دانلود پروژه جمع بندی سیستم های حسابداری

Word 31 KB 5882 12
مشخص نشده مشخص نشده پروژه مالی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • «جمع بندی سیستم های حسابداری»

  تاکنون در این بخش از کتاب تمرکز خود را بر روی 9 روش جمع بندی و دخالت اطلاعات حسابداری قرار داده ایم. هر یک می توانند در مرحله ای و حالتی مفید باشند و اثر بهتری داشته باشند. اما اطلاعات نادرست سبب کسب نتیجه نامطلوب می شود. در این بخش مرور مختصری بر این سیستم های حسابداری انجام داده و در مورد حالات و شرایط هر یک بحث می کنیم.

  مرور مختصر سیستم های حسابداری:

  در این بخش یک جمع بندی از سیستم های حسابداری ذکر شده در فصول قبلی را ارائه می کنیم. هر جمع بندی شامل یک توضیح در مورد سیستم و نقش آن در عملکرد حسابدار هزینه می باشد. همین طور نحوه استفاده از اطلاعات کلی حاصل بیان شده است.

  حسابداری شغلی یکی از متداولترین سیستم های مورد استفاده است که در هزینه های شرکت می تواند نقش عمده ای ایفا کند. همانند اکثر هزینه ها که ممکن است مستقیماً به کار گرفته شوند برخی دیگر از هزینه ها جزء هزینه های Pool محسوب شده و پس از آن برای انجام یک کار، صرف می شوند. سیستم های جمع آوری اطلاعات همانند اکثر هزینه ها بایستی برای انجام فعالیت جهت دهی شوند.

  حسابدار هزینه در قبال تعیین و به کارگیری سیستم حسابداری شغلی مسئول است. این روش بمنظور صرف هزینه های غیر معمول در مشاغل ویژه مؤثر و مفید است، بخصوص زمانی که بتوان فهرست صورتحساب مربوط به مشتری را جمع آوری و بررسی کرد.

  حسابداری فرآیند تقریباً همانند حسابداری شغل بکار گرفته می شود. برای این منظور نیاز به جمع آوری اطلاعات در یک دوره بلند مدت است و تنها برحسب اطلاعات فعلی تولید نمی توان آن را بکار گرفت. این امر سبب می شود که آغاز به کار کمی دشوار و در طی گذشت یک دوره برای یک شغل ویژه، سبب توقف آن می شود. در سیستم حسابداری هزینه ملاحظات برحسب میزان کارآیی و عملکرد مورد نظر صورت می گیرند. برای دستیابی به تقریب مناسب از قبل باید ابتکار به خرج داد.

  حسابداری مستقیم: تنها به هزینه های کل شرکت مربوط می شود. این عملکرد بوسیله جمع آوری اطلاعات تنها برحسب هزینه هایی که می توانند مستقیماً بکار گرفته شوند و در تولید محصول و صرف هزینه برای بهبود عملیات اثر مستقیم داشته باشند، صورت می گیرد. این اطلاعات توسط سیستم های جمع آوری اطلاعات که نیازی Compile شدن ندارند، بدست می آیند. نقش حسابدار هزینه بطور مشابه حسابداری کار و فرآیند، کاملاً ملموس است. از نظر اقتصادی این طرح برای حداقل کردن هزینه بخصوص مرتبط با هزینه مواد خام بکار گرفته می شود.

  حسابداری استاندارد بر این فرض است که هزینه های واقعی در طول یک دوره به آرامی تغییر می کنند. در عمل هزینه های واقعی با مقادیر استاندارد مقایسه می شوند و تغییرات حاصل مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند. حسابداری هزینه در این سیستم ها می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد. زیرا توسعه شغلی ناشی از این تغییرات بدست آمده است.

  LIFO , FIFO و حسابداری میانگین (متوسط) به شیوه های مختلف برای مدل کردن هزینه ها بکار گرفته می شوند. وقتی که از روش محاسبه صحیح استفاده شده باشد دقت در تغییر و تحول هزینه می تواند بعنوان نتیجه آن محسوب شود. هر یک از این سیستم ها برای رسیدن به اهدافی بصورت متداول بکار گرفته می شوند.

  حسابداری کلی می تواند بوسیله هر یک از موارد سیستم حسابداری تغییر کند تمرکز در این بخش به روی توسعه و گسترش محدوده عملکرد شرکت است. فرض می شود که تغییرات هزینه همواره در جهت مطلوب و مناسب صورت نمی گیرد، در این سیستم نقش حسابدار هزینه قابل توجهی است. این روش موارد استفاده زیادی دارد و بطور ویژه برای تعیین تغییرات افزایشی بکار گرفته می شود.

  حسابداری مرتبط و برحسب تولید مجموعه روشهایی است که در رابطه با تولید 2 یا چند محصول بکار گرفته می شوند که دارای فرآیند تولیدی تقریباًً مشابه هستند. یک سیستم تخصیص به بهترین نحو برای ارائه گزارش مالی می تواند بکار گرفته شود در برخی موارد تخصیص هزینه لازم است.

  حسابداری بر مبنای فعالیت، یک سیستم پیچیده است که مستقیماً با مواد و کارگران در اتباط است فرآیندهای تولیدی گوناگونی بکار گرفته می شوند که می توانند برای تخصیص هزینه یک محصول خاص بکار گرفته شوند. تمرکز بر روی سیستم ABC معمولاً برای بررسی حسابداری تولید صورت می گیرد. یک سیستم دقیق در رابطه با هزینه ها و میزان نتایج حاصله برای بدست آوردن بهترین اطلاعات باید بکار گرفته شود. حسابدار هزینه باید شدیداً در تنظیم و نگهداری این سیستم، دقت کند. زیرا تحلیل های دقیقی و سیستم های جمع آوری اطلاعات و محاسبات مربوطه را می توان انجام داد.

  حسابداری هدف شامل تحلیل خروجی هزینه ها برای تولیدات جدید در شرایط توسعه و استفاده از این اطلاعات بمنظور تعیین نتایج اگر این محصولات در حسابداری هدف در نظر گرفته شود این سیستم در زمینه تخمین های مرتبط می تواند نتایج نامناسب بدنبال داشته باشد. نتایج می توانند برحسب توسعه و تکامل پروژه تغییر کنند. هزینه ها باید برحسب زمان بصورت دقیق تر و بمنظور پیشرفت و تکامل سیستم طراحی بکار گرفته شوند. در مورد روش شناسی های حسابداری توضیح مختصری ارائه شده، مروری در مورد حالاتی که هر یک می توانند مفید و مؤثر باشند.

  کاربردهای سیستم های حسابداری:

  تعدادی از تصمیمات مرتبط با حسابداری هزینه می توانند برحسب اطلاعات ارزشمند گرفته شوند. اطلاعات می توانند با ترکیب چند سیستم بدست آیند. در این بخش بطور موردی مهمترین تصمیمات مرتبط با هزینه بحث می شوند و سیستم های گوناگون می توانند سبب کسب بهترین نتیجه شوند. نتایج در جدول مرتبط با بخش 18.1 ارائه شده اند. بطور خاص نحوه استفاده هر سیستم حسابداری بیان شده است. مهمترین تصمیمات حسابداری بصورت زیر هستند:

  بکارگیری ظرفیت

  توجه به ظرفیت، گروه مدیریت نیاز به دانستن و اطلاع از عوامل تأثیرگذار دارند. در کاربردهای خاص فروش از یک سطح معین نمی تواند بیشتر شود. در تعیین اهداف فرض بر این است که مدیریت تمرکز خود را روی نتایج تا حد مناسب قرار داده است. با این حال حتی حسابداری کل در عملیات bottleneck دارای یک ظرفیت معین در مراکز کاری است و سیستم جمع آوری اطلاعات باید برحسب اطلاعات مسیر دهی شود.

  budgeting محلی:

  هدف اصلی از آن تعیین میزان ورودی، خروجی صندوق است و برحسب مشخصه خرید محلی تعیین می شود. سیستم حسابداری هزینه مستقیم در مواردی خاص دارای کارآیی و قابلیت مطلوب هستند که دقیقاً بر روی هزینه هایی که دقیقاً بر فعالیت واحدی اثر می گذارند، تمرکز دارند.

  فعالیت می تواند بر روی حسابداری فرآیند یا شغلی صورت بگیرد. سیستم های دیگر تا حدی مرتبط با اطلاعات کسب شده هستند.

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

تاکنون در این بخش از کتاب تمرکز خود را بر روی 9 روش جمع بندی و دخالت اطلاعات حسابداری قرار داده ایم. هر یک می توانند در مرحله ای و حالتی مفید باشند و اثر بهتری داشته باشند. اما اطلاعات نادرست سبب کسب نتیجه نامطلوب می شود. در این بخش مرور مختصری بر این سیستم های حسابداری انجام داده و در مورد حالات و شرایط هر یک بحث می کنیم. مرور مختصر سیستم های حسابداری: در این بخش یک جمع بندی از ...

مقدمه طراحی مفهومی سیستم را که گاهی «بررسی امکان پذیری» ، «طراحی خام» و «طراحی کلان» نیز نامیده می شود فرایندی است که طی آن امکان سنجی نیل به هدف های سیستم، ترسیم تصویر سیستم و نشان دادن اینکه سیستم در یک سطح کلی چگونه کار خواهد کرد ، امکان می پذیرند. خروجی این فعالیت مجموعه ای از مستنداتی است که مبنای طراحی تفصیلی سیستم را تشکیل می دهند.(صادقی، 1378، ص 149). از آنجا که طراحی ...

کلیات 11 اهداف 21 منابع و مدارک مرجع 1 کلیات 11 اهداف هدف از تهیه این گزارش مشروح از مکانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاک دارائی های ثابت می باشد عملیات مکانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور : 1 سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم . 2 قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع . 3 ایجاد کد های واحد در سیستم جهت یکپارچه سازی بیشتر. 4 ...

مبحث کنترل های داخلی تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند. با کامپیوتری شدن ...

شاید زمانی که لوکاپاچولی درسال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می کرد حتی گمان نمی کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپاچولی برگردیم. خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی برای اولین بار درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله " جبر و مقابله " توضیحاتی را داد و ...

با یک تارخچه مختصر بررسی سیستم عامل را شروع می کنیم.خود این تاریخچه جالب لست و بعلاوه دیدی کلی از مفاهیم سیستم عامل را ارائه می کند. این فصل با نگاهی به اهداف و وظایف سیستم عامل(که هر سیستم عامل باید پاسخگوی آنها باشد) شروع می شود. اهداف و وظایف سیستم عامل سیتم عامل برنامه ای است که اجرای برنامه های کاربردی را کنترل و به صورت رابط کاربر و سخت افزار کامپیوتر عمل می کند. برای سیتم ...

چکیده با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند. هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر ...

مقدمه «گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) عبارتی جامع و فراگیر می باشد که به توصیف مجموعه دانش های درگیر در حرفه مدیریت پروژه می پردازد. همچون دیگر حرفه ها نظیر حقوق، پزشکی و حسابداری، وظیفه بکارگیری و پیشبرد گستره این دانش بر عهده دست اندرکاران این حرفه و اقشار دانشگاهی است. گستره دانش مدیریت پروژه دربردارنده شیوه های سنتی قابت شده ای است که به صورت فراگیر به کار گرفته شده و ...

معرفی بانک بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است. چکیده ای ...

حالت پذیرش BDM درآسیا خلاصه: 1- چشم انداز تجارت درآسیا دریک حالت تغییر است ، شده است ازبحران های آسیائی 1977 تاکنون. تروریسم ، شیوع یافتن بیماری همه گیرها ، جنگ عراق بیشتر تحولات و طرح های اقتصادی گرفته را دارد. تجارتی نمی توانند زیاد به طور طولانی درروشهائی که آنها به کارمی برند یا دوست دارند انجام دهند عمل کند .به عنوان روحیه های صنعتی برای رقابت بیشتر، چرخه های محصول کوتاه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول