

  5-مقررات مربوط به تقسیم سودو زیان                             6-مقررات مربوط به فسخ و فوت شرکا.

   

  به موجب قانون تجارت مدارکی که باید به همراه تقاضا نامهُ ثبت شرکت های تضامنی ارئه شود،عبارتند

   

   از:

   

  1-یک نسخه از شرکت نامه                         2-یک نسخه از اساس نامه شرکت (در صورت وجود)

   

  3-گواهی نامه پرداخت تمامی سرمایه نقدی  و تسلیم  بقیه سرمایه شرکت  بصورت غیر نقدی  با تعیین

   

   قیمت تقویم شده آنها به ازای مدیران شرکت.

   

  از آنجا که شرکت نامه رکن اصلی تشکیل شرکت تضامنی است.

   

  2-2-شرکت نا مه

   

  شرکت نامه قرار دادی است که بصورت کتبی تنظیم می گرددو حاوی توافقات انجام شده بین شرکا قبل

   

   از ثبت شرکت می باشد. شرکت نامه باید بصورت قانونی تنظیم گردد و طبق مقررات قانون تجارت و

   

  قانون ثبت شرکتها به ثبت برسد و خلاصه آن اعلام گردد.

   

    شرکت نامه از اهمیت خاصی بر خوردار است زیرا نحوه اداره شرکت و اخذ تصمیمات آتی و اصولا

   

  رکن اصلی و زیر بنای شرکت را تشکیل می دهد.  بنابراین درتنظیم آن باید نها یت دقت صورت پذیرد

   

  و تمام جوانب سنجیده شود زیرا به هیچ وجه قابل تغییر نیست  مگر آنکه  درمورد تغییرات مفاد شرکت

   

  -نامه کلیه شرکا ، رضایت داشته باشند.

   

  3-2-تقسیم سود و زیا ن در شرکت های تضامنی

   

  طبق قانون تجارت،سود شرکت می بایست به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تسهیم گردد مگر اینکه در

   

   شرکت نامه توافق دیگری شده باشد، و یا بر اساس نسبت سرمایه آنها در شرکت تقسیم می شود.

   

  سود شرکت متعلق به شرکای آن شرکت است  .

   

  4-2-زیان انباشته شرکت

   

  در شرکت تضامنی تا زمانی که زیان سالهای گذشته از محل سود،سال های اتی تامین نشده باشد، تقسیم

   

  سود به هر شکلی ، بین شرکا ممنوع است. از نظر حسابداری زیانی که ایجاد شده بهتر است در بدهکار

   

  حساب سود و زیان نگهداری شود.

   

  در شرکت تضامنی سود تضمین شده (بهره)  سرمایه  که درصدی از سود است هم به صا حبان شرکت

   

   (شرکا) تعلق می گیرد. و مدیران شرکت هم مزایا و حقوقی دارند که حقوق مدیران باید بعنوان  بخشی

   

  از هزینه های جاری شرکت تلقی می شود  زیرا ، در مقابل خدماتی که  مدیران ارائه می دهند  حقوق

   

  و مزایا دریافت می کنند.

   

  در شرکتهای تضامنی مالیات  بر در آمد هم وجود دارد ،  چون  شرکتهای  تضامنی  دارای  شخصیت

   

   حقوقی است و در پایان هر سال مالی ، می باید قسمتی از سود خود را به  حسا ب مالیات  بر در آمد

   

  تخصیص دهد. شرکای یک شرکت تضامنی ممکن است علاوه بر سرمایه گذاری،عملیاتی را هم انجام

   

   دهند  .

   

       5-2-سهم الشرکه:

   

  مقدار سرمایهُ هر یک از شرکا را به هر نسبت در شرکت تضامنی ((سهم الشرکه))می نامند.

   

  6-2-ویژگی های شرکت تضامنی

   

  1-مسئولیت نا محدود شرکا در مقابل تعهدات شرکت : درشرکت های تضامنی ، هر یک از شرکا در

   

   مقابل تعهدات شرکت مسئولند و هر یک از طلبکاران می توانند برای دریافت مطالبات خود از شرکت

   

  به هر یک از شرکا یا همهُ آنها مراجعه نمایند. در وا قع، مسئولیت شرکا در این شرکتها به میزان  سهم

   

  الشرکه انان در شرکت نیست. بلکه اموال شخصی شرکا نیز وثیقهُ تعهدات شرکت به شمار می رود.

   

  2-ورود و خروج شریک جدید : طبق قانون تجارت ، در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی توانند

   

  سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا.ضمناُ هیچ یک از شرکا نمی توانند

   

   بدون موافقت سایر شرکا،از شرکت خارج شوند.

   

  3-انحلال شرکت : با توجه به قانون تجارت ،شرکتهای تضامنی در یکی از حالات زیر منحل شوند:

   

  پایان یافتن موضوع فعالیت یا مدت شرکت

   

  در صورتی که انجام موضوع شرکت نا ممکن باشد

   

  در صورت موافقت کلیهُ شرکا

   

  در صورت ورشکسته شدن شرکت

   

  در صورت فوت ، حجر و ورشکستگی هر یک از شرکا

   

  -   در صورت فسخ شرکت نامه

   

  در صورتی که دادگاه بنا به تقاضای هر یک از شرکا، انحلال شرکت را اعلام نماید.

   

  روش های تقسیم سود:

   

  1- تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکا

   

  2- تقسیم سود به نسبت معین که در شرکت نامه قید می شود.

   

  3- تقسیم سود  به نسبت سرمایه شرکا در پایان دوره مالی

   

  4- تقسیم سود با احتساب شرح سود و نسبت معین

   

  5- تقسیم سود به نسبت میانگین ساده سرمایه اول و پایان دوره مالی

   

  1-3-ورود شریک

   

  همانطورکه قبلاُ بیان شد ورود و خروج شریک جدید در شرکت های تضامنی فقط با رضایت کلیهُ شرکا

   

  امکان پذیر است. اما به هر حال ورود شریک در یکی از حالت های زیر خواهد بود:

   

   

  1- ورود بدون  تجدید ارزیابی داراییها و بدهی ها

   

  2- ورود با تجدید ارزیابی  دارایی ها و بدهی ها

   

   

  1-1-3-ورود شریک جدید با افزایش سرمایه:

   

  ورود شریک جدید با پرداخت مبلغ معادل حق السهم

   

  -   ورود شریک جدید با پرداخت بیشتر از حق السهم خود         1- سرقفلی       2- پاداش شرکای قبلی

   

  -  ورود شریک جدید با پرداخت کمتر از حق السهم خود          1- پاداش شریک جدید

   

   

  2-1-3 -ورود شریک جدید از طریق خرید همه یا بخشی از سهم الشرکهُ یک یا چند شریک قبلی

   

   

  2-3- خروج شریک

   

  در صورتی که یک یا چند نفر از شرکا مایل به ادامهُ همکاری  یا مشارکت در شرکت نباشند و یا  به  هر

   

   دلیل دیگر، تصمیم به کناره گیری از شرکت بگیرند ، با رعایت روش قانونی می توانند از شرکت خارج

   

  شوند. به طور کلی به دو روش زیر این کار انجام می گیرد.

   

  1-خروج بدون تجدید ارزیابی داراییها و بدهی ها

   

  2-خروج با تجدید ارزیابی  دارایی ها و بدهی ها

   

  و بصورت های  زیرسهم خود را از شرکت در یافت می کند .

   

  قبول سرمایه شریکی که خارج می شوداز سوی یک یا چند نفر از شرکا به مبلغ ثبت شده در دفاتر

   

  خروج شریک از شرکت با پرداخت سرمایهُ ایشان از سوی شرکت(کاهش سرمایه)

   

   تقریباُ شبیه ورود شرکا است.

   

  3-3-انحلال و تصفیهُ شرکت تضامنی

   

  در صورت انحلال  شرکت ، در درجهُ اول باید دارایی های شرکت بفروش  رسیده ، مطالبات آن وصول

   

  و بدهی های آن پرداخت گردد.و حسابها به دو روش تصفیه می شوند :

   

  1-روش تصفیه تدریجی :  که فروش  دارایی ها در مدت زمان طولانی صورت می پذیرد.و ثبت آنها در

   

  طول دوره  فروش  زده می شود.

   

  2-روش تصفیه آنی:  در روش تصفیه آنی ، فرض بر آن است که دارایی های شرکت بطور یکجا بفروش

   

   خواهد رسید و از هنگام تصویب انحلال ، کلیه حسابها به حساب تصفیه انتقال خوا هند یافت.

   

  4-شرکت های تعاونی تولید و مصرف

   

  1-4-مقدمه

   

   نظام تعاونی، بر بنیاد آرمانهایی استوار است که خصوصیاتی به مراتب انسانی و اجتماعی در آن

   

   وجود دارد. در ایران ، قانون تشکیل شرکت های تعاونی در تاریخ 16/3/1350 تصویب شد و«وزارت

   

   تعاون و امور روستا» نیز بعنوان بانی بخش تعاونی کشور شناخته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی

   

   وزارت تعاون انحلال یافت و در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا می به تصویب

   

  مجلس رسید. وبه موجب ماده 65 برای  نظارت دولت پشتیبانی از این بخش ، وزارت تعاون تشکیل شد.

   

  2-4-تعریف شرکتهای تعاونی

   

  طبق ماده 190 قانون تجارت، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حِرِف  تشکیل

   

  می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء به کار می برند.

   

  م191 ق-ت  اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که

   

  موضوع عملیات شرکت است نباشند لا اقل دو ثلث اعضاء اداره کننده  شرکت باید از شرکایی انتخاب

   

   شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

   

  مقاصد شرکت تعاونی به شرح زیر است

   

  1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا

   

   خریده باشند .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

مقدمه : معرفی موضوع: یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال ...

چکیده یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است. کلیدواژه : نام و نشان تجاری؛ نام سازی؛ اخلاقیات؛ مسئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشان؛ ...

چکیده یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است. کلیدواژه : نام و نشان تجاری؛ نام سازی؛ اخلاقیات؛ مسئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشان؛ ...

مقدمه‌ فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

نام درس : حسابداري مديريت رشته تحصيلي : کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مقدمه : تشکيل سرمايه يکي از مهم ترين عوامل ورود کشورهاي در حال توسعه به فرآيند توسعه اقتصادي مي باشد . سرمايه گذاران ايراني تا کنون بيشتر به سرمايه گذاري بر د

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول